Organizacja urzędów

Sygnatura
2/3/0/5
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/3/0/5.1/42 (Organizacja urzędów centralnych) 1918-1921 340
2/3/0/5.1/43 (Wykazy czynności Najwyższej Izby Kontroli Państwa w zakresie kontroli oraz sprawozdania z przeprowadzonych kontroli) 1920-1921 241
2/3/0/5.1/44 (Organizacja pracy w resortach: Poczt i Telegrafów, Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Kolei Żelaznych. Sprawozdania: Prezesa Delegacji Polskich w Komisjach Mieszanych… w Moskwie oraz Polskiej Kasy Oszczędności) 1919-1922 172
2/3/0/5.1/306 Działalność Prezydium Rady Ministrów, Ministerstw : Poczt i Telegrafów, Kolei Żelaznych, Zdrowia, Spraw Wewnętrznych. Korespondencja z sejmem RP w sprawie lokomocji, w urzędach państwowych i armii 1918-1922 27
2/3/0/5.1/307 Organizacja i działalność Ministerstwa Spraw Wojskowych. Schematy organizacyjne nadesłane w 1919 r.; opracowanie "Pokojowa Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych" z 1921 r. oraz projekt ustawy o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych W.P. 1919, 1921 205
2/3/0/5.1/308 Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Robót Publicznych VIII 1920 - XII 1921 r., łącznie z mapą zniszczeń wojennych 1914 - 1920 1922 54
2/3/0/5.1/309 Objęcie władzy państwowej nad Ziemią Wileńską. Organizacja sądownictwa, działalność administracyjna Delegata Rządu z dniem 1 VII 1922 w pow. brasławskim, dziśnieńskim, duniłowiczowskim i wilejskim. Okólnik, korespondencja. 1922 7
2/3/0/5.1/310 Organizacja, skład, działalność galicyjskiej Prokuratorii skarbu, łącznie ze spisem urzędników Prokuratorii skarbu we Lwowie i w Ekspozyturze w Krakowie 1919 33
2/3/0/5.1/311 Najwyższa Izba Kontroli. Projekt instrukcji o kontroli państwowej, raport w sprawie długu skarbu państwa zaciągniętego w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej, korespondencja. 1922 62
2/3/0/5.2/45 Organizacja wyższych uczelni 1919-1922 135