Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/717/0 Liga Przyjaciół Żołnierza Zarząd Wojewódzki w Białymstoku 1945-1962 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia Zarządu Głównego TPŻ i LPŻ, 1947-1956, sygn. 1-12; Okólniki i zarządzenia Zarządu Wojewódzkiego /ZW/, 1951-1961, sygn. 13-23; Zjazdy wojewódzkie TPŻ i LPŻ, 1947-1959, sygn. 24-28; Protokóły posiedzeń Zarządu Okręgu TPŻ i ZW, 1945-1963, sygn. 29-43; Protokóły posiedzeń Prezydium ZW, 1953-1961, sygn. 44-54; Narady i odprawy w ZW, 1951, 52, 54, 59, 60, sygn. 55-57; Protokóły z posiedzeń sekretariatu ZW, 1952-1955, sygn. 58-59; Zjazdy powiatowe LPŻ, 1950-1959, sygn. 60-65; Protokóły posiedzeń Zarządów Powiatowych /ZP/, 1953-1962, sygn. 66-73; Protokóły posiedzeń Prezydiów ZP, 1954-1962, sygn. 74-88; Akcja sprawozdawczo-wyborcza, 1955-1962, sygn. 89-99; Rada miejscowa i POP PZPR, 1951, 52, 58, sygn. 100-101; Współzawodnictwo pracy, 1954-1955, sygn. 102-103; Protokóły posiedzeń i z kontroli Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, 1951-1957, sygn. 104-106; Protokóły kontroli ZW i ZP, 1951-1961, sygn. 107-127; Plany pracy ZW, 1953-1962, sygn. 128-139; Plany pracy ZP, 1952-1962, sygn. 140-151; Sprawozdania z działalności ZG, ZW i ZP, 1945-1961, sygn. 152-185; Artykuły do prasy i radia, 1955-1962, sygn. 186-191; Obchody tygodnia LPŻ, Dnia Wojska Polskiego oraz innych imprez, 1947-1962, sygn. 192-230; Praca wozów propagandowych, 1959-1961, sygn. 231-232; Sprawy organizacyjne, 1951-1960, sygn. 233-239; Dokumentacja finansowa, 1947-1955, sygn. 240-245; Dokumentacja robót remontowo- budowlanych, 1947-1961, sygn. 246-254; Zaopatrzenie materiałowe, 1953-1961, sygn. 255-264; Akta osobowe i sprawy kadrowe, 1949-1961, sygn. 265-281; sygn. 350-372; Plany i sprawozdania ze szkolenia lądowego, 1951-1961, sygn. 282-299; Plany i sprawozdania ze szkolenia lotniczego, 1953-1956, sygn. 300-309; Plany i sprawozdania ze szkolenia w zakresie łączności, 1953-1961, sygn. 310-320; Szkolenia i kursy wodne, 1954-1957, sygn. 321-323; Działalność klubów i szkolenie motorowe, 1955-1960, sygn. 324-334; Sprawy wojskowe, uzbrojenie, szkolenie oficerów, 1954-1962, sygn. 335-349. Liczba jednostek w zespole: 372
4/718/0 Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Białymstoku [1921-1944] 1945-1993 0 rozwiń
W zespole można wyodrębnić grupy akt dotyczące spraw organizacyjno-personalnych, kredytowych i sprawozdawczości. Na sprawy organizacyjno-personalne składają się przede wszystkim zarządzenia Dyrektora, regulaminy, schematy organizacyjne Oddziału Wojewódzkiego i oddziałów operacyjnych, protokóły posiedzeń organów doradczych. W pozostałych grupach występują sprawozdania z działalności kredytowej, wykonania planu kasowego i kontroli funduszu płac, bilanse i plany pracy, sprawozdania finansowe, bilanse NBP, akta normatywne, rozliczenia z zakończonych inwestycji, akta osobowe, sprawozdania GUS, protokoły, sprawozdania, notatki, zalecenia pokontrolne, spisy zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich spółdzielni budownictwa budżetowego [1921-1939] 1945-1993; sygn. 1-982; Dopływ z dn. 05-07-2013 Nab.3454/2013r.; [1922-1944] 1945-1960; 265 j.a - 1,30 m.b - akta personalne; dopływ z dn. 30-03-2018 63j.a-1,60 mb z lat 1945-1989(rewizje, kontrole, bilanse, ewidencja archiwum zakładowego, akta osobowe) Liczba jednostek w zespole: 1310
4/719/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Białymstoku 1945-1983 0 rozwiń
Protokóły obrad Walnych Zjazdów ZPAP i sprawozdania Zarządu Głównego, 1967-1982, sygn. 1-13; Protokóły Walnych Zebrań Okręgu ZPAP, 1949-1983, sygn. 14-15; Protokóły posiedzeń Zarządu Głównego, 1962-1981, sygn. 16; Zebrania Zarządu Okręgu oraz zebrania plenarne protokóły i wnioski, 1948-1962, 1983, sygn. 17-29; Dokumentacja działalności ciał kolegialnych /Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Rada Artystyczna, Komisja Zaopatrzenia/, 1946-1983, sygn. 30-34, 45; Protokóły posiedzeń sekcji 1965-1983, sygn. 35-44; Organizacja i podstawy prawne działania Okręgu i Delegatur w Łomży i Suwałkach, 1946-1983, sygn. 46-49; Agendy ZPAP- Zakłady Artystyczne „Art”, domy pracy twórczej, Ognisko Kultury Plastycznej, 1947-1983, sygn. 50, 62, 69; Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Plastycznych, 1974-1980, sygn. 63; Użytkowanie budynku Arsenału, 1970-1982, sygn. 64-68; Akta osobowe członków ZPAP, listy członków, 1939-1983, sygn. 70-230; Kontrola zewnętrzna, 1967-1981, sygn. 231-233; Instrukcje kancelaryjne, 1947-1980, sygn. 234-235; Planowanie i sprawozdawczość, 1948-1983, sygn. 236-244; Współdziałanie z innymi organizacjami, 1946-1983, sygn. 245-250; Sprawy administracyjno- finansowe / użytkowanie nieruchomości, księgi inwentarzowe /, 1946-1982, sygn. 251-253; Stypendyści Ministra Kultury i Sztuki, 1983, sygn. 254; Wydawnictwa, materiały dotyczące historii ZPAP, /1947/ 1961-1983, sygn. 255-259; Sprawy artystyczno – zawodowe, 1963-1982, sygn. 260-270; Imprezy artystyczne / akcje, wystawy, konkursy, plenery/, 1947-1983, sygn. 271-343 Liczba jednostek w zespole: 343
4/720/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białymstoku 1841-1934 4797 rozwiń
u. 1847-1872, 1875-1915; m.1841-1890, 1892-1930; z.1870-1934; sygn. 1-73 Liczba jednostek w zespole: 73
4/721/0 Urząd Lekarski Białostocki 1824-1831 0 rozwiń
Zespół zachowany fragmentarycznie. Zawiera materiały archiwalne dotyczące funkcjonowania urzędu, stanu opieki lekarskiej, organizacji i funkcjonowania aptek na terenie obwodu białostockiego, zarządzenia władz centralnych i obwodowych w sprawach medycznych, osobowych i administracyjnych z lat 1829-1831 (w tym dotyczące powstania listopadowego) księga protokołów urzędu z lat 1829-1830, raporty o stanie aptek, inwentarza posiadanych przez apteki leków, wykazy zatrudnianych, meldunki o nagłych zgonach. 1824-1831; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/722/0 Rząd Obwodowy Białostocki 1827 0 rozwiń
księga rachunkowa, 1827; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/723/0 Państwowa Kasa Oszczędności nr. 554 przy Kasie Powiatowej w Sokółce 1890-1918 [1919-1921] 0 rozwiń
Zarządzenia, sprawozdania roczne z działalności, materiały dotyczące szkolnych kas oszczędności, księgi rachunkowe. 1890-1918 /1919-1921/. Sygn. 1-17. Liczba jednostek w zespole: 17
4/724/0 Urząd Rekrucki Powiatu Sokólskiego 1863-1874 0 rozwiń
Spisy rekrutów objętych poborem do wojska oraz spisy mężczyzn podlegających obowiązkowi wojskowemu ze szczególnym opisem ich sytuacji rodzinnej 1863-1874, sygn. 1-12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/725/0 Kasa Powiatowa Sokólska 1908-1915 0 rozwiń
Spisy zatrudnionych, plan budynku, 1908-1915; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/726/0 Urząd Powiatowy Sokólski do Spraw Wymiaru Podatku Przemysłowego 1898-1915 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Urzędu z lat 1913-1915, wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych podlegających podatkowi, skorowidze płatników 1898-1915, sygn. 1-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/727/0 Towarzystwo Opieki nad Więzieniami Oddział Powiatowy w Białymstoku 1910-1914 0 rozwiń
Sprawozdania finansowe z wykonania budżetów 1910-1914, sygn. 1-2, 4-5 Korespondencja w sprawach finansowych, rachunki 1911, sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 5
4/728/0 Komitet Budowy Pomieszczeń Więziennych w Białymstoku 1911 0 rozwiń
Preliminarz na prace budowlane w pomieszczeniach więziennych 1911; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/729/0 Komitet Zarządzający Powiatu Białostockiego 1913-1916 0 rozwiń
Korespondencja dotycząca zaopatrzenia wojsk w drzewo 1914-1916, sygn. 1. Korespondencja dotycząca finansów stacji pocztowych, zarządzenia, umowy dzierżawy stacji pocztowych oraz inwentarz stacji 1914, sygn. 2. Korespondencja w sprawie podwód, stanu dróg i mostów, ewakuacji Stadniny Wileńskiej itp. 1913-1915, sygn. 3-4. Korespondencja dotycząca spraw niedostarczenia podwód i rozdzielników przez naczelników pocztowych stacji 1914-1915, sygn. 5. Korespondencja dotycząca budowy umocnień wojennych. Spisy i zapotrzebowania na robotników podwody do budowy fortyfikacji. Podania o zwolnienia z prac fortyfikacyjnych. Imienne listy uciekinierów z robót 1915, sygn. 6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/730/0 Komisja Rekwizycyjna Powiatu Białostockiego 1915-1917 0 rozwiń
Akta dotyczące rekwizycji na potrzeby wojska artykułów, maszyn i surowców przemysłowych w fabrykach białostockich (m.in. Juliusza Flakera w Białymstoku, Artura Hasbacha w Dojlidach, Rudolfa Jakoby w Dobrzyniewie, K.A. Moesa w Choroszczy, Hermana Kommichau na Antoniuku – korespondencja, spisy i wycena zabudowań, maszyn i urządzeń fabrycznych) oraz płodów rolnych i bydła (spisy rekwirowanego mienia, jego wycena, kwity, informacje o stanie posiadania bydła i trzody chlewnej, koni i wozów, powierzchni gruntów i strukturze zasiewów) we wsiach powiatu białostockiego, 1915-1917; sygn. 1-10 Liczba jednostek w zespole: 10
4/731/0 Komisja Powiatowa Białostocka Zaopatrzenia Wojska w Obuwie 1914-1915 0 rozwiń
Wykazy szewców świadczących usługi na rzecz wojska, protokoły odbioru obuwia, pokwitowania, rachunki. Materiały dotyczące ilości sporządzonego obuwia w okresie od listopada 1914r. do czerwca 1915r., 1914-1915; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/732/0 Akta z terenu powiatów białostockiego i sokólskiego guberni grodzieńskiej 1853-1906 0 rozwiń
Komisja Kwaterunkowa Białostocka (protokoły posiedzeń komisji) 1853-1857; sygn. 1 Komisja Wojskowa Białostocka do Spraw Budowy Szos (materiały finansowe dotyczące budowy szosy strategicznej Białystok-Jeżewo-Mężenin-Łomża-Rudniki-Wizna/ zapotrzebowania rachunkowe na zabezpieczenie płac członków Komisji) 1906; sygn. 1 Komisja Drogowa Powiatu Sokólskiego (materiały dotyczące liczby gminnych rejonów drogowych w powiecie sokólskim) 1884; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 3
4/732/1 Komisja Kwaterunkowa Białostocka 1853-1857 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/732/2 Komisja Wojskowa Białostocka do Spraw Budowy Szos 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/732/3 Komisja Drogowa Powiatu Sokólskiego 1884 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/733/0 Akta instytucji szczebla gubernialnego z terenu guberni grodzieńskiej 1819-1853 0 rozwiń
Gubernator Cywilny Litewsko-Grodzieński (sprawa egzekucji należności finansowych po zmarłym aptekarzu z Nowogródka oraz czynszu za dzierżawę młyna na rzece Muchawcu) 1820-1824; sygn. 1-2 Rząd Gubernialny Grodzieński (fragmenty rejestrów korespondencyjnych, preliminarz dochodów i wydatków kwaterunkowych m. Białystok na 1853 rok) 1819-1853; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 5
Wyświetlanie 781 do 800 z 1 746 wpisów.