Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/767/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowowoli powiat Sokółka 1954-1964 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 3-8. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab. 3075/2008r., 4 j.a. - 0,05 mb. Liczba jednostek w zespole: 12
4/768/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowiu Południowym powiat Sokółka 1954-1959 [1960-1963] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1957, sygn. 1; Komisja Finansowo- Budżetowa GRN, 1955-1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1956, sygn. 3; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 4-9. Dopływ z dn.19.01.2021r. 1 j.a-0,03 mb- książki meldunkowe Ostrów Północny. Liczba jednostek w zespole: 11
4/770/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Plebanowie powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN, 1955-1957, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 6; Protokoły zebrań wiejskich, 1955-1958, sygn. 7; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 8-13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/771/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Popławcach powiat Sokółka 1954-1961 [1963] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1961, sygn. 1-2; Budżety gromady, 1954-1961, sygn. 3-10; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1961, sygn. 11. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab. 3074/2008r., 1 j.a.- 0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 12
4/772/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Racewie powiat Sokółka 1954-1959 [1960-1964] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 2-7. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab. 3073/2008r., 2 j.a.-0,02 mb. Liczba jednostek w zespole: 9
4/773/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siekierkach powiat Sokółka 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1957, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 3-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/776/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Teolinie powiat Sokółka 1954-1959 [1960-1967] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 3-4; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 5-9; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1959-1960, sygn. 10. Dopływ z dn. 2008-09-29; nab. 3066/2008r. 3 j.a. - 0,04 mb. Liczba jednostek w zespole: 13
4/777/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzchlesiu powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 2-7; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1959, sygn. 8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/778/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wołyńcach powiat Sokółka 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 2-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/779/0 Materiały Twarowskich z ziemi drohickiej 1579-1821 0 rozwiń
Skrypty ręczne, 1697-1801, sygn. 1-16; Wypisy z ksiąg grodzkich brańskich, 1699, sygn. 17; Wypisy z ksiąg grodzkich drohickich, 1579-1788, sygn. 18-64; Wypisy z ksiąg ziemskich drohickich, 1685, sygn. 65; Wypisy z ksiąg ziemiańskich drohickich, 1792, sygn. 66; Wypisy z ksiąg grodzkich łukowskich, 1751, sygn. 67; Wypisy z ksiąg konsystorza łukowskiego, 1752, sygn. 68-69; Wypisy z ksiąg szlacheckich Obwodu Białostockiego, 1820, sygn. 70-71; Wypisy z ksiąg Komisji Województwa Augustowskiego, 1821, sygn. 72. Liczba jednostek w zespole: 72
4/780/0 Materiały Markiewiczów ze wsi Ostrów powiat augustowski 1853-1901 0 rozwiń
Akta majątkowe rodziny: umowy dotyczące podziału gruntów i zabudowań w Ostrowie i Lipsku, umowy dotyczące zamiany gruntów, akty kupna/sprzedaży gruntów w uroczysku Budziska k/Ostrowa, pokwitowania, 1853-1901; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/781/0 Materiały Nauma Rackiego z Białegostoku 1907-1915 0 rozwiń
Akta osobiste (świadectwo urodzenia, zaświadczenia: o pobieraniu nauki w Szkole Handlowej w Białymstoku, o niekaralności oraz o zwolnieniu z opłat podatkowych) Nauma Rackiego, 1907-1915; sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/782/0 Materiały Kazimierza Kozłowskiego z województwa nowogródzkiego 1920-1930 0 rozwiń
Kopie aktów urodzenia Kazimierza Kozłowskiego i jego najbliższej rodziny, pochodzącej z ziemi mińskiej, opinia o jego pracy jako ekonoma w majątku Choromce, akt uznania obywatelstwa polskiego z 1930r., dowód osobisty wystawiony przez Urząd Gminy Wiszniewskiej w woj. nowogródzkim, fotografia rodziny, 1920-1930; sygn. 1-10 Liczba jednostek w zespole: 10
4/783/0 Fabryka Tlenu w Białymstoku 1938-1944, 1948-1949 0 rozwiń
Zawartość zespołu stanowią materiały związane z działalnością produkcyjną i handlową zakładu, głównie w okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej Białegostoku w latach 1939-1944. Odzwierciedlają to akta sporządzone w językach: białoruskim, rosyjskim, niemieckim i polskim. Największą grupę akt stanowi dokumentacja rachunkowa i księgowa wytwórni (Rejestr sčetnyh dokumentov, Dowody kasowo-memoriałowe, Buchhaltungs Unterlagen, itp.), obejmująca rachunki, faktury, potwierdzenia bankowe, listy przewozowe (Frachtbrief), certyfikaty wydajności zakładu (Leistungsbescheinigung) i formularze zamówień (Bestellschein) – łącznie 21 j.a.. Każda jednostka obejmuje jeden miesiąc rozliczeniowy, na ostatnich kartach zwykle znajdują się podsumowania dotyczące produkcji w danym miesiącu. Dokumentacja rachunkowa zakładu nie stanowi kompletu, zachowane jednostki dotyczą następujących miesięcy: I, III, VI, XI 1940 r., II-V, X-XII 1941 r., III, VIII 1942 r., IV, VI-XII 1943 r. Dostarczają one szczegółowych informacji na temat zasięgu działalności białostockiej wytwórni tlenu i jej kontrahentów (fabryk, zakładów, kolei i in.), realizacji zamówień władz okupacyjnych i osób prywatnych. Wiele kart stanowi formularze z firmowej papeterii „Peruna” z okresu przedwojennego oraz papeterii firm z terenu miasta Białystok, także jednostek z pozostałych ziem polskich i z zagranicy. Pomiędzy dokumentacją dotyczącą sprzedaży i opłat znajdują się listy płac (Löhnliste) zakładu, wymieniające pracowników z podaniem stanowiska . Osobno występują listy płac robotników żydowskich oraz korespondencja z władzami okupacyjnymi dotycząca kontroli ich zatrudnienia . Z okresu okupacji sowieckiej zachowała się 1 j.a. zawierająca dokumentację płacową (Rasčetno-platežnaja vědomost’) zakładu od marca do grudnia 1940.Najbardziej wartościowym źródłem do działalności zakładu w latach 1940-1941 jest jednostka o sygn. 3. „Zarządzenia, wytyczne władz zwierzchnich, korespondencja dotycząca spraw produkcji i rachunkowości”. Znajduje się w niej korespondencja zakładu z organami zwierzchnimi np. białostockim Gorpromkombinatem, do którego wytwórnia przynależała; zalecenia dotyczące planów produkcji i comiesięcznych sprawozdań (bilansów), prośby o dostarczenie surowców niezbędnych do produkcji (topliwo, potaż, soda kaustyczna i in.). Mieszczą się tu również kopie sprawozdań, spisy pracowników, informacje dotyczące działalności ruchu robotniczego, a także kopie pełnomocnictw wydanych dyrektorowi zakładu Bronisławowi Dawtinowi przez dyrektora białostockiego Gorpromkombinatu, Lazara Szymelińskiego.Zespół uzupełniają księgi dziennej kontroli maszyn (tzw. dzienniki – żurnale produkcji; 3 j.a.), w których odnotowywano przebieg pracy maszyn wytwarzających tlen, przestoje w ich działaniu (spowodowane np. zamarznięciem maszyny) oraz inne parametry techniczne. Sygn. 1-27. Liczba jednostek w zespole: 27
4/784/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woronianach powiat Sokółka 1954-1959 [1960] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1959, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 3-8; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1959-1960, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/786/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Bielsku 1836-1840 164 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836-1840; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/787/0 Zarząd Dóbr Siemiatycze 1881-1912 0 rozwiń
Akty kupna-sprzedaży nieruchomości czynszowych w porządku chronologicznym 1881-1912, sygn. 1-10. Akta dotyczą nieruchomości położonych w mieście Siemiatyczach. Liczba jednostek w zespole: 10
4/788/0 Akta komorników przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku 1926-1928 0 rozwiń
Akta komornika 1-go rewiru pow. bielskiego w Bielsku Podlaskim (egzekucje różnych należności finansowych po wyrokach sądowych), 1926; sygn. 1 Akta komornika 2-go rewiru pow. bielskiego w Siemiatyczach (egzekucje różnych należności finansowych po wyrokach sądowych), 1926-1928; sygn. 2-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/788/1 Akta Komornika 1-go rewiru powiatu bielskiego w Bielsku Podlaskim 1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/788/2 Akta Komornika 2-go rewiru powiatu bielskiego w Siemiatyczach 1926-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 841 do 860 z 1 749 wpisów.