Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/91/0 Gminna Rada Narodowa Kobylin powiat Wysokie Mazowieckie 1948-1954[1955-1963] 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1950 ( 1 ): protokoły posiedzeń GRN. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1948 – 1950 ( 2 – 4 ): budżety i sprawozdania rachunkowe. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 5 – 13 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, sprawozdania z działalności, protokoły zebrań doraźnie powoływanych organizacji. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1952 ( 14 ): budżet. Liczba jednostek w zespole: 48
5/92/0 Gminna Rada Narodowa Kowalewszczyzna powiat Wysokie Mazowieckie 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1946 – 1950 ( 1 – 3 ): protokoły posiedzeń GRN, wykazy członków GRN, sprawozdania z działalności Zarządu Gminnego. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1946 – 1950 ( 4 – 12 ): budżety i sprawozdania rachunkowe. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 13 – 15 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1952 – 1954 ( 16 – 17 ): budżety. Liczba jednostek w zespole: 17
5/93/0 Gminna Rada Narodowa Piekuty powiat Wysokie Mazowieckie [1915] 1950-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny Podatek dodatkowy na lokal dla ziemskiego strażnika 1915 ( 1 ) 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1950 ( 2 – 3 ): protokoły posiedzeń GRN, sprawozdanie z działalności oraz plany pracy komisji GRN. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1950 ( 4 – 5 ): budżety. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 6 – 9 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, podział terytorialny gminy. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1952 – 1954 ( 10 – 11 ): budżety Liczba jednostek w zespole: 11
5/94/0 Gminna Rada Narodowa Poświętne powiat Wysokie Mazowieckie [1915] 1946-1954 0 rozwiń
Uprawlenie Gminy 1915 ( 1 – 7 ): sprawy spisu i ewidencji żołnierzy, poboru podatków, zbiórek pieniężnych, przemarszu wojsk, skupu zwierząt, rekwizycji, zarządzenia ministerstwa spraw wewnętrznych, dane statystyczne gminy. Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1946 – 1950 ( 8 – 19 ): księga protokołów GRN, protokoły posiedzeń GRN, księga uchwał, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły kontroli, wykazy radnych, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania z działalności, wykazy pracowników Zarządu, podział administracyjny gminy. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1946 – 1950 ( 20 – 27 ): budżety i sprawozdania rachunkowe, preliminarz robót drogowych. 3. Dział Gospodarki Gminnej 1948 ( 28 ): wykazy powierzchni poszczególnych gospodarstw rolnych. 4. Dział Administracyjny 1949 – 1950 ( 29 – 30 ): walka z analfabetyzmem, wykazy zbrodni popełnionych przez hitlerowców. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 31 – 40 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, protokoły zebrań Gminnego Zespołu Gospodarczego, plany pracy i sprawozdania z działalności, protokoły z kontroli i zarządzenia pokontrolne, charakterystyka gminy, podział gminy na gromady, rejestr spraw karno – administracyjnych. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1952 ( 41 ): budżet. 3. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1950 ( 42 ): protokołu ekshumacji zwłok żołnierzy radzieckich i polskich. Liczba jednostek w zespole: 42
5/95/0 Gminna Rada Narodowa Sokoły powiat Wysokie Mazowieckie 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1944 – 1950 ( 1 – 17 ): protokoły posiedzeń GRN, protokoły odpraw i zebrań sołtysów, wykazy radnych, sołtysów i pracowników Zarządu, wybory sołtysów, sprawozdania z działalności, meldunki o rabunkach, podział administracyjny gminy, referendum ludowe, wybory do Sejmu Ustawodawczego, plany pracy i sprawozdania z działalności. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1946 – 1950 (18 – 29 ): budżety i sprawozdania rachunkowe, preliminarze robót drogowych, sprawy podatkowe. 3. Dział Gospodarki Gminnej 1944 – 1950 ( 30 – 36 ): zniszczenia wojenne, statystyka rolna, sprawy reformy rolnej, akcja siewna, sprawy przesiedleńcze, wykazy rzemieślników. 4. Dział Administracyjny 1945 – 1950 ( 37 – 39 ): wykazy statystyczne mieszkańców, sprawy ludności żydowskiej, kontrola Biura Ewidencji Mieszkańców. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 40 – 51 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły odpraw sołtysów, protokoły posiedzeń Gminnego Zespołu Gospodarczego, wykazy radnych, sołtysów oraz pracowników Prezydium, rzeczowy wykaz teczek, sprawozdania z działalności, podział gminy na gromady, rejestr wyroków sądowych. 2. Referat Budżetowo – Finansowy 1950 – 1954 ( 52 – 54 ): budżety. 3. Referat Rolny 1950 – 1954 ( 55 – 57 ): statystyka rolna, sprawy państwowego funduszu ziemi, kształtowanie się cen wolnorynkowych na artykuły żywnościowe. 4. Referat Gospodarki Komunalnej 1951 – 1952 ( 58 – 59 ): sprawy budowlane, miesięczne sprawozdania statystyczne rzeźni komunalnej. 5. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1949 – 1952 ( 60 – 62 ): dokumenty komitetu elektryfikacyjnego, wykazy mogił żołnierzy radzieckich, zwalczanie analfabetyzmu. 6. Referat Ewidencji Ruchu Ludności 1950 – 1953 ( 63 – 65 ): sprawozdania z działalności, protokoły kontroli, sprawozdania statystyczne dotyczące ruchu i stanu ludności. Liczba jednostek w zespole: 65
5/96/0 Gminna Rada Narodowa Szepietewo powiat Wysokie Mazowieckie [1899] 1945-1954 0 rozwiń
Gminnoe Upravlenie 1899 – 1913 ( 1 – 10 ): wypisy z ksiąg metrykalnych, kopie orzeczeń gromadzkich zebrań w sprawie kontroli spisów poborowych. Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1948 – 1950 ( 11 – 16 ): protokoły posiedzeń GRN, prezydium i zarządu, protokoły zebrań sołtysów, protokoły posiedzeń komisji. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 17 – 27 ): budżety i sprawozdania rachunkowe, wymiar i pobór podatku gruntowego. 3. Dział Gospodarki Gminnej 1949 – 1950 ( 28 – 29 ): księga dróg i mostów samorządowych, protokoły zebrań Gminnej Komisji Siewnej. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 30 – 40 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, protokoły odpraw sołtysów, sprawozdania z działalności, podział gminy, protokoły zebrań różnych komisji i komitetów. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1951 – 1954 ( 41 – 43 ): budżety, sprawy podatków. 3. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1953 ( 44 ): zestawienie kontroli powszechności nauczania. Liczba jednostek w zespole: 44
5/97/0 Gminna Rada Narodowa Tykocin powiat Wysokie Mazowieckie 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1946 – 1950 ( 1 – 3 ): protokoły posiedzeń GRN oraz prezydium, protokoły kontroli Gminnej Kontroli Społecznej. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1948 – 1950 ( 4 – 5 ): budżet i sprawozdania rachunkowe. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 6 – 16 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, protokoły zebrań sołtysów, plany pracy i sprawozdania z działalności, podział terytorialny gminy. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1952 ( 17 ): budżet. 3. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1950 ( 18 ): ekshumacja zwłok żołnierzy polskich i radzieckich. Liczba jednostek w zespole: 18
5/98/0 Gminna Rada Narodowa Wysokie Mazowieckie [1911] 1945-1954 0 rozwiń
Gminnoe Upravlenie 1911 – 1914 ( 1 – 2 ): wypisy z ksiąg metrykalnych. Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1946 – 1950 ( 3 – 8 ): protokoły posiedzeń GRN, prezydium i zarządu, protokoły zebrań sołtysów, wykazy radnych, protokoły kontroli Gminnej Komisji Kontroli Społecznej. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 9 – 16 ): budżety i sprawozdania rachunkowe. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 17 – 23 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły zebrań sołtysów, sprawozdanie z działalności, wykazy członków GRN i sołtysów, protokoły zebrań Gminnego Zespołu Gospodarczego. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1950 – 1954 ( 24 – 26 ): budżety. 3. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1950 ( 27 ): ekshumacja zwłok żołnierzy polskich i radzieckich. Liczba jednostek w zespole: 27
5/99/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kolnie [1948-1949]1950-1975 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno - Prawny 1950 - 1975 syg. 1 - 242 Powiatowa Komisja Planowania 1953 - 1975 syg. 243 - 298 Wydział Finansowy 1952 - 1973 syg. 299 - 397 Wydział Oświaty i Kultury 1950 - 1975 syg. 398 - 467 Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1968 - 1975 syg. 468 - 480 Wydział Zatrudnienia 1962 - 1975 syg. 481 - 484 Wydział Spraw Wewnętrznych 1962 - 1973 syg. 485 - 515 Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1968 - 1972 syg. 516 - 520 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1955 - 1961 syg. 521 - 530 Liczba jednostek w zespole: 1358
5/100/0 Komisje wyborcze z terenu powiatu kolneńskiego 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
5/101/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stawiskach 1951-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji 1950 – 1972 ( 1 – 14 ), posiedzeń prezydium 1950 – 1972 ( 15 – 26 ), posiedzeń komisji 1961 – 1972 ( 27 – 33 ), budżety 1951, 1957 – 1960, 1962 – 1966 ( 35 – 43 ), sprawozdania 1951 – 1953 ( 44 ). Liczba jednostek w zespole: 44
5/102/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Babie powiat Kolno 1955-1966 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1961 syg. 1 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1961 syg. 2 Plan rozwoju gromady 1961 - 1966 syg. 3 - 4 Budżet 1960 - 1966 syg. 5 - 8 Liczba jednostek w zespole: 8
5/103/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Budach powiat Kolno 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1954 - 1959 syg. 1 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1959 syg. 2 Protokoły posiedzeń Komisji 1955 syg. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
5/104/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cieciorach powiat Kolno 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1956 - 1959 syg. 1 - 3 Księga Uchwał 1958 - 1959 syg. 4 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1959 syg. 5 - 6 Protokoły posiedzeń Komisji 1955 - 1957 syg. 7 - 9 Protokoły zebrań wiejskich 1955 - 1956 syg. 10 Budżet 1955 - 1959 syg. 11 - 14 Liczba jednostek w zespole: 17
5/105/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwonem powiat Kolno 1955-1972[1974] 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1968 syg. 1 - 3 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1968 syg. 4 - 8 Protokoły posiedzeń Komisji 1965 - 1972 syg. 9 - 13 Zebrania wiejskie 1968 - 1972 syg. 14 Budżet 1955 - 1970 syg. 15 - 30 Liczba jednostek w zespole: 52
5/106/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrymlesie powiat Kolno 1955-1968 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1956 - 1968 syg. 1 - 5 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1968 syg. 6 - 10 Liczba jednostek w zespole: 10
5/107/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabowie powiat Kolno 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1954 - 1971 syg. 1 - 5 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1969 syg. 6 - 9 Protokoły posiedzeń Komisji 1969 - 1972 syg. 10 Budżet 1958 - 1972 syg. 11 - 20 Liczba jednostek w zespole: 20
5/108/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kątach powiat Kolno 1955-1971 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1971 syg. 1 - 6 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1971 syg. 7 - 12 Protokoły zebrań wiejskich 1962 - 1967 syg. 13 Protokoły posiedzeń Komisji 1959 - 1970 syg. 14 - 18 Liczba jednostek w zespole: 18
5/109/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kolnie 1960-1973 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1960 - 1973 syg. 1 - 7 Protokoły posiedzeń Prezydium 1960 - 1970 syg. 8 - 12 Uchwały Prezydium 1971 - 1973 syg. 13 Protokoły posiedzeń Komisji 1961 - 1969 syg. 14 - 18 Liczba jednostek w zespole: 51
5/110/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Korzenistem powiat Kolno 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1958 syg. 1 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1959 syg. 2 Budżet 1955, 1957 syg. 3 - 4 Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 121 do 140 z 891 wpisów.