Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/511/0 Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli w Polsce Zarząd Wojewódzki w Białymstoku 1958-1969 0 rozwiń
Zjazdy wojewódzkie, 1962-1967, sygn.1; Plenarne posiedzenia Zarządu i Prezydium, 1958-1969, sygn. 2-5; Sprawozdania z działalności, 1963-1968, sygn. 6; Wojewódzka Komisja Rewizyjna, 1962-1968, sygn. 7; Odczyty i lektorzy, 1961-1969, sygn. 8-10; Korespondencja z Zarządem Głównym, 1965-1969, sygn. 11-14; Materiały dotyczące działalności Zarządów Oddziałów Powiatowych, 1958-1968, sygn. 15-32; Komisja Likwidacyjna, 1969, sygn. 33; Akta osobowe członków Zarządu Wojewódzkiego, 1959-1966, sygn. 34. Liczba jednostek w zespole: 34
4/512/0 Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej Zarząd Wojewódzki w Białymstoku 1969-1975 0 rozwiń
Materiały ze zjazdów wojewódzkich; protokóły posiedzeń Zarządu i Prezydium; plany i sprawozdania z działalności; akta zarządów powiatowych, 1969-1975; sygn. 1-42 Liczba jednostek w zespole: 42
4/515/0 Inspektor Podatkowy Powiatu Bielskiego 1915 0 rozwiń
Księgi ewidencyjne majątków ziemskich oraz skorowidze dla ustalenia podatku. Zawierają one wykaz właścicieli majątków ziemskich z podziałem na szlachtę i włościan. Znajdują się tam ponadto krótkie informacje o rodzaju użytków, oszacowana jest wartość majątku i ustalona wysokość podatku; 1915, sygn. 1-23 Liczba jednostek w zespole: 23
4/516/0 Bielski Powiatowy Urząd Poborowy 1850-1874 0 rozwiń
Księgi ewidencyjne zawierają dane poborowych, tj. pochodzenie społeczne, wyznanie, umiejętności zawodowe, wzrost, kolor oczu i włosów, kształt nosa oraz znaki szczególne; 1850-1874, sygn. 1-13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/517/0 Bielski Powiatowy Naczelnik Wojskowy Guberni Grodzieńskiej 1874-1883, 1914-1915 0 rozwiń
Rozkazy i zarządzenia Naczelnika dotyczące spraw związanych z 102 Pułkiem Wiatskim oraz innymi jednostkami stacjonującymi na terenie powiatu. Akta dotyczące spraw związanych z wybuchem I wojny światowej (sprawy powszechnej mobilizacji, wykazy i zestawienia liczbowe poborowych i inne); 1874-1883, 1914-1925; sygn. 1-12 Liczba jednostek w zespole: 12
4/518/0 Akta urzędów administracji państwowej Powiatu Bielskiego 1809-1915 0 rozwiń
1.Bielski Horodniczy. Dzienniki korespondencyjne oraz listy kierowane do horodniczego, dotyczące zaostrzenia czujności, wprowadzenia godzin policyjnych, tropienia szpiegów, ścigania zbiegów, zbierania informacji o nastrojach ludności. 1809-1839, sygn. 1-5 2.Bielska Komenda Inwalidzka. Dzienniki korespondencyjne zawierające streszczenia pism wchodzących i wychodzących. 1838-1843, 1-4. 3.Bielska Powiatowa Komisja Spisowa. Księga zawierająca wykazy miejscowości z uwzględnieniem liczby mieszkańców, zabudowań gospodarczych oraz pisma urzędowe dotyczące m.in. sprawy budowy drogi żelaznej. 1896, sygn.1 4.Bielska Kasa Powiatowa. Wykazy zalegających podatników. 1849, sygn. 1-2. 5.Bielski Urząd Repartycyjny do spraw Podatku Przemysłowego. Spisy wiatraków i kuźni oraz sprawy podatkowe właścicieli zakładów przemysłowych. 1897-1915, sygn. 1-4 6.Bielski Powiatowy Urząd do Spraw Czynszu. Umowy dzierżawne, majątkowe hrabiego Ciecierskiego z mieszczanami Ciechanowca; ich podania oraz wypisy akt notarialnych. 1910-1911, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 17
4/518/1 Bielski Horodniczy 1809-1839 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
4/518/2 Bielska Komenda Inwalidzka 1838-1843 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/518/3 Bielska Powiatowa Komisja Spisowa 1896 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/518/4 Bielska Kasa Powiatowa 1849 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/518/5 Bielski Urząd Repartycyjny do Spraw Podatku Przemysłowego 1897-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/518/6 Bielski Powiatowy Urząd do Spraw Czynszu 1911 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/519/0 Pośrednik Polubowny Powiatu Bielskiego - mapy [1862,1864-1865] 1870-1915 0 rozwiń
Mapy dotyczące powiatu bielskiego [1862,1864-1865] 1870-1915; sygn. 1-70 Liczba jednostek w zespole: 70
4/520/0 Pośrednik Polubowny Powiatu Brzeskiego - mapy 1872-1891 0 rozwiń
Mapy dotyczące powiatu brzeskiego 1872-1891; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/521/0 Bielska Powiatowa Komisja Urządzeń Rolnych - mapy [1891] 1909-1915 0 rozwiń
Mapy gruntów w skali 1:8400 [1891] 1909-1915; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/522/0 Kolekcja materiałów kartograficznych powiatu bielskiego - mapy 1845-1951 0 rozwiń
Mapy powiatu bielskiego 1845-1912, 22 j.a. - mapy przeglądowe działek czynszowych, miejskich, kościelnych, ziemskich, własności państwowej i leśnej, obejmują następujące wsie: Baranowce, Ciełuszki, Kajanka, Kułaki, Liza, Łukawica, Moczydły, Mościska-uroczysko, Osówka, Pawłowicze, Sawiczyzna, Skórzec, Sokole, Śledzianów i Zabłocie (wieś i folwark). Mapy powiatu brzeskiego i prużańskiego 1865-1894, 1 j.a. - j.w. Wólka, Grabarka i Hajnówka. Mapy powiatu bielsko-podlaskiego 1929-1951, 5 j.a. - mapy o charakterze topograficznym i topograficzno-przeglądowym. korekta ewidencji/ nab.3370/2011r.; 1941-1944, 1 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 29
4/523/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Bielsku Podlaskim 1926-1939 0 rozwiń
Zespół akt jest szczątkowy. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Białymstoku 1938, sygn. 1. Dokumenty podróży służbowych 1939, sygn. 2. Biuletyny inwigilacyjne 1926-1939, sygn. 3-16. Inwigilacje 1938-1939, sygn. 17-18. Liczba jednostek w zespole: 17
4/524/0 Zarząd Gminny w Pawłach powiat bielski 1900-1915 0 rozwiń
Uchwały zebrań gminnych, zarządzenia starszyzny, kupno i sprzedaż ziemi, ubezpieczenie budynków od pożarów, dane o kulturze rolnej, sprawy opieki nad rodzinami poległych w czasie wojny, sprawy opieki społecznej nad sierotami, 1900-1915, sygn. 1-50. Liczba jednostek w zespole: 50
4/525/0 Akta zarządów gminnych powiatu bielskiego 1897-1918 0 rozwiń
525/1 Aleksandrovskoě Volostnoě Pravlenie Bělskogo Uězda, 1914-1918 - Strachovaja vědomosť krestjanskich stroěnij, 1904-1906, sygn. 1; - Akty o zastrachovanii stroěnij po Aleksandrovskoj Vołosti, 1913-1915, sygn. 2; - Strachovaja vědomosť krestjanskich stroěnij, 1916-1918, sygn. 3; - Posěmějnyě spiski krestjan Bělskogo Uězda, 19190, sygn. 4; 525/2 Maleševskoě Volostnoě Pravlenie - Akty o vzaimnom guběrnskom strachovanii sělskich stroěnij, 1897, sygn. 1; 525/3 Sěmiatičskoě Volostnoě Pravlenie Bělskogo Uězda - Akty o vzaimnom guběrnskom strachovanii sělskich stroěnii, 1909, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 6
4/525/1 Zarząd Gminny w Aleksandrówce powiat bielski 1914-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 561 do 580 z 1 751 wpisów.