Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Soborzycach

Reference code
8/713/0
Border dates
1955-1968
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji GRN; Sprawy osobowe; Powoływanie i zmiany składów komisji stałych; Protokoły posiedzeń Komisji: 1) Drogowej i Komunalnej, 2) Finansowo-Budżetowej, 3) Kulturalno-Oświatowej, 4) Mienia Gromadzkiego, 5) Rolnictwa i Zaopatrzenia; Protokoły Posiedzeń Prezydium GRN; Protokoły zebrań wiejskich; Narodowy spis powszechny; Protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne; Budżety; Plany społeczno-gospodarcze; Analizy ekonomiczne; Szkoły zawodowe - Szkoła Przysposobienia Rolniczego

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Soborzycach powstało na mocy Ustawy z dnia 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191). Gromadzkie rady narodowe wybierane były przez ludność gromady na okres 3 lat. Jako organy władzy państwowej kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. Zadanimi gromadzkich rad narodowych było czuwanie nad wykonaniem przez obywateli obowiązków ustawowych i wykonywaniem ustaw i zarządzeń państwowych, nadzór nad gospodarką hodowlaną, rolną, leśną, dbałość o stan sanitarny i stan opieki społecznej, utrzymanie dróg i mostów, urządzeń melioracyjnych i komunalnych. Prezydium GRN wybierane spośród radnych było organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie (2-4). Do zadań Prezydium należało zapewnieni wykonania uchwał rady, przygotowanie sesji, współdziałanie z komisjami, opracowanie budżetu, kierowanie działalnością przedsiębiorstw. Przy GRN działaly kolegia orzekające oraz urzedy stanu cywilnego. Celem rozpatrywania zagadnień dotyczących poszczególnych wsi zwoływano zebrania mieszkańów (zebrania wiejskie). Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Soborzycach zostało zlikwidowane w 1968 r.

Border dates:

1955-1968

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1968.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

42

Total archival units developed :

42

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 42 j.a.