Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/90/0 Wydział Powiatowy w Białymstoku 1944-1947 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny Samorządu Powiatowego – posiedzenia PRN, Wydziału Powiatowego, przedsiębiorstwa, lata 1945 – 1947, sygn. 1-5, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania Powiatowego Związku Samorządowego, lata 1945 – 1947, sygn. 6-13, Referat Inspekcyjny Samorządu Gminnego – przepisy, zarządzenia, rok 1945, sygn. 14, Funkcjonowanie gminnych organów ustrojowych – protokóły posiedzeń GRN i ZM, lata 1945 – 1947, sygn. 15-23, Inspekcja Zarządów Gminnych – plany, sprawozdania, lustracje miast i gmin, lata 1945 – 1950, sygn. 24-27, Zestawienia budżetowe – gmin i miast, lata 1946 – 1947, sygn. 28-30, Budżety gmin – budżety zarządów gminnych i miejskich, lata 1944 – 1947, sygn. 31-56, Sprawozdania rachunkowe gmin (i miast), lata 1945 – 1947, sygn. 57-60, Finanse samorządowe – wymiar podatku gruntowego, zestawienia należności, lata 1946 – 1947, sygn. 1946 – 1947, Statystyka ilości i jakości gruntów – poszczególnych gromad, lata 1946 – 1947, sygn. 66. Liczba jednostek w zespole: 66
4/91/0 Powiatowa Rada Narodowa w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń PRN, lata 1944 – 1950, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium PRN, lata 1945 – 1950, sygn. 7-12, Protokóły posiedzeń Wydziału Powiatowego, lata 1946 – 1949, sygn. 13-16, Protokóły posiedzeń MRN i GRN, Zarządów, lata 1944 – 1950, sygn. 17-41, Sprawozdania z działalności PRN, lata 1944 – 1950, sygn. 42-44, Sprawozdania z działalności MRN i GRN, lata 1945 – 1950, sygn. 45-49, Sprawozdania statystyczne składu personalnego, rok 1947, sygn. 50, Wykazy członków MRN i GRN, lata 1948 – 1950, sygn. 51-53, Protokóły zebrań przewodniczących MRN i GRN, lata 1946 – 1948, sygn. 54, Komisja Oświatowa – protokóły posiedzeń, walka z analfabetyzmem, lata 1946 – 1950, sygn. 55-58, Komisja Zdrowia, Rolna, Podatku Gruntowego, Drogowa, Kontroli Społecznej – protokóły posiedzeń, regulaminy, kontrola, lata 1946 – 1950, sygn. 59-67, Kontrola PRN, rok 1949, sygn. 68, Lustracje MRN i GRN – sprawozdania inspektora, protokóły lustracji, lata 1945 – 1950, sygn. 69-74, Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Powiatowego, lata 1944 – 1949, sygn. 75-81, Sprawozdania Starosty z działalności i in., lata 1945 – 1950, sygn. 82-87, Sprawy elektryfikacji wsi, lata 1947 – 1949, sygn. 88, Sprawy robót wodno-melioracyjnych, rok 1949, sygn. 89, Sprawy realizacji Państwowego Planu Inwestycyjnego, lata 1949 – 1950, sygn. 90, Sprawy odbudowy wsi, lata 1947 – 1948, sygn. 91, Protokóły posiedzeń Powiatowej Komisji Siewnej, lata 1948 – 1950, sygn. 92. Liczba jednostek w zespole: 92
4/92/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Białymstoku [1960-1965] 1966-1975 [1976-1980] 0 rozwiń
Zespół zawiera rejestry pomiarowe gruntów gmin i wsi powiatu białostockiego 1960-1970; sygn. 1-486; nab.3553/2015r. 17 j.a - przejęcia terenów budowlanych na własność Państwa, akta sprzedaży gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi; Liczba jednostek w zespole: 503
4/93/0 Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku 1946-1950 [1951] 0 rozwiń
Plany pracy – akta byłego I-go Urzędu Skarbowego w Białymstoku, lata 1946 – 1949, sygn. 1-2, Sprawozdania, rok 1950, sygn. 3-4, Inspekcje – protokóły i zarządzenia poinspekcyjne, rok 1950, sygn. 5-7, Akta osobowe lustratorów społecznych – akta byłego I-go Urzędu Skarbowego w Białymstoku, lata 1947 – 1948, sygn. 8, Sprawy spadkowe – akta byłego I-go Urzędu Skarbowego w Białymstoku, lata 1945 – 1950 [1951], sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/94/0 Inspektorat Szkolny w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Okólniki, zarządzenia, instrukcje, lata 1947 – 1948, sygn. 1, Organizacja szkolnictwa powszechnego – spisy nauczycieli, polityka zatrudnienia, stan szkolnictwa, lata 1945 – 1948, sygn. 1-4, Ewidencja ankiet dot. tajnego nauczania, lata 1945 – 1946, sygn. 5, Wykaz nauczycieli, rok 1949, sygn. 6, Sprawozdawczość statystyczna szkół powszechnych, lata 1945 – 1949, sygn. 7, Protokóły wizytacji szkół, lata 1947 – 1950, sygn. 8, Wykazy szkół, projekty organizacyjne szkól, lata 1944 – 1950, sygn. 9-11, Wykazy obwodów szkół ogólnokształcących i in. – statystyka dzieci, szkoły białoruskie, lata 1949 – 1950, sygn. 12-14, Zestawienia ruchu uczniów i młodzieży szkolnej – zestawienia liczbowe, arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji, lata 1947 – 1950, sygn. 15-18, Plan gospodarczy w zakresie szkolenia – biblioteki, urządzenia socjalne kultury fizycznej, lata 1948 – 1949, sygn. 19, Obchody różnych rocznic – Akcja 1-Majowa, przyjaźni polsko-radzieckiej, Święto Lasu, lata 1947 – 1949, sygn. 20-21, Sprawy poszczególnych szkół – karty ewidencyjne budynków szkolnych, budowa szkół, lata 1946 – 1949, sygn. 22-25, Przedszkola – konferencje wychowawczyń przedszkoli, organizacja, sprawozdania, lata 1946 – 1950, sygn. 26-28, Oświata dorosłych – plany i sprawozdania, organizacja kursów dokształcających, lata 1947 – 1950, sygn. 29-32, Walka z analfabetyzmem – zarządzenia, zebrania Komitetu do Walki z Analfabetyzmem, sprawozdania, wykazy analfabetów, punkty oświaty dorosłych, lata 1946 – 1950, sygn. 33-38, Organizacje młodzieżowe – okólniki, fragmentaryczne sprawozdania ZHP, ZMP, lata 1949 – 1950, sygn. 39, Sprawozdawczość statystyczna szkół powszechnych – Szkoła Podstawowa w Jatwieży Wielkiej gm. Dolistowo, Szkoła Powszechna w Karpowiczach gm. Jaświły, lata 1945 – 1950, sygn. 40. Liczba jednostek w zespole: 40
4/95/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Białymstoku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny – 13 j.a., Referat Finansowo-Budżetowy – 1 j.a., Referat Planowania i Statystyki – 5 j.a., Referat Osadnictwa – 52 j.a., Referat Etapowy - 5 j.a., Referat Transportowy - 11 j.a., Referat Przepustek – 23 j.a. Ponadto do akt Oddziału Powiatowego przydzielono 1 j.a. akt zlikwidowanego w 1945 roku Grodzkiego Oddziału PUR w Białymstoku - przejętych tytułem sukcesji przez Powiatowy Oddział. Liczba jednostek w zespole: 111
4/96/0 Zarząd Miejski w Choroszczy powiat Białystok [1899-1901] 1947-1950 0 rozwiń
Choroscanskaja Mescanskaja Uprawa Belostokskogo Uezda Grodnenskoj Guberni: Spisy poborowych, korespondencja w sprawie zmian ewidencyjnych, lata 1899 – 1901, sygn. 1, Zarząd Miejski w Choroszczy: Protokóły posiedzeń MRN, lata 1949 – 1950, sygn. 2-3, 6-7, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Choroszczy, lata 1947 – 1950, sygn. 4-5, Budżety i preliminarz budżetowy, lata 1946 – 1950, sygn. 8-11, 19, 23-25, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 12-13, Wykaz powierzchniowy gosp. Rolnych, rok 1950, sygn. 14, Projekty budynków mieszkalnych i szpitala, lata 1948 – 1949, sygn. 15-18, Sprawozdania miesięczne z działalności MRN, rok 1947, sygn. 20, Zebrania sołtysów, lata 1948 – 1949, sygn. 21, Zebrania gromadzkie, sygn. 22, Preliminarz robót drogowych-szarwarkowych, rok 1950, sygn. 26, Materiały dotyczące sprawozdań z wykonania budżetu za I i II kwartał 1950 r., rok 1950, sygn. 27. Liczba jednostek w zespole: 27
4/97/0 Zarząd Miejski w Goniądzu powiat Białystok 1948-1950 [1951] 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń MRN, lata 1948 – 1950 [1951], sygn. 1, 21, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, rok 1948, sygn. 2, Budżety, lata 1948 – 1949, sygn. 3-8, 22, Roczne sprawozdanie rachunkowe Zarządu Miejskiego, rok 1950, sygn. 9, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 10, Projekty budynków mieszkalnych, lata 1948 – 1950, sygn. 11-20. Liczba jednostek w zespole: 22
4/98/0 Zarząd Miejski w Knyszynie powiat Białystok [1739-1816,1831,1857]1944-1950 0 rozwiń
Księgi radzieckie knyszyńskie (sprawy majątkowe – sprzedaże, zapisy, darowizny, testamenty), lata 1739 – 1816, sygn. 1-12, Knysinskaja Gorodskaja Ratusa (j.w.), lata 1831, 1857, sygn. 13-14, Zarząd Miejski w Knyszynie: Protokóły posiedzeń MRN, lata 1944 – 1945, 1947 – 1950, sygn. 15-16, Sprawy osobowe, lata 1947 – 1950, sygn. 17, Protokół lustracji Zarządu Miejskiego, lata 1945, 1947 – 1949, sygn. 18, Budżety, lata 1944 – 1950, sygn. 19-30, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 31-35, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 36, Podatek gruntowy, rejestr gospodarstw rolnych, klasyfikacja gruntów, lata 1945 – 1950, sygn. 37-49, Projekt budynku mieszkalnego, młyna, remizy strażackiej, rzeźni, lata 1948 – 1949, sygn. 50-53. Liczba jednostek w zespole: 53
4/99/0 Zarząd Miejski w Starosielcach powiat Białystok 1944-1950 [1951] 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1945 – 1948, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, rok 1949, sygn. 4, Protokóły lustracji Zarządu Miejskiego, lata 1947 – 1950, sygn. 5, Sprawy osobowe, lata 1946 – 1950, sygn. 6, Preliminarz budżetowy i budżety, lata 1944 – 1950, sygn. 7-16, Roczne sprawozdania rachunkowe, rok 1948, sygn. 17, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 18, Rejestr wydanych dowodów osobistych, lata 1949 – 1950, sygn. 19, Księgi kontroli ruchu ludności, lata 1948 – 1951, sygn. 20-21, Plan budowy (zabudowań gospodarczych na posesji J. Młynarczyk), rok 1948, sygn. 22. Liczba jednostek w zespole: 22
4/100/0 Zarząd Miejski w Supraślu powiat Białystok 1944-1950 0 rozwiń
Statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego, rok 1949, sygn. 1, Sprawy organizacyjne, rok 1947, sygn. 2, Obsada personalna, lata 1947 – 1949, sygn. 3, Kwestionariusze personalne, rok 1948, sygn. 4, Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1945 – 1948, sygn. 5-6, Księga uchwał MRN, lata 1949 – 1950, sygn. 7, Księga uchwał Zarządu, lata 1947 – 1949, sygn. 8, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, lata 1948 – 1950, sygn. 9-10, Kontrola wewnętrzna, nadzór, lata 1947 – 1949, sygn. 11, Budżety, lata 1945 – 1950, sygn. 12-24, Sprawy ogólno-gospodarcze, rok 1947, sygn. 25, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1949, sygn. 26-28, Wymiar podatku gruntowego, rejestr gospodarstw rolnych, podatki od nieruchomości, lata 1945 – 1950, sygn. 29-35, Preliminarz robót drogowych-szarwarkowych, rok 1950, sygn. 36, Wykaz drobnych dzierżawców z majątku Supraśl, lata 1944 – 1945, sygn. 37, Rolnictwo (spisy pow. użytków, zwierząt gospodarskich), lala 1945, 1947 – 1950, sygn. 38, Popieranie przemysłu i handlu (wykazy zakładów), lata 1947 – 1950, sygn. 39, Wykazy nieruchomości poniemieckich, lata 1945 – 1948, sygn. 40, Akta poufne, lata 1948 – 1949, sygn. 41, Różne, sprawy budowlane, projekty, plany, lata 1945 – 1949, sygn. 42-46. Liczba jednostek w zespole: 46
4/101/0 Zarząd Miejski w Surażu powiat Białystok 1945-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Surażu, lata 1946 – 1950, sygn. 1, Księga protokółów posiedzeń MRN, lata 1948 – 1950, sygn. 2-3, Księga protokółów posiedzeń Komisji (kontroli Społecznej, Oświatowej, Gospodarczej), lata 1948 – 1949, sygn. 4, Sprawy osobowe, lata 1945 – 1949, sygn. 5, Budżety, lata 1947 – 1949, sygn. 6-12, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 13-18, Wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 19, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 20, Projekt ogrodzenia siatką drucianą na słupach betonowych cmentarza wojennego w m. Surażu, rok 1949, sygn. 21 Liczba jednostek w zespole: 21
4/102/0 Zarząd Miejski w Wasilkowie powiat Białystok [1910, 1915] 1944-1950 0 rozwiń
Spis nieruchomości miejskich, korespondencja, wypisy metryk osób podlegających służbie wojskowej, lata 1910, 1915, sygn. 1-2, Protokół zebrania delegatów m. Wasilkowa, Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1944 – 1950, sygn. 3-9, 53-54, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, księga protokółów, lata 1949 – 1950, sygn. 10-12, 55, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, księga protokółów, lata 1947 – 1949, sygn. 13-14, Protokóły lustracji i kontroli ZM w Wasilkowie, lata 1947 – 1949, sygn. 15, Sprawy osobowe, lata 1944 – 1949, sygn. 16, Budżety, lata 1944 – 1949, sygn. 17-33, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 34-35, Podatek od nieruchomości, gruntowy, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, lata 1947 – 1950, sygn. 36-49, Umowy dzierżawne na nieruchomości opuszczone na terenie miasta, lata 1946 – 1950, sygn. 50, Sprawozdanie o ruchu budowlanym, podania i projekty odbudowy domów, lata 1948, 1950, sygn. 51-52. Liczba jednostek w zespole: 55
4/103/0 Zarząd Miejski w Zabłudowie powiat Białystok 1944-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1945 – 1949, sygn. 1-2, Protokół posiedzeń Zarządu Miejskiego, rok 1948, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, rok 1949, sygn. 4, Skład osobowy MRN, lata 1944 – 1947, sygn. 5, Straty osobowe Samorządu terytorialnego, lata 1945 – 1946, sygn. 6, Sprawozdania z działalności MRN, rok 1947, sygn. 7, Protokóły kontroli ZM, lata 1947 – 1949, sygn. 8, Budżety, lata, 1947 – 1950, sygn. 9-21, Wykazy nieruchomości, zeznania o posiadaniu gospodarstw rolnych, sprawozdania statystyczne dot. rolnictwa, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, lata 1948 – 1950, sygn. 22-30, Oświata, kultura, sztuka, wykaz analfabetów, biblioteki, wykaz cmentarzy, odpisy akt rejentalnych m. Zabłudowia, mienie opuszczone, lata 1946 – 1948, sygn. 31-34, Projekty budynków administracyjnych, mieszkalnych, tartaku, studni artezyjskiej, lata 1947 – 1950, sygn. 35-42. Liczba jednostek w zespole: 42
4/104/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Starosielcach powiat Białystok 1950-1954 [1956] 0 rozwiń
Akta zespołu stanowią źródło do badań nad historią miejscowości Starosielce. Protokóły sesji oraz posiedzeń Prezydium MRN zawierają materiały dotyczące życia gospodarczego, stanu oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, a także działalności innych instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie miasta Starosielce w latach 1950-1954. Książki ewidencyjne nieruchomości dostarczają informacji na temat stanu zabudowy i stanowią swego rodzaju ewidencję ludności. Liczba jednostek w zespole: 269
Wyświetlanie 106 do 120 z 1 754 wpisów.