Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/60/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Białymstoku 1919-1933 0 rozwiń
Rozkazy własne 1919-1922, sygn. 1-3 Rozkazy zwierzchnich władz policyjnych 1924, sygn. 4 Protokoły, sprawozdania, korespondencja dotycząca spraw mobilizacyjnych 1933, sygn. 5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/61/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sokółce 1921-1939 0 rozwiń
Rozkazy, instrukcje, zarządzenia 1921-1939, sygn. 1-10 Varia (protokoły z odpraw komendantów, meldunki dotyczące przygotowań do akcji pierwszomajowej, programy szkolenia itp.) 1926-1939, sygn. 11-22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/62/0 Okręgowa Komisja Wyborcza do Sejmu i Senatu w Białymstoku 1922 0 rozwiń
Protokoły czynności obwodowych komisji wyborczych, korespondencja, zaświadczenia z terenu miasta Białegostoku i powiatów: białostockiego, białowieskiego, bielskiego, sejneńskiego, suwalskiego i szczuczyńskiego 1922, 23 j.a. Liczba jednostek w zespole: 23
4/63/0 Okręgowa Komisja Wyborcza do Sejmu i Senatu w Białymstoku 1927-1928 0 rozwiń
Okręgowa Komisja Wyborcza /zarządzenia, protokoły, korespondencja/ 1927-1928, sygn. 1-3. Obwodowe Komisje Wyborcze /wykazy członków, zmiany w składzie osobowym/ 1927-1928, sygn. 4-8. Listy kandydatów do Sejmu i Senatu 1928, sygn. 9-34. Obwieszczenia wyborcze 1927-1928, sygn. 35-40. Protokoły czynności Obwodowych Komisji Wyborczych, korespondencja, zaświadczenia 1927-1928, sygn. 41-62. Varia 1927-1928, sygn. 63-66. Liczba jednostek w zespole: 66
4/64/0 Akta miasta Białegostoku 1838-1944 0 rozwiń
Belostokskij Gorodovoj Magistrat /Magistrat m. Białegostoku/ 1838-1865 [1867], sygn. 1-3 (Wypisy z ksiąg magistratu, akta dochodzeń sądowych) Belostokskaja Gorodskaja Duma/Rada Miejska Białostocka/ 1847-1915, sygn. 4-24 (Akta komisji i komitetów działających przy radzie miejskiej, okólniki i korespondencja z gubernatorem, służba wojskowa, szkolnictwo, finanse, budżety, podatki, dzierżawa i kupno ziemi miejskiej, wodociągi) Belostokskaja Gorodskaja Uprava/Zarząd Miejski Białostocki/ 1883-1918, sygn. 25-113 (Finanse, sprawy wojskowe, rzemiosło, zezwolenia na budowę i ubezpieczenia budów, dowody wykupów ziemi, inwestycje miejskie: wodociągi, kanalizacja, regulacja rz. Białej, tramwaj konny, rzeźnia.) /Magistrat/ Zarząd Miejski w Białymstoku 1919-1939, sygn. 114-135 (Statut zarządu, protokoły posiedzeń z 1935 roku, plany i sprawozdania finansowe) Plany m. Białegostoku 1887-1942, sygn. 136-142 (Plany ogólne miasta z lat 1887, b.d. /1914?/, 1937, 1942 oraz plany gruntów wykupionych pod rzeźnię z 1911r.) Akta finansowe, budowlane, plany kanalizacji 1870-1944, sygn. 143-150 Dopływ z dnia 18 czerwca 2007r.; kn.2913/2007r. - 133 j.a. (1930-1939). Dopływ z dnia 29 lutego 2008r.; kn.3001/2008r. - 1 j.a. (1934r.) korekta ewidencji/ nab.3371/2011r.; 1937, 1 j.a.-0,00 mb. Dar z dn. 2012-02-22; nab.3408/2012r. 1 j.a- 0,00 m.b. Dopływ z dn.26.07.2019 - nab.3725/2019r. 10 j.a- dok. geodezyjno-kartograficzna z lat 1937-1941. Liczba jednostek w zespole: 296
4/65/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Kożanach 1770-1819 0 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1770-1789, 1797-1819; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/66/0 Inspektor Fabryczny 2 Rejonu Guberni Grodzieńskiej w Białymstoku 1908-1915 0 rozwiń
Zgłoszenia nieszczęśliwych wypadków w zakładach przemysłowych miasta Białegostoku, materiały o naruszaniu obowiązujących ustaw fabrycznych w zakładach miasta Białegostoku, miasta Słonima i powiatu słonimskiego, sprawy kar finansowych wymierzanych zakładom z terenu miasta Białegostoku, miasta Słonima i powiatu słonimskiego /m.in. dane o liczbie zatrudnionych 1908-1915, sygn. 1-3. W załączeniu książeczki obrachunkowe Liczba jednostek w zespole: 3
4/67/0 Akta miasta Tykocina 1851-1917 0 rozwiń
Kasa Ekonomiczna miasta Tykocina 1851, sygn. 1; Magistrat miasta Tykocina 1872-1917, sygn. 2-15; Liczba jednostek w zespole: 15
4/68/0 Akta miasta Mielnika 1631-1780 0 rozwiń
Księgi miejskie sądowe, 1631-1780; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/69/0 Prezydent Policji w Białymstoku 1941-1944 0 rozwiń
Ankiety osób ubiegających się o Volkslistę 1941-1944, sygn. 1-32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/70/0 Obóz Front-Ojczyzna w Białymstoku 1944 0 rozwiń
Listy imienne Volksdeutschów ewakuowanych z terenów przyfrontowych- transporty ze Stolina, Krzemieńca, Starego Konstantynowa i Żytomierza (poprzez obóz w Boguszach, powiat Grajewo), Lista imienna robotników z terenu gminy Bargłów, powiat Grajewo przysłanych do obozu w Białymstoku, 1944r., sygn. 1-5; Liczba jednostek w zespole: 5
4/71/0 Urząd Wojewódzki Białostocki [1937-1938] 1944-1950 [1951-1959] 138641 rozwiń
Wydział Ogólny: Oddział Organizacyjny – Zarządzenia władz centralnych, Zarządzenia Wojewody, Sprawy wynikające ze stanowiska Wojewody, Organizacja, Odprawy, konferencje, Sprawozdania z działalności, Sprawozdania sytuacyjne, Podział terytorialny, Ziemie odzyskane, Odznaczenia i nagrody, Różne, Administracja Białostockiego Dziennika Wojewódzkiego – Protokół zdawczo-odbiorczy części redakcyjnej, Oddział Administracyjny – mienie opuszczone i porzucone, nadanie poświadczenia obywatelstwa, zmiana nazwisk, Oddział Personalny – Wykazy pracowników niektórych wydziałów, starostw, Wojewódzki Inspektorat Starostw – Ewakuacja ludności, kontrola starostw, lata 1944 – 1950, sygn. 1-370, Wydział Personalny: Oddział Ruchu Służbowego i Ewidencji Personalnej Pracowników Państwowych – Wykazy obsady personalnej stanowisk kierowniczych UW, samorządu terytorialnego szczebla pow. miejskiego i gminnego, wykazy wójtów, burmistrzów i sekretarzy, lata 1949 – 1950, sygn. 371-377, Wydział Budżetowo-Gospodarczy: Oddział Budżetowy – Projekty preliminarzy budżetowych resortowych, lata 1944 – 1950, sygn. 378-406, Wydział Administracyjny: Oddział Ogólno-Administracyjny – Wywłaszczenia, mienie opuszczone, nieruchomości gmin wyznaniowych żydowskich, ochrona granic, przesiedlanie, nabywanie nieruchomości w pasie granicznym, Oddział Spraw Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności – stwierdzanie, uznanie, nadawanie obywatelstwa, rejestracja ludności autochtonicznej, rejestracja ludności cygańskiej, wykazy urzędów stanu cywilnego, lustracje USC, lata 1945 – 1950, sygn. 407-480, Wydział Społeczno-Polityczny: Oddział Ogólno-Polityczny – Sprawy bezpieczeństwa publicznego, Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego, Sprawy repatriacji i obywatelstwa, Sprawy organizacji i funkcjonowania Wydziału, Działalność starostw powiatowych, Wykazy imienne osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym, Skargi, Działalność organów adm. Państwowej szczebla wojewódzkiego, Sprawy różne, Oddział Społeczny – Sprawy wyznań religijnych, Sprawy mniejszości narodowych oraz obywatelstwa polskiego, Sprawy stowarzyszeń, Oddział Ochrony Przed Pożarami i Innymi Klęskami – Sprawy p. pożarowe, działalność ochotniczych straży, komitetu p. pożarowego, Oddział Osiedleńczy – Sprawozdania sytuacyjne, Organizacja i działalność referatów osiedleńczych starostw powiatowych, Akcja osadnicza i uwłaszczeniowa, Ludność autochtoniczna, Sprawy różne, lata 1945 – 1950, sygn. 481-798, Brak jedn. O sygn. 626, Wydział Samorządowy: Oddział Administracji Samorządu – Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Statystyka administracyjna związków samorządowych, Sprawy składu organów wykonawczych samorządu terytorialnego, Sprawy pracowników samorządu terytorialnego, Konferencje samorządowe, Protokóły posiedzeń PRN oraz ich Prezydiów, Protokóły posiedzeń Wydziałów Powiatowych, Sprawy podziału administracyjnego, Sprawy różne, Oddział Spraw Społecznych i Gospodarczych Samorządu – Statystyka gospodarcza związków samorządowych, Inwestycje zawiązków samorządowych, Sprawy różne przedsiębiorstw samorządowych, Sprawy oświaty i opieki nad dzieckiem i młodzieżą, Sprawy instytucji kredytowych związków samorządowych, Sprawy różne, Oddział Finansów Samorządowych – Sprawy budżetów związków samorządowych. Materiały zbiorcze, Budżety powiatowych związków samorządowych, Sprawy podatków komunalnych, Sprawy podatku gruntowego, Sprawy szarwarków, Sprawy dotacji i subwencji związków samorządowych, Sprawy różne, Oddział Samorządu Wojewódzkiego – Sprawozdania z działalności Wydziału Samorządowego i Wojewódzkiego, Oddział Inspekcji Samorządowej – Zarządzenia, zestawienia zbiorcze, Plany pracy i sprawozdania inspektorów samorządu gminnego, Protokóły lustracji zarządów gminnych i miejskich, Protokóły konferencji samorządowych, Sprawy różne, lata 1944 – 1950, sygn. 799-1369, 2627-2628, Wydział Administracji i Finansów Komunalnych: Oddział Organizacji Samorządu – Sprawy pracowników samorządu terytorialnego, Protokóły posiedzeń Wydziałów Powiatowych, Sprawy różne, Oddział Finansowo-Budżetowy – Budżety związków samorządowych, Sprawy podatkowe, Oddział Inspekcji Samorządowej – Protokóły inspekcji zarządów gminnych, lata 1949 – 1950, sygn. 1370-1421, Wydział Gospodarki Komunalnej: Oddział Planowania Gospodarczego – Inwestycje samorządowe, Oddział Inwestycji – Organizacja służby inwestycyjnej, lata 1949 – 1950, sygn. 1422-1433, Wydział Przemysłowy: Zarządzenia i instrukcje, sprawozdania, Sprawozdania z działalności Wydziału, Upaństwowienie przemysłu, Sprawozdania dot. Przemysłu, Wykazy zakładów przemysłowych, Sprawozdania zakładów przemysłowych, Rzemiosło, Sprawy różne, lata 1944 – 1947, sygn. 1434-1517, Wydział Przemysłu i Handlu: Oddział Ogólny – Zarządzenia, Plany i Sprawozdania, Konferencje, Kontrola Wydziału i starostw, Wykazy zakładów przemysłowych, Sprawozdania statystyczne zakładów przemysłowych, Rzemiosło, Oddział Techniczny – Rozmieszczanie tartaków, elektryfikacja młyna, Oddział Administracji Przemysłowej – Sprawozdania z produkcji, Rzemiosło, Sprawy odwoławcze, Upaństwowienie przedsiębiorstw, Oddział Handlu – Wykazy Przedsiębiorstw handlowych, aptek, garbarni, młynów, piekarni, obrót ziemiopłodami, lata 1947 – 1950, sygn. 1518-1612, Wydział Przemysłu: Oddział Ogólny – Plany i sprawozdania referatów przemysłu, Wykazy zakładów przemysłowych, Sprawozdania o przemyśle, Sprawozdania statystyczne zakładów przemysłowych, Oddział Techniczny – Protokóły komisji kwalifikującej maszyny, Oddział Administracji Przemysłowej – Uprawnienia przemysłowe, wykazy zakładów, Rzemiosło-rejestr cechów, ewidencja rzemieślników, Upaństwowienie przedsiębiorstw, lata 1948 – 1950, sygn. 1613-1656, Wydział Handlu: Planowanie, sprawozdawczość – Organizacja sieci dystrybucyjnej, wykazy przedsiębiorstw handlowych, sprawozdania o stanie i ruchu placówek handlowych, rok 1949, sygn. 1657-1674, Wydział Aprowizacji /Aprowizacji i Handlu/: Oddział Ogólny – Okólniki i zarządzenia, Sprawozdania z działalności oddziałów, Związku Rewizyjnego Sp-ni RP, budżet, Oddział Planowania – Referat statystyki, Ewidencja warsztatów, Raporty cen, Oddział Artykułów Spożywczych – Przedziały dla ludności, Sprawozdania starostw o obrocie zbożami, Oddział /Kontroli/ Inspekcji – Kontrola referatów aprowizacji i handlu w powiatach, Kontrola przedsiębiorstw, Komisja Kontrolno-Klasyfikacyjna, lata 1944 – 1948, sygn. 1657 – 1780, Wydział Odbudowy: Oddział Ogólni i Administracji Budowlanej – Organizacja Wydziału, zniszczenia wsi, sprawozdania z odbudowy, Oddział Budownictwa – Zarządzenia, rejestracja strat wojennych, sprawozdania z odbudowy, ewidencja zakładów przemysłu budowlanego, Oddział Planowania i Polityki Budowlanej – Statystyka przemysłowa, sprawozdania z odbudowy wsi i miast, budownictwo mieszkaniowe, zaopatrzenie w materiały, Projekty – Odbudowy budynków użyteczności publicznej m.in.. szkół, szpitali, budynków mieszkalnych, plany zagospodarowania przestrzennego, Szkic projektu sieci ulicznej śródmieścia Białegostoku, lata 1944 – 1950, sygn. 1781-2107, 2629-2671, 2680-2683, 2687, Brak jedn. O sygn. 2629-2630, Wydział Budowy i Utrzymania Dróg: Oddział Budowy i Utrzymania Dróg – Sprawozdania z robót na drogach I kolejności, odnowa dróg i mostów, Oddział Lotnictwa Cywilnego – Zarządzenia, inspekcja ośrodka szybownictwa, sprawozdania z wyszkolenia szybowcowego, przejęcie lotnisk, wykazy i ochrona lotnisk, lata 1946 – 1950, sygn. 2108-2114, DZIAŁ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH: Wydział Urządzeń Rolnych: Oddział Parcelacji – Zarządzenia, Organizacja Działu, Zjazdy Komisarzy Ziemskich, Plany pracy, Sprawozdania, Inspekcje Referatów Rolnictwa i Reform Rolnych, Ewidencja gospodarstw opuszczonych, Parcelacje osadnicze, Majątki państwowe, Oddział Klasyfikacji Szacunkowej – Klasyfikacja i szacunek gruntów, Oddział Scalania i Regulacji – Regulacja gospodarstw, Oddział Sądowo-Hipoteczny – Regulacja hipotek, lata 1944 – 1949, sygn. 2215-2238, Dopływ: Akta parcelacji, rejestry pomiarowe, lata [1937 – 1938] 1944 – 1950, sygn. 2688-2750, Wydział Pomiarów Rolnych – Zarządzenia i instrukcje, Oddział Parcelacji i Regulacji Rolnych – Plany prac parcelacyjnych, scaleniowych, regulacyjnych, spółdzielczość produkcyjna, Referat Organizacyjno-Pomiarowy – ewidencja mierniczych, Oddział Regulacji i Zabudowy Osiedli Wiejskich – Sprawozdawczość, scalanie gruntów, lata 1944 – 1950, sygn. 2239-2271, Wydział Wodno-Melioracyjny: Sprawozdania, inspekcje, plan inwestycyjny, lata 1946 – 1947, sygn. 2272-2276, Wydział Finansów Rolnych: Organizacja Wydziału, pracownicy, bilanse, lata 1947 – 1949 /1951/, sygn. 2277-2288, Wydział Weterynarii: Oddział Ogólny – Okólniki, zjazdy lekarzy weterynarii, sprawozdania Wydziału i referatów powiatowych, lustracje, organizacja Wydziału, Oddział Nadzoru Nad Ubojem i Obrotem – badania zwierząt, ubój, lecznice, normatywy, szkolenia, lata 1944 – 1949, sygn. 2289-2327, 2684-2686, Wydział Pomiarów: Oddział Ogólny – Okólniki, sprawozdania podelegacyjne, Oddział Administracji Miernictwa – Ewidencja dokumentów pomiarowych, lata 1944 – 1946, sygn. 2330-2331, Wydział Kultury i Sztuki: Oddział Ogólny – Zarządzenia, organizacja Wydziału, sprawozdania, konferencje, kredyty, Komisja Likwidacyjna Urzędu Informacji i Propagandy, Oddział Twórczości i Przedsiębiorstw Artystycznych – Muzyka, plastyka, sztuka ludowa, teatr, Oddział Koordynacji Ruchu Amatorskiego – Teatry i zespoły amatorskie, świetlice i domy ludowe, ogniska artystyczne, Oddział Szkolnictwa Artystycznego – Szkoły muzyczne, liceum sztuk plastycznych, studium choreograficzne, Oddział Muzeów i Ochrony Zabytków – Sprawozdania z powiatów, odbudowa pałacu Branickich, sprawozdania z robót konserwatorskich, lata 1944 – 1950, sygn. 2332-2411, Wydział Zdrowia: Oddział Ogólny – Zarządzenia, Sprawozdania ośrodków zdrowia, Wykaz lekarzy i personelu medycznego, Zjazdy naczelników wydziałów zdrowia, lekarzy, kierowników ośrodków zdrowia, Inspekcje ośrodków zdrowia i szpitali, Oddział Ośrodków Zdrowia i Medycyny Społecznej – Opieka nad matką i dzieckiem, Choroby społeczne, Oddział Leczenia Zakładowego i Uzdrowiskowego – Szkody wojenne poniesione przez lecznictwo, wykazy szpitali i ich stan, sprawozdania szpitali, Oddział Farmaceutyczny – koncesjonowanie aptek, lata 1944 – 1950, sygn. 2412-2473, Wydział Opieki Społecznej: Oddział Organizacji i Nadzoru – Organizacja Wydziału, Sprawozdania z działalności Wydziału, referatów, Inspekcje, Zjazdy naczelników referatów, Kontrola zakładów opieki społecznej, Sprawy finansowe, Oddział Opieki Społecznej – Opieka nad matką i dzieckiem, Opieka nad dorosłymi, akcja zimowa, Oddział Spraw Inwalidzkich – Statystyka inwalidów, opieka nad inwalidami wojennymi, lata 1944 – 1950, sygn. 2474-2573, Wydział Spraw Inwalidzkich: Sprawozdania z działalności, statystyka, zestawienia inwalidów, lata 1947 – 1949, sygn. 2574-2576, Wydział Spraw Inwalidzkich i Pomocy Społecznej: Wykazy pracowników, sprawozdania i statystyka, zwalczanie prostytucji, zatrudnienie inwalidów, lata 1949 – 1950, sygn. 2577-2580, Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego-Biuro Regionalne: Protokóły konferencji, programy zagospodarowania przestrzennego, odbudowa miast, podział administracyjny, plany i sprawozdania, plan 6-letni, plany zabudowy osiedli, plany zagospodarowania przestrzennego, lata 1944 – 1950, sygn. 2581-2615, 2672-2679, Inspektorat Odszkodowań Wojennych: Rejestracja szkód wojennych, sprawozdania z powiatów, lata 1944 – 1949, sygn. 2616-2626. Dopływ z dn. 31-01-2007r. Nab. 2868/2007r., 1946-1950, 16 j.a.-0,18 mb. Dopływ z dn. 20-08-2009r. Nab. 3187/2009r., 1948-1949 [1957-1959], 1 j.a.-0,01 mb. Dopływ z dn. 23-02-2010r. Nab. 3242/2010r., 1948, 2 j.a. (kartografia) Przes. 7/2012r., 3 j.a. - 0,06 mb. 1944-1951 (spis roboczy 1/2012), dokumentacja drogowa, mostowa -nab.3621/2017r, nab.3622/2017r.; Dopływ - Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego 1948r. - nab.3722/2019r. 9 j.a;nab.3723/2019r. 1j.a-0,01mb. Liczba jednostek w zespole: 2824
4/72/0 Wojewódzka Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Białymstoku 1946-1948 0 rozwiń
Działalność WKUP – informacje o utworzeniu WKUP, sprawozdania, protokóły posiedzeń, lata 1946 – 1948, sygn. 1-4, Wykazy i kwestionariusze przedsiębiorstw podlegających upaństwowieniu, lata 1946 – 1947, sygn. 5-10, Materiały dotyczące upaństwowienia poszczególnych przedsiębiorstw, lata 1946 – 1948, sygn. 11-30. Liczba jednostek w zespole: 30
4/73/0 Wojewódzka Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia przy Wojewodzie Białostockim 1948-1949 0 rozwiń
Powołanie i skład Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, rok 1948, sygn. 1, Protokóły posiedzeń WKUZ, lata 1948 – 1949, sygn. 2-3, Plany rozwoju sieci zaopatrzenia ludności, lata 1948 – 1950, sygn. 4-6, Meldunki, protokóły posiedzeń i sprawozdania Powiatowych Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, rok 1949, sygn. 7-19. Liczba jednostek w zespole: 19
4/74/0 Wojewódzka Komisja Cennikowa przy Wojewodzie Białostockim 1945-1949 0 rozwiń
Powołanie Wojewódzkiej Komisji Notowań Cen, lata 1945 – 1946, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Cennikowej, lata 1947 – 1949, sygn. 2-4, Skład personalny Powiatowych Komisji Cennikowych, notowań cen i doradczych, rok 1949, sygn. 5, Sprawozdawczość WKC, rok 1949, sygn. 6, Sprawozdawczość Powiatowych Komisji Cennikowych, rok 1949, sygn. 7-19, Cenniki dla powiatów, rok 1949, sygn. 20 Liczba jednostek w zespole: 20
Wyświetlanie 76 do 90 z 1 754 wpisów.