Akta gminy Zielona z siedzibą w Kuczborku powiat mławski

Reference code
76/17/0
Border dates
1936-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta do 1939 roku: materiały do budżetu gminy na rok 1937. Dział ogólno-organizacyjny: sprawy organizacyjne, w tym sprawozdanie z lustracji i charakterystyka gminy, sprawy personalne radnych i pracowników gminnych, protokoły rady z 1949 r., odpisy protokołów prezydium z 1948 r oraz gminna komisja kontroli społecznej z lat 1947-1950, szkody wojenne, majątki poniemieckie, lista zamordowanych przez Niemców. Dział finansowo-budżetowy: budżety i sprawy podatkowe. Dział gospodarki gminnej: sprawa parcelacji majątków, opis gminy. Dział administracji społecznej: akta organizacji – PCK, TPŻ, sprawozdanie Gminnego Komitetu Opieki Społecznej. Dział administracyjny: wybory, POP, NSP, repatriacja, sprawy wojskowe. III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej Referat ogólno-administracyjny: protokoły posiedzeń rady i prezydium, sprawy sołtysów, skargi i zażalenia, zobowiązania gromad do czynu „lipcowego” 1952 r. Referat finansowy: materiały do budżetów, wymiar podatków i karty wynagrodzeń. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: oświata – dzienniki lekcyjne kursów nauki początkowej. Referat wojskowy: akta organizacyjne referatu, sprawy poboru. Referat rolny: protokoły klasyfikacji gruntów, projekty planów, sprawy zespołu rolnego, wykazy plantatorów. Spis roboczy: przepisy, zarządzenia i polecenia władz, ewidencja ludności, aprowizacja, finanse i podatki gminne, sprawy sądowe i karno-administracyjne, zdrowie i opieka społeczna.

The history of the creator:

Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie.

Border dates:

1936-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

119

Total archival units developed :

84

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 84 ja
Working list Tak 35 ja

Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 15 ja., 0,12 mb