Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/494/0 Związek Spółdzielni Przemysłowych i Rzemieślniczych Delegatura w Białymstoku 1947-1954 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Rady Nadzorczej; materiały założycielskie; zarządzenia wewnętrzne; bilanse poszczególnych spółdzielni, 1947-1954; sygn. 1-41 Liczba jednostek w zespole: 41
4/495/0 Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Włókienniczo-Odzieżowych w Białymstoku 1949-1955 0 rozwiń
Bilanse spółdzielni krawieckich, plany finansowe, protokóły z posiedzeń , zebrań i narad roboczych, kontrole i zalecenia pokontrolne, protokóły posiedzeń Zarządu, 1949-1955; sygn. 1-49 Liczba jednostek w zespole: 49
4/496/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Bielskiego 1948-1949 [1949-1951] 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Dyrekcji KKO, lata 1948 – 1949, sygn. 1, Bilans za 1948 r., lata 1948 – 1949, sygn. 2, Likwidacja KKO, lata 1949 – 1950, sygn. 3-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/497/0 vacat - Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/498/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Bielsku Podlaskim 1921-1933 0 rozwiń
Rejestry pomiarowo-szacunkowe akta postępowania technicznego i akta w sprawie scalenia gruntów, parcelacji majątków i zniesienie służebności. W formie załączników występują wypisy z wykazów hipotecznych, odpisy akt notarialnych, informacje archiwalne z akt uwłaszczeniowych oraz szkice i plany gruntów. Parcelacja majątków 1921-1933, sygn. 1-75, 208 Scalanie gruntów wsi 1921-1933, sygn. 76-133, 207, 209-211. Likwidacja serwitutów i zniesienie służebności 1921-1933, sygn. 134-182, 184-185. Drenowanie gruntów 1927, sygn. 211-213. Liczba jednostek w zespole: 212
4/499/0 Starostwo Powiatowe Bielsko-Podlaskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [1922-1933] 1934-1939 [1940-1943][1957-1961] 0 rozwiń
Parcelacja majątków 1931-1939, sygn. 1-27, 304-310. Akta formalno-prawne i rejestry pomiarowo-szacunkowe. Jako załączniki występują odpisy akt notarialnych, wypisy hipoteczne, odpisy z akt uwłaszczeniowych. Palny i szkice gruntów. Scalanie gruntów wsi 1922-1939, sygn. 28-245, 302, Likwidacja serwitutów i zniesienie służebności 1923-1937, sygn. 246-258, 303. Wtórne egzemplarze 1933-1939, 259-289, sygn. Rejestry pomiarowe. Belskij Rajonnyj Zemelnyj Otdel 1940-1941, sygn. 290-295. Sprawy wydzielenia działek. Katasteramt Bielsk 1943, 196-301, sygn. Operaty techniczne, szkice i plany majątków. Liczba jednostek w zespole: 318
4/500/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Bielsku Podlaskim [1934-1936] 1944-1947 [1948-1961] 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności urzędu, lata 1945 – 1947, sygn. 1, Sprawozdawczość hipoteczna – akcja wpisywania prawa własności do ksiąg hipotecznych, rok 1946, sygn. 2, Wykazy majątków państwowych, rok 1946, sygn. 3, Wykazy majątków rozparcelowanych, lata 1945 – 1946, sygn. 4, Scalanie gruntów – wsi Bacicki, Bujnowo, Granne, Jarmarkowszczyzna, Kalnica, Kozłowo, Markowo Wielkie, Nowosady, Saki, lata [1934] 1944 – 1946, sygn. 5-13, Parcelacja majątku Stawek gm. Narew, rok 1944, sygn. 14, Korespondencja dot. majątków państwowych, lata 1944 – 1947, sygn. 15, Protokóły podziału majątków – Knorydy Dolne, Knorydy Średnie, Kalejczyce, Hryniewicze Duże, rok 1944, sygn. 16-18, Spis bezrolnych i małorolnych z majątku wsi Bystre, rok 1944, sygn. 19, Wykaz majątków na terenie powiatu bielskopodlaskiego z określeniem wielkości obszaru gruntów, lata 1946 – 1947, sygn. 20, Spis małorolnych i bezrolnych miasta Bielsk Podlaski, b.d, sygn. 21, Dopływy: Akta księgi wieczystej majątku w. Jancewicze, lata 1944 – 1948 [1958], Akta parcelacji gruntów wsi Doratynka, lata 1944 – 1946 [1961], Rejestry szczegółowe pomiarowo-szacunkowe przed i po scaleniu w. Jagodniki gm. Hajnówka, rok 1947, Akta w sprawie scalenia gruntów w. Jagodniki, rok 1947, Akta parcelacji gruntów w. Starokornin, lata 1944 – 1947 [1949 – 1961]. Liczba jednostek w zespole: 26
4/501/0 Starostwo Powiatowe Bielsko-Podlaskie [1939] 1944-1950 [1957-1958] 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny – sprawy organizacyjne, protokóły zjazdów burmistrzów, wójtów i sekretarzy, protokóły zebrań kierowników urzędów niezespolonych, sprawozdania referatów i samorządu terytorialnego, sprawozdania ZM i ZG, sprawozdania urzędów niezespolonych, protokóły i zarządzenia polustracyjne, sprawy podziału terytorialnego, lata 1944 – 1950, sygn. 1-106, Referat Administracyjno-Prawny – sprawy majątków opuszczonych, rok 1945, sygn. 107, Referat Karno-Administracyjny – statystyka wykroczeń administracyjnych, rok 1946, sygn. 108, Referat Społeczno-Polityczny – wykazy cudzoziemców i mniejszości narodowych, zestawienia cyfrowe, sprawy wyznaniowe, zbrodnie, lata 1945 – 1947, sygn. 109-116, Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – raporty Wydziału Śledczego KP MO, rok. 1946, sygn. 117, Referat Opieki Społecznej – wykaz wdów, sierot i inwalidów, sprawozdania z zakresu pomocy społecznej, lata 1945 – 1947, sygn. 118-126, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – parcelacja i osadnictwo, protokóły posiedzeń Pow. Komisji Ziemskiej, szkolenie instruktorów rolnych, statystyka rolna, sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 127-142, Referat Weterynarii – sprawozdania z działalności, lata 1946 – 1947, sygn. 143-144, Referat Aprowizacji i Handlu – protokóły kontroli, sprawy nadużyć, statystyka handlu, lata 1946-1948, sygn. 145-147, Referat Handlu – protokóły komisji, rok 1950, sygn. 148-149, Referat Przemysłowy – wykaz zakładów przemysłowych, zniszczenia obiektów, lata 1944 – 1950, sygn. 150-154, Referat Budowlany – ewidencja sił technicznych, sprawozdania z odbudowy, plany i projekty budowy, lata 1944-1949, sygn. 155-165, 273-278, Referat Pomiarów – sprawozdania i statystyka, rejestry pomiarów, lata 1947 – 1949, sygn. 166-167, 279-312, Referat Kultury i Sztuki – wykazy obiektów zabytkowych, rok 1948, sygn. 168, Referat Wojskowy, Dział Samorządu – świadczenia wojenne, rok 1945, sygn. 169, Referat Ogólno-Administracyjny – sprawy organizacyjne, protokóły posiedzeń Wydziału Powiatowego, majątek Powiatowego Związku Samorządowego, lata 1948 – 1950, sygn. 170-188, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1950, sygn. 189-201, 313-317, Referat Inspekcyjny Samorządu Gminnego – sprawozdania organizacyjne ZM i ZG, budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1950, sygn. 202-272, Dopływ: Akta parcelacji os. Boćki i majątek Podmokłe gm. Milejczyce, lata 1948 – 1950, sygn. 318-319, Rejestry pomiarowe dot. parcelacji, scaleń, protokóły przejęcia mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR, lata 1947 – 1949 [1957 – 1958], 9 j.a., brak jednostek o sygn. 164, 165, 170. Dopływy: kn. 2854/2006r. 1948, 2 j.a. kn. 2974/2007r. 9 j.a.-0,10 mb Liczba jednostek w zespole: 336
4/502/0 Powiatowa Rada Narodowa w Bielsku Podlaskim 1944-1950 0 rozwiń
Akta wytworzone przez Biuro Prezydialne PRN – protokóły posiedzeń PRN, Prezydium PRN i posiedzeń Wydziału Powiatowego, sprawozdania z działalności PRN, protokóły Komisji, lata 1944 – 1950, sygn. 1-20, Akta wytworzone przez podlegle MRN i GRN – protokóły posiedzeń MRN i GRN, sprawozdania z działalności miejskich i gminnych rad narodowych, protokóły Komisji, lata 1947 – 1950, sygn. 21-103, Akta organów wykonawczych samorządu terytorialnego – sprawozdania Z.M. i Z.G., protokóły kontroli i zarządzenia polustracyjne inspektorów, lata 1947 – 1950, sygn. 104-123, Akta organów administracji państwowej, rok 1946, sygn. 124-126, brak jednostek o sygn. 12, 125. Liczba jednostek w zespole: 124
4/503/0 Wydział Powiatowy w Bielsku Podlaskim 1944-1947 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny Samorządu Powiatowego – sprawy organizacyjne, protokóły posiedzeń Wydziału Powiatowego, majątek Powiatowego Związku Samorządowego, lata 1944 – 1946, sygn. 1-5, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1944 – 1946, sygn. 6-18, Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego – sprawy organizacyjne ZM i ZG, protokóły posiedzeń Miejskich Rad Narodowych i Zarządów Miejskich, protokóły posiedzeń Gminnych Rad Narodowych i Zarządów Gminnych, protokóły zebrań sołtysów, protokóły lustracji i zarządzenia inspektorów, budżety i sprawozdania rachunkowe ZM i ZG, wykazy statystyczne z zakresu rolnictwa i ludności – skład społeczny, zawodowy i narodowościowy, lata 1944 – 1947, sygn. 19-125. Liczba jednostek w zespole: 125
4/504/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Bielsku Podlaskim 1947-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny – sprawy osobowe pracowników i delegatów społecznych, protokóły odprawy delegatów społecznych, lata 1948 – 1950, sygn. 1-5, Referat Inspekcji – protokóły z lustracji Zarządów Gminnych, lata 1949 – 1950, sygn. 6-9, Referat Ekonomiczny – plany pracy i sprawozdania z działalności, lata 1948 – 1950, sygn. 10-12, Referat Podatku Gruntowego – nadzór nad wymiarem podatku gruntowego – protokóły z lustracji biura oraz gmin, protokóły Powiatowej Komisji Podatku Gruntowego, sprawozdania z akcji oddłużania wsi, lata 1947, 1950, sygn. 13-15, Referat Statystyczny – zestawienia statystyczne wpływów i zaległości podatkowych gospodarstw opuszczonych, lata 1949 – 1950, sygn. 16-20. Liczba jednostek w zespole: 20
4/505/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Bielsku Podlaskim 1950, 1953-1955 0 rozwiń
Rozkazy dzienne, plany i sprawozdania, oceny działalności Komendy, lata 1950 – 1955, sygn. 1-4, Informacje o pracy hufców PO „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 5, Miesięczne zestawienie statystyczne koła ZMP, LZS, zespoły pieśni i tańca, rok 1954, sygn. 6, Statystyka hufców, lata 1954 – 1955, sygn. 7, Biuletyny Komendy Głównej PO „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 8, Praca polityczno-propagandowa, kulturalno-oświatowa, szkolenie w hufcach, lata 1954 – 1955, sygn. 9-11, Popularyzacja czytelnictwa, V Festiwalu Młodzieży i Studentów, lata 1954 – 1955, sygn. 12-13, Prace społeczne hufców, lata 1954 – 1955, sygn. 14, Rejestracja młodzieży do brygad, werbunek do szkół zawodowych, rok 1955, sygn. 15-16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/506/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Hajnówce 1953-1955 0 rozwiń
Plany pracy, sprawozdania i oceny działalności komendy, lata 1954 – 1955, sygn. 1, Praca polityczno-propagandowa, szkoleniowa, kulturalno-oświatowa i organizacyjna, lata 1953 – 1955, sygn. 2-3, Popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów, rok 1955, sygn. 4, Prace społeczne hufców, lata 1954 – 1955, sygn. 5, Rejestracja młodzieży, skierowanie do brygad, werbunek do szkół zawodowych, lata 1953 – 1955, sygn. 6-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/507/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Siemiatyczach 1952-1955 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń kolektywu komendy, zebrań kadry, lata 1952 – 1954, sygn. 1-2, Sprawy personalne kadry PO „SP”, lata 1953 – 1955, sygn. 3, Plany i sprawozdania z działalności komendy, lata 1953 – 1955, sygn. 4-5, Meldunki polityczno-informacyjne o działalności, praca polityczno-propagandowa, lata 1953 – 1955, sygn. 6-7, Szkolenie i sport w hufcach, praca kulturalno-oświatowa, popularyzacja czytelnictwa, lata 1953 – 1955, sygn. 8-10, Wykazy hufców gromadzkich, rok 1954, sygn. 11, Prace społeczne hufców, lata 1954 – 1955, sygn. 12, Rejestracja młodzieży, lata 1953 – 1954, sygn. 13, Wykazy gospodarki sprzętem strzelniczym i amunicją, lata 1953 – 1954, sygn. 14. Liczba jednostek w zespole: 14
4/508/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Bielsku Podlaskim 1945-1950 [1951-1959] 0 rozwiń
Referat Ogólny – 9 j.a., Referat Finansowo-Budżetowy – 6 j.a., Referat Prawny – 4 j.a., Referat Planowania i Statystyki – 3 j.a., Referat Osadnictwa – 12 j.a., a/ Rejonowy Inspektor Osadnictwa w Hajnówce - 5 j.a.; b/ Rejonowy Inspektor Osadnictwa w Siemiatyczach - 14 j.a., Referat Etapowy – 7 j.a. ( Punkt Etapowy Białowieża, Punkt Etapowy Hajnówka, Punkt Przejściowy Czeremcha), Referat Transportowy – 2 j.a., Referat Przesiedleńczy – 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 64
4/509/0 vacat- Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku - przekazany do IPN-Oddział w Białymstoku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/510/0 Towarzystwo Szkoły Świeckiej Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku 1957-1969 0 rozwiń
Wojewódzki Zjazd, posiedzenia Zarządu i Prezydium, 1957-1969, sygn. 1-3; Konferencje rejonowe i środowiskowe, 1959-1967, sygn. 4-7; Okólniki i Zarządzenia Min. Oświaty, 1958-1968, sygn. 8; Plany pracy i sprawozdania Zarządu, 1958-1969, sygn. 9-12 Kronika Zarządu Oddziału Wojewódzkiego za lata 1957-1963, 1967, sygn. 13; Protokóły Komisji Rewizyjnej, 1958-1963, sygn. 14; Preliminarze, budżety i bilanse Zarządu Wojewódzkiego, 1957-1969, sygn. 15-16; Informacje o stanie organizacyjnym i działalności merytorycznej zarządów oddziałów powiatowych, 1963-1965, sygn. 17; Materiały dot. działalności Zarządów Oddziałów Powiatowych, 1959-1969, sygn. 18-37; „Uniwersytet dla Rodziców”, 1961-1964, sygn. 38; Wykazy uczestników konferencji i szkoleń organizowanych przez Zarząd Główny TSŚ, 1964-1969, sygn. 39; Członkowie wspierający, 1963-1968, sygn. 40; Akcje odczytowe, 1964-1968, sygn. 41-44; Korespondencja z zarządem głównym i osobami prywatnymi, 1958-1969, sygn. 45-50; Akta osobowe członków Zarządu Wojewódzkiego, 1959-1965, sygn. 51. Liczba jednostek w zespole: 51
4/511/0 Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli w Polsce Zarząd Wojewódzki w Białymstoku 1958-1969 0 rozwiń
Zjazdy wojewódzkie, 1962-1967, sygn.1; Plenarne posiedzenia Zarządu i Prezydium, 1958-1969, sygn. 2-5; Sprawozdania z działalności, 1963-1968, sygn. 6; Wojewódzka Komisja Rewizyjna, 1962-1968, sygn. 7; Odczyty i lektorzy, 1961-1969, sygn. 8-10; Korespondencja z Zarządem Głównym, 1965-1969, sygn. 11-14; Materiały dotyczące działalności Zarządów Oddziałów Powiatowych, 1958-1968, sygn. 15-32; Komisja Likwidacyjna, 1969, sygn. 33; Akta osobowe członków Zarządu Wojewódzkiego, 1959-1966, sygn. 34. Liczba jednostek w zespole: 34
4/512/0 Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej Zarząd Wojewódzki w Białymstoku 1969-1975 0 rozwiń
Materiały ze zjazdów wojewódzkich; protokóły posiedzeń Zarządu i Prezydium; plany i sprawozdania z działalności; akta zarządów powiatowych, 1969-1975; sygn. 1-42 Liczba jednostek w zespole: 42
4/515/0 Inspektor Podatkowy Powiatu Bielskiego 1915 0 rozwiń
Księgi ewidencyjne majątków ziemskich oraz skorowidze dla ustalenia podatku. Zawierają one wykaz właścicieli majątków ziemskich z podziałem na szlachtę i włościan. Znajdują się tam ponadto krótkie informacje o rodzaju użytków, oszacowana jest wartość majątku i ustalona wysokość podatku; 1915, sygn. 1-23 Liczba jednostek w zespole: 23
Wyświetlanie 541 do 560 z 1 751 wpisów.