Akta miasta Krapkowic

Reference code
45/16/0
Border dates
1582-1944
Number of series
57
Number of scans
0

Content:

Sprawy ogólnopaństwowe, pożyczki państwowe 1821-1940 (22 j.a.), zarządzenia władz powiatowych, podatki 1828-1940 (27 j.a.), administracja miasta - statuty, przywileje, budżety, wybory do rady miejskiej, protokoły z posiedzeń rady miejskiej 1654-1944 (58 j.a.), gospodarka komunalna miasta, zarządzanie majątkami, przemysł, handel, dzierżawy, sprzedaż parcel, budowa i utrzymanie budynków, księgi kasowe 1775-1940 (417 j.a.), urzędy i urzędnicy, urlopy, sprawy personalne, wybory burmistrzów 1785-1939 (28 j.a.), elektryfikacja miasta 1845-1940 (46 j.a.), budowa i utrzymanie ulic 1840-1940 (20 j.a.), gospodarka wodna miasta 1837-1940 (21 j.a.), sprawy Miejskiej Kasy Oszczędności 1844-1939 (47 j.a.), Sprawy podatkowe 1820-1943 (296 j.a.), sprawy katastralne, podatki gruntowe i budowlane 1689-1940 (16 j.a.), rzemiesło miejskie i cechy 1833-1940 (46 j.a.) , zawodowa szkoła przemysłowa 1845-1940 (25 j.a.), fundacje dobroczynne, szpitale 1824-1940 (34 j.a.), sprawy wyznaniowe 1750-1940 (22 j.a.), szkolnictwo 1748-1945 (75 j.a.), wojskowość, pobór rekrutów, rekwizycje, kwatery, akta dotyczące pierwszej wojny światowej, plebiscyt w 1921 roku 1801-1940 (153 j.a.), sprawy narodowościowe, naturalizacja obcokrajowców 1823-1938 (3 j.a.), opieka społeczna, szpitalnictwo 1809-1940 (161 j.a.), opieka nad sierotami 1833-1940 (5 j.a.), sądy polubowne 1833-1937 (8 j.a.), gospodarka wiejska 1833-1942 (22 j.a.), straż pożarna 1833-1940 (21 j.a.), budowa grobli i nasypów 1824-1940 (11 j.a.), wybory do parlamentu i przedstawicielstw lokalnych 1867-1939 (18 j.a.), koleje, poczta, telegraf 1782-1939 (9 j.a.), sądownictwo, ławnicy, przysięgli, procesy 1804-1940 (13 j.a.), statystyka, sprawozdania prasowe, spisy ludności, spisy według zawodów 1816-1940 (18 j.a.), varia - urząd mieszkaniowy, pomoc finansowa dla różnych organizacji, pożyczki na cele budowlane 1801-1940 (28 j.a.), Policja; prokuratura, zarządzenia władz miejskich, sprawy karne 1901-1936 (3 j.a.), sprawy policji miejskiej, zarządzenia organizacyjne, bractwo kurkowe, cenzura prasy, książek, druków, sprawy polskie, robotnicy polscy 1900-1935, loteria, gry hazardowe, zezwolenia na zebrania, więzienia, zakłady poprawcze, materiały dotyczące I wojny światowej 1817-1935 (76 j.a.), sprawy sądowe, ściganie i wykrywanie przestępstw 1865-1937 (9 j.a.), sprawy meldunkowe, paszportowe, sprawy obcokrajowców, sprawy osób politycznie podejrzanych, robotnicy polscy 1940-1941, meldunki obcokrajowców, robotnicy żydowscy 1942-1944, transport do obozów koncentracyjnych 1942 r., robotnicy ukraińscy, słowaccy, bułgarscy i innych narodowości 1940-1944, sprawy Gestapo, prasa komunistyczna, sprawy Komunistycznej Partii Niemiec, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowe, uzyskanie obywatelstwa miejskiego 1820-1945 (131 j.a.), sprawy policji porządkowej, targi, ceny rynkowe, nadzór nad materiałami łatwopalnymi, bronią, transport amunicji szwedzkiej 1650, 1767-1937 (22 j.a.), policja obyczajowa, opieka nad małoletnimi, zwalczanie absencji szkolnej, pijństwa, wielożeństwa, prostytucji, sciganie żebraków, przestepców, przestrzeganie świąt, odpusty, pielgrzymki 1823-1937 (28 j.a.), sprawy rzemiosła, przemysłu miejskiego, ubezpieczanie robotników, sprawy kin, teatrów, wyszynk piwa, handel, budowa fabryki papieru i celulozy, garbarnia, fabryka dywanów perskich, młyny wodne, kamieniołomy, cegielnie, zatrudnianie młodocianych, praca kobiet i dzieci, handel lekarstwami, drogerie, miary i wagi 1777-1937 (119 j.a.), nadzór nad ruchem na placach i ulicach 1874-1936 (4 j.a.), lecznictwo, zarządzenia ogólne, lekarze, szpitale, kontrola artykułów spożywczych, choroby zakaźne, szczepienia ochronne, sprawy położnych, zakłady dla umysłowo chorych, ociemniałych, głuchoniemych, urządzenia sanitarne 1818-1936 (53 j.a.), weterynaria, choroby zwierząt, kontrola targów bydlęcych 1832-1936 (9 j.a.), budownictwo 1776-1938 (36 j.a.), elektryfikacja i gospodarka wodna 1817-1936 (7 j.a.), rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo 1834-1936 (22 j.a.), hodowla 1898-1936 (1 j.a.), nadzór policji nad służbą domową 1832-1920 (8 j.a.), ubezpieczenia inwalidzkie i starcze 1890-1936 (2 j.a.), kasa chorych 1838-1929 (4 j.a.), kolekty 1845-1888 (2 j.a.), varia-organizacje polskie, zebrania, walka z polską agitacją, młodzież niemiecka, organizacja "Hitler Jugend" 1889-1942 (4 j.a.), urząd stanu cywilnego; akty normatywne organizacji i funkcjonowania usc 1821-1945 (13 j.a.), akta dotyczące spraw rodzinnych, rejestry urodzin, metryki 1812-1943 (21 j.a.), akta dotyczące zapowiedzi przedślubnych 1896-1944 (8 j.a.), sprawy dotyczące zawierania małżeństw 1874-1938 (65 j.a.), akta rodzinne 1895-1944 (7 j.a.), akta zgonów 1883-1945 (21 j.a.) , rejestry usc 1855-1907 (30 j.a.), akta byłego obszaru dworskiego: sprawy urzędu stanu cywilnego, materiały dotyczące mobilizacji w okresie I wojny światowej, spisy ludności, bydła, sprawy podatkowe, kontyngenty, uprawa zbóż, jarzyn, opieka nad biednymi 1874-1929 (79 j.a.), sprawy różne 1742-1938 (4 j.a.), przes.1796/2012: plan budowy gorzelni 1930 (1 j.a.), plany szkoły ludowej w Krapkowicach 1933-1936 (2 j.a.), plany budowy domu ewangelickiej gminy wyznaniowej w Krapkowicach 1929 (1 j.a.), nab.6968/2013: prośby o zwolnienie ze służby wojskowej 1916-1917 (1 j.a.); przes. 2341/2015: korespondencja, zestawienia statystyczne, referat E. K. Heerdegena, 1650-1934 (5 j.a.); nab. 8679/2016: organizacja transportu 1866 (1 j.a.), fragment urbarza piwnego XIX w. (1 j.a.).

The history of the creator:

Krapkowice stanowiło początkowo osadę rybacką. Natomiast na wzgórzach wapiennych książęta śląscy założyli gród i miasto bronione murami. Od początku istnienia miasta rządy sprawował wójt z ławnikami. Równolegle do władzy wójtowskiej organizował się magistrat złożony z burmistrza i doradców. Zasadnicze zmiany w zarządzaniu miastem wprowadził edykt króla Fryderyka Wilhelma III z 19 listopada 1808 roku. Do tego momentu radni byli obierani przez właściciela miasta . Od czasy reformy, członków magistratu mogli wybierać bezpośrednio mieszczanie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Czesława Glensk, Opole 1962]

Border dates:

1582-1944

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1582-1944.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski, niemiecki, czeski

Availability:

Available in full

Total archival units:

2539

Total archival units developed :

2513

Total archival units without records:

0

Total current materials

55.98

Total current materials developed

55.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 11 j.a.
Protocol of delivery and acceptance Tak 1 j.a.
Book inventory approved Tak 2523 j.a.

3. Glensk Cz. Materiały archiwalne do historii Krapkowic. Kwart. Opol., R.8: 1962 Nr 3/4 /31-32/ s. 121-134. Zmiany w rozmiarze zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 26.02.2004 r. oraz na posiedzeniu K.M. w dniu 06.11.2009 (prot.nr 8/09)