Sąd Okręgowy w Piotrkowie Wydział Zamiejscowy w Częstochowie

Reference code
8/44/0
Border dates
[1917]1928-1939 [1956]
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

Wydział Cywilny z lat 1929 - 1938, w tym: Dział C (Dział IV C) - sprawy cywilne sporne z lat 1929 - 1932, sygn. 1 - 691, w tym: sprawy dotyczące własności nieruchomości miejskich i gruntów wiejskich, długów wekslowych i hipotecznych, odszkodowań, rozwodów, alimentów, eksmisji z lokali, unieważnienia aktów notarialnych; Dział Z (Dział IV Co) - sprawy cywilne niesporne z lat 1929 - 1938, sygn. 692 - 1456, w tym: sprostowanie aktów stanu cywilnego, przysposobienie dziecka, uznanie osoby za zmarłą, podział sum z licytacji nieruchomości. Rejestr Handlowy z lat 1917 - 1939, w tym: Dział A z lat 1917 - 1939, sygn. 1457 - 2932, w tym: akta jednoosobowych firm handlowych, spółek firmowych, spółek komandytowych; Dział B z lat 1922 - 1939, sygn. 2933 - 3158, w tym: akta spółek komandytowo - akcyjnych; Dział C, DH, S z lat 1929 - 1939, sygn. 3159 - 3235, w tym: akta stowarzyszeń uznanych za handlowe.

The history of the creator:

Wydział Zamiejscowy w Częstochowie Sądu Okręgowego w Piotrkowie został powołany do życia Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 (Dz.U. RP, nr 104, poz. 948) i obejmował swym zasięgiem terytorialnym okręgi sądów grodzkich w Częstochowie, Janowie, Kłobucku i Krzepicach. Do chwili powołania Wydziału Zamiejscowego wszelkie sprawy dotyczące tego terenu rozpatrywał Sąd Okręgowy w Piotrkowie. Wydział Zamiejscowy dzielił się na 3 Wydziały: Cywilny, Karny i Rejestr Handlowy. Dla pewnego rodzaju spraw Sąd ten stanowił I instancję, zaś dla niektórych innych, rozpatrywanych w sądach grodzkich, II instancję. Instancja odwoławczą dla omawianej instytucji był Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Częstochowie Sądu Okręgowego w Piotrkowie zakończył swą działalność z chwilą wybuchu II wojny światowej. Przepisy regulujące prowadzenie rejestru handlowego zawarte zostały w dekrecie z dnia 7 lutego 1919 roku i wydanych później rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości. Z dekretu o rejestrze handlowym wynika, że jego przepisom podlegali wszyscy uznani za handlujących przez kodeks handlowy lub przez inne ustawy, z wyjątkiem zajmujących się handlem drobnym. Nadzór nad księgami rejestrowymi sprawował sędzia rejestrowy, którego wyznaczał prezes danego sądu okręgowego. W 1919 roku wydane zostało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, w którym określono sposób prowadzenia rejestru. Księgi rejestrowe składały się z 3 działów. Do Działu A wciągano firmy i spółki jednoosobowe, do Działu B - spółki komandytowe i akcyjne, a do Działu C - stowarzyszenia uznane za handlowe.

Border dates:

[1917]1928-1939 [1956]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1917-1956.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4060

Total archival units developed :

3235

Total archival units without records:

0

Total current materials

20.0

Total current materials developed

13.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 3235 j.a. Inwentarz nr 114
Index of subject Tak do spisu nr 1
Working list Tak 62 j.a., 2 j.a.
Index of persons Tak do spisu nr 1
Delivery and acceptance list Tak 751 j.a. Spis nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23

Wstęp napisały: Maria Michniewska, Elżbieta Musiał (1978), uzupełnienia Dorota Czech (1997). Inwentarz sporządziły: Maria Michniewska, Elżbieta Musioł, Maria Niemiec (1978).