Powiatowy Urząd Rozjemczy w Węgrowie

Reference code
62/246/0
Border dates
[1926-1931] 1932-1939
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta spraw o rozłożenie na raty spłaty długu, zwrotu długu, ustalenie wysokości długu, bez układu kancelaryjnego, ani alfabetycznego sygn. 1- 2296

The history of the creator:

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Węgrowie został powołany w 1932 roku na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 roku o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw kredytowania małej własności rolnej (Dz.U.RP, 1932 r. Nr 72, poz. 653). Działał do roku 1939. Z pomocy PUR w Węgrowie mogły korzystać osoby żyjące z rolnictwa, właściciele gospodarstw wiejskich do 50 h.a, po 1933 r. zakres kompetencji rozszerzono na gospodarstwa leśne, ogrodowe, hodowlane i rybne oraz gospodarstwa o areale poniżej100 h.a . Do kompetencji PUR należało, stosownie do zdolności płatniczych i możliwości gospodarczych dłużnika określenie: terminów i warunków spłaty długów, wysokości korzyści majątkowych pobieranych przez wierzycieli pod postacią procentów lub innych świadczeń. Miał prawo: zaliczyć zbyt wysokie procenty pobierane przez wierzycieli na poczet długu, regulować sprawę czynszów dzierżawnych przez zmniejszenie ich stosownie do możliwości płatniczych dłużnika, wstrzymania wyznaczonej przez komornika sądowego licytacji majątku czy inwentarza. Powiatowy Urząd Rozjemczy w Węgrowie działał przy Powiatowym Związku Samorządowym w Węgrowie. Mimo, że jego orzeczenia były w zasadzie ostateczne, to w wyjątkowych przypadkach wyroki podlegały zaskarżeniu do Sądu Okręgowego w Siedlcach. Powiatowy Urząd Rozjemczy w Węgrowie na podst. Art. 46 Ustawy z 28 marca 1933 roku o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (Dz. U RP nr 29 poz. 253) stał się z mocy prawa urzędem rozjemczym do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. Posługiwał się nadal pieczątką Powiatowy Urząd Rozjemczy w Węgrowie, na drukach firmowych występowała jednak pełna nazwa urzędu. Zakres terytorialny działania obejmował miasto Węgrów i powiat węgrowski. PUR w Węgrowie do 31.03.1939 roku podlegał Wojewódzkiemu Urzędowi Rozjemczemu w Lublinie, gdyż na mocy Ustawy z 9.04.1938 r. o zmianie granic województw (Dz.U. 1938 nr 27 poz.240) wchodzącej z dniem 1.04.1939 powiat węgrowski włączono do województwa warszawskiego. W skład zespołu orzekającego Powiatowego Urzędu Rozjemczego w Węgrowie wchodził przewodniczący lub jego zastępca oraz dwóch ławników mianowani i odwoływani przez prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach na wniosek Wydziału Powiatowego. Jeden z ławników był reprezentantem rolników, a drugi przedstawicielem innych zawodów. Na podstawie akt ustalono, że przewodniczącym zespołu orzekającego był Zbigniew Sucharkiewicz, sekretarzem L. Kowalczyk, ławnikami Bronisław Wielądek, Stanisław Jabłonka. Dalsze rozszerzenie kompetencji PUR w Węgrowie nastąpiło w wyniku wprowadzenia rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 roku (Dz. U.RP Nr 49, poz.840) o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych. Rozporządzenie to dawało prawo rozkładania długów rolniczych prywatnych na 28 półrocznych rat, płatnych od 1 kwietnia 1935 roku. Rozporządzenie to pozwalało urzędowi rozjemczemu nie tylko obniżać koszty sądowe, ale także dawało możliwość obniżania długu z tytułu ceny kupna nieruchomości ziemskich i działów rodzinnych. Ustawowo działalność urzędów rozjemczych została zakończona z dniem 17 lutego 1942 roku (Dz. Rozp. Gen. Gub. Nr 18), a praktycznie przestały działać już pod koniec 1939 roku. Ponieważ zachowały się jedynie akta postępowań prowadzonych przed PUR w Węgrowie, brak bardziej szczegółowych informacji o działalności urzędu. Anteriorę stanowią akta Urzędu Rozjemczego do spraw najmu z Węgrowa działającego na podstawie Ustawy o ochronie lokatorów z 1919 roku (Dz.U. RP nr 52 poz. 335).

Border dates:

[1926-1931] 1932-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1926-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2296

Total archival units developed :

2296

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 2296 j.a T.363