Biuro Prawne Przedstawiciela Rządu Polskiego przy [Międzysojuszniczej] Komisji Plebiscytowej w Cieszynie

Reference code
14/4/0
Border dates
[1919] 1920 [1921]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sprawy organizacyjne z roku 1920, sygn. 1; Pisma interwencyjne z roku 1920, sygn. 2-3; Doniesienia o gwałtach na polskiej ludności z roku 1020, sygn. 4-10; Spisy i wykazy: internowanych, prześladowanych, bojówkarzy, członków komisji gminnych z roku 1920, sygn. 11-14; Artykuły prasowe z roku 1920, sygn. 15; Akta dr Feliksa Bocheńskiego, delegata Rządu Polskiego z lat [1919-1920] 1920 [1920-1921], sygn. 16.

The history of the creator:

Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa, na czele której stał hr. Manneville, objęła władzę na Śląsku Cieszyńskim 3 lutego 1920 roku. W dniach 2 i 3 lutego wycofały się wojska polskie poza Białą, a wojska czechosłowackie poza Ostrawicę. W lutym i marcu 1920 roku obsadziły: wojska francuskie obszar północno-zachodni Śląska Cieszyńskiego z Cieszynem włącznie, wojska włoskie obszar północno-wschodni oraz Spisz i Orawę. Uchwałą z 2 lutego, powziętą po przybyciu do Cieszyna, Komisja zarządziła zatrzymanie linii demarkacyjnej z roku 1919, która rozdzielała Śląsk Cieszyński na dwie części, zwane prefekturami. Komisja zastrzegła sobie wyłączną administrację okręgu górniczego w Karwinie. Zniosła dotychczasową Milicję Śląską, a żandarmerię polską i czeską oddała pod rozkazy dowódcy wojsk koalicyjnych. Obaj prefekci objęli zakres agend zastrzeżonych dawnemu prezydentowi kraju i byłemu Wydziałowi Krajowemu. W okresie rządów Komisji Międzysojuszniczej istniały na terenie Śląska Cieszyńskiego następujące instytucje, urzędy i organizacje polskie: Prefekt części polskiej, Delegat Rządu Polskiego, Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego, Starostwa w Bielsku i w Cieszynie, Główny Komitet Plebiscytowy w Cieszynie, okręgowe komitety plebiscytowe w powiatach, komitety gminne w poszczególnych miejscowościach. Na wniosek Komisji Międzysojuszniczej Rada Ambasadorów odroczyła termin plebiscytu do 12 lipca 1920 roku wskutek opozycji obu stron wobec plebiscytu, a także wskutek oporu obu stron wobec proponowanego przez sojuszników arbitrażu. Dnia 14 lipca reprezentanci rządów brytyjskiego, francuskiego, włoskiego i japońskiego powzięli w Spaa decyzję o poniechaniu załatwienia sporu polsko-czeskiego o Śląsk Cieszyński w drodze plebiscytu i o roztrzygnięciu podziału tego terytorium przez mocarstwa sprzymierzone. Decyzję co do granicy polsko-czeskiej powzięli alianci dnia 28 lipca 1920 roku. Biuro Prawne Przedstawiciela Rządu Polskiego, do którego zakresu działania należały wszelkie sprawy prawne związane z plebiscytem, w szczególności zgłaszanie do Międzysojuszniczej Komisji i popieranie przed nią polskich pretensji, zakończyło swoją działalność ostatecznie dnia 11 sierpnia 1920 roku. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Rożkowicz, Katowice 1953]

Border dates:

[1919] 1920 [1921]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1919-1920, 1920-1920, 1920-1921.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

16

Total archival units developed :

16

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 20.09.1990, 0014-3/90