Gminna Rada Narodowa w Lelowie

Reference code
8/851/0
Border dates
1973-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Lelowie obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, regulamin zespołu radnych PZPR, protokoły posiedzeń zespołu radnych PZPR i bezpartyjnych, sprawy osobowe radnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, realizacja wniosków, postulatów i interpelacji radnych, rejestry wniosków i interpelacji radnych, składy Prezydium oraz komisji stałych, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestr postanowień Prezydium i Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej, wybory organów samorządu wsi, protokoły zebrań wiejskich, rejestr wniosków, postulatów i uchwał samorządów wiejskich, informacje z działalności Rad Sołeckich, protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, informacje z działalności Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, wybory ławników sądowych i członków kolegium ds. wykroczeń, rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, Prezydium oraz komisji, kontrole zewnętrzne, rejestr wniosków odznaczeniowych.

The history of the creator:

Gmina Rada Narodowa w Lelowie rozpoczęła działalność w 1973 roku na mocy Ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych na podstawie której zniesiono dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady (zlikwidowano prezydia gromadzkich rad narodowych), tworząc jednocześnie gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego i gospodarczego na terenach wiejskich. Gmina Lelów powstała na bazie zlikwidowanych Gromadzkich Rad Narodowych w Lelowie, Podlesiu i Nakle. W latach 1973-1975 gmina Lelów administracyjnie znajdowała się w obszarze powiatu włoszczowskiego w województwie kieleckim. Z dniem 1 czerwca 1975 roku w wyniku wprowadzonego nowego podziału administracyjnego kraju gmina Lelów znalazła się w województwie częstochowskim. Według statutowych założeń do zadań Gminnej Rady Narodowej jako organu władzy państwowej i podstawowego organu samorządu społecznego na terenie gminy należało: -zapewnienie wykonania zadań gospodarczych i społecznych wynikających z planu społeczno – gospodarczego kraju, -ustalanie zasadniczych kierunków rozwoju gminy i zapewnienie środków na realizację związanych z tym zadań, -organizowanie działalności społecznej dla wykonania zamierzonych zadań, -zapewnienie rozwoju zakładów, instytucji i urządzeń służących zaspakajaniu potrzeb gospodarczych i socjalno – kulturalnych ludności, -koordynowanie na terenie gminy działalnością jednostek państwowych i spółdzielczych, -sprawowanie kontroli nad jednostkami państwowymi i spółdzielczymi oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy, zwłaszcza pod względem ich gospodarności i właściwego podejścia do potrzeb obywateli, a także w zakresie przestrzegania dyscypliny, ładu i porządku, -wpływanie na rozwijanie zespołowych form gospodarowania na wsi i organizowanie współpracy miedzy uspołecznionymi i indywidualnymi formami gospodarki.Organem wykonawczym Gminnej Rady Narodowej był Naczelnik Gminy. Gminna Rada Narodowa w Lelowie zakończyła działalność z chwilą wprowadzenia w maju 1990 r. systemu samorządu terytorialnego, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.

Border dates:

1973-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

142

Total archival units developed :

142

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 142 j.a.,