Wojsko [sygn. 807-819]

Sygnatura
2/100/0/4.17
Daty skrajne
1918 - 1932
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.17/807 Zapotrzebowanie wojska na broń i ekwipunek; nominacje generałów. Przedstawicielstwa zagranicę. Przemówienia I. J. Paderewskiego, dotyczące utworzenia armii narodowej. Raport, zestawienia, korespondencja, podania; brak s.20 I-XI 1919 0
2/100/0/4.17/808 Materiały, dotyczące nieodbierania przez Główny Urząd Zaopatrywania Armii zamówionych tkanin XI-XII 1919 0
2/100/0/4.17/809 Postulaty w sprawie otrzymania dostępu do morza, utworzenia marynarki wojennej i handlowej. Memoriały, wniosek, notatka, korespondencja IV-VIII 1919 0
2/100/0/4.17/810 Stosunki z aliantami. Projekt konwencji wojskowej z Francją i umów uzupełniających. Transport wojsk, broni i amunicji do Polski. Przemówienie gen. Archinard'a, noty, upoważnienie, korespondencja. W teczce znajdują się m.in. akta przygotowane na Konferencję Pokojową; 2 podteczki IV-VIII 1919 0
2/100/0/4.17/811 Oficerowie francuscy w wojsku polskim. Podania o przyjęcie, polecenia, dane o służbie III-XII 1919 0
2/100/0/4.17/812 Transport armii gen. J. Hallera z Francji do Polski. Umowa między Rządem Francuskim a Komitetem Narodowym Polskim w sprawie oficerów francuskich w armii gen. J. Hallera. Noty, korespondencja, pokwitowania I-VIII 1919 0
2/100/0/4.17/813 Ochotnicy amerykańscy, angielscy i kanadyjscy w wojsku polskim. Korespondencja, memoriał II 1919-V 1921 0
2/100/0/4.17/814 "Wings over Poland". Dzieje walk "The Seventh Aviation (Kościuszko) Squadron". Opracowanie K. M. Murray'a 1932 0
2/100/0/4.17/815 Związek byłych wojskowych Polaków. Memoriały dotyczące spraw bytowych: posad, pomocy XII 1918-III 1919 0
2/100/0/4.17/816 Sprawy repatriacji Polaków, opieki nad Polakami - jeńcami, więźniami i internowanymi zagranicę, m.in. odpis listu W. Grabskiego do G. Clemenceau XII 1918-III 1921 0
2/100/0/4.17/817 Polacy na Syberii. Sytuacja wojska i cywilnej ludności. Sprawy repatriacji. Korespondencja, raport, projekt statusu podziałów polskich I 1919-I 1920 0
2/100/0/4.17/818 Sprawy byłych jeńców i wojskowych. Korespondencja I-III 1919 0
2/100/0/4.17/819 Sprawy przejazdu przez Polskę jeńców rosyjskich, niemieckich i b. austro-węgierskich. Korespondencja; protokół posiedzenia międzyministerialnego III 1919-XII 1920 0