Regulamin

 

§ 1

Podstawowe definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, dalej Regulamin, mają następujące znaczenie:

 1. Serwis – serwis internetowy Szukaj w Archiwach, dostępny pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl;

 2. Administrator – administrator Serwisu, którym jest Narodowe Archiwum Cyfrowe będące centralnym archiwum państwowym z siedzibą przy ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa, zwany również NAC.

 3.  Administrator Lokalny - archiwum państwowe, stowarzyszenie lub fundacja, które posiadają konto w Serwisie. Administrator Lokalny odpowiada za publikację Opisów i Materiałów w Serwisie oraz za zarządzanie treściami powiązanymi z jego kontem. Swoje zadania realizuje za pośrednictwem kont Redaktora Archiwum oraz Administratora Czytelni.

 4. Opisy - opisy (metadane) materiałów archiwalnych prezentowanych w Serwisie przez Administratora Lokalnego, pochodzące ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Z Opisem mogą być powiązane Materiały.

 5. Materiały – cyfrowe kopie materiałów archiwalnych, prezentowane w Serwisie przez Administratora Lokalnego, pochodzące ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Materiały są powiązane bezpośrednio z Opisami.

 6. Newsletter SwA  - usługa świadczona przez Administratora Serwisu, polegająca na cyklicznym rozsyłaniu biuletynu Serwisu (również w formie zautomatyzowanej) za pośrednictwem poczty elektronicznej do subskrybentów Newslettera.

 7. Utwór – dany Materiał oraz inny element tekstowy dodany przez Administratora, Administratora Lokalnego lub Użytkownika Serwisu stanowiący utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 8. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. Użytkownik może zarejestrować się i założyć konto w Serwisie.

 9. Kolekcja – autorski zbiór złożony z Utworów zawartych w Serwisie oraz elementów tekstowych, stworzony przez Użytkownika Serwisu, Administratora bądź Administratora Lokalnego, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

 

§ 2

Administracja, nadzór merytoryczny i wymagania techniczne

 1. Administrator Serwisu sprawuje nadzór techniczny nad jego funkcjonowaniem oraz przechowuje w zarządzanym przez siebie Centralnym Repozytorium Cyfrowym Archiwów Państwowych kopie cyfrowe prezentowanych w Serwisie Materiałów.

 2. Administrator przygotowuje i udostępnia treści dotyczące funkcjonowania całego Serwisu, w szczególności zawarte w sekcjach lub zakładkach jak „Aktualności Serwisu”, „Jak Szukać”, „O serwisie” i inne.

 3. Administrator Lokalny odpowiada za przygotowanie i udostępnienie treści związanych z własną działalnością lub udostępnianymi przez siebie Materiałami, w szczególności treści zawartych w sekcjach lub zakładkach „Aktualności Archiwum”, „O Archiwum” i inne.

 4. Nadzór merytoryczny (tj. kontrolę prawidłowości Opisów, poprawność opublikowanych Materiałów oraz ich jakość) sprawuje właściwy Administrator Lokalny. Dostęp do wersji oryginalnych możliwy jest w pracowni naukowej Administratora Lokalnego, który prezentuje Materiały w Serwisie.

 5. Administrator Lokalny odpowiada za weryfikację czy status prawnoautorski Opisów i Materiałów umożliwia ich publikację w Serwisie.

   

 

§ 3

Zasady korzystania z Serwisu i zamieszczonych w nim Materiałów

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Aby przystąpić do wyszukiwania w Serwisie, należy zaakceptować niniejszy Regulamin.

 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne oraz nie wymaga logowania. Użytkownik Serwisu może się zarejestrować w Serwisie, zgodnie z § 4, by uzyskać dostęp do spersonalizowanych funkcjonalności Serwisu, w szczególności takich jak: Kolekcje, Rezerwacja wizyty, Zamówienie większego formatu, Dodaj do Ulubionych, Zapisz Wyszukiwanie, Zgłoś uwagę, Zidentyfikuj Materiał, Dodaj Tag, Twoje wyszukiwania, Edycja skanu (Dodaj Zakładkę, Przypnij, Wytnij), zadaj pytanie do Administracji Serwisu.

 3. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów, w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych należą do Administratora i podlegają ochronie prawnej, w szczególności z tytułu prawa autorskiego. Kopiowanie jakichkolwiek chronionych elementów Serwisu stanowi naruszenie praw przysługujących Administratorowi.

 4. Materiały w zasobach Serwisu będące Utworami w zależności od sytuacji, o których mowa w ustępach poniżej, są odpowiednio: w domenie publicznej i można z nich swobodnie korzystać, bądź podlegają ochronie prawnoautorskiej, a prawa autorskie majątkowe przysługują Skarbowi Państwa i podlegają one ponownemu wykorzystaniu na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, bądź prawa autorskie majątkowe przysługują osobom/podmiotom trzecim (podmioty publikujące jak stowarzyszenia, osoby fizyczne, inne podmioty), na wykorzystanie których należy uzyskać zgodę (licencję) od dysponenta autorskich praw majątkowych.

 5. O ile podmiot publikujący nie zaznaczył inaczej w Opisie, dany Materiał znajduje się w domenie publicznej i korzystanie z niego nie podlega ograniczeniom wynikającym z prawa autorskiego.

 6. Udostępnianie Materiału spełniającego przesłanki utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , do którego majątkowe prawa autorskie przynależą do Skarbu Państwa (oznaczenie w Opisie: „Prawa należą do archiwum”) odbywa się na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1446), a korzystanie z nich nie wymaga pozyskiwania licencji, czy zezwolenia.

 7. Materiał spełniający przesłanki utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , które nie należą do domeny publicznej, gdyż ich ochrona prawnoautorska jeszcze nie wygasła lub do których majątkowe prawa autorskie nie przynależą do Skarbu Państwa (oznaczone w Opisie jako „Ograniczone Prawa” lub „Brak praw”) podlegają ochronie prawnej, a ich kopiowanie i wykorzystywanie bez zezwolenia (licencji) udzielonej przez dysponenta majątkowych praw autorskich stanowi naruszenie prawa. W celu uzyskania licencji na ich wykorzystanie należy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego Administratora Lokalnego.

 8. W przypadkach, gdy podmiot publikujący tak zaznaczył w Opisie i dany Opis spełnia przesłanki utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, właściwy Administrator Lokalny wskazany w Opisie jest dysponentem majątkowych praw autorskich chyba, że wskazano inny podmiot jako właściciela autorskich praw majątkowych do Opisu.

 9. O ile nie zaznaczono inaczej w Opisie, Opis jest udostępniony do swobodnego wykorzystania.

   

 

§ 4

Konto użytkownika, dane osobowe

 1. Użytkownik Serwisu może się zarejestrować w Serwisie pod następującymi warunkami:

  1. ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i oświadcza, że uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego na dokonanie rejestracji w Serwisie;

  2. podał swoje prawdziwe dane osobowe wskazane w ust. 2 oraz login i hasło do konta w Serwisie.

 2. Dane gromadzone przez Administratora to:

  1. dane wymagane do rejestracji:

   1. imię i nazwisko,

   2. nazwa użytkownika (login),

   3. adres e-mail,

  2. dane wymagane w przypadku korzystania z usługi „Zamów większy format”: adres zamieszkania;

  3. podawane nieobowiązkowo: organizacja, miejscowość, Numer Identyfikacji Podatkowej/PESEL, numer telefonu, informacja „O mnie”.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie jest NAC.

 4. Dane Użytkownika przechowywane są na serwerach administrowanych przez NAC.

 5. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby: korzystania przez zarejestrowanego użytkownika z Serwisu, na potrzeby publikowania poprawionych Opisów, prowadzenia prac serwisowych oraz administrowania kontem Użytkownika. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia zgodnie z zasadami przetwarzania danych przez Administratora Serwisu (NAC), o których mowa w Klauzuli RODO stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 

 

§ 5

Newsletter SwA

 1. Administrator świadczy usługę „Newsletter SwA” NAC. Celem świadczenia usługi jest dostarczenie Użytkownikowi, który aktywował usługę newslettera informacji na temat nowych Materiałów w Serwisie, nowych funkcji Serwisu oraz innych informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także informacji marketingowych dotyczących działalności NAC (marketing własny).

 2. Usługa „Newsletter SwA” jest świadczona drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej poprzez automatyczne rozsyłanie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy zapisie na newsletter, w sposób wskazany w ust. 5 i po aktywowaniu usługi poprzez potwierdzenie przez Użytkowania zapisu do newslettera poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.

 3. Zapisanie się do usługi „Newslettera SwA” jest dobrowolne, darmowe i trwa do chwili rezygnacji z usługi otrzymywania i korzystania z newslettera lub do czasu zakończenia świadczenia usługi wysyłki „Newsletter SwA” przez NAC. Cofnięcie zgody wyrażonej dla celów realizacji przez NAC usługi wysyłki newslettera można dokonać poprzez kliknięcie w link dotyczący rezygnacji z otrzymywania newslettera znajdujący się w wiadomości e-mail z dostarczanym newsletterem lub poprzez wysłanie deklaracji rezygnacji z usługi newslettera na adres e-mail: szukajwarchiwach@nac.gov.pl.

 4. W celu świadczenia usługi „Newslettera SwA” Administrator przetwarza następujące dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkownika przy zapisie do newslettera, po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie dla tych celów jego danych oraz po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną:

  1. w przypadku Użytkownika posiadającego konto w Serwisie: nazwę Użytkownika oraz adres e-mail,

  2. w przypadku Użytkownika nieposiadającego konta w Serwisie: adres e-mail.

 5. Użytkownik może włączyć (zapisać się na) usługę „Newsletter SwA” w następujący sposób:

  1. Użytkownik posiadający konto w Serwisie:

   1. podczas zakładania konta w Serwisie przez wyrażenie zgody na świadczenie usługi „Newsletter SwA”;

   2. poprzez uruchomienie usługi newslettera w panelu Użytkownika;

   3. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego newslettera dostępnego na stronie głównej Serwisu.

  2. Użytkownik nieposiadający konta w Serwisie:

   1. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego newslettera dostępnego na stronie głównej Serwisu.

 6. Po wyrażeniu zgody na świadczenie usługi Newsletter SwA drogą elektroniczną i zgody na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych podanych podczas zapisu na usługę newslettera, Użytkownik winien ją aktywować klikając w link aktywacyjny wysłany przez Administratora na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 7. Administratorem danych osobowych Użytkownika Newslettera SwA jest NAC.

 8. Dane przechowywane są na serwerach administrowanych przez NAC oraz na serwerach podmiotów zewnętrznych świadczących profesjonalne usługi w zakresie wysyłki newslettera (w szczególności dane będą powierzone do przetwarzania podmiotowi zewnętrznemu obsługującemu newsletter NAC – świadczącemu usługi e-mailingu FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków i przetwarzane zgodnie z regulaminem świadczenia usług (https://freshmail.pl/regulamin-serwisu/) i polityką prywatności https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/).

 9. Użytkownik uruchamiając w Serwisie usługę „Newsletter SwA”, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby wysyłania Newslettera SwA, a także na ich przekazywanie podmiotom zewnętrznym świadczącym profesjonalne usługi w zakresie wysyłki newslettera oraz zgodę na otrzymywanie newslettera wraz z zawartymi w nim treściami marketingowymi/handlowymi (marketing własny) dotyczącymi działalności NAC drogą elektroniczną.

 10. Użytkownik ma możliwość usunięcia swoich danych i rezygnacji z usługi Newsletter SwA w dowolnym momencie. Rezygnacja z usługi jest możliwa w następujący sposób:

  1. poprzez skorzystanie z funkcji dostępnej w treści newslettera (biuletynu) rozsyłanego w ramach usługi Newsletter SwA klikając w odpowiedni link;

  2. poprzez wysłanie deklaracji rezygnacji z usługi newslettera na adres e-mail: szukajwarchiwach@nac.gov.pl.

 11. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jednocześnie wiąże się z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia usługi newslettera przez NAC oraz usunięciem takich danych, a w szczególności z listy mailingowej dotyczącej newslettera.

 12. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki przez NAC newslettera są zawarte w Klauzuli RODO stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

  .

 

§ 6

Obowiązki zarejestrowanego użytkownika

 1. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie zobowiązany jest do nieudostępniania swojego konta osobom trzecim, w szczególności  – nie będzie udostępniać im swojego hasła Użytkownika.

 2. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie zobowiązuje się do przestrzegania dobrych obyczajów przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do niezamieszczania treści zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe, sprzeczne z obowiązującym prawem lub naruszające prawa innych osób, w tym dobra osobiste.

 3. Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się do zamieszczania wyłącznie treści, których jest autorem lub do których posiada autorskie prawa majątkowe. W przypadku zamieszczania na zasadzie prawa cytatu treści, których autorem są osoby trzecie, zobowiązany jest do podania autora i źródła i cytatu.

 4. W przypadku naruszeń zasad wskazanych w ust. 2 i 3, oraz umieszczania bezprawnie treści przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczonych przez Użytkownika wedle własnego uznania oraz do zablokowania zarejestrowanemu Użytkownikowi możliwości zamieszczania takich treści.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia treści nienaruszających zasady§ 6 pkt 2 i 3, o których mowa powyżej bez powiadomienia, w przypadku usunięcia z Serwisu związanych z nimi Opisów i Materiałów.

   

 

 

§ 7

Strefa identyfikacji

 1. Administrator udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu możliwość zgłaszania uwag (w tym uzupełnień i korekt) do Opisów udostępnionych w Serwisie. Użytkownik może podać źródło, umożliwiające weryfikację przekazanych informacji.

 2. Uwagi wskazane w ust. 1 będą przekazywane do właściwego Administratora Lokalnego.

 3. Administrator Lokalny zastrzega sobie prawo poddania weryfikacji uzyskanych od zarejestrowanego Użytkownika informacji w trybie, o którym mowa w ust. 1 -2 powyżej, i odpowiednio uzupełnienia Opisu Materiałów zgodnie ze zgłoszonymi uwagami w Serwisie, bądź nieuwzględnienia takich uwag w Opisach.

 4. Użytkownik zarejestrowany zgłaszający uwagę zgodnie z § 7 ust. 1, udostępnia jej treść do swobodnego korzystania przez wszystkich Użytkowników Serwisu, a także Administratora i Administratorów Lokalnych, jeśli uwaga do Opisu zostanie uwzględniona przez Administratora Lokalnego.

   

 

§ 8

Strefa kolekcji

 1. Administrator udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu możliwość tworzenia autorskich Kolekcji złożonych z Materiałów zamieszczonych w Serwisie oraz elementów tekstowych (tytuł, opis kolekcji, tagi).

 2. Opis Kolekcji stworzonej przez Użytkownika powinien być rezultatem jego indywidualnej działalności twórczej. Wykorzystanie w Opisie Kolekcji utworów, czy ich fragmentów, do których prawa majątkowe autorskie przysługują osobom trzecim, możliwe jest wyłącznie na zasadzie prawa cytatu z oznaczeniem autora oraz źródła cytowanego fragmentu.

 3. Właścicielem majątkowych praw autorskich do stworzonej Kolekcji spełniającej przesłanki  utworu rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zarejestrowany Użytkownik Serwisu, którego efektem działań twórczych jest taka Kolekcja.

 4. Zarejestrowany Użytkownik udostępniając publicznie Kolekcję w Serwisie (poprzez kliknięcie przycisku „Zakładki publiczne”) udostępnia ją nieodpłatnie na warunkach Licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC-BY 3.0 PL). W przypadku publicznego udostępnienia swojej Kolekcji zarejestrowanemu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora. Administrator nie odpowiada za sposób w jaki osoby trzecie korzystają z publicznie dostępnej Kolekcji takiego Użytkownika.

 

§ 9

Odpowiedzialność Administratorów

 1. Za zarządzanie treściami w Serwisie wymienionymi w § 2 ust. 2 odpowiada Administrator.

 2. Za zarządzanie treściami powiązanymi z kontem Administratora Lokalnego odpowiada Administrator Lokalny za pośrednictwem wyznaczonych przez niego osób z uprawnieniami Administratora Czytelni oraz Redaktora Archiwum.

 3. Administrator Lokalny dokłada wszelkich starań, aby nie zostały naruszone prawa osób trzecich, w tym ochrona danych osobowych, majątkowe prawa autorskie oraz prawa do ochrony wizerunku poprzez publikację materiałów prezentowanych w Serwisie. Wszelkie ewentualne roszczenia należy zgłaszać do Administratora Lokalnego dla danego Materiału.

 4. Administrator (w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z Administratorem Lokalnym) jest uprawniony do usunięcia treści bezprawnie umieszczanych w Serwisie, tj. w szczególności naruszających prawa autorskie, czy pokrewne osób/podmiotów trzecich, czy w inny sposób umieszczone niezgodnie z przepisami przez Użytkownika, zgodnie z procedurą notice and take down, tj. po uzyskaniu informacji o bezprawnym charakterze umieszczanych treści, tj. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W takiej sytuacji do uznania Administratora pozostaje decyzja co do usunięcia zgłoszonych do usunięcia danych.

 5. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu lub jego poszczególnych części dla wszystkich Użytkowników, przy czym przykłada wszelkich starań, aby Serwis był dostępny bez zakłóceń i z wszelkimi funkcjonalnościami. Administrator zastrzega prawo do przerwania dostępu do dowolnej części Materiałów (a także Opisów) prezentowanych w Serwisie bez wcześniejszego poinformowania Użytkowników.

 6. Administrator nie odpowiada za prawidłowość Opisów i Materiałów zamieszczanych przez Administratora Lokalnego.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników Serwisu, w tym za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem, jak i za wszelką szkodę lub krzywdę, którą użytkownicy mogli odnieść poprzez zapoznanie się z Materiałami (np. jeśli oceniają je jako drastyczne lub obraźliwe). W szczególności Administrator ani Administrator Lokalny nie ponoszą odpowiedzialności za skutki i sposób wykorzystywania Materiałów prezentowanych w Serwisie przez Użytkowników.

 8. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za szkody, które ponieśli Użytkownicy Serwisu w wyniku działania osób trzecich (operatorów telekomunikacyjnych itp.).

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. NAC jest uprawniony do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyny, informując o tym fakcie jednocześnie odbiorcę za pomocą wiadomości e- mail wraz z informacją o możliwości rezygnacji z dalszego korzystania z usługi Serwisu, w tym newslettera w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej informacji, w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl pod linkiem www.szukajwarchiwach.gov.pl/warunki-i-regulamin-serwisu i zastępuje poprzednią wersję Regulaminu.

 

Uwagi końcowe:

Twórcy Serwisu i Opisów Materiałów archiwalnych dokładają wszelkie staranności, żeby udostępniane Opisy były kompletne, rzetelne i odpowiadające rzeczywistości . Mimo podejmowanych starań w opisach mogą pojawić się niezamierzone błędy i braki, za które NAC nie ponosi odpowiedzialności.

 

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Narodowe Archiwum Cyfrowe, adres siedziby: ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa, kontakt mailowy: sekretariat@nac.gov.pl lub telefoniczny: 22 572 1600;

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@nac.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Pana/Pani zgody w celu umożliwienia skorzystania z rozszerzonych funkcjonalności serwisu szukajwarchiwach.gov.pl o których mowa w szczególności w par. 3 Regulaminu, obsługi finansowo-księgowej, a także wysyłkowej zamówień na skany wyższej rozdzielczości oraz, w razie aktywacji przez Panią / Pana usługi „Newsletter SwA”, w celu realizacji usługi marketingowej „Newslettera SwA” NAC (marketing własny), a także art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonania zadania w interesie publicznym w postaci udostępniania usług serwisu szukajwarchiwach.gov.pl, w tym z rozszerzonymi funkcjonalnościami oraz wysyłki „Newslettera SwA” NAC (marketing własny).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z rozszerzonych funkcjonalności Serwisu, o których mowa w szczególności w § 3 Regulaminu, jak również nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usługi „Newsletter SwA", o której mowa w § 5 Regulaminu.

Narodowe Archiwum Cyfrowe może ujawniać i udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom lub osobom fizycznym uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie, w szczególności podmiotom świadczącym usługi związane z utrzymaniem oraz rozwojem serwisu, w tym świadczącym usługi IT, a także Administratorom Lokalnym publikującym materiały archiwalne (Materiały) oraz ich metadane (Opisy) w Serwisie w celach związanych z ich działalnością archiwalną: udostępnianiem materiałów archiwalnych, opracowaniem materiałów archiwalnych, oraz realizacją zamówień skanów materiałów archiwalnych w wyższej rozdzielczości, oraz usługodawcom związanych z tą usługą Serwisu usług kurierskich/pocztowych, zaś w przypadku włączenia przez Panią/Pana usługi „Newsletter SwA” również podmiotom zewnętrznym dla celów świadczenia  usługi w zakresie wysyłki newslettera NAC (w szczególności dane będą powierzone do przetwarzania podmiotowi zewnętrznemu obsługującemu newsletter NAC – świadczącemu usługi e-mailingu FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków i przetwarzane zgodnie z regulaminem świadczenia usług (https://freshmail.pl/regulamin-serwisu/) i polityką prywatności https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/.).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług w ramach Serwisu, w tym wysyłki newslettera NAC „Newsletter SwA” do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu zakończenia świadczenia usługi wysyłki „Newsletter SwA” przez NAC.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, z wyłączeniem sytuacji aktywacji przez Panią/Pana usługi NAC Newsletter SwA, w którym to przypadku możliwe jest realizowanie wysyłki newslettera również w sposób zautomatyzowany.

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;

 3. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia, danych osobowych;

 4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; –Cofnięcia zgody wyrażonej dla celów usługi wysyłki newslettera można dokonać poprzez kliknięcie w link dotyczący rezygnacji z otrzymywania newslettera znajdujący się w wiadomości e-mail z dostarczanym newsletterem , bądź  poprzez przesłanie deklaracji rezygnacji z usługi newslettera  na adres e-mail: szukajwarchiwach@nac.gov.pl.

 8. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, osoby, której dane są przetwarzane, czy gdy są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego NAC jeśli podstawą prawną takiego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 

Zgoda Użytkownika dla celów korzystania z Serwisu SwA administrowanego przez NAC

[X] Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Serwisu i Klauzulą RODO oraz akceptuję warunki Regulamin Serwisu i Klauzulę RODO,

[X] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe - Administratora - w celu realizacji usługi Serwisu Szukaj w Archiwach świadczonej drogą elektroniczną. Jestem świadom/a, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez  przesłanie oświadczenia na adres e-mail: szukajwarchiwach@nac.gov.pl lub usunięcia konta.

 

Zgody Użytkownika dla celów wysyłki przez NAC „Newslettera SwA”

[X]       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Narodowe Archiwum Cyfrowe - Administratora - w celu realizacji usługi marketingowej „Newslettera SwA” NAC i otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail informacji marketingowych od Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jestem świadom/a, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link dotyczący rezygnacji z otrzymywania newslettera znajdujący się w wiadomości e-mail z dostarczanym newsletterem, bądź  poprzez przesłanie deklaracji rezygnacji z usługi newslettera  na adres e-mail: szukajwarchiwach@nac.gov.pl.

 

 

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus