Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/46/5 Naczelnik Policji 4 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
4/46/6 Naczelnik Policji 3 Rejonu Powiatu Sokólskiego Guberni Grodzieńskiej 1913-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/47/0 Urząd Wojewódzki Białostocki [1918-1919] 1920-1939 [1940,1967] 0 rozwiń
Zespół posiada układ strukturalny. Wyodrębnione zostały akta następujących komórek organizacyjnych: Wydział Ogólny, Wydział Administracyjny, Wydział Społeczno-Polityczny, Oddział Sztuki Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego, Wydział Samorządowy, [1918-1919] 1920-1939; sygn. 1-29, 32-318 oraz Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych [1918-1932] 1933-1939 [1940, 1967]; sygn. 204-1267 Akta Wydziału Ogólnego zawierają m.in. protokoły zebrań naczelników władz administracji państwowej II instancji oraz starostw powiatowych z lat 1929-1936; protokoły zebrań władz administracji państwowej I instancji z obszaru poszczególnych powiatów z lat 1927-1934; sprawy osobowe urzędników z lat 1918-1936. Akta Wydziału Administracyjnego zawierają sprawozdania dotyczące stanu parafii prawosławnych. Akta Wydziału Społeczno-Politycznego zawierają m.in. sprawozdania sytuacyjne wojewody, starosty bielsko-podlaskiego, materiały z obchodów 100-lecia powstania listopadowego, meldunki o strajkach robotników rolnych w pow. Sokółka. Akta Oddziału Sztuki zawierają głownie materiały inwentaryzacyjne zabytków architektonicznych oraz zabytków przyrody. Akta Wydziału Samorządowego zawierają m.in. sprawozdania wojewody z działalności administracji państwowej i samorządowej, budżety i sprawozdania rachunkowe Zarządu Miejskiego w Białymstoku, protokół posiedzenia Sejmiku Powiatu Białostockiego z 1928r. Akta Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych składają się z dokumentacji dotyczącej scalania gruntów wiejskich, parcelacji folwarków i likwidacji serwitutów w powiatach: białostockim, bielskim, grajewskim, grodzieńskim, łomżyńskim, ostrołęckim, sokólskim, wołkowyskim, wysokomazowieckim województwa białostockiego. Dopływy: 119 j.a. 1934-1939; nab.3309/2010r. 9 j.a.-0,00 mb. korekta ewidencji/ nab.3378/2011r.; 1933-1939, 23 j.a.-0,00 mb. korekta ewidencji/ nab.3396/2012r.; 1922-1930, 1937-1939, 1 j.a.-0,01 mb. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3642/2017r. 6 j.a-0,05 mb. Liczba jednostek w zespole: 1538
4/48/0 Okręgowy Urząd Ziemski w Białymstoku [1913] 1918-1933 [1938] 0 rozwiń
Akta rolne – parcelacje majątków, scalenie gruntów, zniesienie służebności, likwidacja serwitutów. Powiat Białostocki 1919-1933, 365 j.a. Powiat Bielsk Podlaski 1920-1933, 215 j.a. Powiat Grajewo /XIX 1918/ 1919-1933, 252 j.a. Powiat Kolno /1918/1920-1932, 87 j.a. Powiat Łomża /1918/1919-1933, 149 j.a. Powiat Sokółka /1913/1921-1933, 131 j.a. Powiat Wysokie Mazowieckie /1917-1918/1919-1933, 271 j.a. Powiat Wołkowysk 1931-1933, 7 j.a. Plany /parcelacja, scalenie, likwidacja, serwitutów/ Powiat Białystok 1923-1933, 9 j.a. Powiat Bielsk Podlaski 1922-1932, 25 j.a. Powiat Grodno 1929-1930, 2 j.a. Powiat Sokółka 1923-1933, 7 j.a. Powiat Wysokie Mazowieckie 1919-1933, 65 j.a. Wykaz stanu służby geometrów 1927, 1929, 2 j.a., (sygn. 1407-1408) korekta ewidencji/ nab.3306/2010r.; 1918-1933, 108 j.a.-0,00 mb., korekta ewidencji/ nab.3362/2011r.; 1928, 1 j.a.-0,00 mb., dopływ nab.3559/2015;1929-1931;1 j.a-0,05 mb; W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab. 3640/2017r. 3 ja.-0,04 mb. Liczba jednostek w zespole: 1698
4/49/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Białymstoku 1920-1933 0 rozwiń
W ramach wymienionych trzech grup znajdują się akta postępowania dodatkowego, np.: szacunek parcelowanych majątków prywatnych, programy gospodarcze na komasowane lasy, materiały dotyczące upełnorolnienia gospodarstw karłowatych i małorolnych. Parcelacja majątków 1920-1931, sygn. 1-19. Scalanie gruntów 1921-1933, sygn. 20-125, 158-168, 170-177 Likwidacja serwitutów, podział pastwisk 1921-1933, sygn. 126-157, 169. korekta ewidencji/ nab.3397/2012r.; 1925-1928, 1 j.a.-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 178
4/50/0 Starostwo Powiatowe Białostockie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [1908-1913] 1921-1939 [1947] 0 rozwiń
Parcelacja gruntów /1930-1933/1934-1937/1947/, sygn. 1-2, 117-138. Scalenie gruntów /1921-1933/1934-1939, sygn. 3-113, 139. Likwidacja serwitutów, podział wspólnot /1925-1933/1934-1939, sygn. 114-116, 140-183. korekta ewidencji/ nab.3366/2011r.; 1936-1937, 1 j.a.-0,00 mb. korekta ewidencji/ nab.3398/2012r.; 1927-1939, 6 j.a.-0,12 mb. Liczba jednostek w zespole: 190
4/51/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Sokółce 1921-1933 [1934-1938] 0 rozwiń
Występują głównie akta formalno-prawne dotyczące trzech wymienionych grup spraw. Jako załączniki w aktach występują wypisy z akt hipotecznych i sądowych, odpisy orzeczeń komisarzy włościańskich z XIX w., plany gruntów. Parcelacja majątków 1921-1933/1934/ sygn. 1-10. Scalanie gruntów 1921-1933/1934-1936/, sygn. 11-112, 122. Likwidacja serwitutów, podział pastwisk 1923-1933/1938/ 113-121. Liczba jednostek w zespole: 122
4/52/0 Starostwo Powiatowe Sokólskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [1922-1933] 1934-1939 0 rozwiń
Parcelacja majątków [1926-1933] 1934-1939, sygn. 1-30; Scalanie gruntów [1922-1933] 1934-1939, sygn. 31-158; Likwidacja serwitutów, podział pastwisk [1933]1934-1939, sygn. 159-162; Rejestry pomiarowo- szacunkowe wsi Dobrzyniówka i Górny Stok, gm. Korycin 1934-1938, sygn. 163-164. korekta ewidencji/ nab.3365/2011r.; 1934-1939, 4 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 168
4/53/0 Izba Skarbowa w Białymstoku [1864] 1921-1939 0 rozwiń
Zawartość zespołu to przede wszystkim materiały o charakterze technicznym (stanowią I serie), czyli akta klasyfikacji gruntów - do celów wymiaru podatku gruntowego - wsi powiatu białostockiego, położone w gminach: Choroszcz, Czarna Wieś, Dojlidy, Juchnowiec, Michałowo, Obrubniki, Zabłudów, Zawyki w powiecie białostockim oraz gminy Stelmachowo w powiecie wysokomazowieckim. Teczki zawierają: wykazy posiadaczy gruntów, protokóły w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gruntów wsi, protokoły Powiatowej Komisji klasyfikacyjnej, odwołania do Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacyjnej w Białymstoku. Znajdują się tam również operaty techniczne i operaty pomiarowe. W niektórych teczkach przechowywane są plany robocze klasyfikacji gruntów, przeważnie jako światłokopie oraz plany rosyjskie z II połowy XIX w i początków XX w. Druga seria – licząca 23 j. a. - to dokumentacja aktowa związana z działalnością Izby Skarbowej, są to akta wytworzone przez wydział I - ogólny. Zawierają one dokumentację dotyczącą nadzoru nad opłatami akcyzowymi i monopolowymi oraz korespondencję w sprawach pracowniczych, [1864] 1921-1939; sygn. 1-307 korekta ewidencji/ nab.3399/2012r.; 1936-1939, 1 j.a.-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 308
4/54/0 Urząd Skarbowy w Białymstoku Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna - mapy 1935-1939 0 rozwiń
Kopie planów scaleniowych, które wykorzystano do klasyfikacji gruntów z terenu powiatu białostockiego, 1935-1939; sygn. 1-158 Układ planów - wg. gmin, a w ramach gmin - alfabetycznie. Liczba jednostek w zespole: 158
4/55/0 Urząd Skarbowy w Sokółce 1924-1939 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na trzy serie ze względu na charakter dokumentacji. Pierwsza seria to dokumentacja techniczna zawierająca akta klasyfikacji gruntów, niezbędnej do wymiaru podatku gruntowego, we wsiach powiatu sokólskiego. Wsie te leżały w gminach: Janów, Korycin, Kuźnica, Odelsk, Sokolany, Sokółka, Szudziałowo, Zalesie. Teczki zawierają: wykazy posiadaczy gruntów, protokóły w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gruntów wsi oraz protokoły Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej. Znajdują się tam również operaty techniczne i operaty pomiarowe. W niektórych teczkach przechowywane są plany robocze klasyfikacji gruntów, przeważnie jako światłokopie. Drugą serię stanowi dokumentacja administracyjna wytworzona w czasie działalności Urzędu. Zachowały się jednak tylko dwie jednostki zawierające pisma różne i dokumentację tajną. Na trzecią serię składają się akta personalne pracowników Urzędu Skarbowego, 1924-1939; sygn. 1-274 199 j.a. (plany klasyfikacyjne wsi powiatu sokólskiego z lat 1935-1939) - włączono do ewidencji dnia 14.01.2010r. uchwałą Komisji Metodycznej AP w Białymstoku i AP w Suwałkach z dnia 18.12.2009r., protokół nr 2/09; zał. - nr 3. 17 j.a. (plany klasyfikacyjne wsi powiatu sokólskiego z lat 1937-1939) - przes.6/2010r. uchwałą Komisji Metodycznej AP w Białymstoku i AP w Suwałkach z dnia 18.12.2009r., protokół nr 2/09; zał. - nr 3. korekta ewidencji/ nab.3379/2011r.; 1937-1938, 4 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 494
4/56/0 Urząd Skarbowy w Grodnie 1935-1939 0 rozwiń
Na akta zespołu składa się dokumentacja dotycząca klasyfikacji gruntów w 17 wsiach ówczesnych gmin Hołynka i Krynki oraz miasta Krynki. Dokumentację tworzą głównie spisy właścicieli gruntów, protokoły Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej oraz odwołania od postanowień tej Komisji. Znajdują się tam również operaty techniczne i pomiarowe. W teczkach nie występują materiały kartograficzne, 1935-1939; sygn. 1-18 Liczba jednostek w zespole: 18
4/57/0 Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Białostockiego w Białowieży 1919-1939 [1940-1945] 0 rozwiń
Biuro Ogólne 1921-1939 /1940/, sygn. 1-15. Statuty organizacyjne, regulaminy, instrukcje kancelaryjne; okólniki i zarządzenia Ministra Rolnictwa i DLP; zestawienia statystyczne; sprawy kulturalno oświatowe; zapotrzebowanie na materiały kancelaryjne z roku 1940. Biuro Produkcji Drzewa. Oddział Urządzania Gospodarstwa Leśnego 1921-1939 /1940-1941/, sygn. 16-475. Planimentracje, rejestry pomiarowe granice i powierzchniowe; opisy siedliska drzewostanów, klasy wieku drzewostanów, wykazy szacunkowe drewna; własność i granice gruntów; scalania i zmiana gruntów, zniszczenie serwitutów; plany cięć; dzierżawa jezior i terenów łowieckich; urządzanie nadleśnictw. Oddział Hodowli i Ochrony Lasów 1924-1939 /1944-1949/, sygn. 476-692. Odnawianie i pielęgnacja lasów plany upraw leśnych, zalesianie szkółki; zwalczanie szkodników. Biuro zaopatrzenie. Oddział Eksploatacyjno-Przemysłowy 1923-1938, sygn. 693-714. Wykaz bezpłatnych przydziałów drzewa na budowę kraju; umowy z różnymi firmami. Oddział Techniczny 1927-1939, sygn. 715-746. Kosztorys i analizy cen; budowa kościoła w Białowieży – przydział drzewa. Biuro Użytków Ubocznych i Gospodarstw Nieleśnych 1921-1939, sygn. 747-770. Dzierżawa ziemi i łąk leśnych. Majątek państwowy Łachwa – przejęcie łąki na skarb państwa; deputaty rolne na rzecz straży leśnej; dzierżawa jezior, rybołówstwa. Biuro Finansowe 1924-1939, sygn. 771-862. Normatywy; płany i sprawozdania finansowe gospodarstw i rachunkowe; dowody dochodów i rozchodów; plany użytkowania i zbytu drewna; eksploatacja lasów; listy płac. Biuro Osobowe 1919-1939, sygn. 863-872. Wykaz etatów w nadleśnictwach; umowy o pracę; odznaczenia; przeniesienie; świadectwa metrykalne 1902-1931. Związek Zawodowy Leśników w RP. Oddział Siedlecko–Augustowski 1923-1936, sygn. 873. Rejestracja członków. Korespondencja. Kasa Samopomocy Pracowników DLP 1934-1939, sygn. 874-887. Statut, regulamin, Rada Nadzorcza, sprawozdania z działalności; ewidencja pożyczek. Organizacja „Rodzinna Leśnika” 1935-1936, sygn. 888-889. Posiedzenia Zarządu, korespondencja sklepu „Rodziny Leśnika do Kasy Samopomocy. Tartak Państwowy w Hajnówce 1931-1938 /1944-1945/ sygn. 890-894. Oferty firmowe, wydatki, zarobki. Protokoły rewizji Nadleśnictwa Druskienniki za rok 1936/37 1937, sygn. 895. Liczba jednostek w zespole: 897
4/58/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Białymstoku 1920-1939 0 rozwiń
Rozkazy i instrukcje 1924-1939, sygn. 1-6 Varia (ewidencja osób wysiedlonych z pogranicza, sprawa działaczy Zw. Zaw. Kolejarzy w Łapach, materiały dotyczące szkolenia i mobilizacji) 1926-1939, sygn. 7-15 Biuletyny inwigilacyjne 1926-1939, sygn. 16-29 Akta osobowe funkcjonariuszy policji 1920-1939, sygn. 30-41 Protokoły odpraw Komendantów Powiatowych P.P. z 1928 i 1931; Wykazy szeregowych P.P. w latach 1918-1933; Plany dyslokacji jednostek policyjnych; Instrukcje 1928-1939, sygn. 42-48 Liczba jednostek w zespole: 48
4/59/0 Komenda Miasta Policji Państwowej w Białymstoku [1928] 1930-1939 0 rozwiń
WYDZIAŁ ŚLEDCZY Rozkazy własne i zwierzchnich władz policyjnych, 1938-1939, sygn. 1 Informacje o partiach politycznych, 1934-1939, sygn. 2 Informacje o przebiegu obchodów 1 Maja 1939r. w Białymstoku, 1939, sygn. 3 Plan koncentracji oddziałów policyjnych, 1939, sygn. 4 Stan zatrudnienia ludności żydowskiej w Białymstoku, 1939, sygn. 5 Materiały dotyczące Stowarzyszenia Polaków Wyznania Prawosławnego, 1939, sygn. 6 Wykazy firm, zrzeszeń oraz osób prywatnych, których korespondencja podlega cenzurze, 1939, sygn. 7 Wykaz obiektów w Białymstoku podlegających ochronie policji, 1939, sygn. 8 Akta dochodzeń dyscyplinarnych w stosunku do własnych funkcjonariuszy, 1928-1933, sygn. 9-10 Instrukcja dla dyżurujących IV Komisariatu P.P. w Białymstoku, 1932, sygn. 11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/60/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Białymstoku 1919-1933 0 rozwiń
Rozkazy własne 1919-1922, sygn. 1-3 Rozkazy zwierzchnich władz policyjnych 1924, sygn. 4 Protokoły, sprawozdania, korespondencja dotycząca spraw mobilizacyjnych 1933, sygn. 5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/61/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sokółce 1921-1939 0 rozwiń
Rozkazy, instrukcje, zarządzenia 1921-1939, sygn. 1-10 Varia (protokoły z odpraw komendantów, meldunki dotyczące przygotowań do akcji pierwszomajowej, programy szkolenia itp.) 1926-1939, sygn. 11-22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/62/0 Okręgowa Komisja Wyborcza do Sejmu i Senatu w Białymstoku 1922 0 rozwiń
Protokoły czynności obwodowych komisji wyborczych, korespondencja, zaświadczenia z terenu miasta Białegostoku i powiatów: białostockiego, białowieskiego, bielskiego, sejneńskiego, suwalskiego i szczuczyńskiego 1922, 23 j.a. Liczba jednostek w zespole: 23
4/63/0 Okręgowa Komisja Wyborcza do Sejmu i Senatu w Białymstoku 1927-1928 0 rozwiń
Okręgowa Komisja Wyborcza /zarządzenia, protokoły, korespondencja/ 1927-1928, sygn. 1-3. Obwodowe Komisje Wyborcze /wykazy członków, zmiany w składzie osobowym/ 1927-1928, sygn. 4-8. Listy kandydatów do Sejmu i Senatu 1928, sygn. 9-34. Obwieszczenia wyborcze 1927-1928, sygn. 35-40. Protokoły czynności Obwodowych Komisji Wyborczych, korespondencja, zaświadczenia 1927-1928, sygn. 41-62. Varia 1927-1928, sygn. 63-66. Liczba jednostek w zespole: 66
4/64/0 Akta miasta Białegostoku 1838-1944 0 rozwiń
Belostokskij Gorodovoj Magistrat /Magistrat m. Białegostoku/ 1838-1865 [1867], sygn. 1-3 (Wypisy z ksiąg magistratu, akta dochodzeń sądowych) Belostokskaja Gorodskaja Duma/Rada Miejska Białostocka/ 1847-1915, sygn. 4-24 (Akta komisji i komitetów działających przy radzie miejskiej, okólniki i korespondencja z gubernatorem, służba wojskowa, szkolnictwo, finanse, budżety, podatki, dzierżawa i kupno ziemi miejskiej, wodociągi) Belostokskaja Gorodskaja Uprava/Zarząd Miejski Białostocki/ 1883-1918, sygn. 25-113 (Finanse, sprawy wojskowe, rzemiosło, zezwolenia na budowę i ubezpieczenia budów, dowody wykupów ziemi, inwestycje miejskie: wodociągi, kanalizacja, regulacja rz. Białej, tramwaj konny, rzeźnia.) /Magistrat/ Zarząd Miejski w Białymstoku 1919-1939, sygn. 114-135 (Statut zarządu, protokoły posiedzeń z 1935 roku, plany i sprawozdania finansowe) Plany m. Białegostoku 1887-1942, sygn. 136-142 (Plany ogólne miasta z lat 1887, b.d. /1914?/, 1937, 1942 oraz plany gruntów wykupionych pod rzeźnię z 1911r.) Akta finansowe, budowlane, plany kanalizacji 1870-1944, sygn. 143-150 Dopływ z dnia 18 czerwca 2007r.; kn.2913/2007r. - 133 j.a. (1930-1939). Dopływ z dnia 29 lutego 2008r.; kn.3001/2008r. - 1 j.a. (1934r.) korekta ewidencji/ nab.3371/2011r.; 1937, 1 j.a.-0,00 mb. Dar z dn. 2012-02-22; nab.3408/2012r. 1 j.a- 0,00 m.b. Dopływ z dn.26.07.2019 - nab.3725/2019r. 10 j.a- dok. geodezyjno-kartograficzna z lat 1937-1941. Liczba jednostek w zespole: 296
Wyświetlanie 61 do 80 z 1 746 wpisów.