Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiewcu

Reference code
8/858/0
Border dates
1959-1968
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiewcu obejmują takie akta jak: sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, sprawy organizacyjne, posiedzenia i kontrole poszczególnych komisji, plany pracy komisji rolnictwa, posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, plany gospodarcze gromady, program rozwoju gromady, sprawozdania z wykonania zadań w ramach funduszu gromadzkiego na drogach lokalnych, sumaryczny spis zasobów mieszkaniowych, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet gromady, jego zmiany i wykonanie, protokoły przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, wyznaczanie terenów budowlanych.

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiewcu powstało na mocy Ustawy z dnia 25.09.1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych . W miejsce dotychczasowych gmin i gromad zostały utworzone nowe gromady, jako jednostki podziału administracyjnego wsi. Podziału administracyjnego na gromady dokonywały wojewódzkie rady narodowe ustalając granice gromad oraz siedziby gromadzkich rad narodowych. Gromada Wiewiec administracyjnie znajdowała się na terenie powiatu radomszczańskiego w województwie łódzkim. Z dniem 1 stycznia 1956 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 roku w sprawie utworzenia powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim oraz w sprawie zmiany granic województw poznańskiego i łódzkiego gromada Wiewiec została włączona do nowoutworzonego powiatu pajęczańskiego . 1 stycznia 1959 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 roku w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach: białostockim, bydgoskim, kieleckim, lubelskim, łódzkim, poznańskim, warszawskim i zielonogórskim z gromady Wiewiec wyłączono wieś Krzywanice oraz kolonie Pieńki Krzywańskie i Otocze i włączono je do gromady Lgota Wielka w powiecie radomszczańskim . Organem władzy państwowej w gromadzie była gromadzka rada narodowa wybierana przez ludność gromady na okres trzech lat. Liczbę radnych ustalało prezydium powiatowej rady narodowej w zależności od ilości mieszkańców gromady w stosunku jeden radny na 100 mieszkańców, przy czym liczba radnych nie mogła być mniejsza niż 9 a większa niż 27. Gromadzka rada narodowa jako organ władzy państwowej kierowała w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną wiążąc potrzeby gromady z zadaniami ogólnopaństwowymi. Do zadań gromadzkiej rady narodowej należało m.in.: czuwanie nad wykonaniem przez obywateli obowiązków ustawowych i wykonywaniem ustaw i zarządzeń państwowych, nadzór na gospodarką hodowlaną, rolną, leśną, dbałość o stan sanitarny i stan opieki społecznej, utrzymanie dróg i mostów, urządzeń melioracyjnych i komunalnych. Ponadto rada uchwalała budżet i nadzorowała jego wykonanie. Gromadzka rada narodowa wybierała spośród radnych prezydium, które było jej organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz gromadzkiej rady narodowej. Gromadzka rada narodowa, licząca co najmniej 12 radnych, wybierała ponadto do składu prezydium 2 członków, a licząca co najmniej 18 radnych – 3 lub 4 członków. Do jego zadań należało zapewnienie wykonania uchwał rady, przygotowanie sesji, współdziałanie z komisjami, opracowanie budżetu, kierowanie działalnością przedsiębiorstw. Gromadzka rada narodowa powoływała komisje dla poszczególnych dziedzin działalności. Przy gromadzkiej radzie narodowej działało również kolegium orzekające oraz urząd stanu cywilnego. W celu rozpatrywania zagadnień dotyczących poszczególnych wsi wchodzących w skład gromady zwoływano na zlecenie rady, jej prezydium bądź na żądanie większości wyborców zebrania mieszkańców (zebrania wiejskie) . Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiewcu zakończyło działalność z dniem 30.06.1968 roku na mocy Uchwały nr XIV/70/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 15 marca 1968 r. w sprawie łączenia, zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie łódzkim. Obszar zniesionej gromady został włączony do gromady Zamoście.

Border dates:

1959-1968

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1959-1968.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

58

Total archival units developed :

58

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 58 j.a.,