Gminna Rada Narodowa w Ciasnej

Reference code
8/826/0
Border dates
1973-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zachowane materiały archiwalne obejmują następującą dokumentację: Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, zmiany w składzie osobowym Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, realizacja wniosków i postulatów wyborczych, rejestr interpelacji i wniosków radnych Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, realizacja interpelacji radnych Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, sprawozdania z działalności rady narodowej, posiedzenia Komisji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, kontrole komisji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, realizacja wniosków Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, rejestr postanowień Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, wybory sołtysów i podsołtysów, ewidencja z 1974 r., Protokoły zebrań wiejskich, realizacja uchwał i wniosków zebrań wiejskich, realizacja uchwał i wniosków Rad Sołeckich, działalność Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej w Ciasnej, działalność Gminnej Komisji Czynów Społecznych, działalność Społecznej Komisji Pojednawczej przy Gminnej Radzie Narodowej, rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, wykaz uchwał Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, uchwały Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, plany pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, plany pracy Komisji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, plany kontroli Komisji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej.

The history of the creator:

Gmina Ciasna utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 roku w związku z reformą ustrojową i administracyjna państwa w wyniku której w miejsce dotychczas działających gromad powołano gminy. W latach 1973-1975 gmina położona była na terenie powiatu lublinieckiego w województwie katowickim, natomiast po prowadzeniu dwustopniowego podziału administracyjnego państwa od 1 czerwca 1975 roku znalazła się w obszarze nowo utworzonego województwa częstochowskiego. Do zadań Gminnej Rady Narodowej jako organu władzy państwowej i podstawowego organu samorządu społecznego na terenie gminy należało: -zapewnienie wykonania zadań gospodarczych i społecznych wynikających z planu społeczno-gospodarczego kraju, -ustalenie zasadniczych kierunków rozwoju gminy i zapewnienie środków na realizacje związanych z tym zadań -organizowanie działalności społecznej dla wykonywania zamierzonych zadań -zapewnianie rozwoju zakładów, instytucji i urządzeń służących zaspokajaniu potrzeb gospodarczych i socjalno-kulturalnych ludności, -koordynowanie na terenie gminy działalności jednostek państwowych i spółdzielczych -sprawowanie kontroli nad jednostkami państwowymi i spółdzielczymi oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy Powyższe zadania rada realizowała za pośrednictwem komisji, przez działalność radnych w terenie oraz przez swój organ wykonawczy i zarządzający-naczelnika gminy. Naczelnik Gminy powoływany był na czas nieokreślony przez Wojewódzką Radę Narodową po zaopiniowaniu przez Gminna Radę Narodową. Gminna Rada Narodowa w Ciasnej zakończyła swoją działalność z dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym (DZ. U. Nr 16, poz. 95).

Border dates:

1973-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

103

Total archival units developed :

103

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 103 j.a.,