Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/783/0 Fabryka Tlenu w Białymstoku 1938-1944, 1948-1949 0 rozwiń
Zawartość zespołu stanowią materiały związane z działalnością produkcyjną i handlową zakładu, głównie w okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej Białegostoku w latach 1939-1944. Odzwierciedlają to akta sporządzone w językach: białoruskim, rosyjskim, niemieckim i polskim. Największą grupę akt stanowi dokumentacja rachunkowa i księgowa wytwórni (Rejestr sčetnyh dokumentov, Dowody kasowo-memoriałowe, Buchhaltungs Unterlagen, itp.), obejmująca rachunki, faktury, potwierdzenia bankowe, listy przewozowe (Frachtbrief), certyfikaty wydajności zakładu (Leistungsbescheinigung) i formularze zamówień (Bestellschein) – łącznie 21 j.a.. Każda jednostka obejmuje jeden miesiąc rozliczeniowy, na ostatnich kartach zwykle znajdują się podsumowania dotyczące produkcji w danym miesiącu. Dokumentacja rachunkowa zakładu nie stanowi kompletu, zachowane jednostki dotyczą następujących miesięcy: I, III, VI, XI 1940 r., II-V, X-XII 1941 r., III, VIII 1942 r., IV, VI-XII 1943 r. Dostarczają one szczegółowych informacji na temat zasięgu działalności białostockiej wytwórni tlenu i jej kontrahentów (fabryk, zakładów, kolei i in.), realizacji zamówień władz okupacyjnych i osób prywatnych. Wiele kart stanowi formularze z firmowej papeterii „Peruna” z okresu przedwojennego oraz papeterii firm z terenu miasta Białystok, także jednostek z pozostałych ziem polskich i z zagranicy. Pomiędzy dokumentacją dotyczącą sprzedaży i opłat znajdują się listy płac (Löhnliste) zakładu, wymieniające pracowników z podaniem stanowiska . Osobno występują listy płac robotników żydowskich oraz korespondencja z władzami okupacyjnymi dotycząca kontroli ich zatrudnienia . Z okresu okupacji sowieckiej zachowała się 1 j.a. zawierająca dokumentację płacową (Rasčetno-platežnaja vědomost’) zakładu od marca do grudnia 1940.Najbardziej wartościowym źródłem do działalności zakładu w latach 1940-1941 jest jednostka o sygn. 3. „Zarządzenia, wytyczne władz zwierzchnich, korespondencja dotycząca spraw produkcji i rachunkowości”. Znajduje się w niej korespondencja zakładu z organami zwierzchnimi np. białostockim Gorpromkombinatem, do którego wytwórnia przynależała; zalecenia dotyczące planów produkcji i comiesięcznych sprawozdań (bilansów), prośby o dostarczenie surowców niezbędnych do produkcji (topliwo, potaż, soda kaustyczna i in.). Mieszczą się tu również kopie sprawozdań, spisy pracowników, informacje dotyczące działalności ruchu robotniczego, a także kopie pełnomocnictw wydanych dyrektorowi zakładu Bronisławowi Dawtinowi przez dyrektora białostockiego Gorpromkombinatu, Lazara Szymelińskiego.Zespół uzupełniają księgi dziennej kontroli maszyn (tzw. dzienniki – żurnale produkcji; 3 j.a.), w których odnotowywano przebieg pracy maszyn wytwarzających tlen, przestoje w ich działaniu (spowodowane np. zamarznięciem maszyny) oraz inne parametry techniczne. Sygn. 1-27. Liczba jednostek w zespole: 27
4/784/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woronianach powiat Sokółka 1954-1959 [1960] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1959, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 3-8; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1959-1960, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/785/0 Kolekcja Janusza Władyczańskiego z Białegostoku 1909-1939 0 rozwiń
Materiały dotyczące rodziny Kononowiczów, zam. w Białymstoku, ul. Grunwaldzka 27, 1911-1930, sygn. 1-7 Materiały dotyczące Michała Oyrzanowskiego (z-cy starosty pow. białostockiego), 1920-1924; sygn. 8-9 Materiały dotyczące Walentego Goszczyckiego, zam. w Białymstoku, ul. Modlińska 2a, właściciela zakładu fryzjerskiego i jego rodziny, 1928-1934; sygn. 10-14 Varia (m. in. drukowane „Sprawozdanie Towarzystwa Pomocy Biednym Pań Opiekunek w Białymstoku” za 1914r.), 1909-1939; sygn. 15-17 Liczba jednostek w zespole: 17
4/786/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Bielsku 1836-1840 164 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836-1840; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/787/0 Zarząd Dóbr Siemiatycze 1881-1912 0 rozwiń
Akty kupna-sprzedaży nieruchomości czynszowych w porządku chronologicznym 1881-1912, sygn. 1-10. Akta dotyczą nieruchomości położonych w mieście Siemiatyczach. Liczba jednostek w zespole: 10
4/788/0 Akta komorników przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku 1926-1928 0 rozwiń
Akta komornika 1-go rewiru pow. bielskiego w Bielsku Podlaskim (egzekucje różnych należności finansowych po wyrokach sądowych), 1926; sygn. 1 Akta komornika 2-go rewiru pow. bielskiego w Siemiatyczach (egzekucje różnych należności finansowych po wyrokach sądowych), 1926-1928; sygn. 2-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/788/1 Akta Komornika 1-go rewiru powiatu bielskiego w Bielsku Podlaskim 1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/788/2 Akta Komornika 2-go rewiru powiatu bielskiego w Siemiatyczach 1926-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
4/789/0 Kasy Stefczyka z terenu województwa białostockiego 1927-1939 0 rozwiń
Kasa Stefczyka Spółdzielnia (księgi udziałów i pożyczek) z odpowiedzialnością nieograniczoną w Dąbrowie, 1927-1939; sygn. 1-2 Kasa Stefczyka Spółdzielnia (księgi udziałów i pożyczek) z odpowiedzialnością nieograniczoną w Tykocinie, 1929-1939; sygn. 3-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/789/1 Kasa Stefczyka Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Dąbrowie 1927-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/789/2 Kasa Stefczyka Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Tykocinie 1929-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/790/0 Nowogródzki Okręgowy Urząd Ziemski w Grodnie 1921-1933 0 rozwiń
Powiat Grodno, parcelacja majątków, 1921-1933, sygn. 1-11; Powiat Wołkowysk, parcelacja majątków, 1921-1933, sygn. 12-14; Scalanie gruntów, 1927-1932, sygn. 13-16; Zniesienie służebności, likwidacja serwitutów, 1924-1930, sygn. 17-18. Dopływ: 2499/2002r. Parcelacja majątków, scalanie gruntów, zniesienie służebności, 1929-1933, sygn. 19-34. korekta ewidencji/ nab.3363/2011r.; 1926-1930, 3 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 37
4/791/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Grodnie 1921-1933 0 rozwiń
Parcelacja majątków (pow. grodzieński, woj. białostockie) 1921-1933; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/792/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Wołkowysku 1922-1933 [1935] 0 rozwiń
Scalenie gruntów (jako załączniki występują w aktach plany, odpisy akt notarialnych, wypisy z akt uwłaszczeniowych i in.) 1925-1932 (1935); sygn. 1-8 Zniesienie służebności, likwidacja serwitutów 1922-1929; sygn. 9-11 Rejestry pomiarowe wsi pow. wołkowyskiego 1929-1933; 6 j.a. (dopływ) Liczba jednostek w zespole: 17
4/793/0 Urząd Wojewódzki Nowogródzki Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych [1928-1933] 1934 0 rozwiń
Scalenie gruntów wsi Eliaszuki i Michnówka, gm. Tarnopol 1928-1934; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/794/0 Starostwo Powiatowe Grodzieńskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [1921-1933] 1934-1939 0 rozwiń
Parcelacja majątków ( pow. grodzieński, woj. białostockie. Jako załączniki występują plany, odpisy akt notarialnych, wypisy z akt uwłaszczeniowych itp.) [1921-1933] 1934-1939, sygn. 1-3 Scalenie gruntów [1923-1933] 1934-1939, sygn. 4-20 Liczba jednostek w zespole: 20
4/795/0 Starostwo Powiatowe Wołkowyskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [1926-1933] 1934-1938 0 rozwiń
Scalenie gruntów (jako załączniki występują plany, odpisy akt notarialnych, wypisy z akt uwłaszczeniowych i inne) [1926-1933] 1934-1938, sygn. 1-4 Dopływ: kn. 2491/2002r., scalenie gruntów 1934-1938, 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 8
4/796/0 Poleski Okręgowy Urząd Ziemski w Brześciu nad Bugiem 1922-1933 [1934] 0 rozwiń
Parcelacja majątków (jako załączniki występują plany, odpisy akt notarialnych, wyciągi z wykazów hipotecznych i in. 1922-1933 [1934], sygn.1-10 Likwidacja serwitutów 1933, sygn. 11 korekta ewidencji/ nab.3364/2011r.; 1929-1930, 4 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 15
4/797/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Brześciu nad Bugiem 1921-1933 0 rozwiń
Parcelacja majątków (jako załączniki występują plany parcelowanych gruntów) 1921-1933, sygn. 1-14 Dopływ: kn.2490/2002r. 1924-1933, 2 j.a. 1 j.a. - rejestr pomiarowy (parcelacja) majątku pryw. Jodłówka, pow. wołkowyski 1933 1 j.a. – akta parcelacji majątku Jancewicze, pow. bielski 1924-1927 Liczba jednostek w zespole: 16
4/798/0 Urząd Wojewódzki Poleski w Brześciu nad Bugiem Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych [1928-1933] 1934-1939 0 rozwiń
Parcelacja majątków (jako załączniki występują plany, odpisy akt notarialnych) 1928-1939; sygn. 1-4 Scalenie gruntów 1932-1939; sygn. 5-8 Scalanie gruntów wsi pow. brzeskiego 1938-1939; 4 j.a. (dopływ) Liczba jednostek w zespole: 12
Wyświetlanie 861 do 880 z 1 754 wpisów.