Urząd Gminy w Pawonkowie

Reference code
8/846/0
Border dates
1973-1990 [1991]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Posiedzenia Komitetu ds. Młodzieży z lat 1983 – 1987, sygn. 1, plany narad koordynacyjnych Naczelnika Gminy z lat 1975- 1987, sygn. 2 – 3, narady Naczelnika Gminy z sołtysami z lat 1975-1987, sygn. 4 – 5, narady Naczelnika Gminy z aktywem społeczno – gospodarczym gminy z 1973 roku sygn. 6 i narady koordynacyjne Naczelnika Gminy z lat 1975- 1989, sygn. 7 – 9, statut UG z roku 1976, 1988, sygn. 10 – 11, regulaminy organizacyjne UG z lat 1980, 1984, 1989, sygn. 12 – 14, zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1976 – 1990, sygn. 15, plany pracy UG z lat 1978 – 1989, sygn. 16 – 29, sprawozdania i informacje o realizacji zadań z zakresu spraw społeczno – administracyjnych z lat 1973- 1989, sygn. 30, NSP (zestawienia zbiorcze) z 1988 roku, sygn. 31, spisy rolne (zestawienia gminne) z lat 1974- 1988, sygn. 32 – 45, ankieta statystyczna „Badanie wyposażenia miejscowości wiejskich w podstawowe placówki i urządzenia” z 1978 roku, sygn. 46, sprawozdawczość statystyczna z zakresu zatrudnienia, wynagradzania, podatków, czynów społecznych, gospodarki komunalnej i budownictwa z lat 1975- 1990, sygn. 47 – 67, sprawozdania statystyczne z działalności Związku Zawodowego przy UG z lat 1977 – 1979, sygn. 68, analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1975- 1990, sygn. 69, wykaz nieruchomości występujących na terenie gminy z 1974 roku, sygn. 70, ankieta „Monografia Gminy Pawonków” z 1980 roku, sygn. 71, charakterystyka gminy (informacja gospodarczo – społeczna) z 1988 roku, sygn. 72, kontrole zewnętrzne UG z lat 1973- 1990, sygn. 72 – 81, wykazy etatów i stanu zatrudnienia z lat 1976- 1989, sygn. 82, budżety ich zmiany i sprawozdania z wykonania z lat 1974 – 1990, sygn. 83 – 107, wieloletnie i roczne plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy z lat 1975 – 1988, sygn. 108 – 120, analizy wykonania planu społeczno – gospodarczego gminy z lat 1976 – 1989, sygn. 121 – 133, udział w konkursie „Gmina Mistrz Gospodarności” z lat 1973 – 1989, sygn. 134 – 135, plany czynów społecznych z lat 1981 – 1983, sygn. 136, informacje i meldunki z realizacji czynów społecznych z lat 1979- 1983, 1989, sygn. 137 – 138, karty zabytkowych cmentarzy powstałych przed 1939 r z 1988 roku, sygn. 139, opieka nad miejscami walk i męczeństwa z lat 1982- 1988, sygn. 140, księgi ewidencji stowarzyszeń z lat 1973 – 1989, sygn. 141 – 142, rejestr Kółek Rolniczych z 1976 roku, sygn. 143, teczki stowarzyszeń działających na terenie gminy – PCK, TPD, ZBOWID, Związek Hodowców Gołębi, LOK, TPPR, PKPS, LZS, SITR, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy z lat 1974 – 1989, sygn. 144 – 153, nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1980- 1989, sygn. 154, sprawy wyznaniowe z lat 1976 – 1987, sygn. 155, scalenie gruntów wsi Pawonki z lat 1989- 1990, sygn. 156, mapy bonitacyjne i wyniki badań gleb z lat 1989 – 1990, sygn. 157, gminny plan odnowienia materiału siewnego z 1981 roku, sygn. 158, informacje o przebiegu skupu i kontraktacji produktów rolnych na terenie gminy z 1978 roku, sygn. 159, plany i wykonanie kontraktacji roślinnej i zwierzęcej z lat 1983- 1985, sygn. 160, rejestr gospodarstw specjalistycznych z lat 1977 – 1988, sygn. 161, wykazy gruntów na terenie gminy z lat 1977 – 1989, sygn. 162, informacje z realizacji gminnego planu upowszechniania postępu rolniczego z lat 1980- 1981, sygn. 163, gminne plany upowszechniania postępu rolniczego z lat 1980 – 1982 i 1986 roku, sygn. 164- 165, wykaz zakładów pracy znajdujących się na terenie gminy oraz ilości zatrudnionych pracowników z 1983 roku, sygn. 166, program rozwoju drobnej wytwórczości i usług bytowych z lat 1986- 1990, sygn. 167, sprawozdania z przejmowania na własność Państwa gruntów z gospodarstw indywidualnych z lat 1978 – 1979, sygn. 168, przejmowanie na własność Państwa gospodarstw rolnych z lat 1973 – 1988, sygn. 169 – 174, protokół wprowadzenia w użytkowanie na rzecz RSP w Gwoździanach nieruchomości rolnej z 1976 roku, sygn. 175, akta spraw wywłaszczeniowych na rzecz Państwa nieruchomości gruntowych z lat 1976 – 1990 [1991], sygn. 176 – 188, plany budownictwa wiejskiego z lat 1975 – 1989, sygn. 189- 190, sprawozdania z wykonania planu budownictwa z lat 1976- 1980 i 1985- 1988, sygn. 191 – 192 ankieta dotycząca charakterystyki osiedli wiejskich gminy z 1983 roku, sygn. 193 protokół przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę i mapy ich rozmieszczenia z lat 1984- 1985, sygn. 194.

The history of the creator:

Ustawa z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych ( Dz. U. Nr 49, poz. 312) była aktem prawnym regulującym wprowadzenie pierwszego etapu organizacji administracji państwowej. Zniesiono dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady ( zlikwidowano prezydia gromadzkich rad narodowych), tworząc jednocześnie gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego i gospodarczego na terenach wiejskich.Gmina Pawonków w powiecie lublinieckim, wojew. katowickie utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Nr XX/ 99/ 72 dnia 6 grudnia 1972 roku. W skład nowoutworzonej gminy weszły obszary sołectw: Draliny, Gwoździany, Koszwice, Kośmidry, Lisowice, Łagiewniki Małe, Łagiewniki Wielkie, Pawonków, Skrzydłowice, Solarnia. Z dniem 1 lipca 1975 roku w wyniku wprowadzonego nowego podziału administracyjnego kraju, polegającego na likwidacji szczebla powiatowego i utworzenia nowych województw, gmina Pawonków znalazła się w województwie częstochowskim. Na czele gminy stał Naczelnik Gminy jako organ wykonawczy Gminnej Rady Narodowej, który realizował swoje zadania przy pomocy aparatu administracyjnego tj. Urzędu Gminy. W ramach Urzędu Gminy działały komórki organizacyjne (referaty, stanowiska pracy), których nazwy były dostosowane do realizowanych zadań szczegółowych. Pierwszy zachowany regulamin organizacyjny Urzędu Gminy pochodzący z 1980 roku wprowadzony zarządzeniem Naczelnika Gminy Nr 1/ 80 z dnia 30 stycznia 1980 roku określał organizację i zakres działania Urzędu. W skład urzędu wchodziły: Biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna,Urząd Stanu Cywilnego. W następnych latach regulamin organizacyjny Urzędu Gminy zmieniał się jeszcze dwukrotnie. Ostatni przed zlikwidowaniem UG regulamin z 1989 roku (Zarządzenie Naczelnika Gminy Nr 2 / 89 z dnia 19 stycznia 1989 roku) ustalał istnienie następujących referatów i samodzielnych stanowisk pracy; Referat Ogólny, Kultury, Kultury Fizycznej Turystyki i Sportu, Zatrudnienia, Zdrowia i Opieki Społecznej, Referat Planowania i Finansów, Referat Gospodarki Komunalnej, Nadzoru Budowlanego, Komunikacji, Handlu i Usług, Referat Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Geodezji i Gospodarki Gruntami, Referat Społeczno – Administracyjny, Spraw Obronnych, Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania – Inspektor Oświaty i Wychowania, Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady, Urząd Stanu Cywilnego. Urząd Gminy w Pawonkowie został zlikwidowany z dniem 30 kwietnia 1990 roku zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95).

Border dates:

1973-1990 [1991]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1991.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

200

Total archival units developed :

194

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 194 j.a., 6 j.a.