Komunalna Kasa Oszczędności Związek Międzykomunalny w Siedlcach

Reference code
62/251/0
Border dates
[1926-1944] 1944-1949
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/251/0/-/1 Statut Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu siedleckiego w Siedlcach [ustalenie wysokości kapitału zakładowego] 1947-1948 0
62/251/0/-/2 Książka uchwał Kasy Oszczędności powiatu siedleckiego [protokół I-go posiedzenia KKO, uchwała sejmiku Siedleckiego, skład zarządu] 1927-1930 0
62/251/0/-/3 Protokóły Rady Zarządu Tymczasowego. [obecni na posiedzeniach J.Kubecki - prezydent m.Siedlec, przedstawiciele Rady Miejskiej i sejmiku Powiatowego, Wybory zarządu] 1929-1929 0
62/251/0/-/4 Książka protokółów z posiedzeń Zarządu KKO w Siedlcach. [rozpatrywanie podań o pożyczki, uchwalenie budżetów] 1930-1936 0
62/251/0/-/5 [Protokóły z posiedzeń Zarządu Tymczasowego, powołanie Komisji Kredytowej, budżet, cesja polis asekuracyjnych, rozpatrywanie podań o pożyczki , wypłaty kosztów zwrotnych, sprawozdania Przewodniczącego Zarządu] 1937-1938 0
62/251/0/-/6 Księga protokółów Tymczasowego Zarządu Komunalnej Kasy Oszczędności w Siedlcach [rozpatrzenie podań o pożyczki, subskrypcje Pożarowej Obrony Przeciwlotniczej] 1939-1942 0
62/251/0/-/7 Księga protokółów Komisji Kredytowej [posiedzenia Powiatowej Komisji Siewnej w Siedlcach w celu przyznania kredytu] 1938-1948 0
62/251/0/-/8 [Protokóły rewizji, wyciągi z rachunków różnych, wyciąg z rachunku kredytów udzielonych kasie, remanent weksli znajdujących, wykaz pożyczek komunalnych] 1930-1932 0
62/251/0/-/9 Protokóły Komisji Rewizyjnej. [stan kasy, stan weksli, przegląd weksli, przegląd papierów wartościowych] 1932-1937 0
62/251/0/-/10 Protokóły rewizji Komunalnej Kasy Oszczędności Związku Międzykomunalnego w Siedlcach. [dot.kapitały w rozporządzeniu kasy, akcja kredytowa, zdolności płatnicze kasy, rachunki wynikowe] 1941-1941 0
62/251/0/-/11 Książka inwentarzowa za 1933/1934 r. [suma ogólna rachunków pozabilansowych, rachunki za zastaw, rachunki kredytowe udzielone przez banki, wykaz dłużników] 1933-1934 0
62/251/0/-/12 Książka inwentarzowa bilansu zamknięcia za 1935 r. Komunalnej Kasy Oszczędności Związku Międzykomunalnego w Siedlcach [papiery wartościowe, akcje, weksle, pożyczki wekslowe, pożyczki rzemieślnicze, pożyczki komunalne] 1935-1935 0
62/251/0/-/13 Odpisy protokółów z posiedzeń Gminnych Rad Narodowych na Prezydium. [podania o wypłacenie wpłat na Społeczny Fundusz Oszczędnościowy, decyzje KKO] 1948-1949 0
62/251/0/-/14 Dziennik Główna Kasowy Komunalnej Kasy Oszczędności Związku Międzykomunalnego [stan oszczędności na rachunkach, wpłaty i wypłaty] 1931-1932 0
62/251/0/-/15 Bilanse. [bilans brutto- aktywa, pasywa wykaz pożyczek komunalnych] 1933-1933 0
62/251/0/-/16 Bilanse. [obroty na rachunkach wkładów w ciągu roku, rachunek strat i zysków] 1934-1934 0
62/251/0/-/17 Bilanse. [rachunek start i zysków, obroty na rachunek wkładów w ciągu roku, kredyty udzielane przez Kasę, pożyczki rzeczywiste wypłacone w okresie sprawozdania] 1936-1936 0
62/251/0/-/18 Dziennik Główna. [przychód, rozchód, wydatki budżetowe, dochody budżetowe, pożyczki wekslowe] 1930-1931 0
62/251/0/-/19 Dziennik Główna Kasowy T.II [rachunki bieżące, wkłady oszczędnościowe osób fizycznych, pożyczki na weksle] 1932-1932 0
62/251/0/-/20 Dziennik Główna Kasowy T.II [rachunki kasy, rachunki bieżące w instytucjach kredytowych, pożyczki na weksle poręczone] 1933-1933 0
Showing 1 to 20 of 44 entries.