Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu

Reference code
8/834/0
Border dates
1982-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły plenarnych posiedzeń Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego w Lublińcu, Protokół posiedzenia Komisji Rolnej przy Miejskim Komitecie Ocalenia Narodowego w Lublińcu, Protokoły Zjazdów Miejskich Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Protokoły plenarnych posiedzeń Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Uchwały Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Plan pracy Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu na rok 1986, Analiza działalności Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu za rok 1986, Protokoły zebrań zakładowych ogniw Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Protokoły narad rejonowych Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

The history of the creator:

20 lipca 1982 roku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, Stowarzyszenie „Pax”, Chrześcijańskie Stowarzyszenia Społeczne oraz Polski Związek Katolicko – Społeczny podpisały "Deklarację Porozumienia" w sprawie utworzenia Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Potwierdzeniem zakończenia wstępnego okresu kształtowania Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego było wprowadzenie przez Sejm do Konstytucji Polskiej w dniu 20 lipca 1983r. zapisu o Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego. Struktura PRON –u opierała się na podziale administracyjnym kraju. Ogniwami podstawowymi były obywatelskie komórki w miejscu zamieszkania, zakładzie pracy lub środowisku społecznym – Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego, następnie zgodne z podziałem administracyjnym kraju. Ruch tworzyli sygnatariusze Deklaracji oraz osoby zgłaszające akces indywidualnego uczestnictwa, organizacje społeczne i stowarzyszenia zbiorowe oraz inne osoby sympatyzujące z Ruchem. Szczeble organizacyjne były jego organami uchwałodawczymi. W składach organów ruchu pracowały ciała wykonawcze Prezydia i Komisje Rewizyjne. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze, zjazdy i kongresy były najwyższymi władzami Ruchu na odpowiednich szczeblach. Podstawowymi formami pracy ogniw i organów były sesje plenarne oraz zebrania w ogniwach podstawowych, posiedzenia Prezydiów Rad i Prezydiów ogniw podstawowych, powoływanie komisji stałych i doraźnych. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego zakończył działalność 8 listopada 1989 roku.

Border dates:

1982-1989

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1982-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

10

Total archival units developed :

10

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 10 j.a.,