Gminna Rada Narodowa w Węglowicach

Reference code
8/604/0
Border dates
[1925]1945-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 20, w tym: sprawozdania, akta dotyczące spraw pracowniczych, protokoły GRN, Zarządu Gminy i Komisji GRN, akta dotyczące kontroli Zarządu i GRN, majątku gminy i gromad; Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 21 - 56, w tym: budżety, sprawozdania, akta dotyczące kredytów, podatku gruntowego; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 57 - 66, w tym: akta dotyczące rolnictwa i przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1949, sygn. 67 - 70, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i opieki społecznej; Dział Administracyjny z lat 1925 - 1950, sygn. 71 - 108, w tym: akta dotyczące wyborów do Sejmu, zestawienia stanu i ruchu ludności, rejestry mieszkańców, akta dotyczące bezpieczeństwa, wojskowości, szkód wojennych, zwierząt pociągowych, akta dotyczące budownictwa, aprowizacji oraz akta karno-administracyjne. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1932 - 1954, sygn. 109 - 144, w tym: sprawozdania, akta dotyczące spraw pracowniczych, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium, Komisji, protokoły konferencji sołtysów i innych, akta dotyczące inspekcji Prezydium oraz ewidencji ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1953, sygn. 145 - 154, w tym: budżety, akta dotyczące podatku gruntowego, itp.; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1952, sygn. 155, w tym: akta dotyczące obchodów świąt; Referat Rolny z lat 1950 - 1954, sygn. 156, w tym: akta dotyczące statystyki rolnej i inne. Związek Samopomoc Chłopska Oddział Gminny w Węglowicach z lat 1948 - 1951, sygn. 157 - 159, w tym: sprawozdania, instrukcje, korespondencja, książka członków.

The history of the creator:

Strukturę organizacyjną administracji gminy Węglowice określały przepisy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego ((Dz.U. RP, Nr 14, poz. 74). Powyższy dekret stanowił, że władzę sprawuje samorząd terytorialny reprezentowany przez gminne rady narodowe oraz ich organy wykonawcze czyli zarządy gminne. Na czele zarządu gminy (składającego się z wójta, podwójta i trzech członków) stał wójt, a na czele rady i jej prezydium - przewodniczący. W skład gminy wchodziły mniejsze terytorialnie gromady, które nie posiadały osobowości prawnej, a zarządzali nimi sołtysi i podsołtysi podlegli bezpośrednio wójtowi. Ustawa z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130) zniosła samorząd terytorialny i jego organ wykonawczy - zarząd gminy. Funkcje zarządu przejęły gminne rady narodowe oraz ich organy: prezydia. Zmiany terytorialne gminy przyniosło Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku w sprawie utworzenia oraz zmiany granic i nazw niektórych gmin w powiecie częstochowskim, województwie katowickim (Dz.U. Nr 19, poz. 120). Na podstawie nadmienionego Rozporządzenia utworzona została gmina Konopiska, w której skład weszła między innymi gromada Herby, gmina Wręczyca Wielka, obejmująca między innymi gromady: Długi Kat, Wręczyca Mała, Wręczyca Wielka oraz gmina Truskolasy, do której włączono gromady: Klepaczka i Kuleje. Wszystkie wymienione wyżej gromady wyłączono z gminy Węglowice. W 1952 roku gmina Węglowice weszła w skład nowoutworzonego powiatu kłobuckiego. Omawiana jednostka organizacyjna zakończyła działalność na mocy przepisów ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191).

Border dates:

[1925]1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1925-1954.

Former name:

Akta gminy Węglowice

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

160

Total archival units developed :

159

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 159 jedn. inw. Inwentarz Nr 201
Delivery and acceptance list Tak 1 jedn. inw.

Wstęp i inwentarz sporządziła Joanna Sowa (2002). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.