Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/120/0 Gminna Rada Narodowa w Trzciannem powiat Białystok 1948-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowo – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 1-5, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania, inspekcja i kontrola, lata 1950 – 1954, sygn. 6-11, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/121/0 Gminna Rada Narodowa w Zabłudowie powiat Białystok [1861-1915] 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: wykaz gruntów włościańskich, XIX w., sygn. 1, Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, skład osobowy GRN i jej organów, lata 1944 – 1950, sygn. 2-6, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, rok 1946, sygn. 7-14, Dział Administracyjny – budownictwo, rok 1947, sygn. 15, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, protokóły zebrań sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, organizacja Biura Prezydium GRN, plany pracy, kontrola zewnętrzna, skład osobowy GRN, komisje GRN, podział administracyjny, lata 1949 – 1954, sygn. 16-32, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety, lata 1951 – 1953, sygn. 33-35, Referat Rolny – statystyka, rok 1950, sygn. 36, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, budownictwo, lata 1948 – 1951, sygn. 37-38. 8 j.a. – 0,30 mb; przedmiotowe jednostki archiwalne wytworzone zostały przez władze rosyjskiej gminy (wołosti) Zabłudów, funkcjonującej w latach 1861-1915. Wyodrębniono je z niezinwentaryzowanej części zasobu AP w Białymstoku i uchwałą Komisji Metodycznej AP w Białymstoku i AP w Suwałkach z dnia 30.09.2009r. włączono jako priora do zespołu nr 121. Liczba jednostek w zespole: 46
4/122/0 Gminna Rada Narodowa w Zawykach z siedzibą w Rynkach powiat Białystok [1894,1932] 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Zawykach: rejestr gruntów włościańskich, ubezpieczenie budynków, rok 1894, sygn. 1-2, Zarząd Gminny w Zawykach: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, sprawy organizacyjne gminy, kontrola zewnętrzna, wykazy członków GRN, sołtysów, wybory sołtysów, szkody wojenne, lata 1945 – 1950, sygn. 3-12, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, listy płac pracowników, szarwarki, podatek gruntowy, lata 1945 – 1950, sygn. 13-24, Dział Gospodarki Gminnej – statystyka gminy, elektryfikacja wsi, uruchomienie agencji pocztowej, lata 1948 – 1949, sygn. 25-28, Dział Administracji Społecznej – oświata, lata 1949 – 1950, sygn. 29, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, protokóły zebrań gromadzkich, sprawy organizacyjne, sprawozdania, inspekcja, wykazy radnych i sołtysów, komisje GRN, Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu, podział administracyjny gminy, rejestr spraw karno-administracyjnych, lata 1950 – 1954, sygn. 30-41, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, miesięczne listy płac, lata 1950 – 1954, sygn. 42-47, Referat Rolny – statystyka, spółdzielnie produkcyjne, lata 1950 – 1951, 1953, sygn. 48-50, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – budowa bocznicy kolejowej na stacji Zimnochy, lata 1951 – 1953, sygn. 51, Referat Ewidencji Ruchu Ludności – sprawozdania, lata 1952 – 1953, sygn. 52, Budżet drogowy gminy na rok 1932/1933, rok 1932, sygn. 53. Liczba jednostek w zespole: 53
4/123/0 Starostwo Powiatowe Sokólskie 1944-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny – konferencje, zjazdy starostów, akcje społeczne, sprawozdania starosty, podział terytorialny, osobowe, bezpieczeństwo, dewastacja lasów, lata 1944 – 1950, sygn. 1-46, Kancelaria – wykazy ruchu spraw, lata 1947 – 1949, sygn. 47-49, Referat Administracyjno-Prawny – wywłaszczanie, nadzór nad USC, statystyka ruchu ludności, wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, ochrona lasów, wykaz duchownych, groby ofiar niemieckich, repatriacja, lata 1945 – 1950, sygn. 50-69, Referat Szkód Wojennych – kwestionariusze szkód wojennych, lata 1945 – 1948, sygn. 70-208, Referat Karno-Administracyjny, rok 1945, sygn. 209-211, Referat Społeczno-Polityczny – akcje masowe, stowarzyszenia, ochrona ppoż., wyboru do sejmu, stan bezpieczeństwa, obywatelstwo, lata 1945 – 1950, sygn. 212-229, Referat Opieki Społecznej – opieka społ., walka z żebractwem, sprawozdania z zakładów opieki całkowitej, wykazy inwalidów wojennych, domy dzieci i starców, lata 1945 – 1950, sygn. 230-248, Referat Zdrowia – rejestracja personelu lekarskiego i pomocniczego, rok 1945, sygn. 249, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – sprawozdania z działalności, statystyka rolna, scalanie gruntów, lata 1947 – 1949, sygn. 250-269, Referat Weterynarii – rejestracja służby weterynaryjnej, sprawozdania, zwalczanie chorób zwierzęcych, lata 1948 – 1949, sygn. 270-278, Referat Budowlany – inwentaryzacja budynków, plany inwestycyjne, sprawozdania, odbudowa wsi, straty wojenne, inspekcje referatu, lata 1944 – 1949, sygn. 279-298, Referat Aprowizacji i Handlu – sprawozdania, ewidencja młynów, piekarnie, lata 1944 – 1947, sygn. 299-318, Referat Przemysłowy – ewidencja zakładów rzemieślniczych, zbiórka złomu wojennego, uposażenie przedsiębiorstw przemysłowych, lata 1946 – 1947, sygn. 319-323, Referat Aprowizacji – likwidacja referatu Aprowizacji, rok 1949, sygn. 324, Referat Przemysłu i Handlu – wykazy zakładów rzemieślniczych przedsiębiorstw przemysłowych, cechy rzemieślnicze, młyny, piekarnie, targi, lata 1947 – 1949, sygn. 325-340, Referat Przemysłu – wykaz ruchu i stanu przedsiębiorstw przemysłowych, rok 1949, sygn. 341, Referat Handlu – placówki handlowe, opał ziemiopłody, ewidencja młynów, lata 1949 – 1950, sygn. 342-360, Powiatowa Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia – organizacja, posiedzenia, sieć placówek handlowych, lata 1948 – 1949, sygn. 361-370, Powiatowa Komisja Notowań Cen - protokóły posiedzeń, lata 1947 – 1949,sygn. 371-375, Powiatowa Komisja Cennikowa – posiedzenia, sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 376-383, Dział Samorządu: Referat Ogólno-Administracyjny Samorządu Powiatowego – funkcjonowanie organów samorządu, sprawy osobowe, uposażenie, zdrowie publiczne, lata 1947 – 1950, sygn. 384-389, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania rachunkowe Powiatowego Zawiązku Samorządowego, lata 1947 – 1950, sygn. 390-399, Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego – inspekcja gmin, organizacja samorządu gminnego, protokóły posiedzeń GRN, świadczenia w naturze, budżety i sprawozdania rachunkowe gmin, lata 1947 – 1950, sygn. 400-465, Referat Planowania – plan zagospodarowania przestrzennego miast: Krynki, Sokółka i wsi, lata 1947 – 1950, sygn. 466-470. korekta ewidencji/ nab.3375/2011r.; 1945-1949, 5 j.a.-0,22 mb. Liczba jednostek w zespole: 475
4/124/0 Wydział Powiatowy w Sokółce 1944-1947 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń Wydziału, Prezydium PRN, ewidencja pracowników, oświata, zdrowie, lata 1944 – 1946, sygn. 1-12, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1947, sygn. 13-23, Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego – zarządzenia, inspekcje gmin, protokóły posiedzeń GRN, sprawozdania z działalności GRN, budżety i sprawozdania rachunkowe GRN, lata 1944 – 1947, sygn. 24-59. Liczba jednostek w zespole: 59
4/125/0 Powiatowa Rada Narodowa w Sokółce 1944-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń PRN, Prezydium PRN i Wydziału Powiatowego, lata 1944 – 1950 [1951], sygn. 1-13, Sprawozdania z działalności PRN i Wydziału Powiatowego, lata 1945 – 1950, sygn. 14-19, Działalność komisji PRN – Kontroli Społ., Dyscyplinarnej, do Walki z Analfabetyzmem, Odbudowy, Daniny Narodowej, lata 1945 – 1949, sygn. 20-24, Protokóły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1949, sygn. 25-35, Działalność komisji GRN, lata 1946 – 1949, sygn. 36-39, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1945 – 1949, sygn. 40-44, Sprawy finansowe samorządu terytorialnego, rok 1949, sygn. 45-47, Sprawy gospodarcze samorządu terytorialnego, lata 1947 – 1950, sygn. 48-53, Oświata, zdrowie i opieka społeczna, weterynaria, lata 1945 – 1950, sygn. 54-56, Wykazy radnych, lata 1946 – 1949, sygn. 57-58, Inspekcja organów wykonawczych samorządu terytorialnego, rok 1949, sygn. 59-60, Działalność administracji państwowej – sprawozdania urzędów niezespolonych, lata 1945 – 1950, sygn. 61-68, Organizacje społeczne – działalność ZSCh., Pow. Rada Sportu Wiejskiego, org. Młodzieżowe, rok 1949, sygn. 69-71, Różne – ławnicy sądowi, akcja osiedleńcza, gospodarka mieszkaniowa, ochrona ppoż., działalność Spółdzielni Budowlanej „Budowa”, lata 1945 – 1949, sygn. 72-76. Liczba jednostek w zespole: 76
4/126/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Sokółce 1944-1947 0 rozwiń
Sprawy ogólno-administracyjne – zarządzenia, organizacja PUZ, sprawozdania z działalności, wykazy pracowników, inspekcje, lata 1944 – 1947, sygn. 1-6, Parcelacja i komasacja gruntów – parcelacja majątków, spisy nieruchomości przeznaczonych na cele reformy rolnej, wpisy do ksiąg hipotecznych, scalanie gospodarstw, lata 1944 – 1946, sygn. 7-26, Administracja majątków państwowych – sprawozdania z obrotu naturaliami, nakazy obowiązkowych dostaw, stan gospodarczy majątków, wykazy umów dzierżawnych, spis gospodarstw pozostałych po repatriantach do ZSRR, lata 1944 – 1946, sygn. 27-34, Różne – przekazywanie gospodarstw repatriantom, nieruchomości pożydowskie, wykazy gospodarstw opuszczonych, statystyka dot. rolnictwa i hodowli, akcja żniwna, lata 1945 – 1947, sygn. 35-39. Liczba jednostek w zespole: 39
4/127/0 Urząd Skarbowy w Sokółce 1944-1950 0 rozwiń
Organizacja Urzędu Skarbowego, lata 1946 – 1949, sygn. 1-3, Sprawy osobowe, lata 1947 – 1950, sygn. 4-6, Ewidencja służbodawców na terenie powiatu, rok 1946, sygn. 7, Protokóły posiedzeń komisji (danina narodowa, oszczędnościowa), lata 1947 – 1949, sygn. 8, Plany pracy, sprawozdania z kontroli, lata 1946 – 1950, sygn. 9-12, Ankieta samorządowa (dochody i wydatki), rok 1947, sygn. 13, Opis gospodarczy powiatu, lata 1947 – 1950, sygn. 14, Podatek gruntowy, lata 1946 – 1950, sygn. 15-21, Podatek obrotowy, lata 1946 – 1949, sygn. 22-24, Opłaty stemplowe, lata 1945 – 1949, sygn. 25-27, Sprawozdania o wynikach wymiaru podatków i sprawozdania z kontroli, lata 1944 – 1950, sygn. 28-34, Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw, rok 1949, sygn. 35, Wykaz płatników wykonujących wolne zawody, rok 1946, sygn. 36, Umorzenie wniosków egzekucyjnych za zaległe dostawy, lata 1945 – 1949, sygn. 37, Podział gospodarstw rolnych na strefy, lata 1946 – 1949, sygn. 38, Wykaz gospodarstw wydzierżawionych, rok 1949, sygn. 39, Roczne sprawozdania rachunkowe gmin , rok 1949, sygn. 40-51, Budżety administracyjne gmin, rok 1949, sygn. 52-63, Wykazy czynności i wyniki prac pracowników Urzędu Skarbowego, rok 1949, sygn. 64. Liczba jednostek w zespole: 64
4/128/0 Inspektorat Szkolny w Sokółce 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy szkół podstawowych i nauczycieli, lata 1945 – 1948, sygn. 1-3, Organizacja świetlic międzyszkolnych, rok 1949, sygn. 4, Biblioteki i czytelnictwo, lata 1945 – 1950, sygn. 5-7, Przedszkola – wizytacje, lata 1948 – 1949, sygn. 8-9, Pomoc dla sierot, rok 1949, sygn. 10, Święto oświaty, danina narodowa, lata 1946 – 1947, sygn. 11-12, Walka z analfabetyzmem, lata 1949 – 1950, sygn. 13-16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/129/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Sokółce 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny - 9 j.a. Referat Prawny - 3 j.a. Referat Statystyki i Ewidencji - 4 j.a. Referat Osadnictwa - 5 j.a. Akta osobowe pracowników PUR - 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 26
4/130/0 Powiatowy Pełnomocnik do Spraw Podatku Gruntowego w Sokółce [1946] 1947-1950 0 rozwiń
Plany pracy i sprawozdania, kontrola biura PPRG – plany realizacji poboru podatku gruntowego, sprawozdania z realizacji planu finansowego, lata 1949 – 1950, sygn. 1-7, Sprawy osobowe, lata 1948 – 1949, sygn. 8-10, Dochodowość i statystyka gospodarstw – ustalanie przeciętnej dochodowości, statystyka dot. ilości gospodarstw, zwolnień od podatku, wykazy gospodarstw opuszczonych, lata 1949 – 1950, sygn. 11-14, Majątki państwowe i kościelne – opodatkowanie, lata 1949 – 1950, sygn. 15-16, Zestawienia z poboru podatku gruntowego – zestawienia cyfrowe wymiaru podatku, sprawozdania z wpływów, korespondencja, lata 1947 – 1950, sygn. 17-26, Wpływy na fundusz oszczędnościowy – biuletyny informacyjne, zestawienia wpłat, lata 1948 – 1950, sygn. 27-29, Protokóły kontroli w Zarządach Gminnych – kontrola wymiaru podatku gruntowego, lata 1947 – 1950, sygn. 30-34. Liczba jednostek w zespole: 34
4/131/0 Zarząd Miejski w Sokółce 1944-1950 0 rozwiń
Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń MRN, Prezydium, Zarządu, zarządzenia burmistrza, lata 1944 – 1950, sygn. 1-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 12-26, Dział Gospodarki Miejskiej – rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 27, Dział Administracji Społecznej – wywłaszczenia, ewidencja posiadaczy nieruchomości, protokóły PKSD, lata 1949 – 1950, sygn. 28-30, Dopływy: Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1949, sygn. 31-36. Liczba jednostek w zespole: 36
4/132/0 Zarząd Gminny w Babikach powiat Sokółka 1946-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1947, sygn. 1-2, Prezydium GRN – budżety, rok 1950, sygn. 3-4. Dopływ z dn. 2008-09-25; nab.3061/2008r. 4 j.a. - 0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 8
4/133/0 Gminna Rada Narodowa w Dąbrowie Białostockiej powiat Sokółka [1931-1935] 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Dąbrowie - kontrola podatków sołectwa Jałowo i Lewki, lata 1931 – 1935, sygn. 1-2, Zarząd Gminny w Dąbrowie: Dział Ogólno-Administracyjny – statut, regulamin, sprawozdania, protokóły GRN, Zarządu, sprawy osobowe, komisje, kontrola, majątek gmin, lata 1944 – 1950, sygn. 3-22, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 23-35, Dział Gospodarki Gminnej – klasyfikacja gruntów, rok 1949, sygn. 36, Dział Administracji Społecznej – opieka społeczna, wykaz inwalidów, zatrudnienie, rok 1948, sygn. 37, Dział Administracyjny – protokóły dot. odtworzenia ksiąg ludności stałej, akcja ppoż., lata 1948 – 1950, sygn. 38-39, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – kontrola, plany pracy i sprawozdania, protokóły sesji i Prezydium, komisje, wykaz teczek, zebrania gromadzkie, sprawy osobowe, majątek gminy, akcje społeczne, lata 1950 – 1954, sygn. 40-73, Referat Finansowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1950 – 1954, sygn. 74-83, Gospodarka Komunalna – grobownictwo wojenne, pożarnictwo, lata 1951 – 1953, sygn. 84 -85, Referat Rolny – zestawienia wyników klasyfikacji gruntów, wykazy gospodarstw rolnych, lata 1952 – 1953, sygn. 86, Protokóły przynależności gminnej – zeznania światków dla odtworzenia ksiąg ludności stałej, lata 1951 – 1953, sygn. 87-88, Dopływy: Budżety roczne, lata 1950, 1954, sygn. 89-90, Wykazy gospodarstw rolnych, lata 1952 – 1953, sygn. 91-92. Liczba jednostek w zespole: 92
4/134/0 Gminna Rada Narodowa w Janowie powiat Sokółka 1945-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium, Zarządu, komisje, sprawozdania, kontrola, lata 1946 – 1950, sygn. 1-7, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 8-17, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – informacje, plany pracy i sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisje, zebrania sołtysów, lata 1950 – 1954, sygn. 18-41, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, lata 1952 – 1953, sygn. 42-43, Referat Gospodarki Komunalnej – ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, lata 1951 – 1953, sygn. 44, Dopływy: Budżety roczne, lata 1950, 1954, sygn. 45-46. dopływ z dn. 2008-09-23, kn. 3051/2008r. 13 j.a. - 0, 12 mb Liczba jednostek w zespole: 59
Wyświetlanie 136 do 150 z 1 754 wpisów.