Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/1/0 Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego 1816-1866 0 rozwiń
Sprawy dotyczące amnestii 1858 – 1863 (1), akta ogólnych urządzeń względem regulacji miast 1826 – 1863 (2), koszary wojskowe 1817 – 1860 (3, 13), dziesięciny kościelne 1817 – 1864 (4), domy rządowe 1819 – 1865 (5), sprawy finansowe 1860 – 1861 (6), budowa kolei Warszawsko – Wiedeńskiej 1850 – 1861 (7), akta personalnePiotra Gądowskiego 1854 – 1856 (8), herb królestwa i odznaki urzędowe 1843 – 1865 (9), sprawy kościołów 1817 – 1866 (10–12, 14–16), akta legitymacji szlacheckich 1856 – 1861 (17), lazarety wojskowe 1854 – 1862 ( 18 ), akta komisarza obwodowego 1842 ( 19 ), akta dotyczące Łomży 1838 – 1865 ( 20 – 23 ), akta tyczące się założenia ogrodu spacerowego 1846 – 1866 ( 24 ), akta miasta Nowogrodu 1852 ( 25 ), organizacja administracji 1834 – 1854 ( 26 ), organizacja rządu tymczasowego 1830 – 1831 ( 27 – 28 ), pensje emerytalne 1861 – 1866 ( 29 ), ustawa konstytucyjna 1816 – 1864 ( 30 ), pieczęcie 1850 – 1866 ( 31 ), rekruci 1865 – 1866 ( 32 ), szkoły gimnazjalne 1861 – 1865 ( 33 ), akta komisji konskrypcyjnej 1866 ( 34 ), szpital Św. Ducha 1859 – 1861 ( 35 – 36 ), sekwestry 1844 – 1864 ( 37 ), ustanowienie stróżów nocnych 1845 – 1847 ( 38 ), akta szlachty rosyjskiej 1844 – 1846 ( 39 ), zakaz noszenia wąsów 1839 – 1861 ( 40 ), żandarmeria 1816 – 1852 ( 41 - 42 ), konfiskaty 1861 ( 43 ), obchody uroczystości w królestwie 1834 – 1852 ( 44 ), akta miasta Zambrowa 1866 ( 45 ), rachunki ekonomiczne miasta Nowogrodu 1845 – 1859 ( 46 – 52 ), rachunki ekonomiczne miasta Łomży 1843 – 1864 ( 53 – 60 ), rachunki ekonomiczne miasta Śniadowa 1844 – 1859 ( 61 – 67 ), rachunki ekonomiczne miasta Wizny 1844 – 1866 ( 68 – 79 ), rachunek ekonomiczny miasta Wysokie Mazowieckie 1855 ( 80 ), rachunki ekonomiczne miasta Zambrowa 1845 – 1859 ( 81 – 86 ), dziennik reskryptowy naczelnika 1846 ( 87 ), tabele powinności włościańskich 1841 – 1848 ( 88 ), dzienniki podawcze 1848 – 1866 ( 89 – 105 ). Liczba jednostek w zespole: 110
5/2/0 Zarząd Powiatowy Kolneński 1891-1917 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1913 – 1915 ( 1 – 4 ): nadużycia w kasie, sprawy sytuacji żywnościowej, drogowe, zwrot pieniędzy za zarekwirowane konie. 2. Wydział Administracyjny 1891 – 1915 ( 5 – 13 ):sprawy miejskie, gminne i finansowe. 3. Wydział Wojenno – Policyjny 1899 – 1917 ( 14 – 21 ):sprawy ruchu ludności, straty wojenne, polegli na wojnie, ewakuacja urzędu, nadzór policyjny. Liczba jednostek w zespole: 21
5/3/0 Powiatowa Komisja Kolneńska do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1907 0 rozwiń
Listy wyborcze, protokoły zebrań przedwyborczych, spisy osób mających prawo głosu, skargi wyborców, korespondencja ( 1 – 29 ). Liczba jednostek w zespole: 29
5/4/0 Urząd Powiatowy Kolneński do Spraw Powinności Wojskowej 1878-1917 0 rozwiń
Spisy poborowych i wypisy z ksiąg metrykalnych, wykazy przebiegu służby, asygnaty rachunkowe ( 1 – 17 ). Liczba jednostek w zespole: 17
5/5/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Kolneńskiego 1874-1914 0 rozwiń
Rejestry pomiarowe, opisy geodezyjne i plany wsi z naniesioną miedzą graniczną ( 1 – 29 ). Liczba jednostek w zespole: 29
5/6/0 Akta administracji państwowej i samorządu terytorialnego powiatu kolneńskiego 1862-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
5/6/1 Naczelnik Powiatu Kolneńskiego 1862-1862 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/6/2 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Kolneńskiego 1904-1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/6/3 Zarząd Gminy Stawiski 1914-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/6/4 Magistrat Miasta Kolna 1895-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
5/7/0 Zarząd Powiatowy Łomżyński [1843] 1867 - 1918 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny [1848] 1867 – 1918 ( 1 – 1515 ): sprawy organizacyjno-administracyjne Zarządu, Straży Ziemskiej, urzędów i sądów gminnych, aresztów, kas zapomogowo – pożyczkowych, godeł i pieczęci, prenumeraty czasopism, ewakuacji urzędów w 1915 roku. Sprawozdania z działalności Zarządu. Sprawy osobowe, zatrudnienia i poborów dla urzędników państwowych, emerytów, wyborów na urzędy państwowe. Sprawy szkolnictwa i opieki społecznej, tajnego nauczania, szpitali i przytułków, aptek, stowarzyszeń i zbiórek na cele dobroczynne. Sprawy wiejskie, transportu, budownictwa, poboru podatku, dróg, mostów, domów. Zarządzenia i okólniki . 2. Wydział Administracyjny, a. Referat Miejski 1868 – 1917 ( 1516 – 2655 ): sprawy organizacyjno – administracyjne i finansowe miast, magistratów, dzierżawy i przejęcia na skarb państwa majątków poduchownych. Spisy właścicieli nieruchomości, wykazy pracowników magistratów. Sprawy kontroli, przechowywania i likwidacji dokumentów, wyznaniowe i duchowieństwa, kościołów, bożnic i majątków kościelnych. Budowa i remont domów, dróg i mostów, promów. Sprawy odszkodowań, straży pożarnych , zakwaterowania wojsk, koszar i podwód. Informacje i dane statystyczne w sprawach gospodarczych. b. Referat Finansowy 1867 – 1917 ( 2656 – 3761 ): sprawy przychodów i rozchodów, podatków i różnych powinności, depozytów i kredytów, dłużników, rozliczeń i opłat finansowych, przetargów, kar, składek emerytalnych, asygnat i pokwitowań. Sprawozdania i protokoły pokontrolne, ceny na materiały budowlane i robociznę. Zarządzenia i okólniki, księgi główne i kontrolne. c. Referat Sekwestratorski 1903 – 1915 ( 3762 – 3783 ): sprawy sprzedaży majątków poduchownych i przetargów. Protokoły czynności sekwestratora o nieściągalności podatków, księgi i kwitariusze. Korespondencja, pisma okólne i zarządzenia w sprawach czynności sekwestratorskich. d. Referat Ubezpieczeniowy [1843] 1869 – 1913 ( 3784 – 3899 ): sprawy ubezpieczeń budynków i inwentarza żywego, wykazy zabudowań i ilości bydła. Sprawozdania, dziennik podawczy oraz księga wydanych i przyjętych dokumentów ubezpieczeniowych. 3. Wydział Wojenno – Policyjny 1867 – 1917 ( 3900 – 5758 ): spisy osób i studentów pod nadzorem policyjnym, sprawy dotyczące powstania, zsyłek na Sybir, punktów etapowych, poszukiwania osób podejrzanych o różne przestępstwa, nielegalnego posiadania broni, tajnego nauczania, cenzury, kar i konfiskat. Sprawy zakwaterowania wojsk, manewrów, podwód. Spisy wojskowych, sprawozdania dotyczące Straży Ziemskiej. Sprawy dotyczące porządku publicznego, wydawania paszportów, duchowieństwa, żydów, właścicieli i dzierżawców majątków, prowadzenia ksiąg ludności . 4. Księgi Kancelaryjne [1865] 1867 – 1917 ( 5759 – 6260 ): księgi podawcze, rejestry, wykazy. W formie załączników plany budynków mieszkalnych i gospodarczych, instrukcje, druki reklamowe, czasopisma. Liczba jednostek w zespole: 6260
5/8/0 Komisja Spisowa Powiatu Mazowieckiego 1896-1896 0 rozwiń
Instrukcje i zarządzenia, spisy członków komisji, pojedyńczych gospodarstw i zagród, korespondencja ( 1 – 4 Liczba jednostek w zespole: 4
5/9/0 Zarząd Łomżyńskiego Policmajstra 1867-1917 0 rozwiń
Sprawy cenzury, duchowieństwa rzymsko-katolickiego, sekt, tajnych i jawnych stowarzyszeń ( m.in. „Macierzy Szkolnej”, „Sokoła”), tajnego i jawnego nadzoru policji wobec osób podejrzanych, bibliotek i czytelni, drukarni, nadzoru nad nauczycielami i uczniami, strajków robotniczych i rolnych. Materiały dotyczące epidemii, stanu sanitarnego miasta, oświetlenia Łomży, budowy dróg, mostów i domów, handlu, nadzoru nad prostytucją, poboru do wojska, ewakuacji urzędu w 1915 roku. Ustawy i sprawozdania stowarzyszeń i związków drukowane w języku polskim i rosyjskim. Księgi kancelaryjne, skorowidze, księgi rachunkowe, rejestry i wykazy ( 1 – 600 ). Liczba jednostek w zespole: 600
5/10/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Łomżyńskiego 1867-1917 0 rozwiń
Sprawy nadzoru policyjnego, śledztw, nagłych zgonów i wypadków, napadów i zabójstw, posiadania broni, polowań, nielegalnego handlu, szkół i tajnego nauczania, raporty strażników. Pensje i nagrody, zaopatrzenie w mundury i amunicję. Materiały dotyczące manifestacji, zebrań gminnych, agitacji i niszczenia rosyjskich napisów, związków religijnych, wyborów do Dumy, kontroli fabryk, emigracją do Ameryki. Sprawozdania z działalności straży, księgi kontroli zezwoleń na prawo posiadania broni, przychodów i rozchodów. Rozporządzenia i okólniki Naczelnika dotyczące teatrów, szkół i przytułków, bibliotek, dzienniki podawcze, spisy spraw, skorowidze nazwisk duchowieństwa rzymsko-katolickiego ( 1 – 414 ). Liczba jednostek w zespole: 414
5/11/0 Akta starszych strażników powiatu łomżyńskiego 1869-1893 0 rozwiń
W skład zbioru wchodzą akta: Starszego Strażnika Powiatu Łomżyńskiego 1881 – 1893 – 5 j.a.; Starszego Strażnika Rewiru Piątnickiego 1886 – 1892 – 7 j.a.; Starszego Strażnika Rewiru Puchalskiego 1877 – 1892 – 4 j.a.; Starszego Strażnika Rewiru Śniadowskiego 1869 – 1878 – 4 j.a.; Starszego Strażnika Rewiru Wiźnieńskiego 1869 – 1891 – 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 28
5/11/1 Starszy Strażnik Powiatu Łomżyńskiego 1881-1893 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
5/11/2 Starszy Strażnik Rewiru Piątnickiego Starsij Straznik Piontnickogo Ucastka Lomzinskogo Uezda 1886-1892 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
5/11/3 Starszy Strażnik Rewiru Puchalskiego Starsij Straznik Puchalskogo Ucastka Lomzinskogo Uezda 1877-1892 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
5/11/4 Starszy Strażnik Rewiru Śniadowskiego Starsij Straznik Sniadovskogo Ucastka Lomzinskogo Uezda 1869-1878 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
5/11/5 Starszy Strażnik Rewiru Wiźnieńskiego Starsij Straznik Viznanskogo Ucastka Lomzinskogo Uezda 1869-1891 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
5/12/0 Urząd Powiatowy Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej 1867-1917[1918] 0 rozwiń
Imienne spisy poborowych i wypisy z ksiąg metrykalnych, wykazy służby, podania o odroczenie lub zwolnienie z obowiązku służby wojskowej, o zbiegach, zmarłych żołnierzach, zabitych i zaginionych na wojnie, zapomogi pieniężne, protokoły komisji lekarskich, spisy właścicieli koni, plany mobilizacji, księgi kancelaryjne ( 1 – 617 ). Liczba jednostek w zespole: 617
5/13/0 Więzienie Gubernialne Łomżyńskie 1888-1917 0 rozwiń
Sprawy personalne 1888 – 1915 ( 1 – 11 ), akta personalne pracowników więzienia, naczelnika, starszych i młodszych strażników, pisarza i mechanika. Sprawy administracyjne 1913 – 1917 ( 12 – 22 ), zarządzenia władz nadrzędnych, kontrole, informacje o stanie sanitarnym, spisy straży więziennej, listy płac, korespondencja. Sprawy gospodarcze 1907 – 1915 ( 23 – 41 ), dane dotyczące asortymentu , ilości i cen towarów niezbędnych do użytku więźniów, wyposażenie w odzież, bieliznę, obuwie, zużycia węgla, nafty, żywności. Spisy inwentarza więziennej cerkwi. Akta więźniów 1910 – 1915 ( 42 – 100 ), spisy więźniów politycznych i innych, sprawozdania dotyczącemałoletnich, chorych i zmarłych, zesłanych na Sybir, akta więźniów z zaznaczonym rodzajem przestępstwa. Księgi 1891 – 1915 ( 101 – 119 ), księgi przychodów i rozchodów materiałów do oświetlenia i ogrzewania, przyjęcia więźniów, książeczki pracy więźniów. Liczba jednostek w zespole: 119
5/14/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Łomżyńskiego 1906-1914 0 rozwiń
Sprawy związane ze sporami granicznymi między chłopami, sporami dotyczącymi korzystania z serwitutów, sprawy komasacji i pomiarów gruntów ( 1 – 38 ). Liczba jednostek w zespole: 38
5/15/0 I Okręg Łomżyńskiego Zarządu Akcyzowego 1869-1913 0 rozwiń
Spisy zakładów gorzelnianych, browarów i wytwórni miodu istniejących w 1869 r., akta poszczególnych gorzelni, dokumenty osobowe strażników akcyzowych, instrukcje, okólniki, zarządzenia władz zwierzchnich ( 1 – 304 ). Liczba jednostek w zespole: 304
5/16/0 Komitet Powiatowy Łomżyński Opieki nad Trzeźwością Ludową Lomzinskij Uezdnyj Komitet Popecitelstva o Narodnoj Trezvosti 1897-1915 0 rozwiń
Zarządzenia i rozporządzenia, protokoły posiedzeń, sprawozdania finansowe, zestawienia finansowe i kontrole, księgi przychodów i rozchodów, księgi buchalteryjne, kwitariusze, akta herbaciarni poszczególnych dzielnic Łomży i osad powiatu, akta finansowe poszczególnych herbaciarni w powiecie, korespondencja ( 1 – 174 ). Liczba jednostek w zespole: 174
5/17/0 Tymczasowa Komisja Propinacyjna Łomżyńska 1898-1901 0 rozwiń
Korespondencja związana z propinacją, protokoły posiedzeń komisji, wykazy zużytego spirytusu, wina, piwa, odpisy wyroków sądowych w sprawie nielegalnego handlu wódką, odpisy z akt hipotecznych i notarialnych ( 1 – 4 ). Liczba jednostek w zespole: 4
5/18/0 Komisja Konskrypcyjna Powiatu Łomżyńskiego 1862-1866 3294 rozwiń
Imienne spisy poborowych w obrębie poszczególnych miast i gmin ( 1 – 11 ). Liczba jednostek w zespole: 11
5/19/0 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego 1896-1897 0 rozwiń
Spisy gospodarstw i zagród w Łomży, w osadach i wsiach powiatu, mieszkańców Łomży, wojska kwaterującego w mieście i na terenie powiatu, mieszkańców instytucji dobroczynnych, internatów. Spisy mieszkańców miast, osad i wsi powiatu. Dzienniki podawcze ( 1 – 105 Liczba jednostek w zespole: 105
5/20/0 Akta administracji państwowej i samorządu terytorialnego z powiatu łomżyńskiego [1821] 1866-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
5/20/1 III Rejon Kolneński Zarządu Akcyzowego Guberni Łomżyńskiej Kolnenskij Ucastok III Lomzinskogo Akciznogo Upravlenija 1866-1869 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/20/2 VI Rejon Łomżyński Zarządu Akcyzowego Guberni Łomżyńskiej Lomzinskij VI Ucastok Lomzinskogo Akciznogo Uprawlenija 1867-1869 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/20/3 VII Rejon Łomżyński i Zambrowski Zarządu Akcyzowego Guberni Łomżyńskiej Lomzinskoj i Zambrovskij VII Ucastek Lomźinskogo Gubernskogo Akciznogo Uprawle 1866-1869 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/20/4 Urząd Skarbowy Łomżyński Lomżinskoe Kaznacejstwo 1915-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
5/20/5 Zarząd Gminy Kossaki Kossakovskoe Gminnoe Upravlenie 1913-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/20/6 Zarząd Gminy Zambrów Zambrovskoe Gminnoe Upravlenie [1859] 1876-1887 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
5/20/7 Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego Nacalnik Lomzinskogo Uezda 1893-1905 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
5/20/8 Inspektor Szkół Państwowych I Rejonu Łomżyńskiej Szkolnej Dyrekcji Inspektor Narodnych Uciliść Lomzinskoj Ućebnoj Direkcii 1821-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
5/21/0 Zarząd Powiatowy Mazowiecki [1860] 1867-1918 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny1867 – 1918 ( 1 – 1130 ): sprawy organizacyjne, pracowników urzędówpaństwowych, podziały administracyjnego, szkół, serwitutów, ludności, fabryk i warsztatów rzemieślniczych, dane statystyczne, zarządzenia i okólniki. 2. Wydział Administracyjny: a. Referat Miejski[1862] 1867 – 1918 ( 1131 – 2024 ):sprawy organizacyjne miast i osad, kas miejskich i bożniczych, dóbr kościelnych, jarmarków i targów, nieruchomości miejskich, kwaterunku dla wojsk, emerytur, cen na zborze i artykuły żywnościowe, aresztów, łaźni, dróg i mostów. b. Referat Finansowy [1864] 1867 – 1917 ( 2025 – 3814 ): sprawy podatkowe, majątków poduchownych i państwowych, serwitutów, kredytów, sprzedaży alkoholu i tytoniu, grzywien i kar, tabele likwidacyjne. c. Referat Ubezpieczeniowy [1863] 1867 – 1903 ( 3815 – 3839 ): spisy zwierząt, wykazy gospodarstw i gruntów, podatków ubezpieczeniowych. 3. Wydział Wojskowo – Policyjny [1860 – 1861] 1867 – 1918 ( 3840 – 5333 ): sprawy nadzoru policyjnego, aresztowań i przesiedleń, zesłań na Sybir, emigracji do Ameryki, cenzury, paszportów, prowadzenia ksiąg ludności, rozlokowania wojsk, manewrów, wykazy rezerwistów i żołnierzy służby czynnej, uchylania się od służby wojskowej, przemytu. 4. Lekarz Powiatowy 1870 – 1892 ( 5334 – 5335 ): wykazy chorych psychicznie, opłaty za leczenie. 5. Lekarz Powiatowy Weterynarii 1914 – 1915 ( 5336 – 5338 ): okólniki i zarządzenia w sprawach nadzoru weterynaryjnego, opłaty od sprzedaży zwierząt. 6. Księgi kontrolne i kancelaryjne 1867 – 1918( 5339 – 5374 ). Liczba jednostek w zespole: 5374
5/22/0 Komisja Powiatowa Mazowiecka do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1907 0 rozwiń
Listy wyborcze, skargi wyborców, korespondencja ( 1 – 7 ). Liczba jednostek w zespole: 7
5/23/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Mazowieckiego Nacalnik Zemskoj Strazi Mazoveckogo Uezda 1882-1915 0 rozwiń
Sprawy nadzoru policyjnego, śledztw, zakwaterowania wojsk, ochrony przeciwpożarowej i lasów, nielegalnego handlu, chorób zakaźnych, szkół, zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych, raporty strażników, raporty strażników, dziennik korespondencyjny ( 1 – 127 ). Liczba jednostek w zespole: 127
5/24/0 Starszy Strażnik Powiatu Mazowieckiego Starsij Straznik Mazoveckogo Uezda 1870-1910 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy ochrony przeciwpożarowej, kradzieży, nadzoru policyjnego, poszukiwań osób ściganych przez prawo, wykazy cudzoziemców ( 1 – 68 ). Liczba jednostek w zespole: 68
5/25/0 Urząd Powiatowy Mazowiecki do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1918 0 rozwiń
Imienne spisy poborowych, wykazy służby, podania o zwolnienie z obowiązku służby wojskowej, wykazy koni, spisy podoficerów i ich rodzin, zbitych i zaginionych na wojnie, zapomogi pieniężne, księgi protokołów, zarządzenia i okólniki ( 1 – 329 ). Liczba jednostek w zespole: 337
5/26/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Mazowieckiego Komissar po Krestjanskim Delam Mazoveckogo Uezda 1866-1915 0 rozwiń
Sprawy związane z komasacją i pomiarami gruntów, tabele likwidacyjne wsi ( 1 – 12 ). Liczba jednostek w zespole: 12
5/27/0 Rada Opieki Społecznej Powiatu Mazowieckiego Sovet Obscestvennogo Prizrenija Mazoveckogo Uezda 1870-1915 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności zakładów dobroczynnych i szpitali za poszczególne lata, księgi finansowe, informacje dotyczące źródeł utrzymania placówek. Akta dotyczące działalności Tykocińskiego Alumnatu – sprawozdania, cenniki, podania o przyjęcie. Sprawy dotyczące majątku Boguty Pianki ( 1 – 44 ). Liczba jednostek w zespole: 44
5/28/0 Akta administracji państwowej i samorządu terytorialnego z powiatu wysoko-mazowieckiego 1862-1916 0 rozwiń
1. Komitet Narodowy Mazowiecki opieki nad Trzeźwością Ludową 1898 - 1903 sygn. 1 - 3 2. Starszy Strażnik Rewiru Szepietowskiego Powiatu Mazowieckiego 1911 - 1915 sygn. 4 - 11 3. Urząd Skarbowy Mazowiecki 1913 sygn. 12 4. Zarząd Gminy Piszczaty 1911 - 1912 sygn. 13 5. Naczelnik Powiatu Mazowieckiego 1862 sygn. 14 - 15 6. Starszy Strażnik Rewiru Tykocińskiego Powiatu Mazowieckiego 1873 - 1877 sygn. 16 - 19 Liczba jednostek w zespole: 19
5/28/1 Komitet Narodowy Mazowiecki d/s Opieki nad Trzeźwością Ludową Mazoveckij Uezdnyj Komitet Propecitelstva o Narodnoj Trezvosti 1898-1903 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
5/28/2 Starszy Strażnik Rewiru Szepietowskiego powiatu Mazowieckiego Starsij Straznik Sepetovskogo Ucastka Mazoveckogo Uezda 1911-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
5/28/3 Urząd Skarbowy Mazowiecki Mazoveckoe Kaznacejstvo 1913-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/28/4 Zarząd Gminy Piszczaty Piscatovskoe Gminnoe Upravlenie 1911-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/28/5 Naczelnik Powiatu Mazowieckiego 1862-1862 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
5/28/6 Starszy Strażnik Rewiru Tykocińskiego Powiatu Mazowieckiego Starsij Straznik Tykocinskogo Ucastka Mazoveckogo Uezda 1873-1877 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
5/29/0 Urząd Powiatowy w Kolnie Kreisamt Kolno 1915-1918 0 rozwiń
Rozporządzenia dotyczące przekraczania granicy 1915 – 1916 ( 1 ), przesyłki paczek do polskich jeńców wojennych 1917 ( 2 ), wykaz miejscowości 1916 ( 3 ), wynagradzanie urzędników 1917 – 1918 ( 4 ), odszkodowania wojenne 1915 – 1917 ( 5 ), pożyczka wojenna 1917 ( 6 ), sprawy policyjne 1917 ( 7 ), spekulacja gruntami 1916 – 1918 ( 8 ), dowody osobiste 1916 - 1918 ( 9 – 16 ), zaopatrzenie w towary 1917 – 1918 ( 17 ), zamówienia na książki i materiały piśmienne 1915 – 1918 ( 18 – 19 ), naprawa obuwia 1917 – 1918 ( 20 ), sprawy związane z zaopatrzeniem w żywność 1916 – 1918 ( 21 – 25 ), podwody dla wojska 1915 – 1918 ( 26 – 29 ), sprawy budowlane 1916 – 1918 ( 30 ), tępienie zarazy i chorób 1915 – 1918 ( 31 ). Liczba jednostek w zespole: 31
5/30/0 Naczelnik Powiatu w Łomży Kreischef im Lomscha 1916-1918 0 rozwiń
Sprawy związane z uchodźcami z Rosji 1916 – 1918 ( 1 ). Liczba jednostek w zespole: 1
5/31/0 Urząd Powiatowy w Mazowiecku Kreisamt Mazowieck 1916-1918 0 rozwiń
Wykaz miejscowości 1916 ( 1 ),sprawozdania o stanie gospodarczym 1918 ( 2 ), podania o przepustki 1917 – 1918 ( 3 ). Liczba jednostek w zespole: 3
5/32/0 Starostwo Powiatowe Kolneńskie 1917-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
5/33/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Kolnie 1919-1931 [1937] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 70
5/34/0 Nadleśnictwo Kolno 1938-1939 0 rozwiń
wykazy pracowników, listy płac, preliminarz budżetowy. Liczba jednostek w zespole: 5
5/35/0 Powiatowu Urząd Ziemski w Łomży 1918-1931 [1935] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 82
5/36/0 Starostwo Powiatowe Łomżyńskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [1919] 1931-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
5/37/0 Okręgowe Komisje Wyborcze do Sejmu i Senatu w Łomży 1922-1928 0 rozwiń
Akty normatywne, zarządzenia, protokoły czynności komisji, zaświadczenia, upoważnienia i pełnomocnictwa, korespondencja, nominacje, pokwitowania i reklamacje ( 1 – 8 ). Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 1 do 60 z 891 wpisów.