Spółka Wodna "Gostyń" w Tychach

Reference code
12/632/0
Border dates
[1956] 1959-1975
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

Sprawy organizacyjne: statuty Spółki "Gostyń", "Tychy" i Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej Kółek Rolniczych w Katowicach, zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, sprawy personalne kierownictwa, protokoły posiedzeń Zarządu Spółki z lat 1959-1969, sygn. 1-15 Planowanie i sprawozdawczość: plany inwestycyjne, plany wskaźników techniczno-ekonomicznych, zestawienia robót konserwacyjnych, sprawozdania z działalności Spółki z lat 1959-1969, sygn. 16-22 Sprawy finansowe: preliminarze dochodów i wydatków, bilanse Spółki "Gostyń" i Spółki "Tychy", udziały przedsiębiorstw w inwestycjach Spółki z lat 1959-1974, sygn. 23-72 Akta techniczne: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy mostów, regulacji potoków i rowów, protokoły wizji lokalnych, protokoły odbioru robót, opinie rzeczoznawców technicznych w sprawie prac wodno-melioracyjnych Spółki z lat 1956-1971, sygn. 73-126 Akta Komisji Likwidacyjnej Spółki: sprawa przejścia Spółki w stan likwidacji i przekazania obiektów nowym administratorom, harmonogramy prac, protokoły posiedzeń , preliminarze wydatków, sprawozdania z działalności Komisji Likwidacyjnej, sprawozdanie i bilans likwidacyjny Spółki z lat 1969-1975, sygn. 127-156 Dokumentacja finansowa, odszkodowania, sprawy geodezyjne, akta personalne z lat 1958-1975, 66 j.

The history of the creator:

29 VI 1959 roku w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach odbyła się rozprawa w sprawie utworzenia spółki wodnej w Tychach. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach orzeczeniem z dnia 24 VIII 1959 roku stwierdziło, na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich zainteresowanych, obecnych na rozprawie w dniu 29 VI 1959 roku, dobrowolne utworzenie Spółki Wodnej „Gostyń" z siedzibą w Tychach, zatwierdziło statut oraz ustaliło członków Spółki. Członkami Spółki zostali: Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały" w Łaziskach Średnich, Wytwórnia Chemiczna Nr 2 w Krywałdzie za Oddział w Łaziskach Górnych, Huta „Łaziska" w Łaziskach Górnych, Elektrownia „Łaziska" w Łaziskach Górnych, Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych w Łaziskach Górnych, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łaziskach Górnych, Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Łaziskach Średnich, Wyrskie Zakłady Budowy Urządzeń Chemicznych w Wyrach, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyrach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki' w Murckach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary" w Kostuchnie, Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Murckach, Mikołowskie Zakłady Papiernicze za Zakład Kartonu w Kostuchnie, Jaworznicko-Mikołowskie Warsztaty Naprawcze Przemysłu Węglowego, Czułowska Fabryka Papieru i Celulozy, Kopalnie Węgla Kamiennego „Wesoła" w Wesołej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast" w Lędzinach, Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Hołdunowie, Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Wesołej, Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Lędzinach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu Starym, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bieruniu Starym, Wytwórnia Chemiczna Nr l w Bieruniu Starym, Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit" w Lędzinach, Nasycalnia Kolejowa „Czechowice" za Oddział w Chełmie Wielkim Wytwórnia Urządzeń Wentylacyjnych w Chełmie Wielkim, Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Pszczynie, Gospodarstwo Rybackie Paprocany, Państwowe Gospodarstwo Rolne Solec-Porąbek, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach, Referat Wodnych Melioracji. Statut określał, że Spółka jest osobą prawną prawa publicznego i stanowi porozumienie zakładów w celu wspólnej ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Zadaniem Spółki była regulacja rzeki Gostyni. rzeki Mlecznej, młynówki Kopańskiej oraz dopływów prawobrzeżnych rzeki Gostyni: młynówki Cielmicko-Bojszowskiej, potoku Goławieckiego i Kosztowskiego. Ponadto obowiązkiem Spółki było utrzymanie i renowacja wyżej wymienionych wód oraz usuwanie skutków szkód górniczych. Rokiem obrachunkowym Spółki był okres budżetowy przyjęty w gospodarce narodowej. Władzami Spółki byty: Walne Zebranie, które tworzyli przedstawiciele wszystkich członków Spółki, Zarząd Spółki – organ wykonawczy, składający się z przewodniczącego i czterech osób reprezentujących grupę członków resortu górnictwa i energetyki, leśnictwa i przemysłu drzewnego, gospodarki komunalnej, pozostałych resortów przemysłowych; Komisja Rewizyjna – sprawująca kontrolę całokształtu działalności Spółki. Spółka podlegała nadzorowi władzy wodnej, która kontrolowała zgodność działalności Spółki z prawem wodnym, statutem i interesami gospodarki narodowej. W 1968 roku Spółka zakończyła działalność inwestycyjną na następujących obiektach: rzeka Gostyń, rzeka Mleczna, jaz na rzece Gostyń w Cielmicach. l VI 1969 roku Spółka przeszła w stan likwidacji zgodnie z decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 17 I 1969 roku. Z dniem l VI 1969 roku podjęła działalność Spółka Wodna „Gostyń" w Tychach w likwidacji, reprezentowana przez Komisję Likwidacyjną powołaną przez Prezydium WRN w Katowicach. Zadaniem Komisji było: ustalenie aktywów i pasywów likwidowanej jednostki, realizacja preliminarzy budżetowych, windykacja wierzytelności i realizacja zobowiązań, finansowanie działalności bieżącej; w zakresie zagadnień regulowania stanu prawnego obiektów i zadań jednostki likwidowanej - doprowadzenie do zakończenia ogółu prac dotyczących nabycia nieruchomości zajętych pod obiekty inwestycyjne; w zakresie zagadnień technicznych - uporządkowanie zakończenia robót, przekazanie obiektów wyznaczonym administratorom. Komisja w składzie 5-12 osób działała poprzez posiedzenie plenarne oraz 3 podkomisje: prawną, finansowo-księgową i techniczną. Większość majątku trwałego Spółki „Gostyń" przejęła nowo powstała Spółka Wodna „Tychy" w Tychach. Przejęła ona ponadto obiekty administrowane przez byłą Spółkę Wodną „Gostyń" z wyjątkiem: potoku Goławieckiego przejętego przez Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej w Gliwicach, rowu Kosztowskiego, przejętego przez Okręgową Dyrekcję Inwestycji Rolnych w Tychach i administrację lasów państwowych, młynówki Bojszowsko-Cielmickiej przejętej przez Powiatowe Inspektoraty Wodnych Melioracji w Tychach i Pszczynie. Działalność likwidacyjna zakończona została z dniem 20 XII 1975 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr B. Spyra, M. Tomczykiewicz, Katowice 1975]

Border dates:

[1956] 1959-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1956-1959, 1959-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

222

Total archival units developed :

156

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 156 j.
Working list Tak 66 j.

KM 25.11.1976, 0014-9; mapy, rysunki techniczne