Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/1/0 Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego 1816-1866 0 rozwiń
Sprawy dotyczące amnestii 1858 – 1863 (1), akta ogólnych urządzeń względem regulacji miast 1826 – 1863 (2), koszary wojskowe 1817 – 1860 (3, 13), dziesięciny kościelne 1817 – 1864 (4), domy rządowe 1819 – 1865 (5), sprawy finansowe 1860 – 1861 (6), budowa kolei Warszawsko – Wiedeńskiej 1850 – 1861 (7), akta personalnePiotra Gądowskiego 1854 – 1856 (8), herb królestwa i odznaki urzędowe 1843 – 1865 (9), sprawy kościołów 1817 – 1866 (10–12, 14–16), akta legitymacji szlacheckich 1856 – 1861 (17), lazarety wojskowe 1854 – 1862 ( 18 ), akta komisarza obwodowego 1842 ( 19 ), akta dotyczące Łomży 1838 – 1865 ( 20 – 23 ), akta tyczące się założenia ogrodu spacerowego 1846 – 1866 ( 24 ), akta miasta Nowogrodu 1852 ( 25 ), organizacja administracji 1834 – 1854 ( 26 ), organizacja rządu tymczasowego 1830 – 1831 ( 27 – 28 ), pensje emerytalne 1861 – 1866 ( 29 ), ustawa konstytucyjna 1816 – 1864 ( 30 ), pieczęcie 1850 – 1866 ( 31 ), rekruci 1865 – 1866 ( 32 ), szkoły gimnazjalne 1861 – 1865 ( 33 ), akta komisji konskrypcyjnej 1866 ( 34 ), szpital Św. Ducha 1859 – 1861 ( 35 – 36 ), sekwestry 1844 – 1864 ( 37 ), ustanowienie stróżów nocnych 1845 – 1847 ( 38 ), akta szlachty rosyjskiej 1844 – 1846 ( 39 ), zakaz noszenia wąsów 1839 – 1861 ( 40 ), żandarmeria 1816 – 1852 ( 41 - 42 ), konfiskaty 1861 ( 43 ), obchody uroczystości w królestwie 1834 – 1852 ( 44 ), akta miasta Zambrowa 1866 ( 45 ), rachunki ekonomiczne miasta Nowogrodu 1845 – 1859 ( 46 – 52 ), rachunki ekonomiczne miasta Łomży 1843 – 1864 ( 53 – 60 ), rachunki ekonomiczne miasta Śniadowa 1844 – 1859 ( 61 – 67 ), rachunki ekonomiczne miasta Wizny 1844 – 1866 ( 68 – 79 ), rachunek ekonomiczny miasta Wysokie Mazowieckie 1855 ( 80 ), rachunki ekonomiczne miasta Zambrowa 1845 – 1859 ( 81 – 86 ), dziennik reskryptowy naczelnika 1846 ( 87 ), tabele powinności włościańskich 1841 – 1848 ( 88 ), dzienniki podawcze 1848 – 1866 ( 89 – 105 ). Liczba jednostek w zespole: 110
5/2/0 Zarząd Powiatowy Kolneński 1891-1917 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1913 – 1915 ( 1 – 4 ): nadużycia w kasie, sprawy sytuacji żywnościowej, drogowe, zwrot pieniędzy za zarekwirowane konie. 2. Wydział Administracyjny 1891 – 1915 ( 5 – 13 ):sprawy miejskie, gminne i finansowe. 3. Wydział Wojenno – Policyjny 1899 – 1917 ( 14 – 21 ):sprawy ruchu ludności, straty wojenne, polegli na wojnie, ewakuacja urzędu, nadzór policyjny. Liczba jednostek w zespole: 21
5/3/0 Powiatowa Komisja Kolneńska do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1907 0 rozwiń
Listy wyborcze, protokoły zebrań przedwyborczych, spisy osób mających prawo głosu, skargi wyborców, korespondencja ( 1 – 29 ). Liczba jednostek w zespole: 29
5/4/0 Urząd Powiatowy Kolneński do Spraw Powinności Wojskowej 1878-1917 0 rozwiń
Spisy poborowych i wypisy z ksiąg metrykalnych, wykazy przebiegu służby, asygnaty rachunkowe ( 1 – 17 ). Liczba jednostek w zespole: 17
5/5/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Kolneńskiego 1874-1914 0 rozwiń
Rejestry pomiarowe, opisy geodezyjne i plany wsi z naniesioną miedzą graniczną ( 1 – 29 ). Liczba jednostek w zespole: 29
5/6/0 Akta administracji państwowej i samorządu terytorialnego powiatu kolneńskiego 1862-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
5/6/1 Naczelnik Powiatu Kolneńskiego 1862-1862 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/6/2 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Kolneńskiego 1904-1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/6/3 Zarząd Gminy Stawiski 1914-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/6/4 Magistrat Miasta Kolna 1895-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
5/7/0 Zarząd Powiatowy Łomżyński [1843] 1867 - 1918 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny [1848] 1867 – 1918 ( 1 – 1515 ): sprawy organizacyjno-administracyjne Zarządu, Straży Ziemskiej, urzędów i sądów gminnych, aresztów, kas zapomogowo – pożyczkowych, godeł i pieczęci, prenumeraty czasopism, ewakuacji urzędów w 1915 roku. Sprawozdania z działalności Zarządu. Sprawy osobowe, zatrudnienia i poborów dla urzędników państwowych, emerytów, wyborów na urzędy państwowe. Sprawy szkolnictwa i opieki społecznej, tajnego nauczania, szpitali i przytułków, aptek, stowarzyszeń i zbiórek na cele dobroczynne. Sprawy wiejskie, transportu, budownictwa, poboru podatku, dróg, mostów, domów. Zarządzenia i okólniki . 2. Wydział Administracyjny, a. Referat Miejski 1868 – 1917 ( 1516 – 2655 ): sprawy organizacyjno – administracyjne i finansowe miast, magistratów, dzierżawy i przejęcia na skarb państwa majątków poduchownych. Spisy właścicieli nieruchomości, wykazy pracowników magistratów. Sprawy kontroli, przechowywania i likwidacji dokumentów, wyznaniowe i duchowieństwa, kościołów, bożnic i majątków kościelnych. Budowa i remont domów, dróg i mostów, promów. Sprawy odszkodowań, straży pożarnych , zakwaterowania wojsk, koszar i podwód. Informacje i dane statystyczne w sprawach gospodarczych. b. Referat Finansowy 1867 – 1917 ( 2656 – 3761 ): sprawy przychodów i rozchodów, podatków i różnych powinności, depozytów i kredytów, dłużników, rozliczeń i opłat finansowych, przetargów, kar, składek emerytalnych, asygnat i pokwitowań. Sprawozdania i protokoły pokontrolne, ceny na materiały budowlane i robociznę. Zarządzenia i okólniki, księgi główne i kontrolne. c. Referat Sekwestratorski 1903 – 1915 ( 3762 – 3783 ): sprawy sprzedaży majątków poduchownych i przetargów. Protokoły czynności sekwestratora o nieściągalności podatków, księgi i kwitariusze. Korespondencja, pisma okólne i zarządzenia w sprawach czynności sekwestratorskich. d. Referat Ubezpieczeniowy [1843] 1869 – 1913 ( 3784 – 3899 ): sprawy ubezpieczeń budynków i inwentarza żywego, wykazy zabudowań i ilości bydła. Sprawozdania, dziennik podawczy oraz księga wydanych i przyjętych dokumentów ubezpieczeniowych. 3. Wydział Wojenno – Policyjny 1867 – 1917 ( 3900 – 5758 ): spisy osób i studentów pod nadzorem policyjnym, sprawy dotyczące powstania, zsyłek na Sybir, punktów etapowych, poszukiwania osób podejrzanych o różne przestępstwa, nielegalnego posiadania broni, tajnego nauczania, cenzury, kar i konfiskat. Sprawy zakwaterowania wojsk, manewrów, podwód. Spisy wojskowych, sprawozdania dotyczące Straży Ziemskiej. Sprawy dotyczące porządku publicznego, wydawania paszportów, duchowieństwa, żydów, właścicieli i dzierżawców majątków, prowadzenia ksiąg ludności . 4. Księgi Kancelaryjne [1865] 1867 – 1917 ( 5759 – 6260 ): księgi podawcze, rejestry, wykazy. W formie załączników plany budynków mieszkalnych i gospodarczych, instrukcje, druki reklamowe, czasopisma. Liczba jednostek w zespole: 6260
5/8/0 Komisja Spisowa Powiatu Mazowieckiego 1896-1896 0 rozwiń
Instrukcje i zarządzenia, spisy członków komisji, pojedyńczych gospodarstw i zagród, korespondencja ( 1 – 4 Liczba jednostek w zespole: 4
5/9/0 Zarząd Łomżyńskiego Policmajstra 1867-1917 0 rozwiń
Sprawy cenzury, duchowieństwa rzymsko-katolickiego, sekt, tajnych i jawnych stowarzyszeń ( m.in. „Macierzy Szkolnej”, „Sokoła”), tajnego i jawnego nadzoru policji wobec osób podejrzanych, bibliotek i czytelni, drukarni, nadzoru nad nauczycielami i uczniami, strajków robotniczych i rolnych. Materiały dotyczące epidemii, stanu sanitarnego miasta, oświetlenia Łomży, budowy dróg, mostów i domów, handlu, nadzoru nad prostytucją, poboru do wojska, ewakuacji urzędu w 1915 roku. Ustawy i sprawozdania stowarzyszeń i związków drukowane w języku polskim i rosyjskim. Księgi kancelaryjne, skorowidze, księgi rachunkowe, rejestry i wykazy ( 1 – 600 ). Liczba jednostek w zespole: 600
5/10/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Łomżyńskiego 1867-1917 0 rozwiń
Sprawy nadzoru policyjnego, śledztw, nagłych zgonów i wypadków, napadów i zabójstw, posiadania broni, polowań, nielegalnego handlu, szkół i tajnego nauczania, raporty strażników. Pensje i nagrody, zaopatrzenie w mundury i amunicję. Materiały dotyczące manifestacji, zebrań gminnych, agitacji i niszczenia rosyjskich napisów, związków religijnych, wyborów do Dumy, kontroli fabryk, emigracją do Ameryki. Sprawozdania z działalności straży, księgi kontroli zezwoleń na prawo posiadania broni, przychodów i rozchodów. Rozporządzenia i okólniki Naczelnika dotyczące teatrów, szkół i przytułków, bibliotek, dzienniki podawcze, spisy spraw, skorowidze nazwisk duchowieństwa rzymsko-katolickiego ( 1 – 414 ). Liczba jednostek w zespole: 414
5/11/0 Akta starszych strażników powiatu łomżyńskiego 1869-1893 0 rozwiń
W skład zbioru wchodzą akta: Starszego Strażnika Powiatu Łomżyńskiego 1881 – 1893 – 5 j.a.; Starszego Strażnika Rewiru Piątnickiego 1886 – 1892 – 7 j.a.; Starszego Strażnika Rewiru Puchalskiego 1877 – 1892 – 4 j.a.; Starszego Strażnika Rewiru Śniadowskiego 1869 – 1878 – 4 j.a.; Starszego Strażnika Rewiru Wiźnieńskiego 1869 – 1891 – 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 28
Wyświetlanie 1 do 15 z 891 wpisów.