Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Kamienicy Polskiej

Reference code
8/821/0
Border dates
1973 - 1978
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Fronty Jedności Narodu utworzono 26.11.1956 roku na krajowej radzie aktywu politycznego jak porozumienie głównych sił politycznych. Do zadań jego należało współuczestnictwo i współodpowiedzialność za realizację programów określających i formułujących podstawowe cele społeczno - polityczne rozwoju kraju. Komitety były powoływane na tych samych szczeblach co organy władzy państwowej. Komitety mogły pracować w następujących komisjach i zespołach: komisje samorządu mieszkańców, komisje organizacji społecznych, samorządu pracowniczego i związków zawodowych, organizacyjno - programowe, obchodów rocznic i świąt państwowych. Pracami Komitetu kierowało Prezydium. Plenarne posiedzenia były zwoływane nie rzadziej niż dwa razy w roku. W znowelizowanej 10 lutego 1976 roku Konstytucji PRL Front Jedności Narodu został określony jako "wspólna płaszczyzna działania organizacji społecznych ludu pracującego i patriotycznego zespolenia wszystkich obywateli - członków partii, stronnictw politycznych i bezpartyjnych, niezależnie od ich stosunku do religii wokół żywotnych interesów PRL". W latach 1972 - 1976 uchwalono podstawowe akty prawne i dokumenty polityczne dotyczące bezpośredniej działalności politycznej FJN i stosunków zachodzących pomiędzy komitetami FJN a organami państwowymi i partyjnymi. Poważne znaczenie dla działalności FJN miały przepisy ustawy z 29 XI 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, organów administracji i sołtysów wobec komitetów FJN oraz uchwała Rady Państwa z dnia 21 V 1973 roku w sprawie ramowego regulaminu (statutu) samorządu mieszkańców w miastach. Front Jedności Narodu został rozwiązany w 1983 roku.

Border dates:

1973 - 1978

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1978.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4

Total archival units developed :

4

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak Inwentarz nr 373, 4 j.a.