Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/21/0 Akta gospodarcze majątku Stelmachowo w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockim, należącego do Aleksandra Kaliksta hr. Rostworowskiego i jego spadkobierców 1919-1939 [1940-1951] 0 rozwiń
Akta dotyczące majątku Stelmachowo 1919-1939, sygn. 1-11. Varia związane z osobą Aleksandra Kaliksta hr. Rostworowskiego, materiały dotyczące stanu dóbr, umowy dzierżawne, korespondencja skarbowa i sądowa, rachunki, weksle. Sprawy hodowli bydła zarodowego. Planu majątku Stelmachowo /1928/, sygn. 12-14. Plany gruntów majątku, 2 mapy gospodarcze lasów. Papiery pozostałe po Szczęsnym Władysławie Stępczyńskim /dzierżawcy dóbr? 1935-1951, sygn. 15-17. Varia dotyczące rodziny Stępczyńskich oraz spraw majątku Milin w powiecie sochaczewskim /Wł. Emilii Wodzińskiej/. Liczba jednostek w zespole: 17
4/22/0 Akta gminy Stelmachowo 1845-1869 1579 rozwiń
Zespół składa się z akt dotyczących sprawy udzielania zapomóg mieszkańcom gminy podczas nieurodzajów w latach czterdziestych oraz z obszernej korespondencji wójta z władzami i materiałów okólnych organów administracji cywilnej i wojskowo-policyjnej z okresu powstania styczniowego. Poszyt zatytułowany Akta tyczace się nieporządków zawiera szczegółowe informacje o przebiegu powstania w gminie Stelmachowo, a także-w mniejszym zakresie -na obszarze powiatu łomżyńskiego. Znajdują się tam m.in. wykazy uczestników powstania, listy gończe i listy osób zabitych, 1845-1869; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/23/0 Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Podatku Przemysłowego 1905-1907 0 rozwiń
Sprawy płatności podatku przemysłowego przez właścicieli sklepu kolonialnego w Ostrołęce, mleczarskiego w Wiznie oraz wytwórni octu i lakierów w Łomży, 1905-1907, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/24/0 Kancelaria Gubernatora Suwalskiego 1900-1915 0 rozwiń
Sprawy cenzury, nadzoru policyjnego, zezwoleń na zmianę miejsca przebywania, 1900-1915, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/25/0 Rząd Gubernialny Suwalski 1875-1917 0 rozwiń
Wydział Administracyjny, 1875-1917, sygn. 1-18; Wydział Wojskowo- Policyjny, 1896-1917, sygn. 19-23; Wydział Weterynaryjny, 1903-1917, sygn. 24-32; Księgi kancelaryjne 1913-1917, sygn. 33-37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/26/0 Rada Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej [1843-1869] 1870-1917 38632 rozwiń
Zarządzenia władz nadrzędnych 1871-1914, sygn. 1-5. W roku 1973 doinwentaryzowano dopływy do zespołu. Organizacja lecznictwa i opieki społecznej na terenie guberni. 1888-1913, sygn. 6-8. Organizacja i działalność towarzystw dobroczynnych na terenie guberni 1884-1914, sygn. 9-10, 165. Protokoły posiedzeń Rady Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej. 1907-1915, sygn. 11-15, 166-170. Polityka personalna, akta osobowe. 1873-1917, 16-30, 171-174. Sprawy organizacyjno-finansowe i inne placówek podległych. 1890-1917, sygn. 31-39, 175-177. Sprawozdania z działalności Rady i placówek podległych – finansowe i rzeczowe 1890-1916, sygn. 40-48, 178-180. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Augustowa 1868-1913, sygn. 49-54. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Kalwarii 1893-1913, sygn. 55-56. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Mariampola 1880-1915, sygn. 57-58, 181-184. Placówki szpitalne na terenie Sejn 1894-1914, sygn. 59-60, 185. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Suwałk 1868-1915, sygn. 61-116, 186-225. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie miasta Władysławowa i powiatu władysławskiego. 1895-1914, sygn. 117-120. Legaty osób prywatnych na cele dobroczynne 1897-1915, sygn. 121-132. Protokoły rewizji kasowych 1911-1914, sygn. 133-134. Dokumentacja finansowa 1887-1917, sygn. 135-161, 226-237. Varia 1879-1917, sygn. 162-164, 238-246. Liczba jednostek w zespole: 246
4/28/0 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej [1866-1873] 1899-1918 0 rozwiń
Akta spraw /1866-1873/ 1899-1904, 3 j.a. Akta dotyczące przejmowania przez skarb majątku parafii rzymsko- katolickiej Brańszczyk oraz sprawozdanie opisowe z urządzania lasów w leśnictwie Szlanów w powiecie mariampolskim. Akta personelu 1908-1919, 11 j.a. Plan leśnej działki majoratu Smrock w pow. makowskim 1893, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 15
4/29/0 Komisja Likwidacyjna Ewakuowanych Urzędów Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej 1918-1919 0 rozwiń
Materiały dotyczące likwidacji poszczególnych urzędów /spisy personelu, wykaz mienia, spisy akt/ m.in. Zarządu Dóbr Państwowych Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej, Rządu Gubernialnego Suwalskiego, Wydziału Weterynarii Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego, Urzędu Gubernialnego Łomżyńskiego do Spraw Włościańskich, urzędów z terenu powiatów ostrowskiego. Zarządzenia, korespondencje, księgi kasowe. Liczba jednostek w zespole: 16
4/30/0 Urząd Powiatowy Białostocki do Spraw Wymiaru Podatku Przemysłowego 1904-1914 0 rozwiń
Wykaz płatników podatku przemysłowego 1904-1914, sygn. 1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/31/0 Urząd Powiatowy Białostocko-Sokólski do Spraw Czynszowych 1887-1914 0 rozwiń
Zrządzenia władz zwierzchnich, księga postanowień Urzędu z lat 1893-1914, materiały dotyczące spraw czynszowych w majątkach Niezbudka Michałowo i Supraśl w powiecie białostockim, sprawa wykupu gruntów czynszowych w Ostrówku w powiecie sokólskim, dane o dzierżawcach nieruchomości miejskich w Białymstoku 1887-1914, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/32/0 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Grodzieńskiej [1840-1851] 1901-1915 0 rozwiń
Zespół posiada układ rzeczowy: Priora 1840-1851, 1 j.a., sygn. 1. Akta dotyczące lustracji dóbr państwowych Klejniki w pow. bielskim. Akta spraw wytworzone są przez następujące urzędy leśne: Brześć, Miedna, Małoryte, Ruda w pow. Brześć, Bereza, Dereczyn, Diatłów Kosów, Rożan, Słonim, Szczary w pow. Słonim, Jałówka, Wołkowysk w pow. Wołkowysk, Prużana w tymże powiecie oraz Nowy Ostrów w pow. Sokółka, Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich. Korespondencja prowadzona przez leśnictwa. 1910-1915, 18 j.a., sygn. 2-19. Sprawy personalne. Uposażenie i zakresy czynności 1904-1915, 21 j.a., sygn. 20-40. Sprawozdawczość dotycząca leśnictwa 1912-1915, 7 j.a., sygn. 41-47. Gospodarka leśna 1902-1915, 24 j.a., sygn. 48-71. Sprzedaż i zamiana działek leśnych 1907-1915, 5 j.a., sygn. 72-76. Dzierżawa lasu 1902-1915, 10 j.a., sygn. 77-86. Sprzedaż drzewa 1902-1915, 9 j.a., sygn. 87-95. Bezpłatne wydawanie drzewa 1908-1915, 6 j.a., sygn. 96-101. Nadzór nad lasami prywatnymi 1912-1914, 3 j.a., sygn. 102-104. Nielegalne wyręby i pasienie bydła. Sprawa serwitutów lasach państwowych 1911-1915, 26 j.a., sygn. 105-130. Budowa i remont budynków na terenie leśnictw1901-1915, 5 j.a., sygn. 131-135. Finanse leśnictw 1911-1915, 17 j.a., 136-152. Sprawy różne dotyczące leśnictw Ruda i Szczary 1912-1914, 4 j.a., sygn. 153-156. Plany wsi i gruntów 1850 –1911, 10 j.a., sygn. 157-166. Liczba jednostek w zespole: 166
4/33/0 Komisja Lustracyjna Grodzieńska-plany [1844-1866] 1867-1871 [1873-1905] 0 rozwiń
Materiały kartograficzne z terenu powiatów białostockiego, bielskiego, sokólskiego i wołkowyskiego [1844-1866] 1867-1871 [1873-1905], sygn. 1-334. (dane dotyczące państwowego stanu posiadania gruntów, z zaznaczonymi granicami wsi oraz ogólną powierzchnią gruntów). Korekta ewidencji nab. 3421/2012 5 j.a -0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 339
4/34/0 Białostocka Obwodowa Komisja Budowlana 1833-1843 35373 rozwiń
Księgi protokołów, 1833-1843, sygn. 1-21; Akta spraw, 1833-1843, sygn. 22-106. Liczba jednostek w zespole: 106
4/35/0 Komisja Aprowizacji Ludowej Obwodu Białostockiego 1834-1841 0 rozwiń
Układ akt chronologiczno-numerowy. Są tu: dwie księgi protokołów Komisji z lat 1833 i 1838, akta dotyczące budowy magazynów włościańskich w dobrach ziemskich, Kościelnych i wsiach szlachty zagrodowej, informacje o zapasach zboża w magazynach, o stanie zasiewów, kapitałach aprowizacyjnych w poszczególnych powiatach obwodu, zaludnieniu itp. 1834-1841, 19 j.a., sygn.1-19. Liczba jednostek w zespole: 19
4/36/0 Mierniczy Obwodu Białostockiego 1816-1843 0 rozwiń
Zespół zachowany fragmentarycznie. Zawiera zarządzenia władz nadrzędnych w sprawie struktury urzędu, korespondencję w sprawach osobowych i finansowych mierniczych powiatowych, sprawozdania z dokonywanych czynności, raporty o prowadzonych pomiarach majątków skarbowych (w tym m.in. o pomiarach tzw. dóbr białostockich, tj. wsi: Białostoczek, Wysoki Stoczek, Ogrodniczki, Zawady, Osowicze itp., folwarku Klepacze, starostw: knyszyńskiego i goniądzkiego) oraz korespondencję dotyczącą zabezpieczenia podwód mierniczym; 1816-1843, sygn. 1-24 Dopływ: kn. 2300/1998r. 1 j.a. – 0,01 mb Liczba jednostek w zespole: 25
4/37/0 Kreślarnia Obwodu Białostockiego 1836-1839 0 rozwiń
Zespół zachowany fragmentarycznie; zawiera wyłącznie rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne 20 (nw.) wsi skarbowych w ekonomii klenickiej, leśnictwa bielskiego; 1836-1839, sygn. 1-20 Borysówka, Chrabostówka, Cimochy, Gorodzisko, Kapitańszczyzna, Kotówka, Koweła, Krzywiec, Kuraszewo, Kutowa, Lady, Łosinka, Ochrymy, Osówka, Porosłe, Rybaki, Rzepiska, Trywieża, Wasilkowo, Waśki. Liczba jednostek w zespole: 20
4/38/0 Białostocko-Sokólski Zjazd Pośredników Polubownych [1861] 1868-1905 [1910] 0 rozwiń
Materiały z terenu pow. Białystok (akta) 1872-1886, sygn. 1 (spór o pastwisko w lesie Turośniańskim ze wsią Dołki i Gziki, gm. Juchnowiec Plany: gm. Białostoczek 1872-1891, sygn. 2-8; gm. Choroszcz 1874-1878, sygn. 9-20 (nadziały włościan, parcelacja majątków); gm. Dojlidy 1874-1910; sygn. 21-29; gm. Gródek 1875-1878, sygn. 30-37; gm. Jaświły 1871-1901, sygn. 38-51; gm. Juchnowiec 1876-1892, sygn. 52-70; gm. Krypno 1872-1902, sygn. 71-82; gm. Obrubniki 1873-1903, sygn. 83-101; gm. Przytulanka 1871-1902, sygn. 102-126; gm. Trypucie 1877, sygn. 127; gm. Zabłudów 1875-1892, sygn. 128-145; gm. Zawyki 1876, sygn. 146-148; Plany bez określenia przynależności do gmin 1861-1905, sygn. 149-166; Materiały z terenu pow. Sokółka, plany: gm. Kamionka 1874, sygn. 167-172 (+ 1j.a.); gm. Kruglany 1874-1881, sygn. 173-178; gm. Makowlany 1872-1875, sygn. 179-182; gm. Nowa Wola 1883, sygn. 183; gm. Ostrów 1875-1890, sygn. 184-187 (+ 1j.a.); gm. Zubrzyca 1874-1877, sygn. 188-194; gm. Bagny 1871, sygn. 166a. 1 j.a. (przes.3/2006r) plan wsi Siekierki z lat 60-tych XIXw. korekta ewidencji/ nab.3373/2011r.; 1874-1902, 7 j.a.-0,00 mb. korekta ewidencji/ nab.3377/2011r.; 1872-1876, 2 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 207
4/39/0 Komisja Urządzeń Rolnych Powiatu Białostockiego - mapy 1907-1914 0 rozwiń
Materiały kartograficzne ( w tym plany działek gruntowych włościan, pochodzących z parcelacji wspólnot i podziału ziemi wiejskiej na chutory; granice działek, powierzchnia gruntów, wykazy właścicieli) z terenu pow. białostockiego; 1907-1914; sygn. 1-107 Układ planów – alfabetyczny. korekta ewidencji/ nab.3372/2011r.; 1908-1914, 6 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 113
4/40/0 Komisja Urządzeń Rolnych Powiatu Sokólskiego - mapy 1907-1915 0 rozwiń
Materiały kartograficzne z terenu powiatu sokólskiego 1907-1915; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/41/0 Urząd Miejski Białostocki do Spraw Opieki nad Rodzinami Zmobilizowanych Wojskowych Niższej Rangi 1914-1917 0 rozwiń
Generalia 1914-1915, sygn. 1-6. Wykaz rodzin otrzymujących zapomogi, korespondencja finansowa. Specialia 1914-1917, sygn. 7-2020. Akta jednostkowe dotyczące poszczególnych rodzin zmobilizowanych wojskowych /dane o stanie rodzinnym i majątkowym, informacje o wysokości zapomóg itp./ Liczba jednostek w zespole: 2020
Wyświetlanie 21 do 40 z 1 751 wpisów.