Powiatowy Urząd Ziemski w Sokołowie Podlaskim

Reference code
62/1296/0
Border dates
1944-1947 [1948]
Number of series
4
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/1296/0/1/1 Kontrola wpływów korespondencji. 1946-1947 0
62/1296/0/1/2 Przepisy i rozporządzenia w sprawach administracji i organizacji. [Administracja majątkami przejętymi w zarząd państwowy i na cele reformy rolnej przez Państwowy Urząd Ziemski i Referat Rolnictwa Starostwa Powiatowego .m.in.. Zaopatrzenie stołówek, książka kasowo-towarowa majątku Kupientyn (1945r), dzierżawa sadów, wypłacane akordy dla pracowników Referatu Rolnego, umowy dzierżawne i rozliczenia z czynszu, wykaz gospodarstw poniemieckich i opuszczonych, książeczki Komunalnej Kasy Oszczędności z wpłatami] 1945-1947 [1949] 0
62/1296/0/1/3 Instrukcje, wykazy [oraz sprawozdawczość Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Sokołowie Podlaskim: ewidencja nieruchomości rozparcelowanych na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej, wykaz resztówek przekazanych na cele szkolnictwa, spółdzielczości, oświaty rolniczej, zestawienia dotyczące ilości nabywców i obszarów rozparcelowanych, służby folwarcznej, wykaz majątków, resztówek, ośrodków kultury rolnej pod zarządem PUZ, wykaz wyposażenia w przyrządy pomiarowe PUZ w Sokołowie, wykaz pierworysów, map, planów, odrysów i akt techniczno-pomiarowych majątków scalanych, parcelowanych itp. z datą sporządzenia, regulacja hipotek - wykaz wniosków złożonych do Wydziału Hipotecznego w Siedlcach i załatwionych w latach 1946- I 1947, wykaz większych (10-15 ha) gospodarstw w powiecie wg gmin] 1945-1947 0
62/1296/0/1/4 Sprawozdania. [ Kwestionariusze do sprawozdań miesięcznych o położeniu rolnictwa wydane przez Min. Ref. Rolnych, sprawozdania miesięczne XI, XII 1946, II 1947, sprawozdanie za 1 X-31 XII 1947] 1946-1947 [1948] 0
62/1296/0/1/5 Sprawy personalne administratorów majątków państwowych [kwestionariusze personalne administratorów] 1945 0
62/1296/0/1/6 Sprawy personalne. [Wykazy administratorów w ośrodkach kultury rolnej, zaświadczenia, podania o przyjęcia do pracy, karty personalne pracowników PUZ w Sokołowie] 1946 0
62/1296/0/1/7 Sprawy personalne. [ Przyjęcia do Związku Zawodowego pracowników PUZ, wykaz pracowników PUZ w Sokołowie, spis akt urzędu za 1947 rok] 1947 0
62/1296/0/1/8 Akta różne. [ Spis akt urzędu za 1944 rok, wykaz szkół rolniczych, dla których mają być wydzielone grunty, wykazy pracowników ubiegających się o kupno działki zatrudnionych: Odcinek Drogowy, Stacja Kolejowa, MO, Wydział Powiatowy, Elektrownia, Powiatowy Inspektorat Ubezpieczeń Wzajemnych, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwo, Zarząd Miejski , Kwestionariusze inżynierów i techników mieszkających na terenie Starostwa, spór o odszkodowanie za drzewo z szopy w Skrzeszewie- roszczenie Rubina Miodowskiego z Sokołowa, wykaz majątków przewidzianych na cele reformy - art..2 dekretu, protokół posiedzenia przedstawicieli gminnych komisji reformy rolnej z 14.10. 1944r, "Trybuna Wolności" z 30.10.1944, wykaz nieruchomości ziemskich (k. 105-106), wykazy cukrowni, olejarni, tartaków, mleczarni, gorzelni, młynów, wykaz mierniczych pracowników PUZ w Sokołowie, wykazy gospodarstw powyżej 25 ha wg gmin, gospodarstw na potrzeby szkół rolniczych, ośrodków kultury rolnej] 1944-1945 0
62/1296/0/1/9 Akta różne. [Pismo z MSZ z 17.01. 1946r i Ambasady z 30.12.1945r o poszukiwaniach akt i planów z powiatu sokołowskiego wywiezionych we wrześniu 1939r do Koszówki w powiecie kowelskim, sprawa nominacji administratorów, zwrotu kosztów leczenia pracowników ośrodków, okólniki.] 1946 0
62/1296/0/1/10 Zjazdy i konferencje w sprawie administracji i organizacji. [tylko korespondencja w sprawie administracji znak A I/47, informacja o posiadanych środkach lokomocji, zapotrzebowania na znaczki i materiały biurowe, nominacja Stanisława Wycecha na członka Powiatowej Rady Społecznej Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego] 1947 I- IV 0
62/1296/0/1/11 Powiatowa Komisja Ziemska. [ skład osobowy, protokóły z posiedzeń, zarządzenie Ministra Rolnictwa o powołaniu wojewódzkich i powiatowych komisji ziemskich] 1946 0
62/1296/0/1/12 Powiatowa Komisja Ziemska. [ skład osobowy] 1947 0
62/1296/0/2/13 Sprawy uposażeń b.[yłych] właścicieli nieruchomości ziemskich. [ Podania o uposażenie b. Właścicieli majątków Ignacpol i Kończytrudy, okólnik w sprawie przysługujących uposażeń, uposażenia członków Powiatowej Komisji Ziemskiej w Sokołowie] 1946-1947 0
62/1296/0/2/14 Warunki płacy pracowników rolnych w majątkach państwowych. [Stawki wynagrodzeń w majątkach państwowych, tabela wynagrodzeń, stawki wynagrodzeń administratorów, Okólnik w sprawie warunków pracy robotników rolnych, Układ zbiorowy pracy] 1945 0
62/1296/0/2/15 Wykaz i stan majątków. [Opis resztówek, umowa dzierżawy na trak i lokomobilę w majatku Sterdyń, wykaz przemysłu rolnego (k. 24), wykaz trofeów myśliwskich z majątków Bachorza i Krynica, wykaz resztówek z podziałem wg nowych użytkowników, informacja o przekazaniu majątków przez Komisarza Ziemskiego, Instrukcja w sprawie przekazywania nieruchomości PFZ, Wykaz majątków pod zarządem PUZ (stan na koniec 1946r), wykaz pracowników w ośrodkach kultury rolnej, koszty produkcji w 1947r, stan resztówki Wymysły, projekt uchwały PRN w Sokołowie z 25.06. 1946r o przekazaniu resztówek na cele szkolnictwa, GS "SCh", załączniki do preliminarza budżetowego Ośrodka w Przeździatce i Korczewie] 1946 0
62/1296/0/2/16 Wykaz i stan majątków. [ Zawiadomienia o przydziale działek z majątku Czaple, sprawa przekazania resztówek] 1947 0
62/1296/0/2/17 Sprawy rolne. [Wniosek PRN w Sokołowie o przeznaczeniu ośrodków i resztówek majątków, opisy tychże - zabudowania, zasiewy, inwentarz żywy, sprzęty i maszyny, wierzytelności, ośrodki kultury rolnej, fabryki i przedsiębiorstwa, zakłady w ośrodkach rolnych, zapotrzebowanie na inwentarz i ziarno siewne] 1945 0
62/1296/0/2/18 Opisy ośrodków i resztówek. [Wykaz stanu inwentarza w majątkach Ceranów, Łazów, Sterdyń, Korczew, Repki, Bachorz, Krynica, Przeździatka, Łuzki, Kurowice; ocena gleb, wykaz majatków przejętych z dekretu, wykaz i opis resztówek i zakładów przemysłowych: Ząbków, Nowawieś, Kupiętyn, Sabnie, Grodzisk, Stasin, Wymysły, Bałki- Wrzaszcz, Bałki- Sikorki, Kosów, Albinów, Nowa Wieś gm. Kosów, Kamianka, Małomotki, Szkopy, Ignacpol, Karskie, skrzeszew, Frankopol, Wirów, Kończytrudy, Czekanów, Morszków, Jabłonna, Gródek, Toczyski Czortki, Czaple, Tokary, Wyrozęby, Danusin, Rogów, Bartków, Paulinów; wniosek PRN w Sokołowie w sprawie rozdysponowania resztówek, wykaz administratorów i pracowników administracji w ośrodkach kultury i resztówkach, wykazy ruchomości przejętych na Skarb Państwa (meble - Sterdyń, Karskie), emeryci rolni, wykaz ośrodków kultury rolnej, wykaz resztówek przekazanych ZSCh, zestawienie obszarów, liczby nabywców majątków rozparcelowanych, wykaz służby folwarcznej, sady i ogrody, warzywniki w rozparcelowanych majątkach i resztówkach, wykaz gospodarstw poniemieckich i opuszczonych gm. Chruszczewka, Jabłonna L, Grochów, Kowiesy, Korczew, Olszew, Wyrozęby, Sabnie, wykaz gospodarstw powyżej 25 ha, wyłączenia z parcelacji, stan maszyn w majątkach] 1945 0
62/1296/0/2/19 Sprawy poufne. [Poświadczenia kontyngentów, rozliczenia za zboże, węgiel dla majątków] 1945 0
62/1296/0/2/20 Sprawy dotyczące produkcji rolnej. [ Sprawozdanie z likwidacji odłogów, akcji siewnej, straty w zasiewach] 1947 0
Showing 1 to 20 of 63 entries.