Powiatowa Rada Narodowa w Pleszewie

Reference code
11/353/0
Border dates
1974-1975
Number of series
1
Number of scans
0

Content:

1) Sprawy organizacyjne (sygn. 1; 1974-1975). 2) Powiatowa Rada Narodowa: plany pracy, realizacja uchwał, nadzór nad gminnymi radami narodowymi, współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, skargi, reprezentacja (sygn. 2-4; 1974-1975). 3) Prezydium PRN: protokoły z posiedzeń, postanowienia, plany pracy (sygn. 5-6; 1974-1975). 4) Radni: skład osobowy, spotkania z wyborcami, interpelacje (sygn. 7-10; 1974-1975). 5) Samorządy mieszkańców miast i wsi (sygn. 11; 1974-1975). 6) Komisje PRN: protokoły z posiedzeń (sygn. 12-15; 1974-1975). 7) Odznaczenia (sygn. 16; 1974-1975).

The history of the creator:

Zgodnie z ustawą z 20 marca 1950 r. (Dz.U., nr 14, poz. 130) rady narodowe kierowały na swoim terenie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, a także należały do nich wszystkie sprawy w zakresie władzy i administracji państwowej, nie zastrzeżone na rzecz innych organów. Szczegółowe kompetencje powiatowych rad narodowych (i miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie) przyniosła kolejna ustawa o radach narodowych z 25 stycznia 1958 r. (Dz.U., nr 5, poz. 16; tekst jednolity: Dz.U. 1963, nr 29, poz. 172). Były to sprawy: 1) przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i robót melioracyjnych w zakresie ustalonym przez Radę Ministrów, obsługi weterynaryjnej ochrony roślin, upowszechniania wiedzy rolniczej, kontroli działalności kółek i organizacji rolniczych w zakresie spraw zleconych im przez Państwo; 2) pomocy dla spółdzielczości produkcyjnej i innych form zespołowej gospodarki na wsi; 3) przedsiębiorstw przemysłu terenowego i remontowo-budowlanych; 4) budownictwa wiejskiego; 5) przedsiębiorstw miejskiego handlu detalicznego i państwowych zakładów gastronomicznych, 6) budowy i utrzymania dróg lokalnych; 7) szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach; 8) powiatowych domów kultury, teatrów, kin, muzeów i archiwów regionalnych; 9) lecznictwa otwartego o zasięgu powiatowym, szpitali powiatowych, przychodni specjalistycznych, powiatowych stacji pogotowia ratunkowego, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, przedsiębiorstw uzdrowiskowych oraz 10) zakładów opieki społecznej. Dla poszczególnych dziedzin swojej działalności powiatowa rada narodowa powoływała stałe i niestałe (doraźne) komisje, które z jej ramienia wykonywały nadzór nad działalnością jej organów, przygotowywały projekty ważniejszych uchwał rady oraz sprawowały kontrolę społeczną. Organem wykonawczym i zarządzającym PRN było (powoływane przez nią) prezydium, składające się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i członków. Poszczególnymi dziedzinami spraw, należących do właściwości rady, zarządzały wydziały prezydium, które od 1958 r. były również terenowymi organami administracji państwowe. Bezpośredni nadzór nad powiatową radą narodową i jej prezydium sprawowała wojewódzka rada narodowa i jej prezydium. Istotne zmiany przyniosły ustawa z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U., nr 49, poz. 312) oraz ustawa z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U., nr 47, poz. 276). Powiatowe rady narodowe - organy władzy państwowej stały się także podstawowymi organami samorządu. Jednocześnie władza wykonawcza i zarządzająca została przekazana nowoutworzonym, jednoosobowym terenowym organom administracji państwowej - naczelnikom powiatów. Swoje zadania naczelnik powiatu realizował przy pomocy urzędu powiatowego, w skład których weszły dotychczasowe wydziały prezydiów. Działalność powiatowych rad narodowych i urzędów powiatowych ustała 1 czerwca 1975 r. w wyniku wprowadzenia w życie ustawy z 28 maja 1975 o zmianie Konstytucji PRL i dwustopniowym podziale administracyjnym państwa, która zlikwidowała powiaty.

Border dates:

1974-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

16

Total archival units developed :

16

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak