Okręgowa Spółdzielnia Obrotu Zwierzętami i Mięsem w Słupsku

Reference code
27/1/0
Border dates
1948-1952
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sygnatury 1-3 - akta normatywne spółdzielni, sygn. 4-8 protokoły posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i walnych zgromadzeń, sygn. 9 sprawozdania z rewizji spółdzielni, sygn. 10 - 13 bilanse roczne, sygn. 14 akta likwidatora sądowego

The history of the creator:

Spóldzielnię założono 29 lutego 1948 roku na Walnym Zgromadzeniu Organizacyjnym. Podstawę prawną stanowił statut wpisany do rejestru Sadu Okręgowego w Słupsku w dniu 27 marca 1948 roku pod nr RS II 46/48.Terenem działalności spółdzielni były powiaty: Słupsk,Sławno, Bytów i Miastko. Siedzibą spółdzielni było miasto Słupsk. Przedmiotem działalności był skup od członków, przeróbka i sprzedaż produktów mięsnych na własny i komisowy rachunek, współdziałanie z organizacjami rolniczymi w pracy nad podniesieniem i racjonalizacji hodowli.Spółdzielnia została rozwiązana mocą uchwały Ogólnokrajowego Zjazdu Prezesów Rad Nadzorczych Spółdzielni Zbytu Zwierząt w Warszawie w dniu 27 lutego 1949 roku. O likwidacji sp-ni w skali ogólnokrajowej zadecydowało przejęcie przez Gminne Sp-nie "Samopomoc Chłopska" skupu zwierząt rzeźnych.Sp-nia zawiesiła działalność z dniem 31 marca 1949 roku i przeszła w stan likwidacji.

Border dates:

1948-1952

Classification:

spółdzielczość

The name of the creator:

Dates:

1948-1952.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

14

Total archival units developed :

14

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.1

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Zespół opracował Paweł Pakuła -sierpień 1976