Referat Ogólny

Sygnatura
6/852/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/3/25 [Protokoły plenarnych posiedzeń Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1945-1947 0
6/852/0/3/26 Protokoły plenarnych posiedzeń Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 1948-1950 0
6/852/0/3/27 Protokoły plenarnych posiedzeń Pom. Woj. Rady Narodowej 1949 0
6/852/0/3/28 [Protokoły plenarnych posiedzeń Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy] 1950 0
6/852/0/3/29 [Sprawozdania Pomorskiej Woj. Rady Narodowej i z działalności komisji Woj. Rady Narodowej] 1950 0
6/852/0/3/30 Materiały z posiedzeń Plenum 1945-1946 0
6/852/0/3/31 [Materiały z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947 0
6/852/0/3/32 Materiały z 27 plenarnego posiedzenia 1947 r. i z innych posiedzeń 1947-1948 0
6/852/0/3/33 Materiały z posiedzeń plenarnych 1947-1948 0
6/852/0/3/34 Materiały z posiedzeń plenarnych Pomorskiej Woj. R[ady] N[arodowej] 1949-1950 0
6/852/0/3/35 [Sprawozdanie z pierwszej Sesji Plenarnej Pom.Woj. Rady Narodowej] 1950 0
6/852/0/3/36 [Referaty na posiedzenia Rady] 1950 0
6/852/0/3/37 [Uchwały Pom. Woj. Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/3/38 [Postanowienia Woj. Rady Narodowej dot. zwracania mienia osobom zrehabilitowanym oraz bezpłatnych przejazdów tramwajami] 1946 0
6/852/0/3/39 [Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1948 0
6/852/0/3/40 Zbiór uchwał Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 1949-1950 0
6/852/0/3/41 Korespondencja członków Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 1949 0
6/852/0/3/42 [Protokoły posiedzeń PWRN w Bydgoszczy] 1945-1946 0
6/852/0/3/43 Protokoły posiedzeń Prezydium WRN 1947 0
6/852/0/3/44 [Protokoły posiedzeń Prezydium WRN] 1948 0
6/852/0/3/45 [Protokoły posiedzeń Prezydium Pom.Woj. Rady Narodowej] 1949-1950 0
6/852/0/3/46 [Protokoły posiedzeń Prezydium WRN i wyciągi z protokołów dot. spraw personalnych] 1950 0
6/852/0/3/47 [Materiały z posiedzeń Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947-1948 0
6/852/0/3/48 [Materiały z posiedzeń Prezydium Woj. Rady Narodowej - spisy spraw na posiedzenia, sprawozdania z odprawy Kier. Biur Prezydialnych, protokół posiedzenia Komisji Mieszkaniowej] 1949 0
6/852/0/3/49 [Spisy spraw na posiedzenia Prezydium Pom. Woj. Rady Narodowej] 1950 0
6/852/0/3/50 [Zbiór uchwał Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/3/51 [Zbiór uchwał Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947 0
6/852/0/3/52 [Zbiór uchwał Prezydium Pomorskiej Woj. Rady Narodowej] 1948-1949 0
6/852/0/3/53 [Zbiór uchwał Prezydium Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1949 0
6/852/0/3/54 [Zbiór uchwał Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1950 0
6/852/0/3/55 Okólniki i zarządzenia Ministerstwa Administracji Publicznej 1946 0
6/852/0/3/56 Okólniki Ministerstwa Administracji Publicznej i inne 1946-1947 0
6/852/0/3/57 Uchwały Prezydium WRN, Tom I, [od nr 1-525] 1948 0
6/852/0/3/58 Uchwały Prezydium WRN, Tom II 1949 0
6/852/0/3/59 Uchwały rad terenowych zatwierdzone przez WRN 1945 0
6/852/0/3/60 Opinie Pom. Wojewódzkiej R[ady] N[arodowej] i Prezydium 1946 0
6/852/0/3/61 [Orzeczenia w sprawie lokalowej wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947 0
6/852/0/3/62 Opinie i zaświadczenia wydawane przez Prezydium P[omorskiej] W[ojewódzkiej] R[ady] N[arodowej] 1949 0
6/852/0/3/63 Korespondencja Przewodniczącego WRN 1945-1946 0
6/852/0/3/64 Korespondencja osobista Przewodniczącego WRN, tom I 1949-1950 0
6/852/0/3/65 Korespondencja osobista Przewodniczącego PWRN, tom II 1950 0
6/852/0/3/66 Korespondencja z KRN 1946-1947 0
6/852/0/3/67 Odwołania i zażalenia obywateli [do Przewodniczącego Pom. Wojew. Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/3/68 Plany pracy 1950 0
6/852/0/3/69 [Sprawozdania Pom. Woj. Rady Narodowej] 1946 0
6/852/0/3/70 [Sprawozdania Prezydium Pom. Woj. Rady Narodowej dla KRN] 1946 0
6/852/0/3/71 Sprawozdanie [z posiedzeń] Wojewódzkiej Rady Narodowej 1947 0
6/852/0/3/72 [Sprawozdania miesięczne i kwartalne Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1947 0
6/852/0/3/73 [Sprawozdania z działalności Pom.Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy] 1947-1948 0
6/852/0/3/74 Sprawozdanie z działalności Pom.Woj. R[ady] N[arodowej] 1948 0
6/852/0/3/75 [Sprawozdanie z działalności Prezydium Pom. Woj. Rady Narodowej za rok 1949] 1949 0
6/852/0/3/76 Sprawozdanie Prezydium Pom. WRN za 1949 r. 1950 0
6/852/0/3/77 Sprawozdania Prezydium W[ojewódzkiej] R[ady] N[arodowej] za 1949, 1948, 1950 r. 1950 0
6/852/0/3/78 Sprawozdania i protokoły Wydziału Wojewódzkiego 1947 0
6/852/0/3/79 [Sprawozdania Wydziału Wojewódzkiego] 1947-1948 0
6/852/0/3/80 Odpisy protokołów posiedzenia Wydz.[iału] Woj.[ewódzkiego], wykaz szpitali, sprawozdania kontroli PZU i wydziałów 1945 0
6/852/0/3/81 [Protokoły posiedzeń Wydziału Wojewódzkiego] 1945-1946 0
6/852/0/3/82 Załączniki do protokołów posiedzeń Wydz.[iału] Wojewódzkiego 1945-1946 0
6/852/0/3/83 [Protokoły posiedzeń Pomorskiego Wydziału Wojewódzkiego, nr nr 18-30, 40-45, 47-51] 1946-1947 0
6/852/0/3/84 Protokoły posiedzeń Pomorskiego Wydziału Wojewódzkiego za 1947 r. 1947 0
6/852/0/3/85 [Protokoły posiedzeń Wydziału Wojewódzkiego] 1947-1948 0
6/852/0/3/86 Protokoły posiedzeń Wydziału Wojewódzkiego 1950 0
6/852/0/3/87 Korespondencja z Urzędem Wojewódzkim [sprawozdania] 1945-1946 0
6/852/0/3/88 [Sprawozdanie Urzędu Wojewódzkiego z działalności wydziałów] 1947 0
6/852/0/3/89 Sprawozdania za 1947 rok Urzędu Wojewódzkiego i zamierzenia na 1948 r. 1947-1948 0
6/852/0/3/90 Sprawozdania Wojewody 1947 0
6/852/0/3/91 [Sprawozdania Urzędu Wojewódzkiego] 1948-1949 0
6/852/0/3/92 Sprawozdania Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego 1950 0
6/852/0/3/93 [Sprawozdania z działalności inspekcyjnej Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego] 1945 0
6/852/0/3/94 [Sprawozdania z lustracji przeprowadzonych przez Urząd Wojewódzki] 1947 0
6/852/0/3/95 [Sprawozdania z lustracji Pow. Związku Samorządowego 1947-1948 0
6/852/0/3/96 [Dotyczy organizacji urzędów wojewódzkich, terenowych rad narodowych, oddania budynku szkolnego, naprawy barek, programu zebrań okolicznościowych, zbiórki złomu, zatrudniania nieletnich] 1946 0
6/852/0/3/97 [Korespondencja i wytyczne Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego] 1945 0
6/852/0/3/98 Materiały sprawozdawcze 1947-1948 0
6/852/0/3/99 Sprawozdania innych władz i urzędów 1947-1949 0
6/852/0/3/100 [Działalność urzędów niezespolonych] 1948 0
6/852/0/3/101 Sprawozdania innych władz i urzędów 1949 0
6/852/0/3/102 [Protokół zebrania periodycznego naczelników władz i urzędów niezespolonych II instancji] 1948 0
6/852/0/3/103 [Sprawy dotyczące Państwowego Urzędu Repatriacyjnego - Instrukcja Komisji Osadnictwa, uchwała Rad Narodowych w Inowrocławiu i Świeciu, sprawozdanie PUR z Bydgoszczy, memoriał w sprawie pomocy osiedleńczej] 1945 0
6/852/0/3/104 [Sprawozdanie z działalności Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Woj.] 1946 0
6/852/0/3/105 Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Rolnych i [Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich] 1949 0
6/852/0/3/106 Sprawozdanie Oddziału Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej w Toruniu od chwili przejęcia b. Pom. Izby Rolniczej do dnia 20 czerwca 1946 r. 1946 0
6/852/0/3/107 Sprawozdanie Oddziału Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej w Bydgoszczy od chwili przejęcia b. Pom. Izby Rolniczej do dnia 20 VI 47 1946-1947 0
6/852/0/3/108 Sprawozdania innych władz i urzędów [Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Bydgoszczy za m-ce od kwietnia do grudnia 1948 r.] 1948 0
6/852/0/3/109 [Sprawozdanie miesięczne Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Bydgoszczy] 1949 0
6/852/0/3/110 [Sprawozdania z działalności Oddziału Samorządu Wojewódzkiego za m-ce X, XI, XII] 1946 0
6/852/0/3/111 Sprawozdanie z działalności samorządu za 1949 r. 1950 0
6/852/0/3/112 [Sprawozdanie z działalności Powiatowego Związku Samorządowego we Włocławku za 1947 r.] 1947-1948 0
6/852/0/3/113 Sprawozdanie z działalności Włocławskiego Powiatowego Związku Samorządowego 1949 0
6/852/0/3/114 [Sprawozdania dla PRN w Szubinie - z działalności szkolnictwa powszechnego, Związku Samopomocy Chłopskiej, Pow. Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego] 1947 0
6/852/0/3/115 [Sprawozdania dla PRN w Wyrzysku z działalności Pow. Insp. PRN, Insp. Rolnego Pow. Zw. Samopomocy Chłopskiej, Urzędu Skarbowego, obwodu pocztowo-telekomunikacyjnego, Pow. Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, szkolnictwa powszechnego, Społ. Kontroli Cen, Biura Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego] 1947 0
6/852/0/3/116 Sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Bydgoszczy za 1947 r. 1948 0
6/852/0/3/117 Budżet Pomorskiego Samorządu Wojewódzkiego na czas od 1 VII 1945 do 31 III 1946 r. 1945 0
6/852/0/3/118 Budżet Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego na czas od 1 IV do 31 XII 1946 r 1946 0
6/852/0/3/119 Budżet Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego na 1947 r. 1946 0
6/852/0/3/120 [Budżet Pom. Woj. Związku Samorządowego] 1946-1947 0
6/852/0/3/121 Budżet Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego na 1948 r. 1947 0
6/852/0/3/122 Sprawy budżetowe Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego 1948-1950 0
6/852/0/3/123 Budżet Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego na 1950 r. 1949 0
6/852/0/3/124 Sprawy budżetowe Pomorskiego Wojew[ódzkiego] Zwi[ązku] Samorządowego 1949-1950 0
6/852/0/3/125 Budżet na rok 1950 Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego 1950 0
6/852/0/3/126 Sprawozdania Pom. Wydziału Woj. z administracji Pom. Wojewódzkiego Związku Komunalnego 1945-1946 0
6/852/0/3/127 Zestawienia statystyczne nr 1-9 na podst. budżetu na 1949 rok Wojewódzkiego Związku Samorządowego 1949-1950 0
6/852/0/3/128 Budżet WRN 1946-1947 0
6/852/0/3/129 [Sprawy budżetowe związków samorządowych, sprawozdanie z działalności Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego] 1947-1948 0
6/852/0/3/130 [Sprawy budżetowe związków samorządowych] 1947 0
6/852/0/3/131 Sprawy budżetowe Związków Samorządowych [okólniki, uchwały, zestawienia zbiorcze Zw. Samorządowych] 1949 0
6/852/0/3/132 [Sprawy dotacji na wyrównanie budżetów związków samorządowych w 1949 r .] 1949 0
6/852/0/3/133 Sprawy budżetowe związków samorządowych 1949-1950 0
6/852/0/3/134 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Aleksandrowie na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/135 Budżet administracyjny Powiatowego Związku Samorządowego w Brodnicy na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/136 Budżet Pow. Związku Samorządowego w Bydgoszczy 1947 0
6/852/0/3/137 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Bydgoszczy na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/138 Preliminarz budżetowy na 1949 r. Powiatowego Związku Samorządowego w Chełmnie 1948 0
6/852/0/3/139 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Chojnicach na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/140 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Grudziądzu na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/141 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Inowrocławiu na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/142 [Sprawy budżetowe Pow. Związku Samorządowego w Mogilnie] 1947-1948 0
6/852/0/3/143 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Lipnie na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/144 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Nowym Mieście n. Drwęcą na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/145 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Rypinie na rok 1949 1948 0
6/852/0/3/146 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Sępólnie na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/147 Budżet Szpitala Powiatowego w Więcborku na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/148 Budżet Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sępólnie na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/149 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Szubinie na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/150 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Świeciu na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/151 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Toruniu na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/152 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Tucholi na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/153 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Wąbrzeźnie na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/154 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego we Włocławku na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/155 Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Wyrzysku na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/156 [Sprawy budżetowe Pow. Związku Sam. w Żninie] 1946-1949 0
6/852/0/3/157 Budżet miasta Bydgoszczy na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/158 Załączniki do budżetu miasta Bydgoszczy na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/159 Budżet miasta Grudziądza na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/160 Załączniki do budżetu m. Grudziądza na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/161 Budżet miasta Inowrocławia na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/162 Budżet administracyjny miasta Torunia na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/163 Budżet zakładów i przedsiębiorstw miastaTorunia na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/164 Budżet miasta Włocławka na 1949 r. 1948 0
6/852/0/3/165 [Sprawy finansowe związków samorządowych] 1948 0
6/852/0/3/166 Sprawy finansowo-budżetowe 1948-1949 0
6/852/0/3/167 Sprawy finansowe związków samorządowych 1950 0
6/852/0/3/168 Kwartalne zestawienia wykonania budżetów 1949 0
6/852/0/3/169 Analiza sprawozdań kwartalnych związków samorządowych z wykonania budżetów 1949-1950 0
6/852/0/3/170 Urealnienie samorządowych planów finansowania inwestycji na 1950 r. 1950 0
6/852/0/3/171 Urealnienie samorządowych planów finansowania inwestycji na 1950 r. 1950 0
6/852/0/3/172 [Zestawienia zbiorcze wg budżetu związków samorządowych] 1949 0
6/852/0/3/173 Zestawienia zbiorcze dla wszystkich Związków Samorządowych, wg zatwierdzonych budżetów na 1949 r., po rewizji 1949-1950 0
6/852/0/3/174 Zestawienia zbiorcze dla wszystkich Związków Samorządowych [na podstawie budżetu na 1949 r.] 1949-1950 0
6/852/0/3/175 Zestawienia dochodów i wydatków Związków Samorządowych miast wydzielonych i niewydzielonych oraz gmin wiejskich w woj. pomorskim 1945-1946 0
6/852/0/3/176 Zestawienia zbiorcze dla wszystkich gmin, miast niewydzielonych, miast wydzielonych [na podst. budżetu na 1949 r.] 1949-1950 0
6/852/0/3/177 Zestawienia zbiorcze dla wszystkich gmin wiejskich, miast niewydzielonych, miast wydzielonych wg budżetu na 1949 r., po rewizji 1949-1950 0
6/852/0/3/178 Zestawienie statystyczne nr 1-7 na podstawie budżetu na 1949 r. 1949-1950 0
6/852/0/3/179 Sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu miasta Grudziądza za czas od 1 I - 31 VII 1948 1948 0
6/852/0/3/180 Sprawozdania z wykonania budżetu administracyjnego zakładów i przedsiębiorstw miejskich na dzień 31 VII 1948 r. gminy miasta Inowrocławia 1948 0
6/852/0/3/181 Sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego i przedsiębiorstw miejskich na dzień 31 VII 1948 r. miasta Włocławka 1948 0
6/852/0/3/182 [Koszty utrzymania członków PRN w Źninie] 1946-1950 0
6/852/0/3/183 [Sprawozdania z kontroli Banku Komunalnego w oddziałach terenowych] 1949 0
6/852/0/3/184 Plan inwestycyjny Związków Samorządowych na 1950 r. 1949 0
6/852/0/3/185 [Zbiorcze plany finansowe przedsiębiorstw komunalnych na 1950 r.] 1949 0
6/852/0/3/186 Pokrycie niedoborów budżetowych za 1948 r. 1949-1950 0
6/852/0/3/187 Zarząd Miejski w Bydgoszczy - zestawienie wysokości opłat zasadniczych pobieranych za korzystanie z urządzeń i zakładów dobra publicznego, przedsiębiorstw miejskich oraz krótka kalkulacja cen i kont własnych 1948 0
6/852/0/3/188 [Warunki bytu klasy robotniczej] 1946-1947 0
6/852/0/3/189 [Poprawa komunalnych warunków klasy pracującej]. Sprawy ogólne i okólniki. 1948 0
6/852/0/3/190 [Sprawy uposażeń pracowników] 1948 0
6/852/0/3/191 [Powołanie Woj. Nadzwyczajnej Komisji dla poprawy bytu klasy robotniczej - uchwała Rady Państwa, protokoły posiedzeń] 1949 0
6/852/0/3/192 [Działalność terenowych Komitetów Nadzwyczajnych dla poprawy bytu klasy robotniczej 1949 0
6/852/0/3/193 Sprawy planowania 1947 0
6/852/0/3/194 Planowanie gospodarcze 1949 0
6/852/0/3/195 Planowanie gospodarcze [zarządzenia, instrukcje resortów do sporządzenia planów inwestycyjnych] 1949 0
6/852/0/3/196 Plan inwestycyjny województwa pomorskiego na 1949 r. 1949 0
6/852/0/3/197 Plany inwestycyjne 1949 0
6/852/0/3/198 Plan gospodarki właściwych zakładów komunalnych 1949 0
6/852/0/3/199 [Wykazy obszarów poszczególnych gromad i stanu ludności] 1945-1950 0
6/852/0/3/200 [Nadanie praw miejskich gm. Jabłonowo, pow. Brodnica, zmiana granic pow. Włocławek, sprzeciwy mieszkańców w sprawie przeniesienia gmin do innych miejscowości] 1947-1948 0
6/852/0/3/201 Akcje specjalne 1947 0
6/852/0/3/202 [Zarządzenia Okręgowej Komisji Głosowania Ludowego na woj. pomorskie, podział na obwody głosowania, kurs dla instruktorów wyborczych] 1946 0
6/852/0/3/203 [Listy członków komisji wyborczych Okręgu Wyborczego nr 25] 1947 0
6/852/0/3/204 [Wykazy obwodów wyborczych w Okręgu Wyborczym nr 25 i 26] 1946 0
6/852/0/3/205 [Imienne składy obwodowych komisji wyborczych Okręgu Wyborczego nr 26 - Włocławek, Rypin, Lipno, Inowrocław] 1946 0
6/852/0/3/206 [Spisy Komisji Wyborczych w Okręgu nr 27] 1946 0
6/852/0/3/207 [Lista uwzględnionych i nieuwzględnionych sprzeciwów w Okręgu Wyborczym nr 26 i 27] 1946 0
6/852/0/3/208 [Wykazy osób skreślonych z list wyborczych i wnoszących sprzeciw z Okręgu Wyborczego nr 27] 1946-1947 0
6/852/0/3/209 [Wykazy osób skreślonych z listy wyborców w wyborach do Sejmu Ustawodawczego] 1950 0
6/852/0/3/210 Rady Narodowe - ochrona wolności, sumienia i wyznania 1949 0
6/852/0/3/211 Organizacje społeczne - ochrona wolności, sumienia i wyznania 1949 0
6/852/0/3/212 Ochrona wolności, sumienia i wyznania 1949 0
6/852/0/3/213 Ochrona wolności, sumienia i wyznania - konferencja w dniu 6 IX 1949 r. 1949 0
6/852/0/3/214 [Praca Wojewódzkiego Komitetu Obchodu Święta 1 Maja] 1948 0
6/852/0/3/215 Akcje Specjalne [1 Maja, 100-lecie "Wiosny Ludów"] 1948 0
6/852/0/3/216 Czyn 1-Majowy 1949 0
6/852/0/3/217 Obchody 1 Maja 1950 r. 1950 0
6/852/0/3/218 [Działalność Komitetu Obchodu 100-lecia"Wiosny Ludu"] 1948 0
6/852/0/3/219 [Sprawozdania z akcji obchodu 30-lecia Armii Radzieckiej] 1948 0
6/852/0/3/220 [Sprawa zażalenia pocztu sztandarowego Związku Inwalidów Wojennych RP w sprawie udziału w Święcie Ludowym w Szubinie] 1948 0
6/852/0/3/221 [Akcje specjalne - "danina szkolna" i inne] 1946-1947 0
6/852/0/3/222 [Akcja zatwierdzenia budżetów na rok 1948] 1947-1948 0
6/852/0/3/223 [Akcja opieki nad żołnierzami zdemobilizowanymi i ich rodzinami] 1947-1948 0
6/852/0/3/224 [Akcja pomocy zimowej] 1948 0
Wyświetlanie 1 do 200 z 346 wpisów.