Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/251/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Łomży 1950-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 112
5/252/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Inspektorat Powiatowy w Łomży 1939-1939 0 rozwiń
Rejestry poborowe składek ubezpieczeniowych z miast i gmin powiatu łomżyńskiego ( bez miasta Łomży ) ( 1 – 17 ). Liczba jednostek w zespole: 17
5/253/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Łomży 1945-1950 0 rozwiń
1. Tymczasowa Rada i Zarząd 1947 – 1950 ( 1 – 2 ): statut, protokoły posiedzeń. 2. Dyrekcja 1945 – 1949 ( 3 – 4 ): zarządzenia wewnętrzne dyrekcji, protokoły posiedzeń. 3. Referat Administracyjno – Gospodarczy 1947 – 1949 ( 5 – 6 ): sprawa odbudowy gmachu, projekt odbudowy. 4. Sekcja Lecznictwa 1945 – 1950 ( 7 – 16 ): sprawozdania statystyczne, ankiety w sprawie lekarzy przemysłowych, wykazy aptek, składnic i punktów rozdawnictwa leków. 5. Referat Personalny 1945 – 1947 ( 17 ): sprawy dotyczące zatrudnienia. 6. Referat Świadczeń 1945 – 1950 ( 18 ): wykazy zasiłków i świadczeń rentowych. 7. Referat Księgowości 1945 – 1950 ( 19 – 33 ): budżety, bilans otwarcia, sprawozdania rachunkowe, plany finansowe. Liczba jednostek w zespole: 33
5/254/0 Szpital Świętego Ducha w Łomży [1914] 1930-1946 0 rozwiń
Statut i regulamin z 1930 roku, akta dotyczące badania poborowych z 1914 r., sprawozdania z działalności, listy płac, sprawozdania finansowe, wykazy szkód wojennych, księgi główne chorych, skorowidze ( 1 – 16 ). Liczba jednostek w zespole: 16
5/255/0 Szpital Miejski w Kolnie 1946-1949 0 rozwiń
Protokoły zdawczo – odbiorcze przejęcia szpitala przez powiatową radę narodową 1948 ( 1 ), sprawozdania miesięczne i roczne 1947 – 1948 ( 2 – 3 ), sprawy zatrudnienia 1946 – 1947 ( 4 ), budżet powiatowego ośrodka zdrowia przy szpitalu miejskim 1949 ( 5 ). Liczba jednostek w zespole: 5
5/256/0 Szpital Miejski w Zambrowie 1944-1948 0 rozwiń
Statut 1946 ( 1 ), akta organizacyjne 1947 – 1948 ( 2 ), sprawy zatrudnienia 1945 – 1948 ( 3 ), książka ruchu chorych 1944 – 1946 ( 4 ), wykaz leczonych żołnierzy WP 1945 – 1946 ( 5 ), sprawy opłat za leczenie chorych 1946 – 1947 ( 6 ). Liczba jednostek w zespole: 6
5/257/0 Gimnazjum Żeńskie w Łomży 1872-1919 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, katalogi ocen, rejestry wydanych świadectw, akta uczniów, akta osobowe pracowników, korespondencja, akta finansowe ( 1 – 28 ). Liczba jednostek w zespole: 28
5/258/0 Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna Nr 4 w Łomży 1924-1938; 1950-1970 0 rozwiń
Księga klasyfikacyjna oraz księgi główne ocen ( 1 – 7 ). Księgi uczniów oraz księgi ewidencyjne dzieci z rejonu Szkoły, spis nr 1/1-4 Liczba jednostek w zespole: 11
5/259/0 Akta szkół w Łomży 1825-1939 0 rozwiń
1. Szkoła Wojewódzka w Łomży 1825 - 1828, dziennik podawczy, sygn. 1 2. Gimnazjum w Łomży 1849 - 1950, katalogi ocen, sygn. 2 - 3 3. Gimnazjum Męskie w Łomży 1901, fundusz stypendialny sygn. 4 4. Państwowe Gimnazjum im. T. Kościuszki w Łomży, 1928 - 1939, świadectwa szkolne i metryki urodzenia, sygn. 5 5. Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla Nauczycieli Szkół Powszechnych w Łomży, 1930 - 1936, świadectwa, sygn. 6 Liczba jednostek w zespole: 6
5/259/1 Szkoła Wojewódzka w Łomży 1825-1828 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/259/2 Gimnazjum w Łomży 1849-1850 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
5/259/3 Gimnazjum Męskie w Łomży Lomzinskaja Muzskaja Gimnazija 1901-1901 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/259/4 Państwowe Gimnazjum im T. Kościuszki w Łomży 1928-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/259/5 Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla Nauczycieli Szkół Powszechnych w Łomży 1930-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/260/0 Publiczna Szkoła Powszechna Nr 6 im. Królowej Jadwigi w Łomży 1945-2004 0 rozwiń
Księga protokołów zebrań rady pedagogicznej 1945 – 1949 ( 1 ), projekty organizacji szkoły 1948 – 1950 ( 2 ), sprawozdania statystyczne roczne 1946 – 1949 ( 3 ), zestawienia miesięczne i roczne z uczęszczania uczniów 1947 – 1949 ( 4 – 5 ), sprawozdania roczne z pracy wychowawczej 1948 – 1949 ( 6 ), arkusze ocen 1945- 1949 ( 7 – 11 ), protokoły egzaminu nadzwyczajnego 1946 – 1948 ( 12 ), świadectwa promocyjne złożone do akt 1945 – 1949 ( 13 – 14 ). Liczba jednostek w zespole: 32
5/261/0 Prywatne 3-letnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży [1926] 1946-1950 0 rozwiń
1. Sprawy Organizacyjne 1946 – 1950 ( 1 – 3 ): Sprawy dotyczące otwarcia i zlikwidowania szkoły, sprawozdania statystyczne, sprawozdania powizytacyjne. 2. Sprawy Nauczania 1947 – 1950 ( 4 – 17 ): katalogi semestralne ocen. 3. Sprawy Osobowe Uczniów i Pracowników 1926, 1946 – 1950 ( 18 – 20 ): spisy uczniów, akta uczniów, ubezpieczenia społeczne pracowników. 4. Sprawy Finansowe 1949 ( 21 ): preliminarz budżetowy Liczba jednostek w zespole: 21
5/262/0 Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe w Łomży [1907] 1945-1951 0 rozwiń
1. Akta Ogólne Szkół Handlowych 1946 – 1951 ( 1 – 12 ): sprawy organizacyjne, sprawozdania roczne, protokoły powizytacyjne, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, wykazy nauczycieli i pracowników administracyjnych, sprawy dotyczące zatrudnienia, budżety, odbudowa gmachu szkolnego. 2. Akta Państwowego Gimnazjum i Liceum Handlowego dotyczące nauczania 1930 – 1951 ( 13 – 28 ): okresowe katalogi ocen, spisy uczniów, świadectwa promocyjne i dojrzałości, ewidencja świadectw maturalnych, metryki urodzenia uczniów. 3. Akta Państwowego Liceum Administracyjno – Handlowego dotyczące nauczania 1949 – 1951 ( 29 – 33 ): katalogi ocen, spisy uczniów, świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia. 4. Akta Państwowego Technikum i Liceum Administracyjno – Gospodarczego dotyczące nauczania 1950 – 1951 ( 34 – 38 ): katalogi ocen, spisy uczniów, świadectwa promocyjne. 5. Akta Kursu Maszynopisania przy Państwowym Gimnazjum i Liceum Handlowym 1949 – 1950 ( 39 – 40 ): spisy uczniów, sprawy organizacyjne. 6. Akta Kursu Księgowości 1948 – 1949 ( 41 – 42 ): spisy uczniów, akta personalne uczniów. 7. Akta Kursu dla kandydatów na czeladników 1948 ( 43 ): spisy uczniów. 8. Akta Koła Opieki Rodzicielskiej 1947 – 1951 ( 44 – 46 ): protokoły zebrań, sprawy organizacyjne i finansowe. 9. Akta „Konsumu” 1948 – 1949 ( 47 ): sprawy organizacyjne i finansowe. Liczba jednostek w zespole: 47
5/263/0 Państwowa Szkoła Przysposobienia Spółdzielczego I-go stopnia w Łomży 1948-1950 0 rozwiń
Sprawozdania statystyczne 1948 – 1950 ( 1 ), protokoły rady pedagogicznej 1949 ( 2 ), katalog główny ocen 1948 – 1949 ( 3 ), umowy o pracę 1949 – 1950 ( 4 ), preliminarze budżetowe 1948 – 1950 ( 5 ). Liczba jednostek w zespole: 5
5/264/0 Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne Gospodarstwa Wiejskiego w Łomży 1945-1948 0 rozwiń
Kronika szkolna 1946 ( 1 ), sprawy organizacyjne 1946 – 1948 ( 2 ), sprawozdania statystyczne 1945 – 1948 ( 3 ), protokoły rady pedagogicznej 1947 – 1948 ( 4 ), katalogi ocen 1945 – 1948 ( 5 – 17 ), świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły 1946 – 1948 ( 18 ), Sprawy personalne 1945 – 1948 ( 19 ), preliminarze budżetowe 1947 – 1948 ( 20 ), sprawy Spółdzielni Szkolnej „Przyszłość” 1947 – 1948 ( 21 ). Liczba jednostek w zespole: 21
5/265/0 Państwowe Liceum Rolniczo-Spółdzielcze I-go stopnia w Łomży [1939] 1948-1951 0 rozwiń
Organizacja roku szkolnego 1950 – 1951 ( 1 ), sprawozdania statystyczne i opisowe 1948 – 1950 ( 2 ), protokoły kontroli 1950 ( 3 ), protokoły rady pedagogicznej 1948 – 1950 ( 4 ), katalogi ocen 1948 – 1951 (5 – 7 ), świadectwa ukończenia szkoły 1949 – 1951 ( 8 ), świadectwa załączone do akt uczniów 1939 – 1948 ( 9 ), preliminarze budżetowe 1951 ( 10 ). Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 301 do 320 z 891 wpisów.