Gminna Rada Narodowa we Wrzosowej

Reference code
8/724/0
Border dates
[1927]1945-1954
Number of series
9
Number of scans
0

Content:

W zespole zachowały się akta: - Zarządu Gminy i Gminnej Rady Narodowej z lat [1927-1939]1945-1950, obejmujące działy: Ogólno-Organizacyjny, Finansowo-Budżetowy, Gospodarki Gminnej, Administracji Społecznej, Administracyjny - Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1950-1954, obejmujące referaty: Ogólno- Organizacyjny, Finansowy, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolny. Ponadto zachowane w zespole – jako anteriora – materiały dot. przedwojennych członków Zarządu Gminy oraz pracowników gm. Wrzosowa z lat 1927-1939 stanowią cenne źródło do badań nad dziejami gminy Wrzosowa . Dokumentacja w zespole zachowana fragmentarycznie; brak m.in. protokołów posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1945-1946. Natomiast zachowane akta zawierają informacje dotyczące działalności terenowych organów jednolitej władzy państwowej w jej najniższym stopniu. Akta te są cennym materiałem źródłowym do badań m. in. nad stosunkami gospodarczymi, ludnościowymi w tak specyficznym okresie historii Polski.

The history of the creator:

Strukturę organizacyjną administracji gminnej tworzonej w latach 1944-1945, na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej, określały przepisy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego . Powyższy dekret stanowił, iż władzę sprawuje samorząd terytorialny reprezentowany przez gminne rady narodowe oraz ich organy wykonawcze, czyli zarządy gminne . Na czele zarządu gminy (składającego się z wójta, podwójta i trzech członków) stał wójt, a na czele rady i jej prezydium – przewodniczący. W skład gminy wchodziły mniejsze terytorialnie gromady, które nie posiadały osobowości prawnej, a zarządzający nimi sołtysi i podsołtysi podlegali bezpośrednio wójtowi. Na mocy w/w przepisów prawnych w powiecie częstochowskim, województwa kieleckiego działała, w granicach sprzed II wojny światowej, gmina wiejska Wrzosowa . W 1945 r. gmina Wrzosowa obejmowała wsie: Błeszno, Brzeziny Kolonia, Brzeziny Małe, Brzeziny Wielkie, Huta Stara „A”, Huta Stara „B”, Korwinów, Nowa Wieś, Słowik i Wrzosowa . Ustawa z dnia 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła samorząd terytorialny i jego organ zarząd gminy, funkcje zarządu przejęły gminne rady narodowe oraz ich organy: prezydia gminnych rad narodowych, które poszerzyły swój zakres kompetencji stając się organami wykonawczo - zarządzającymi . W oparciu o § 6 ustawy z 28 czerwca 1950 r. o zmianie podziału administracyjnego państwa powiat częstochowski został włączony do województwa katowickiego . Na mocy § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie zmiany granic miasta Częstochowy w województwie katowickim, zmieniono granicę gminy Wrzosowa, z której wyłączono gromadę Błeszno oraz część gromady Brzeziny Małe obejmującą osiedle Bór wraz z przysiółkiem Wypalanki. Tereny te włączono w granice miasta Częstochowa . Po zmianach administracyjnych w 1952 r. gmina Wrzosowa pozostawała nadal w powiecie częstochowskim, a w jej skład wchodziły następujące gromady: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Małe, Brzeziny Wielkie wraz z przysiółkami Borki, Szczekaczka, Zawodzie; Huta Stara „A”, Huta Stara „B” wraz z: Hutą Starą P.G.R. i wsią Sobuczyna; Korwinów wraz z osadą młyńską Wały; Nowa Wieś, Słowik, Wrzosowa wraz osadą fabryczną Wrzosowa i przysiółkiem Zaniwie . Gmina zaprzestała działalności po przeprowadzeniu nowego podziału powiatów na gromady i ustanowieniu gromadzkich rad narodowych na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych .

Border dates:

[1927]1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

104

Total archival units developed :

104

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 104 j.a., inwentarz nr 363