Urząd Gminy w Mstowie

Reference code
8/638/0
Border dates
1973-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Urząd Gminy w Mstowie z lat 1973 - 1990, sygn. 1 -99, w tym: protokoły zebrań wiejskich i narad pracowników jednostki własnej; zarządzenia i decyzje naczelnika gminy; regulaminy pracy, statuy organizacyjne; rejestr skarg i wniosków, analizy skarg i wniosków; obsadzanie stanowisk kościelnych i duchownych; nadzór nad stowarzyszeniami; budżety gminy ich zmiany i realizacja; sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania dotyczące rolnictwa, podatków, sprawozdania dotyczące zwalczania chorób roślin i szkodników, sprawozdania i analizy z realizacji planów; analizy ekonomiczne, analizy dotyczące pomocy społecznej; plany pracy, plany i programy szkoleń pracowników, plany społeczno - gospodarcze rozwoju i ich realizacja; protokoły kontroli zewnętrznych; podział gminy na sołectw;: uregulowanie własności gospodarstw rolnych, ochrona gruntów rolnych i leśnych; ewidencja zabytków nieruchomych; ewidencja miejsc walki i męczeństwa; opinie i decyzje lokalizacji ogólnych; program rozwoju budownictwa; plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów; realizacja czynów społecznych

The history of the creator:

Urząd Gminy w Mstowie powstał 1 stycznia 1973 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 49, poz. 312). Do 30 września 1975 roku omawiana jednostka realizowała zadania w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 roku w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych (Dz.U. Nr 49, poz. 315) oraz Wzorcowy regulamin organizacyjny urzędu gminy ustalony przez Urząd Rady Ministrów. Nowy Statut Organizacyjny Urzędu Gminy Mstów, który określał jego strukturę organizacyjną i zakres kompetencji, wprowadzony został w życie Zarządzeniem wewnętrznym Nr 17/75 Naczelnika Gminy Mstów z dnia 1 października 1975 roku. Zgodnie z powyższym Statutem w skład omawianej jednostki wchodziły: Biuro Urzędu, gminna służba rolna oraz Urząd Stanu Cywilnego. Biuro Urzędu było aparatem pomocniczym naczelnika gminy. Jego bieżącą działalnością kierował sekretarz, który odpowiadał za prawidłową organizację pracy, przestrzeganie przepisów prawa i porządku i dyscypliny pracy. Do zadań Biura należało rozpatrywanie spraw w zakresu: planowania i staystyki, rolnictwa, leśnictwa, skupu, realizacji budżetu, podatków i opłat, budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, komunikacji, handlu i usług, oświaty, kultury, zdrowia, spraw wewnętrznych, ochrony przeciwporzarowej, zatrudnienia i spraw socjalnych. Gminną służbę rolną stanowili inspektorzy: rolni, do spraw budownictwa wiejskiego, melioracji i łąkarstwa, odpowiedzialni za zagadnienia związane z rozwojem produkcji rolne. Do zakresu działania, powoływanego przez naczelnika gminy, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należały sprawy wynikające z przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego. Urząd Gminy w Mstowie zakończył swą działalność z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95).

Border dates:

1973-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

99

Total archival units developed :

99

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 99 j.a.