Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrowie Zielonej

Reference code
8/712/0
Border dates
1955-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji GRN; Protokoły posiedzeń Komisji: 1) Dróg i Urządzeń Osiedli, 2) Mienia Gromadzkiego, 3) Gospodarki Drogowej i Urządzeń Gromadzkich, 4) Dróg i Mienia Gromadzkiego, 5) Finansowo-Budżetowej, 6) Finansowej, 7) Finansów, Budżetu i Planu Gospodarczego, 8) Kultury i Spraw Socjalnych, 9) Mandatowej, 10) Rolnictwa i Leśnictwa, 11) Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Protokoły Posiedzeń Prezydium GRN; Protokoły z zebrań sołtysów; Protokoły zebrań wiejskich; Wybory sołtysów; Skargi i wnioski; Ewidencja pieczęci urzędowych; Protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne; Budżety; Plany finansowe; Plany społeczno-gospodarcze; Analizy ekonomiczne; Realizacja czynów społecznych; Rejonizacja upraw; Ewidencja gruntów rolnych

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrowie Zielonej powstało na mocy Ustawy z dnia 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191). Gromadzkie rady narodowe wybierane były przez ludność gromady na okres 3 lat. Jako organy władzy państwowej kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. Zadanimi gromadzkich rad narodowych było czuwanie nad wykonaniem przez obywateli obowiązków ustawowych i wykonywaniem ustaw i zarządzeń państwowych, nadzór nad gospodarką hodowlaną, rolną, leśną, dbałość o stan sanitarny i stan opieki społecznej, utrzymanie dróg i mostów, urządzeń melioracyjnych i komunalnych. Prezydium GRN wybierane spośród radnych było organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie (2-4). Do zadań Prezydium należało zapewnieni wykonania uchwał rady, przygotowanie sesji, współdziałanie z komisjami, opracowanie budżetu, kierowanie działalnością przedsiębiorstw. Przy GRN działaly kolegia orzekające oraz urzedy stanu cywilnego. Celem rozpatrywania zagadnień dotyczących poszczególnych wsi zwoływano zebrania mieszkańów (zebrania wiejskie). Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrowie Zielonej działało do 1972 r., kiedy ma mocy Ustawy z dnia 29.11.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych gromadzkich (Dz.U. Nr 49, poz. 312) rady narodowe uległy likwidacji.

Border dates:

1955-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

107

Total archival units developed :

107

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 107 j.a.