Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lelowie

Reference code
8/849/0
Border dates
1985-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lelowie obejmują takie akta jak: protokoły posiedzeń Rady Gminnej oraz Prezydium Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lelowie, skład osobowy Rady Gminnej, informacja z działalności Rady Gminnej, protokoły spotkań przedwyborczych.

The history of the creator:

20 lipca 1982 roku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, Stowarzyszenie „Pax”, Chrześcijańskie Stowarzyszenia Społeczne oraz Polski Związek Katolicko – Społeczny podpisały "Deklarację Porozumienia" w sprawie utworzenia Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Potwierdzeniem zakończenia wstępnego okresu kształtowania Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego było wprowadzenie przez Sejm do Konstytucji Polskiej w dniu 20 lipca1983r. zapisu o Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego. Struktura PRON –u opierała się na podziale administracyjnym kraju. Ogniwami podstawowymi były obywatelskie komórki w miejscu zamieszkania, zakładzie pracy lub środowisku społecznym – Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego, następnie zgodne z podziałem administracyjnym kraju. Ruch tworzyli sygnatariusze Deklaracji oraz osoby zgłaszające akces indywidualnego uczestnictwa, organizacje społeczne i stowarzyszenia zbiorowe oraz inne osoby sympatyzujące z Ruchem. Szczeble organizacyjne były jego organami uchwałodawczymi. W składach organów ruchu pracowały ciała wykonawcze Prezydia i Komisje Rewizyjne. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze, zjazdy i kongresy były najwyższymi władzami Ruchu na odpowiednich szczeblach. Podstawowymi formami pracy ogniw i organów były sesje plenarne oraz zebrania w ogniwach podstawowych, posiedzenia Prezydiów Rad i Prezydiów ogniw podstawowych, powoływanie komisji stałych i doraźnych. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego zakończył działalność 8 listopada 1989 roku.

Border dates:

1985-1989

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1985-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

6

Total archival units developed :

6

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 6 j.a.,