I Kongres Nauki Polskiej

Reference code
302/10/0
Border dates
1949-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zespół obejmuje następujące materiały Biura Kongresu: 1. Wydziału Ogólnego: protokoły, uchwały, sprawozdania i inne materiały typu organizacyjnego Sekcji Organizacji Nauki Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Podsekcji Organizacyjnej I Kongresu Nauki Polskiej, Komitetu Organizacyjnego i Egzekutywy, Komitetu Wykonawczego, Pełnomocnika Ministra do Spraw Kongresu, normatywy Biura Kongresu, dane dotyczące prac Klubów Profesury Demokratycznej i zobowiązań podejmowanych w związku z Kongresem, korespondencję w sprawach koordynacji prac sekcji i podsekcji, korespondencję dotyczącą organu prasowego Kongresu „Życie Nauki”, ankiety personalne uczestników Kongresu. 2. Wydziału Koordynacji i Dokumentacji: ankiety Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministerstwa Oświaty i I Kongresu Nauki Polskiej, dotyczące stanu zakładów naukowych szkół akademickich w latach 1949 i 1950, materiały poszczególnych sekcji i podsekcji, jak stenogramy i protokoły z zebrań, zjazdów, objazdów terenowych i konferencji, korespondencję, referaty pomocnicze (problemowe) oraz referaty sekcji i podsekcji, oceny referatów. Znajdują się tu również materiały obrazujące program i przebieg obrad Kongresu, depesze i listy gratulacyjne, stenogramy przemówień uczonych zagranicznych, referat prof. Jana Dembowskiego "O organizowaniu nauki polskiej", stenogramy z obrad sesji plenarnej, głównej komisji wnioskowej, sekcji i podsekcji. 3. Wydziału Informacyjno-Prasowego: artykuły do prasy, reportaże, wywiady z profesorami, diariusze kongresowe, wycinki prasowe i inne materiały dotyczące prac informacyjno-propagandowych i publikacyjnych, prowadzonych celem spopularyzowania Kongresu. 4. Wydziału Administracyjno-Gospodarczego: instrukcje, protokoły z odpraw, wykazy pracowników wydziału, plan prac, listy kwaterunkowe, informator dla uczestników. 5. Wydziału Finansowego: preliminarz budżetowy, instrukcje i sprawozdania finansowe.

The history of the creator:

Podstawą prawną zwołania I Kongresu Nauki Polskiej był dekret z 28 października 1947 roku „O organizacji nauki i szkolnictwa wyższego” (Dz.U. nr 66, poz. 415). Minister Oświaty powołał w marcu 1949 roku Komitet Organizacyjny Kongresu. Składał się on z 15 osób, spośród których wyłoniono pięcioosobową Egzekutywę. Pełnomocnikiem ministra do spraw Kongresu mianowany został prof. Jan Dembowski. W wyniku uchwały z 13 lutego 1950 roku Komitet Organizacyjny i Egzekutywę przekształcono 17 marca 1951 roku w Komitet Wykonawczy, na którego czele stało Prezydium. Z chwilą utworzenia Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki zadania Ministra Oświaty związane z organizacją Kongresu przejęło nowo powstałe Ministerstwo. Prace organizacyjne, administracyjne, gospodarcze oraz kancelaryjne załatwiało Biuro Kongresu, utworzone przy Ministerstwie Oświaty zarządzeniem wewnętrznym z 23 listopada 1949 roku. Początkowo Biuro posiadało 4 wydziały; następnie, w związku z rosnącym nasileniem prac przygotowawczych, liczba wydziałów wzrosła do 5. Prace przygotowawcze prowadziło 11 sekcji i 61 podsekcji. Objęły one wszystkie dziedziny nauki. Na czele sekcji i podsekcji stały prezydia złożone z przewodniczącego i jego zastępcy oraz referenta. Trzon sekcji stanowiły grupy robocze złożone z pracowników nauki i wybitnych przedstawicieli praktyki. W pierwszym etapie przygotowań przeprowadzono inwentaryzację aktualnego stanu poszczególnych dyscyplin nauki, następnie na podstawie zebranych materiałów opracowano 1147 referatów problemowych. Ostatecznym rezultatem prac przygotowawczych było opracowanie syntetycznych referatów sekcji i podsekcji. Kongres odbył się w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 1951 roku. Wzięło w nim udział ok. 1800 osób. W wyniku obrad uczestnicy I Kongresu Nauki Polskiej podjęli rezolucję o włączeniu nauki do realizacji planu sześcioletniego oraz w sprawie utworzenia Polskiej Akademii Nauk. Powołana została Komisja Organizacyjna PAN w składzie ustalonym w porozumieniu z przedstawicielami Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i innych organizacji i instytucji naukowych. Wszelkie prace likwidacyjne, zobowiązania, wierzytelności i akta Biura Kongresu przejęło Biuro Komisji Organizacyjnej PAN powołane 16 lipca 1951 roku.

Border dates:

1949-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

387

Total archival units developed :

387

Total archival units without records:

0

Total current materials

10.0

Total current materials developed

10.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
inventory published Tak