Gminna Rada Narodowa w Niegowie

Reference code
8/691/0
Border dates
[1969]1973-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sesje GRN; Posiedzenia Komisji; Posiedzenia Prezydium GRN; Wybory sołtysów i podsołtysów; Wybory rad sołeckich; Protokoły z zebrań wiejskich; Uchwały GRN, Rejestry uchwał GRN

The history of the creator:

Gmina Niegowa, pow. Myszkowski, województwo katowickie, utworzona został z dniem 1 .01.1973 r. na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radaxh narodowych. Utworzenie gminy nastąpiło w wyniku połączenia dostyczasowych Prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych Niegowa i Sokolniki, za wyjątkiem wsi Dzibice, któe weszła w skład Gminy Kroczyce.Z dniem 1 lipca 1975 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego Gmina Niegowa znalazła się w województwie częstochowskim. Na pierwszej sesji po wyborach Gminna Rada Narodowa wybierała ze swego grona przewodniczącego, zastępcę oraz przewodniczącego komisji stałych. Stanowili oni Prezydium Gminnej Rady Narodowej, do kompetencji któego należało reprezentowanie rady na zewnątrz i organizowanie jej pracy. Komisje stałe GRN były organami kolegialnymi, opiniodawczymi, doradczymi i kontrolnymi. Organem wykonawczym był Naczelnik Gminy powoływany na czas nieokreślony przez WRN po zaopiniowaniu przez GRN. Pierwsza inauguracyjna sesja GRN w Niegowie odbyła się 8 stycznia 1973 roku. Powołano wówczas cztery Komisje stałe: Rolnictwa; Planu, Bud żetu i Finansów oraz Zaopatzrenia i Komunikacji; Ośwaity, Kultury i Spraw Socjalnych; Ładu i Porządku Publicznego. Zmiana ilości Komisji nastąpiła w 1988 roku, kiedy to na kadencję 1988-1990 powołano następujące Komisje: do spraw Samorządu; Rozwoju Gospodarczego, Zaopatzrenia i Handlu; Rolnictwa; Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sprawa Socjalnych; Przestrzegania Prawa i Porżadku Publicznego. Gminna Rada Narodowa w Niegowie funkcjonowała w ramach urzędów terenowych organów administracji państwowej w latach 1973-1990. Ostatni sesja odbyła się 30 kwietnia 1990 roku. Akta GRN prowadzone były według jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 36 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia 1975 roku, a od 1986 roku według rzeczowego wykazu akt dla Biur Rad Narodowych, wprowadzonego w życie przez Kancelarię Rady Państwa.

Border dates:

[1969]1973-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1969-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

113

Total archival units developed :

110

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 113 j.a.