Urząd Gminy w Irządzach

Reference code
8/714/0
Border dates
1973-1990[1999]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wykaz sołectw; Wybory sołtysów i podsołtysów; Protokoły narad pracowników; Zarządzenie i decyzje Naczelnika Gminy; Plany pracy; Zestawienia danych ze spisu rolnego z 1983 r.; sprawozdawczość statystyczna; Reaktywowowanie gminy; Skargi i wnioski; Wycinki prasowe; Maszynopis "Dzieje ziemi irządzkiej w zarysie"; Kontrole zewnętrzne; Budżety; Sprawozdania finansowe; Plany społeczno-gospodarcze i nalaizy z wykonania; Plan czynów społecznych w zakresie oświaty; Realizacja czynów społecznych; Aktuallizacja map klasyfikacyjnych gruntów; Przejmowanie na własność Państwa gospodarstw rolnych za rentę; Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych pod budowę dróg; Plany budownictwa indywidualnego; Analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej

The history of the creator:

Gmina Irządze, powiat włoszczowswki, województwo kieleckie, została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. W skład gminy weszły sołectwa: Bodziejowice, Gustawów, Irządze, Mikołajewice; Nakło, Sadowie, Siedliska, Wilgoszcza, Wilków, Witów, Woźniki, Wygiełzów, Zawada, Zawadka. W wyniku nowego podziału administracyjnego 1.07.1975 r. gmina znalazła się w województwie częstochowskim. Na mocy Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 8.01.1976 Gmina Irządze została zniesiona i w całości włączona terytorialnie i administracyjnie do gminy Lelów. Rekatywowana została z dniem 1.01.1982 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13.10.1981 r. obejmując sołectwa: Bodziejowice, Browarek, Irządze, Mikołajewice, Sadowie, Wilgoszcza, Wilków, Witów, Woźniki, Wygiełzów, Zawada (wyłączone z gminy Lelów). Na czele gminy stał Naczelnik Gminy jako organ wykonawczy Gminnej Rady Narodowej, który realizował swoje zadania przy pomocy aparatu administracyjnego (tj. Urzędu Gminy). Zakres działania Naczelnika oraz organizacji i zadań Urzędu Gminy określało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.1972 r. W ramach Urzędu Gminy działały komórki orgaznizacyjne, których nazwy dostosowane były do realizowanych zadań szczegółowych. W okresie funkcjonowania UG w Irządzach zasady wytwarzania dokumentacji regulowały ogólnopaństwowe przepisy kancelaryjne i archiwalne (instrukcja kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt wydane przez Urząd Rady Ministrów - Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych w 1972 r.; jednolity rzeczowy wykaz akt dla urzedów gmin wprowadzony Zarządzeniem nr 36 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w 1975 r.). Urząd Gminy Irządze został zlikwidowany z dniem 30.04.1990 r. zgodnie z ustawą z dnia 8.03.1990 o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95).

Border dates:

1973-1990[1999]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1976, 1982-1990, 1990-1999.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

88

Total archival units developed :

83

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 87 j.a., 3 j.a.