Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/16/0 Izba Skarbowa Łomżyńska [1868] 1869-1918 0 rozwiń
Kancelaria /1868/ 1869-1918, 124 j.a. Sprawy organizacyjno-finansowe urzędu i akta personalne pracowników Izby oraz podległych kas powiatowych. Wydział I Dyspozycyjny. 1896, 1 j.a. Referat I do Spraw Zaległości 1883-1917, 97 j.a. Akta referatu dotyczą egzekwowania zaległości skarbowych. Referat II 1896-1918, 82 j.a. Zwrot poszczególnym osobom lub instytucjom nadwyżek nieprawnie wpłaconych do skarbu. Referat III 1875-1917, 100 j.a. Wypłaty emerytur i zapomóg, cofanie i przywracanie emerytur. Wydział II Podatkowy. Referat I 1872-1916, 23 j.a. Akta dotyczą wymiaru podatkowego i opłat skarbowych. Referat II do Spraw Spadkowych. 1879-1916, 21 j.a. Egzekwowanie opłat spadkowych. Referat III 1894-1917, 7 j.a. Akta dotyczące spraw kredytowych. Referat IV Rozkładający 1899-1915, 102 j.a. Nakładanie kar za nieprzestrzeganie ustawy o państwowym podatku przemysłowym oraz dane o wysokości podatku przemysłowego. Wydział III Obrachunkowy. Referat I Buchalteryjny 1870-1918, 25 j.a. Finanse guberni i środki na działalność Izby Skarbowej. Referat II 1913-1917, 7 j.a. Akta Referatu II i III dotyczą spraw kredytowych i emerytalnych. Referat III do Spraw Emerytury 1870-1917, 50 j.a. PLANY Powiat Ostrów 1891-1895, 6 j.a. Plany dotyczące w większości wsi szlacheckich lub mieszanych chłopsko-szlacheckich. Powiat Szczuczyn 1886-1891, 19 j.a. Powiat Wysokie Mazowieckie 1878-1892, 77 j.a. Część planów posiada zaznaczone użytki gruntowe i powierzchnie poszczególnych gospodarstw. Część zespołu zawierająca dokumentację aktową posiada układ strukturalno-chronologiczny, natomiast plany usystematyzowane są terytorialno-alfabetycznie według powiatów, a następnie według nazw miejscowości. Liczba jednostek w zespole: 741
4/17/0 Łomżyński Komitet Ochrony Lasów [1872] 1888-1915 0 rozwiń
Zarządzenia 1888- 1908, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Komitetu 1898-1915, sygn. 3-47; Sprawozdania z działalności Komitetu 1914, sygn. 48-49; Ewidencja lasów 1898-1915, sygn. 50-59; Sprawozdania i inne materiały dotyczące ochrony i urządzenia lasów 1899-1914, sygn. 60-67; Zalesianie działek leśnych 1899-1914, sygn. 68-106; Prośby o zezwolenia na wyrąb lasu 1898-1915, sygn. 107-136; Nielegalny wyrąb lasu 1898-1915, sygn. 137-166; Plany działek leśnych 1872-1915, sygn.167-185; Sprawy finansowe i kancelaryjne Komitetu 1911-1915, sygn. 186-190; Sprawy różne 1915, sygn. 191-192; Liczba jednostek w zespole: 190
4/18/0 Zarząd Akcyzowy Guberni Łomżyńskiej, Płockiej i Suwalskiej 1873-1918 0 rozwiń
Akta zespołu posiadają układ rzeczowy: Sprawozdawczość. Sprawy różne 1898-1915, sygn. 1-4. Budowa, remont i modernizacja magazynów 1896-1912, sygn. 5-14. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa. - Łomża 1896-1910, sygn. 15-29. Protokoły Komisji powołanej do spraw budowy magazynów wódczanych. - Mława 1896-1898, sygn. 30-32. - Płock 1896-1904, sygn. 33-42. - Pułtusk 1896-1897, sygn. 43. - Suwałki 1907-1915, sygn. 44-48. Zakłady gorzelniane i tabaczne. 1894-1915, sygn. 49-56. Głównie informacje na temat uposażenia technicznego gorzelni i technologii. Nielegalny handel alkoholem 1896-1914, sygn. 57-61. Sprawy personalne 1901-1914, sygn. 62-69. - Pracownicy nadzoru akcyzowego i biurowi. 1873-1918, sygn. 70-135. - Sprzedawcy w sklepach państwowego monopolu spirytusowego 1897-1918, sygn. 136-159. - Strażnicy akcyzowi 1876-1918, sygn. 160-267. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3643/2017 2 j.a-0,03 mb. Liczba jednostek w zespole: 269
4/19/0 Zarząd Żandarmerii Guberni Łomżyńskiej 1881-1916 618 rozwiń
Przeglądy sytuacji politycznej powiatów 1880, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, sygn. 1-6. Sprawy kancelaryjne, korespondencja 1915-1916, sygn. 7-13. Zaopatrzenie w materiały kancelaryjne, zbiórka na rzecz ofiar wojny, dokumentacja finansowa, wybrakowanie akt posterunku w Węgrowie Liczba jednostek w zespole: 13
4/20/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Łomżyńskiego, Mazowieckiego, Szczuczyńskiego i Kolneńskiego Guberni Łomżyńskiej 1904-1916 54692 rozwiń
Akta ułożone systemem chronologiczno-numerowym. Zespół zawiera zaświadczenia o lojalności politycznej, zezwolenia na wyjazdy sezonowe do Prus, zezwolenia na broń, materiały śledcze spraw noszących cechy przestępstwa przeciwko państwu, informacje o działalności związków, partii (m.in. PPS Lewicy, SDKPiL, Partii Anarchistów-Komunistów, Narodowego związku Robotniczego) i stowarzyszeń, przeglądy politycznej i statystycznej sytuacji powiatów (dane o bibliotekach, szkołach, fabrykach), informacje o wystąpieniach rewolucyjnych 1905, agitacji narodowej i społecznej, duża grupę stanowią akta śledcze, świadczące o budzeniu się świadomości narodowej, głównie wśród chłopów, dość obszerną grupę stanowią akta śledcze dotyczące tajnej emigracji i kontrabandy, na szczególną uwagę zasługują też informacje o Związku Młodzieży Postępowej z Łomży, cenne dane dotyczące kleru, nauczycieli, materiały o sytuacji wewnętrznej w obliczu I wojny światowej Liczba jednostek w zespole: 320
4/21/0 Akta gospodarcze majątku Stelmachowo w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockim, należącego do Aleksandra Kaliksta hr. Rostworowskiego i jego spadkobierców 1919-1939 [1940-1951] 0 rozwiń
Akta dotyczące majątku Stelmachowo 1919-1939, sygn. 1-11. Varia związane z osobą Aleksandra Kaliksta hr. Rostworowskiego, materiały dotyczące stanu dóbr, umowy dzierżawne, korespondencja skarbowa i sądowa, rachunki, weksle. Sprawy hodowli bydła zarodowego. Planu majątku Stelmachowo /1928/, sygn. 12-14. Plany gruntów majątku, 2 mapy gospodarcze lasów. Papiery pozostałe po Szczęsnym Władysławie Stępczyńskim /dzierżawcy dóbr? 1935-1951, sygn. 15-17. Varia dotyczące rodziny Stępczyńskich oraz spraw majątku Milin w powiecie sochaczewskim /Wł. Emilii Wodzińskiej/. Liczba jednostek w zespole: 17
4/22/0 Akta gminy Stelmachowo 1845-1869 1579 rozwiń
Zespół składa się z akt dotyczących sprawy udzielania zapomóg mieszkańcom gminy podczas nieurodzajów w latach czterdziestych oraz z obszernej korespondencji wójta z władzami i materiałów okólnych organów administracji cywilnej i wojskowo-policyjnej z okresu powstania styczniowego. Poszyt zatytułowany Akta tyczace się nieporządków zawiera szczegółowe informacje o przebiegu powstania w gminie Stelmachowo, a także-w mniejszym zakresie -na obszarze powiatu łomżyńskiego. Znajdują się tam m.in. wykazy uczestników powstania, listy gończe i listy osób zabitych, 1845-1869; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/23/0 Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Podatku Przemysłowego 1905-1907 0 rozwiń
Sprawy płatności podatku przemysłowego przez właścicieli sklepu kolonialnego w Ostrołęce, mleczarskiego w Wiznie oraz wytwórni octu i lakierów w Łomży, 1905-1907, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/24/0 Kancelaria Gubernatora Suwalskiego 1900-1915 0 rozwiń
Sprawy cenzury, nadzoru policyjnego, zezwoleń na zmianę miejsca przebywania, 1900-1915, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/25/0 Rząd Gubernialny Suwalski 1875-1917 0 rozwiń
Wydział Administracyjny, 1875-1917, sygn. 1-18; Wydział Wojskowo- Policyjny, 1896-1917, sygn. 19-23; Wydział Weterynaryjny, 1903-1917, sygn. 24-32; Księgi kancelaryjne 1913-1917, sygn. 33-37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/26/0 Rada Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej [1843-1869] 1870-1917 38632 rozwiń
Zarządzenia władz nadrzędnych 1871-1914, sygn. 1-5. W roku 1973 doinwentaryzowano dopływy do zespołu. Organizacja lecznictwa i opieki społecznej na terenie guberni. 1888-1913, sygn. 6-8. Organizacja i działalność towarzystw dobroczynnych na terenie guberni 1884-1914, sygn. 9-10, 165. Protokoły posiedzeń Rady Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej. 1907-1915, sygn. 11-15, 166-170. Polityka personalna, akta osobowe. 1873-1917, 16-30, 171-174. Sprawy organizacyjno-finansowe i inne placówek podległych. 1890-1917, sygn. 31-39, 175-177. Sprawozdania z działalności Rady i placówek podległych – finansowe i rzeczowe 1890-1916, sygn. 40-48, 178-180. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Augustowa 1868-1913, sygn. 49-54. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Kalwarii 1893-1913, sygn. 55-56. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Mariampola 1880-1915, sygn. 57-58, 181-184. Placówki szpitalne na terenie Sejn 1894-1914, sygn. 59-60, 185. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Suwałk 1868-1915, sygn. 61-116, 186-225. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie miasta Władysławowa i powiatu władysławskiego. 1895-1914, sygn. 117-120. Legaty osób prywatnych na cele dobroczynne 1897-1915, sygn. 121-132. Protokoły rewizji kasowych 1911-1914, sygn. 133-134. Dokumentacja finansowa 1887-1917, sygn. 135-161, 226-237. Varia 1879-1917, sygn. 162-164, 238-246. Liczba jednostek w zespole: 246
4/28/0 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej [1866-1873] 1899-1918 0 rozwiń
Akta spraw /1866-1873/ 1899-1904, 3 j.a. Akta dotyczące przejmowania przez skarb majątku parafii rzymsko- katolickiej Brańszczyk oraz sprawozdanie opisowe z urządzania lasów w leśnictwie Szlanów w powiecie mariampolskim. Akta personelu 1908-1919, 11 j.a. Plan leśnej działki majoratu Smrock w pow. makowskim 1893, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 15
4/29/0 Komisja Likwidacyjna Ewakuowanych Urzędów Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej 1918-1919 0 rozwiń
Materiały dotyczące likwidacji poszczególnych urzędów /spisy personelu, wykaz mienia, spisy akt/ m.in. Zarządu Dóbr Państwowych Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej, Rządu Gubernialnego Suwalskiego, Wydziału Weterynarii Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego, Urzędu Gubernialnego Łomżyńskiego do Spraw Włościańskich, urzędów z terenu powiatów ostrowskiego. Zarządzenia, korespondencje, księgi kasowe. Liczba jednostek w zespole: 16
4/30/0 Urząd Powiatowy Białostocki do Spraw Wymiaru Podatku Przemysłowego 1904-1914 0 rozwiń
Wykaz płatników podatku przemysłowego 1904-1914, sygn. 1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/31/0 Urząd Powiatowy Białostocko-Sokólski do Spraw Czynszowych 1887-1914 0 rozwiń
Zrządzenia władz zwierzchnich, księga postanowień Urzędu z lat 1893-1914, materiały dotyczące spraw czynszowych w majątkach Niezbudka Michałowo i Supraśl w powiecie białostockim, sprawa wykupu gruntów czynszowych w Ostrówku w powiecie sokólskim, dane o dzierżawcach nieruchomości miejskich w Białymstoku 1887-1914, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 16 do 30 z 1 754 wpisów.