Urząd Gminy w Ciasnej

Reference code
8/825/0
Border dates
1973-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

-narady pracowników własnej jednostki, narady koordynacyjne, narady z sołtysami z lat 1982-1990, regulamin organizacyjny z 1975 r., zarządzenia i decyzje naczelnika Gminy z lat 1973-1978, plany pracy jednostki własnej na lata 1975-1989, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy z lat 1973-1978, plany pracy jednostki własnej na lata 1975-1989, spis rolny z lat 1975-1985, sprawozdania statystyczne z lat 1973-1990, sprawy skarg i wniosków z lat 1976-1985, informacje prasowe z lat 1978-1984, kontrole zewnętrzne własnej jednostki z lat 1973-1979, dane statystyczne o pracownikach z lat 1973-1983, plany szkoleń dla pracowników z lat 1978-1980, budżety gminy, ich zmiany i sprawozdania z wykonania z lat 1973-1988, plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy i sprawozdania z ich realizacji z lat 1976-1988, analizy ekonomiczne z 1977, realizacja czynów społecznych, sprawozdawczość z lat 1977-1983, koordynacja organizowania imprez kulturalnych z 1977 r, nadzór nad towarzyszeniami z lat 1981-1982, analizy oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. wykroczeń z lat 1976-1983, ewidencja dróg i mostów z lat 1977-1978, produkcja i kontraktacja roślinna, zwalczanie chorób roślin i szkodników z lat 1976-1985, ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z lat 1976-1980, ewidencja urządzeń komunalnych z lat 1977-1978, cmentarze i grobownictwo z lat 1977-1979, miejscowe planowanie przestrzenne z 1980 r., lokalizacja ogólna i szczegółowa inwestycji z lat 1976-1978, analiza i ocena ruchu budowlanego z lat 1975-1978, numeracja nieruchomości z lat 1983-1990, nazewnictwo ulic, placów, parków z 1976 r., analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1977-1989.

The history of the creator:

Gmina Ciasna utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 roku w związku z reformą ustrojową i administracyjna państwa w wyniku której w miejsce dotychczas działających gromad powołano gminy. W latach 1973-1975 gmina położona była na terenie powiatu lublinieckiego w województwie katowickim, natomiast po prowadzeniu dwustopniowego podziału administracyjnego państwa od 1 czerwca 1975 roku znalazła się w obszarze nowo utworzonego województwa częstochowskiego. Na czele gminy stał Naczelnik Gminy, będący organem zarządzającym i wykonawczym Gminnej Rady Narodowej. Naczelnik realizował swoje zadnia przy pomocy podległego my Urzędu Gminy i kierowników zakładów podporządkowanych gminnej radzie narodowej. Naczelnik Gminy jako organ terenowej administracji państwowej oraz podległy mu Urząd Gminy w Ciasnej zniesione zostały z chwilą wprowadzenia w maju 1990 roku systemu samorządu terytorialnego.

Border dates:

1973-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

120

Total archival units developed :

120

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 120 j.a.,