Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/746/0 Materiały Tomasza Szymaszka z Białegostoku 1936-1945 [1951] 0 rozwiń
Poświadczenie stwierdzające, że Stefan Szymaszek jest obywatelem państwa polskiego, zgłoszenie do rejestracji zakładu szewskiego przez Tomasza Szymaszka, fotografia, książeczka oszczędnościowa, świadectwa szkolne, fotografia I Drużymy ZHP przy Publicznej Szkole Powszechnej im. J. Słowackiego w Białymstoku, legitymacja szkolna, zaświadczenia wydane przez różne instytucje, 1936-1945 [1951]; sygn. 1-23 Liczba jednostek w zespole: 23
4/747/0 Materiały Marii Ksawery Szwarc 1883-1958 0 rozwiń
Wypis aktu urodzenia z 3.XII.1878, 11.IV.1883, sygn. 1; Świadectwo uznania szlachectwa, 13.X.1884, sygn. 2; Kopia świadectwa Suwalskiego Gimnazjum Żeńskiego, 16.VIII.1902, sygn. 3; Świadectwo uprawniające do nauczania początkowego, 1899, sygn. 4; Patent ukończenia Kursów Handlowych w Warszawie, 1909, sygn. 5; Dyplom lekarza dentysty wydany prze Uniwersytet Warszawski, 1913, sygn. 6; Akt uznania obywatelstwa polskiego, 1927, sygn. 7; Zaświadczenie uprawniające do wykonywania praktyki lekarsko-dentystycznej w Państwie Polskim, 1927, sygn. 8; Życiorys, 1931, sygn. 9; Świadectwo ukończenia kursu z ratownictwa i obrony przeciwgazowej wydane przez PCK, 1933, sygn. 10; Fotografia grupowa pań-uczestniczek kursu PCK, [1933], sygn. 11; Pismo Prezydium WRN w Białymstoku z okazji przejścia M. Szwarc na emeryturę, 1958, sygn. 12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/748/0 Akta bartne nowogrodzkie [1711] 1715-1739 [1741] 0 rozwiń
Czwarta księga (odpis)„Aktów bartnych nowogrodzkich” przepisana przez ks. Wojciecha Kranowskiego prefekta i współredaktora „Bartnika Postępowego” [1711] 1715-1739 [1741]; sygn. 1 Oryginał tej księgi znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Tam też znajdują się pozostałe trzy (3) księgi nowogrodzkie. Liczba jednostek w zespole: 1
4/749/0 Materiały Marii Czułajewskiej 1902-1950 0 rozwiń
Świadectwa szkolne Marii Czułajewskiej (m.in.. Ukończenia Żeńskiej Szkoły Handlowej w Odessie), 1902-1903; sygn. 1-2 Dokumenty związane z przebiegiem pracy zawodowej/nauczycielskiej Marii Czułajewskiej, 1919-1936; sygn. 3-17 Dokumentacja fotograficzna (m.in.. Zdjęcie grona nauczycielskiego Seminarium Nauczycielskiego w Białymstoku, zdjęcie absolwentek klasy maturalnej SN, zdjęcia okolicznościowe młodzieży SN podczas wigilii, jasełek itp.., zdjęcie uczniów Szkoły Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim), 1931-1935; sygn. 18-23 Dyplom nadania Złotego Krzyża Zasługi, 1938; sygn. 24 Dokumenty związane z przebiegiem pracy w PRL, 1944-1950; sygn. 25 Liczba jednostek w zespole: 25
4/750/0 Materiały Marii Kolendo 1912-1980 0 rozwiń
Dyplomy i świadectwa, 1912-1930, sygn. 1-7; Materiały związane z przebiegiem pracy zawodowej, 1918-1958, sygn. 8-13; Dokumenty osobiste, 1926-1980, sygn. 14-16; Materiały dotyczące Władysława Kolendo (męża), 1898-1935, sygn. 17; Wspomnienia z pracy oświatowej w latach, 1972-1974, sygn. 18; Fotografie gromadzone przez M. Kolendo, 1925-1931, sygn. 19-22; Szkoła Handlowa im. M. Kopernika w Białymstoku, 1925-1931, sygn. 23-32; Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, 1933-1938, sygn. 33-37; Technikum Mechaniczne w Białymstoku, 1923-1961, sygn. 38-60; Wspomnienia M. Kolendo z lat okupacji, 1946-1957, sygn. 61-70; Życiorysy nauczycieli tajnego nauczania, 1945-1980, sygn. 71-75; Organizacja tajnych władz oświatowych, /1942/ 1965-1979, sygn. 76-80; Tajne nauczanie na terenie Okręgu Białostockiego, 1965-1979, sygn. 81-97; Miasto Białystok, 1965-1976, sygn. 98-106; Powiat Augustów, 1966-1971, sygn. 107; Powiat Białystok, 1966, sygn. 108-109; Powiat Bielsk Podlaski, 1965-1975, sygn. 110-118; Powiat Grajewo, 1971-1972, sygn. 119-123; Powiat Grodno, 1969-1976, sygn. 124-128; Powiat Łomża, 1966, sygn. 129; Powiat Prużana, 1972, sygn. 130; Powiat Sejny, 1969-1975, sygn. 131-135; Powiat Sokółka, 1966-1972, sygn. 136-137; Powiat Suwałki, 1965-1971, sygn. 138-141; Powiat Wołkowysk, 1972- 1974, sygn. 142-244; Powiat Wysokie Mazowieckie, 1966-1973, sygn. 145-147; Organizatorzy i nauczyciele, (brak dat), sygn. 148; Członkowie Okręgowej Komisji Oświaty i Kultury w Białymstoku, (brak dat), sygn. 149; Album poświęcony Henrykowi Ferencowiczowi, (brak dat), sygn. 150; Uczniowie tajnego nauczania, (brak dat), sygn. 151-153; Domy, w których prowadzono tajne nauczanie, (brak dat), sygn. 154; Inne fotografie, (brak dat), sygn. 155-158; Komisja Historyczna ZNP w Białymstoku, 1971-1980, sygn. 159-165; Wycinki Prasowe i kartografia, 1937-1963, sygn. 166-169. Liczba jednostek w zespole: 458
4/751/0 Archiwum w Rudce Franciszka hr. Potockiego 1726-1860 0 rozwiń
Dokumenty ( głównie majątkowe) dotyczące rodu Zaleskich h. Chomąto, Wilczewskich, h. Wilczewski albo Trzy Radła oraz Ossolińskich h. Topór ( właścicieli majatku Rudka na Podlasiu), 1726-1860, sygn. 1-11; Inwentarz siedlisk i pól należących do folwarku Wypychy i Chorążyce w Królestwie Polskim, wchodzących w skład dóbr Rudka, 1825, sygn. 12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/752/0 Dokumenty majątkowe rodziny Halickich ze wsi Halickie w dobrach zabłudowskich - depozyt [1611] 1641-1829 0 rozwiń
Akt kupna-sprzedaży gruntów w woj. trockim 1611, sygn. 1. Materiały /oryginały oraz kopie/ dotyczące wywody szlachectwa potomków Zachariasza Halickiego ze wsi Halickie, nadania gruntów oraz zwolnienia od podatków /XVII w./. Wypisy z ksiąg dworu i zamku zabłudowskiego, ksiąg ziemskich grodzieńskich, pisma wystawione przez regencję Prus Nowowschodnich, sąd i administrację obwodu białostockiego, testamenty, skrypty dłużne. 1641-1829, sygn. 2-18. Liczba jednostek w zespole: 18
4/753/0 Papiery rodziny Zadykowiczów ze wsi Krynickie w dobrach zabłudowskich 1614-1862 0 rozwiń
Nie datowane odpisy, dokonane nieprawną ręką, sygn. 1-10. a/ rejestru spraw i przywilejów, przekazanych w roku 1614, na mocy nakazu sądowego przez Zofię Sapieżyńską z.d. Wejherównę, Krzysztofowi Radziwiłłowi /3 odpisy plus fragment odpisu/ b/ aktów nobilitacji w roku 1673 Zachariasza, Panteleona i Grzegorza Zadykowiczów ze wsi Krynickie /3 odpisy/ - dotyczy głównie spraw majątkowych Chodkiewiczów na terenie starostwa bielskiego i suraskiego w XVI w. /m.in. w mieście Narwi oraz wsi Krynickie? c/ przekładu na język rosyjski w/w dokumentów oraz aktu nobilitacji w r. 1673 Kazimierza Ozimborowicza ze wsi Krynickie /2 odpisy/. d/ podpowiedzi Urzędu Gubernialnego Grodzieńskiego do Spraw Włościańskich z 1862 roku na prośbę włościan wsi Krynickie o uznanie z dawna nabytych przez nią praw do ziemi /1 odpis/. Liczba jednostek w zespole: 10
4/754/0 Silva rerum rodu Krassowskich herbu Ślepowron z ziemi drohickiej na Podlasiu 1763 0 rozwiń
Księga zawiera: wstęp, spis zawartości, regesty dokumentów majątkowych z XVI-XVIIIw. Wytworzonych głównie przez kancelarie sądów grodzkich i ziemskich podlaskich, dotyczących majętności Bujny-Kłopoty, Stanisławy, Waśki, Piotry, Zalesie w parafii drohickiej, Krassowice Stare, Jagiełki, Czerepy w parafii siemiatyckiej, Moczydły w parafii ostrożańskiej; informacje o obowiązujących miarach powierzchni, dane genealogiczne, 1763; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/755/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Achrymowcach powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 3-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/756/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białousach powiat Sokółka 1954-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1971, sygn. 1-8; Komisje GRN, 1955-1971, sygn. 9-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1971, sygn. 16-21; Sołtysi 1964-1967, 1970, sygn. 22-23; Ankiety radnych, 1965, sygn. 24; Ankiety kandydatów na radnych GRN i PRN, 1969, sygn. 25; Protokoły spotkań konsultacyjnych kandydatów na radnych WRN, PRN i GRN, 1969, sygn. 26; Protokoły odpraw sołtysów, 1958-1970, sygn. 27; Protokoły odpraw zebrań wiejskich, 1960-1970, sygn. 28-29; Kontrola zewnętrzna, 1959-1971, sygn. 30-31; Protokoły zdawczo-odbiorcze akt Biura Gromadzkiego, 1962-1971, sygn. 32; Plany gospodarcze gromady, 1960-1970, sygn. 33-34; Budżety gromady, 1954-1970, sygn. 35-50; Narodowy spis powszechny, 1970, sygn. 51; Statystyka rolna, 1971, sygn. 52; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1959-1972, sygn. 53; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 54. Dopływ z dn. 2008-09-26; nab.3065/2008r. 9 j.a. - 0,12 mb. Liczba jednostek w zespole: 63
4/757/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boguszach powiat Sokółka 1954-1961 [1963] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1956, 1961, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1961, sygn. 3-4; Budżety gromady, 1954-1961, sygn. 5-12; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1959-1961, sygn. 13. Dopływ z dn. 2008-09-26; nab. 3064/2008r. 1 j.a. - 0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 14
4/759/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamionce Nowej powiat Sokółka 1954-1959 [1960-1964] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 3-8. Dopływ z dn. 2008-10-03; nab.3081/2008r., 3 j.a.- 0,04 mb. Liczba jednostek w zespole: 11
4/760/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Klimówce powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 3-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/761/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krasnem powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 3-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/762/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kruszynianach powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Komisje GRN, 1956-1957, sygn. 3-6; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 7-8; Protokoły odpraw sołtysów, 1959, sygn. 9; Protokoły zebrań wiejskich, 1955-1956, sygn. 10; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 11-16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/763/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuplisku powiat Sokółka 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, 1957, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956, sygn. 3; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 4-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/764/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipinie powiat Sokółka 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 3-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/765/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Majewie powiat Sokółka 1954-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1971, sygn. 1-7; Komisje GRN, 1965-1971, sygn. 8-12; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956- 1971, sygn. 13-18; Sołtysi, 1970-1971, sygn. 19-20; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN, 1969, sygn. 21; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami, 1969, sygn. 22; Protokoły zebrań wiejskich, 1967-1971, sygn. 23; Plany gospodarcze gromady, 1965-1970, sygn. 24; Kontrola zewnętrzna, 1966-1971, sygn. 25-26; Budżety gromady, 1954-1970, sygn. 27-42; Sołtysi, 1964-1965, sygn. 43; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów, 1961-1971, sygn. 44; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 45. Dopływ z dn. 2008-10-02; nab. 3078/2008r., 10 j.a.-0,12 mb. Liczba jednostek w zespole: 55
4/766/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Malawiczach Dolnych powiat Sokółka 1954-1972 [1973-1974] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1971, sygn. 1-6; Komisje GRN, 1965-1970, sygn. 7-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1971, sygn. 12-15; Sołtysi, 1964, 1970, sygn. 16-17; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami, 1969, sygn. 18; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN, 1969, sygn. 19; Protokoły zebrań wiejskich, 1955, 1970, 1972, sygn. 20-22; Plany gospodarcze, 1960-1970, sygn. 23; Kontrola zewnętrzna, 1962-1971, sygn. 24-25; Budżety gromady, 1954-1970, sygn. 26-39; Statystyka rolna, 1971, sygn. 40; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1960-1971, sygn. 41; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 42. Dopływ z dn. 2008-10-01; nab. 3076/2008r., 4 j.a.-0,05 mb. Liczba jednostek w zespole: 46
Wyświetlanie 821 do 840 z 1 749 wpisów.