Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/353/4 Świadectwa szkół różnego typu z terenu miasta Białystok 1898, 1926-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/353/5 Świadectwa szkół różnego typu z terenu województwa białostockiego 1926-1931, 1936, 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/353/6 Świadectwa szkół różnego typu spoza województwa białostockiego 1927-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/353/7 Świadectwa metrykalne uczniów 1902-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/354/0 Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego w Białymstoku 1953-1957 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne Biura 1956-1957, sygn. 1; Plenum WK FJN w Białymstoku, Protokół, 1956, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium WK FN w Białymstoku 1956, sygn. 3; Plany pracy WK FN w Białymstoku, 1956, sygn. 4; Sprawozdania finansowe miesięczne 1953, sygn. 5; Sprawozdania z udziału posłów w spotkaniach poselskich 1955, sygn. 6; Protokoły posiedzeń Zespołu Poselskiego 1955-1956, sygn. 7; Życiorysy kandydatów na posłów 1956, sygn. 8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/355/0 Front Jedności Narodu Wojewódzki Komitet w Białymstoku 1957-1984 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń WK, 1957-1981, sygn. 1-8; Protokoły posiedzeń Prezydium WK, 1957-1983, sygn. 9-14; Protokoły posiedzeń Sekretariatu WK FJN, 1974-1981, sygn. 15-16; Plany pracy oraz sprawozdania z działalności FJN, 1958-1981, sygn. 17-30; Organizacja. Skład osobowy instancji FJN, 1961-1965, 1981, sygn. 31-37; Protokoły posiedzeń powiatowych komitetów FJN oraz ich prezydiów, 1959-1975, sygn. 38-79; Sprawozdania z działalności powiatowych komitetów FJN, 1959-1976, sygn. 80-102; Kontrola działalności terenowych komitetów FJN, 1962-1981, sygn. 103-106; Wybory do Sejmu i rad narodowych, 1952, 1958-1980, sygn. 107-123; Samorząd mieszkańców, 1973-1981, sygn. 124-132; Działalność propagandowa, 1958-1978, sygn. 133-140; Wojewódzka Rada Kobiet, 1969-1981, sygn. 141-145; Komisja do spraw Indywidualnej Profilaktyki Społecznej, 1977-1981, sygn. 146-151; Społeczne komisje pojednawcze 1974-1980, sygn. 152-158; Komisja do spraw Kultury i Obyczajowości Obywatelskiej, 1974-1980, sygn. 159-165; Sprawy ochrony środowiska, 1959-1980, sygn. 166-173; Sprawy emerytów, 1975-1979, sygn. 174-176; Czyny społeczne, 1958-1980, sygn. 177-191; Konkurs,,Współzawodnictwo miast o tytuł...”, 1963-1972, sygn. 192-193; Konkurs,, Mieszkańcy swojemu miastu”, 1973-1980, sygn. 194-200; Konkurs,, Mistrz Gospodarności”, 1978-1982, sygn. 201-204; Sprawy rolnictwa, 1963-1980, sygn. 205-208; Obchody rocznic, 1958-1980, sygn. 209-232; ,,Zasłużeniu Białostocczyźnie”, 1974-1980, sygn. 233-243; Społeczny Fundusz Budowy Szkół, 1959-1965, sygn. 244-253; Wojewódzki Zespół Poselski, 1957-1965, 1975, sygn. 254-260; Różne, 1966-1981, sygn. 261-265; Komisja Likwidacyjna Biura WK FJN, 1983-1984, sygn. 266. Liczba jednostek w zespole: 266
4/356/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Białymstoku 1948-1980 0 rozwiń
Materiały Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczych, 1953-1976, sygn. 1-7; Protokoły z posiedzeń Plenum WRZZ, 1953-1980, sygn. 8-28; Protokoły z posiedzeń Prezydium WRZZ, 1948-1980, sygn. 29-73; Protokoły z posiedzeń Plenum i Prezydium Okręgowej Komisji Porozumiewawczej, 1958, sygn. 74; Materiały komisji problemowych, 1952-1973, 75-99; Sprawozdania z działalności WRZZ 1945-1979, sygn. 100-114; Materiały dotyczące aktywu związkowego 1949-1976, sygn. 115-134; Materiały Miejskiej i powiatowych Rad Związków Zawodowych 1951-1975, sygn. 135-206; Materiały dotyczące ochrony pracy 1954-1975, sygn. 207-98; Finanse 1948-1956, sygn. 299-341; Liczba jednostek w zespole: 341
4/357/0 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Białostockiej 1945-1950 0 rozwiń
Rozkazy, zarządzenia, instrukcje Kom. Głównej, lata 1945 – 1950, sygn. 1-12, Materiały do pracy organizacyjnej i ideowo-wychowawczej, lata 1949 – 1950, sygn. 13-14, Korespondencja z Kwaterą Główną i Chorągwią Białostocką, lata 1945 – 1950, sygn. 15-18, Rozkazy komend z całego kraju, lata 1946 – 1950, sygn. 19-21, Rozkazy Komendy Chorągwi, lata 1945 – 1949, sygn. 22-24, Zarządzenia, polecenia i instrukcje dla hufców, lata 1946 – 1950, sygn. 25-29, Plany pracy i sprawozdania Kom. Chorągwi, lata 1949 – 1950, sygn. 30-33, Meldunki do Naczelnictwa, protokóły wizytacji hufców, lata 1949 – 1950, sygn. 34-36, Protokóły odpraw komendy, drużynowych, hufcowych, lata 1949 – 1950, sygn. 37-42, Protokóły zebrania koła ZMP, rok 1950, sygn. 43, Nominacje, zwolnienia, kwestionariusze, ankiety osobowe, lata 1947 – 1950, sygn. 44-52, Protokóły, uchwały w sprawach personalnych, lata 1949 – 1950, sygn. 53-57, Wykazy szkół i drużyn, lata 1945 – 1950, sygn. 58-61, Akcje letnie, lata 1946 – 1950, sygn. 62-70, Sprawy budżetowe, rok 1949, sygn. 71, Materiały dot. działalności ZHP, lata 1947 – 1949, sygn. 72-73, Korespondencja z różnymi organizacjami i instytucjami, lata 1945 – 1950, sygn. 74-88, Sprawozdania i meldunki hufców i Komend Powiatowych, lata 1945 – 1950, sygn. 89-120, Zdjęcia grupowe (niezidentyfikowane), sygn. 121, Meldunki i sprawozdania drużyn powiat Augustów, Bielsk Podlaski, Łomża rok 1949 - 1950, sygn. 121-131. Liczba jednostek w zespole: 131
4/358/0 Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej w Białymstoku 1945-1949 0 rozwiń
Instrukcje – CKOS, WKOS, lata 1947 – 1949, sygn. 1-2, Kontrola WKOS i PKOS przez przedstawiciela CK, rok 1947, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Zarządu WKOS, lata 1945 – 1949, sygn. 4-7, Sprawozdania z działalności WKOS, lata 1946 – 1949, sygn. 8-12, Preliminarze i sprawozdania finansowe WKOS, lata 1945 – 1949, sygn. 13-21, Protokóły posiedzeń Zarządów PKOS, lata 1946 – 1949, sygn. 22-29, Sprawozdania z działalności PKOS, lata 1946 – 1949, sygn. 30-40, Lustracje PKOS przez przedstawicieli WKOS, lata 1946 – 1949, sygn. 41-75, Sprawy personalne PKOS, rok 1949, sygn. 76-85, Akcja Pomocy Zimowej: Regulamin, instrukcje, rok 1946, sygn. 86, Protokóły zebrań Zarządu – wojewódzkiego, powiatowych, lata 1946 – 1949, sygn. 87-92, Sprawozdania opisowe i finansowe – woj. komitetu i pow. komitetów, lata 1946 – 1948, sygn. 93-97, Protokóły rozpakowania paczek z darami Polonii, lata 1947 – 1948, sygn.98, Akcja dla amnestionowanych, rok 1947, sygn. 99, Wojewódzka Komisja Likwidacyjna: Okólniki i zarządzenia, powołanie Komisji, rok 1949, sygn. 100, Protokóły posiedzeń Komisji, rok 1949, sygn. 101-102, Sprawozdanie z likwidacji WKOS, rok 1949, sygn. 103, Sprawozdania z likwidacji PKOS (wg powiatów), rok 1949, sygn. 104-106, Przekazanie biur PKOS, rok 1949, sygn. 107, Przekazanie placówek PKOS na rzecz samorządu i władz szkolnych, rok 1949, sygn. 108. Liczba jednostek w zespole: 108
4/359/0 Powiatowy Komitet Społeczny w Sokółce 1945-1949 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Zarządu PKOS, lata 1946 – 1949, sygn. 1-2, Sprawozdania opisowe, finansowe i z akcji pomocy zimowej PKOS, lata 1945 – 1949, sygn. 3-5, Zarządzenia poinspekcyjne WKOS, lata 1947, 1949, sygn. 6, Książka fonogramów PKOS, rok 1947, sygn. 7, Wydatki budżetowe, rok 1947, sygn. 8-9, Dłużnicy i wierzyciele, fundusz zapomogowy, rok 1947, sygn. 10, Subwencje dla GKOS, lata 1947 – 1948, sygn. 11, Wpływy finansowe instytucji finansowych, rok 1947, sygn. 12, Instrukcje CKOS i WKOS, lata 1947 – 1949, sygn. 13, Kuchnia ludowa, lata 1948 – 1949, sygn. 14, Komisja Likwidacyjna PKOS, rok 1949, sygn. 15, Akta personalne pracowników PKOS, lata 1948 – 1949, sygn. 16, Protokóły posiedzeń GKOS, lata 1946 – 1948, sygn. 17-20, Sprawozdania miesięczne z działalności GKOS, lata 1947 – 1949, sygn. 21-30, Sprawozdania z lustracji GKOS, lata 1947 – 1948, sygn. 31, Akta personalne pracowników GKOS, lata 1947 – 1948, sygn. 32-35, Podania do PKOS w sprawie pomocy materialnej, lata 1947 – 1948, sygn. 36. Liczba jednostek w zespole: 36
4/360/0 Związek "Samopomocy Chłopskiej" Zarząd Wojewódzki w Białymstoku 1944-1957 0 rozwiń
Prezydium: Protokóły i materiały walnych zjazdów, lata 1944 – 1957, sygn. 1-5, Likwidacja ZSCH, rok 1957, sygn. 6, Dział Organizacyjny: Ocena akcji wyborczej, lata 1950 – 1955, sygn. 7, Sprawozdania okresowe – z działalności organizacyjnej Zarządu Wojewódzkiego, skargi i zażalenia, lata 1951 – 1956, sygn. 8-9, Dział Rolny: Sprawozdania i oceny okresowe – m.in. z działalności Kół Gospodyń Wiejskich, lata 1950 – 1955, sygn. 10-11, Dział Kulturalno-Oświatowy: Sprawozdania – turystyka, akcje masowe, lata 1952 – 1956, sygn. 12-13, Dział Administracyjno-Finansowy: Bilanse – Zarządu Wojewódzkiego, lata 1949 – 1956, sygn. 14-19, Protokóły poinspekcyjne – kontrola finansowa Zarządu Wojewódzkiego, lata 1955 – 1957, sygn. 20 Liczba jednostek w zespole: 20
4/361/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku 1946-1952 0 rozwiń
Statut Towarzystwa, instrukcje – reorganizacja Towarzystwa, lata 1946, 1951, sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń zarządów powiatowych, lata 1946 – 1952, sygn. 3-8, Sprawozdania z działalności i finansowe Z.P., lata 1947 – 1952, sygn. 9-15, Budowa i lustracje burs TBS – organizacja gminnych kół TBS, budowa burs w poszczególnych powiatach, lata 1947 – 1952, sygn. 16-30. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3639/2017r. 4 j.a-0,10 mb. Liczba jednostek w zespole: 34
4/362/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddziały Powiatowe 1946-1952 0 rozwiń
Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Augustowie, lata 1946 – 1951, sygn. 1-6, Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Białymstoku, lata 1946 – 1951, sygn. 7-10, Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Bielsku Podlaskim, lata 1948 – 1950, sygn. 11-14, Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Grajewie, lata 1948 – 1951, sygn. 15-16, Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Kolnie, lata 1948 – 1951, sygn. 17-18, Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Łomży, lata 1949 – 1950, sygn. 19, Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Olecku, lata 1946 – 1950, sygn. 20-23, Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Sokółce, lata 1946 – 1951, sygn. 24-28, Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Suwałkach, lata 1949 – 1951, sygn. 29-31, Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, lata 1948 – 1950, sygn. 32-35. Liczba jednostek w zespole: 35
4/362/1 Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Augustowie 1946-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
4/362/2 Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Białymstoku 1946-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/362/3 Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Bielsku Podlaskim 1948-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/362/4 Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Grajewie 1948-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/362/5 Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Kolnie 1948-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/362/6 Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Łomży 1949-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/362/7 Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Olecku 1946-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 381 do 400 z 1 751 wpisów.