Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/12/0 Urząd Powiatowy Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej 1867-1917[1918] 0 rozwiń
Imienne spisy poborowych i wypisy z ksiąg metrykalnych, wykazy służby, podania o odroczenie lub zwolnienie z obowiązku służby wojskowej, o zbiegach, zmarłych żołnierzach, zabitych i zaginionych na wojnie, zapomogi pieniężne, protokoły komisji lekarskich, spisy właścicieli koni, plany mobilizacji, księgi kancelaryjne ( 1 – 617 ). Liczba jednostek w zespole: 617
5/13/0 Więzienie Gubernialne Łomżyńskie 1888-1917 0 rozwiń
Sprawy personalne 1888 – 1915 ( 1 – 11 ), akta personalne pracowników więzienia, naczelnika, starszych i młodszych strażników, pisarza i mechanika. Sprawy administracyjne 1913 – 1917 ( 12 – 22 ), zarządzenia władz nadrzędnych, kontrole, informacje o stanie sanitarnym, spisy straży więziennej, listy płac, korespondencja. Sprawy gospodarcze 1907 – 1915 ( 23 – 41 ), dane dotyczące asortymentu , ilości i cen towarów niezbędnych do użytku więźniów, wyposażenie w odzież, bieliznę, obuwie, zużycia węgla, nafty, żywności. Spisy inwentarza więziennej cerkwi. Akta więźniów 1910 – 1915 ( 42 – 100 ), spisy więźniów politycznych i innych, sprawozdania dotyczącemałoletnich, chorych i zmarłych, zesłanych na Sybir, akta więźniów z zaznaczonym rodzajem przestępstwa. Księgi 1891 – 1915 ( 101 – 119 ), księgi przychodów i rozchodów materiałów do oświetlenia i ogrzewania, przyjęcia więźniów, książeczki pracy więźniów. Liczba jednostek w zespole: 119
5/14/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Łomżyńskiego 1906-1914 0 rozwiń
Sprawy związane ze sporami granicznymi między chłopami, sporami dotyczącymi korzystania z serwitutów, sprawy komasacji i pomiarów gruntów ( 1 – 38 ). Liczba jednostek w zespole: 38
5/15/0 I Okręg Łomżyńskiego Zarządu Akcyzowego 1869-1913 0 rozwiń
Spisy zakładów gorzelnianych, browarów i wytwórni miodu istniejących w 1869 r., akta poszczególnych gorzelni, dokumenty osobowe strażników akcyzowych, instrukcje, okólniki, zarządzenia władz zwierzchnich ( 1 – 304 ). Liczba jednostek w zespole: 304
5/16/0 Komitet Powiatowy Łomżyński Opieki nad Trzeźwością Ludową Lomzinskij Uezdnyj Komitet Popecitelstva o Narodnoj Trezvosti 1897-1915 0 rozwiń
Zarządzenia i rozporządzenia, protokoły posiedzeń, sprawozdania finansowe, zestawienia finansowe i kontrole, księgi przychodów i rozchodów, księgi buchalteryjne, kwitariusze, akta herbaciarni poszczególnych dzielnic Łomży i osad powiatu, akta finansowe poszczególnych herbaciarni w powiecie, korespondencja ( 1 – 174 ). Liczba jednostek w zespole: 174
5/17/0 Tymczasowa Komisja Propinacyjna Łomżyńska 1898-1901 0 rozwiń
Korespondencja związana z propinacją, protokoły posiedzeń komisji, wykazy zużytego spirytusu, wina, piwa, odpisy wyroków sądowych w sprawie nielegalnego handlu wódką, odpisy z akt hipotecznych i notarialnych ( 1 – 4 ). Liczba jednostek w zespole: 4
5/18/0 Komisja Konskrypcyjna Powiatu Łomżyńskiego 1862-1866 3294 rozwiń
Imienne spisy poborowych w obrębie poszczególnych miast i gmin ( 1 – 11 ). Liczba jednostek w zespole: 11
5/19/0 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego 1896-1897 0 rozwiń
Spisy gospodarstw i zagród w Łomży, w osadach i wsiach powiatu, mieszkańców Łomży, wojska kwaterującego w mieście i na terenie powiatu, mieszkańców instytucji dobroczynnych, internatów. Spisy mieszkańców miast, osad i wsi powiatu. Dzienniki podawcze ( 1 – 105 Liczba jednostek w zespole: 105
5/20/0 Akta administracji państwowej i samorządu terytorialnego z powiatu łomżyńskiego [1821] 1866-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
5/20/1 III Rejon Kolneński Zarządu Akcyzowego Guberni Łomżyńskiej Kolnenskij Ucastok III Lomzinskogo Akciznogo Upravlenija 1866-1869 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/20/2 VI Rejon Łomżyński Zarządu Akcyzowego Guberni Łomżyńskiej Lomzinskij VI Ucastok Lomzinskogo Akciznogo Uprawlenija 1867-1869 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/20/3 VII Rejon Łomżyński i Zambrowski Zarządu Akcyzowego Guberni Łomżyńskiej Lomzinskoj i Zambrovskij VII Ucastek Lomźinskogo Gubernskogo Akciznogo Uprawle 1866-1869 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/20/4 Urząd Skarbowy Łomżyński Lomżinskoe Kaznacejstwo 1915-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
5/20/5 Zarząd Gminy Kossaki Kossakovskoe Gminnoe Upravlenie 1913-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/20/6 Zarząd Gminy Zambrów Zambrovskoe Gminnoe Upravlenie [1859] 1876-1887 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
5/20/7 Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego Nacalnik Lomzinskogo Uezda 1893-1905 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
5/20/8 Inspektor Szkół Państwowych I Rejonu Łomżyńskiej Szkolnej Dyrekcji Inspektor Narodnych Uciliść Lomzinskoj Ućebnoj Direkcii 1821-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
5/21/0 Zarząd Powiatowy Mazowiecki [1860] 1867-1918 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny1867 – 1918 ( 1 – 1130 ): sprawy organizacyjne, pracowników urzędówpaństwowych, podziały administracyjnego, szkół, serwitutów, ludności, fabryk i warsztatów rzemieślniczych, dane statystyczne, zarządzenia i okólniki. 2. Wydział Administracyjny: a. Referat Miejski[1862] 1867 – 1918 ( 1131 – 2024 ):sprawy organizacyjne miast i osad, kas miejskich i bożniczych, dóbr kościelnych, jarmarków i targów, nieruchomości miejskich, kwaterunku dla wojsk, emerytur, cen na zborze i artykuły żywnościowe, aresztów, łaźni, dróg i mostów. b. Referat Finansowy [1864] 1867 – 1917 ( 2025 – 3814 ): sprawy podatkowe, majątków poduchownych i państwowych, serwitutów, kredytów, sprzedaży alkoholu i tytoniu, grzywien i kar, tabele likwidacyjne. c. Referat Ubezpieczeniowy [1863] 1867 – 1903 ( 3815 – 3839 ): spisy zwierząt, wykazy gospodarstw i gruntów, podatków ubezpieczeniowych. 3. Wydział Wojskowo – Policyjny [1860 – 1861] 1867 – 1918 ( 3840 – 5333 ): sprawy nadzoru policyjnego, aresztowań i przesiedleń, zesłań na Sybir, emigracji do Ameryki, cenzury, paszportów, prowadzenia ksiąg ludności, rozlokowania wojsk, manewrów, wykazy rezerwistów i żołnierzy służby czynnej, uchylania się od służby wojskowej, przemytu. 4. Lekarz Powiatowy 1870 – 1892 ( 5334 – 5335 ): wykazy chorych psychicznie, opłaty za leczenie. 5. Lekarz Powiatowy Weterynarii 1914 – 1915 ( 5336 – 5338 ): okólniki i zarządzenia w sprawach nadzoru weterynaryjnego, opłaty od sprzedaży zwierząt. 6. Księgi kontrolne i kancelaryjne 1867 – 1918( 5339 – 5374 ). Liczba jednostek w zespole: 5374
5/22/0 Komisja Powiatowa Mazowiecka do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1907 0 rozwiń
Listy wyborcze, skargi wyborców, korespondencja ( 1 – 7 ). Liczba jednostek w zespole: 7
5/23/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Mazowieckiego Nacalnik Zemskoj Strazi Mazoveckogo Uezda 1882-1915 0 rozwiń
Sprawy nadzoru policyjnego, śledztw, zakwaterowania wojsk, ochrony przeciwpożarowej i lasów, nielegalnego handlu, chorób zakaźnych, szkół, zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych, raporty strażników, raporty strażników, dziennik korespondencyjny ( 1 – 127 ). Liczba jednostek w zespole: 127
Wyświetlanie 21 do 40 z 891 wpisów.