Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/884/0 Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Wojewódzki Komitet w Białymstoku 1972-1989 0 rozwiń
W zespole występują protokóły posiedzeń Zarządu, Prezydium, komisji, materiały dotyczące obiektów wybudowanych za pieniądze Narodowego Funduszu, bilanse i sprawozdania finansowe, uchwały Prezydium. 1972-1989; sygn. 1-51 Liczba jednostek w zespole: 51
4/885/0 Materiały Michała Motoszki 1903-1980 0 rozwiń
Dokumenty osobiste związane z przebiegiem pracy zawodowej Michała Motoszki, 1903-1954, sygn. 1-3; Dokumenty dotyczące przebiegu pracy zawodowej J. Motoszki, 1914-1980, sygn. 4; Fotografie związane z okresem szkolnym M. Motoszki, 1910-1915, sygn. 5-9; Materiały związane z praca w Szkole Powszechnej Nr.1 w Białymstoku, 1915-1933, sygn. 10-15; Fotografia grobu Michała Motoszki, 1954, sygn.16; Fotografia związana z Jadwigą Motoszko, 1914-1915, sygn. 17-18; Fotografia grupowa pracowników Sądu Okręgowego w Białymstoku, przed 1932, sygn. 19; Fotografia grupowa pracowników Kuratorium, 1935, sygn. 20; Fotografia grupowa amatorska, sygn. 21; Legitymacje służbowe, związków i towarzystw społecznych, 1935-1965, sygn. 22-24; Legitymacje Jadwigi Motoszko, 1935-1975, sygn. 25; Akta otwarcia Przychodni Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego w Białymstoku, 1926, 1939, sygn. 26. Liczba jednostek w zespole: 26
4/886/0 Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów Oddział Lustracji w Białymstoku 1975-1990 0 rozwiń
Protokóły z narad pracowników, analizy działalności lustracyjnej, lustracje poszczególnych jednostek organizacyjnych spółdzielczości inwalidów, kontrole, plany pracy i sprawozdania, korespondencja, 1975-1990; sygn. 1-30 Liczba jednostek w zespole: 30
4/887/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Białymstoku 1957-1990 0 rozwiń
Protokoły z Walnych Zgromadzeń terenowych RSP, 1979-1990, sygn. 1-17; XV Zjazd Delegatów WZ RSP, 1983, sygn. 18; Akty normatywne wewnętrzne, 1979-1989, sygn. 19-20; Posiedzenia Zarządu i Rady WZ RSP, 1981-1988, sygn. 21-28; Plany, analizy i sprawozdania roczne WZ RSP, 1957-1989, sygn. 29-40; Jednostkowe sprawozdania roczne ze stanu gospodarczo- finansowego WZ RSP, 1976-1988, sygn. 41-74; Sprawozdania roczne ze stanu gospodarczo- finansowego WZ RSP, 1961-1965, sygn. 75; Analizy ekonomiczne i statystyczne, 1984-1989, sygn. 76-79; Skargi i wnioski skierowane do WZ RSP, 1984-1988, sygn. 80-81; Współpraca RSP z jednostkami kulturalnymi i oświatowymi, 1986-1988, sygn. 82; Protokoły z lustracji likwidowanych RSP, 1983-1986, sygn. 83; Protokoły z lustracji terenowych RSP i zalecenia pokontrolne, 1979-1989, sygn. 84-151; Protokoły z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 1984-1989, sygn. 152; Deklaracje członkowskie, 1973-1987, sygn. 153. Liczba jednostek w zespole: 153
4/888/0 Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Terenowy Zespół Lustracji w Białymstoku 1956-1989 0 rozwiń
Plany działalności lustracyjnej TZL CZS „SCH” w Białymstoku, 1975-1989, sygn. 1; Roczne sprawozdania opisowe z działalności lustracyjnej, 1968-1989, sygn. 2-3; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności lustracyjnej, 1974-1989, sygn. 4; Roczne sprawozdania w zakresie ochrony i zabezpieczenia mienia, 1977-1988, sygn. 5-7; Sprawozdania zbiorcze wyników lustracji problemowych, 1959-1989, sygn. 8-12; Skargi zbadane na zlecenie TZLCZS „SCH” w Białymstoku, 1969-1989, sygn. 13-14; Protokoły lustracji pełnych, 1956-1988, sygn. 15-71; Oceny polustracyjne, 1958-1988, sygn. 72-99. Liczba jednostek w zespole: 99
4/889/0 Sądowy zbiór testamentów, umów, weksli 1910-1939, 1945-1953 0 rozwiń
W zespole zachowały się testamenty notarialne (295), prywatne (920), rejestry testamentów za lata 1945-1953, weksle Komunalnej Kasy Oszczędności i Państwowego Banku Rolnego. Sprzed roku 1918 zachowalo się 10 testamentów, 1910-1939, 1945-1953; sygn. 1-1858 Liczba jednostek w zespole: 1858
4/890/0 Fundusz Budowy Szkół i Ośrodków Kulturalnych Komitet Wojewódzki w Białymstoku 1953-1961 0 rozwiń
Protokóły z powołania Wojewódzkiego Komitetu Funduszy Budowy Szkół i Ośrodków Kulturalnych, sprawozdania z działalności, 1953, sygn. 1; Protokóły z powołania Powiatowych Kom. Funduszy Budowy Szkół i Ośrodków Kulturalnych, sprawozdania z działalności, 1953, sygn. 2; Protokóły z posiedzeń Prezydium Komitetu Wojewódzkiego, sprawozdania z działalności Komitetu Wojewódzkiego i komitetów powiatowych F.B.Sz. i O.K., 1954-1956, sygn. 3; Protokóły z posiedzeń Prezydium Komitetu Wojewódzkiego i komitetów powiatowych, sprawozdania z działalności Komitetu Wojewódzkiego F.B.Sz. i O.K, 1956-1959, sygn. 4; Protokóły z likwidacji majątku Kom. Woj. Fund. Budowy Szkół i O.K. w związku z podjętą uchwałą z dnia 15.II.1960r. o zawieszeniu działalności WKFRS i OK., 1960-1961, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/891/0 Wojewódzki Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Białymstoku 1959-1962 0 rozwiń
(Roczne, kwartalne, miesięczne sprawozdania opisowe, statystyczne i finansowe ze zbiórki na S.F.B.Sz. Działalność Wojewódzkiego Komitetu S.F.B.Sz.), 1959-1962, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/892/0 Vacat - Rada Narodowa Miasta i Gminy i Urząd Miasta i Gminy w Siemiatyczach - włączono do zespołu nr 830 - Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Siemiatyczach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/893/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Wyszkach 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji. 1973-1990; sygn. 1-56 Liczba jednostek w zespole: 56
4/894/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Białowieży 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 531
4/895/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Czeremsze [1949-1972] 1973-1990 [1991-1999] 0 rozwiń
Zespół zawiera m.in. protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, wnioski odznaczeniowe, bilanse i analizy, nadzór nad stowarzyszeniami, nadawanie i zmiana obywatelstwa, [1949-1972] 1973-1990 [1991-1999]; sygn. 1-304 Liczba jednostek w zespole: 304
4/896/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Boćkach 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 129
4/897/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Białymstoku 1950-1990 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń Zarządu, Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej, akta organizacyjne Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich, plany finansowe i techniczno-ekonomiczne, sprawozdania roczne, bilanse, analizy działalności, materiały dotyczące NIK, materiały kontroli Jednostek Nadzorowanych, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, skarg i wnioski, materiały prasowe 1950-1990; sygn. 1-399 Liczba jednostek w zespole: 399
4/898/0 Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich Terenowy Wydział Lustracji w Białymstoku 1957-1989 0 rozwiń
Dokumentacja dotycząca kontroli Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich, podstawowe unormowania z zakresu lustracji, zbiorcze opracowania lustracyjne, 1957-1989; sygn. 1-177 Liczba jednostek w zespole: 177
4/899/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Białymstoku 1964-1989 0 rozwiń
Walne Zgromadzenie WSM w Białymstoku- protokoły, 1979-1981, sygn. 1; Wojewódzkie Zjazdy delegatów spółdzielczości mieszkaniowej woj. białostockiego-protokoły, 1971-1986, sygn. 2-4; Posiedzenia Rady związku spółdzielni i jej organów protokoły i sprawozdania, 1970-1988, sygn. 5-12; Działalność kontrolna- protokoły, 1970-1981, sygn. 13-14; Zarządzenia Prezesa WZSBM w Białymstoku, 1982-1986, sygn. 15; Posiedzenia Zarządu WSM i WZSBM- protokoły i uchwały, 1975-1989, 16-32; Sprawozdania z działalności samorządów spółdzielni budownictwa mieszkaniowego woj. białostockiego, 1972-1987, sygn. 33; Organizacja związku spółdzielni, 1973-1988, sygn. 34-37; Plany i sprawozdana, analizy z działalności finansowej, inwestycyjnej, gospodarczej i społeczno- wychowawczej, 1964-1989, sygn. 38-75; Listy przydziału szeregowych domków jednorodzinnych WZSBM w Białymstoku, 1980-1981, sygn. 76; Analizy skarg i wniosków, 1974-1983, sygn. 77-78; Wycinki prasowe dotyczące działalności spółdzielni, 1973-1986, sygn. 79; Rejestry pracowników spółdzielni mieszkaniowych województwa białostockiego, 1967-1985, sygn. 80-85; Rejestry odznaczeń nadanych pracownikom spółdzielni mieszkaniowych województwa białostockiego, 1965-1989, sygn. 86-87; Analiza i sprawozdania dotyczące struktury zatrudnienia w spółdzielniach i w WZSBM w Białymstoku, 1970-1988, sygn. 88-89. Liczba jednostek w zespole: 89
4/900/0 Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Białymstoku 1957-1992 0 rozwiń
Zjazdy Delegatów, 1963-1987, sygn. 1-2; Posiedzenia Rady, 1960-1989, sygn. 3-6; Posiedzenia Prezydium Rady, 1960-1989, sygn. 7-12; Posiedzenia Zarządu, 1961-1989, sygn. 13-22; Uchwały Zarządu, 1967-1990, sygn. 23-28; Akta organizacyjne i komisje, 1960-1984, sygn. 29-33; Plany, 1960-1990, sygn. 34-54; Sprawozdania, 1957-1987, sygn. 55-67; Bilanse, 1958-1989, sygn. 68-74; Analizy, 1959-1988, sygn. 75-88; Lustracje i kontrole, 1961-1988, sygn. 89-96; Księga pamiątkowa, 1974-1980, sygn. 97; Likwidacja Związku, 1990-1992, sygn. 98. Liczba jednostek w zespole: 98
4/901/0 Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku 1974-1990 0 rozwiń
Materiały związane z wyborami do Sejmu i rad narodowych oraz referendum, 1980-1989, sygn. 1-58; Protokoły z sesji WRN, 1973-1990, sygn. 59-100; Uchwały WRN, 1973-1990, sygn. 101-117; Protokoły z posiedzeń Prezydium WRN, 1975-1990, sygn. 118-171; Postanowienia i zalecenia Prezydium WRN, 1976-1990, sygn. 172-182; Plany pracy Prezydium WRN, 1974-1984, sygn. 183; Konwent Konsultacyjny przy Przewodniczącym WRN, 1987-1989, sygn. 184-185; Komisje stałe WRN, 1974-1990, sygn. 186-314; Rady, Komitety powołane przez WRN, 1978-1989, sygn. 315-328; Materiały związane z wyborem samorządów lokalnych i ich działalnością, 1973-1985, sygn. 329-341; Radni, spotkania z wyborcami, interpelacje, 1976-1989, sygn. 342-372; Nadzór nad radami narodowymi stopnia podst., 1984-1990, sygn. 373-376; Sprawozdawczość statystyczna Biura WRN, 1984-1990, sygn. 377-389; Wojewódzka Komisja Odznaczeń Państwowych odznaczenia państwowe i regionalne, 1974-1990, sygn. 390-456; Rzeczowy wykaz akt Biura WRN, sygn. 457; Wojewódzki Zespół Poselski, 1972-1989, sygn. 458-479; Wnioski i interpelacje z sesji WRN, 1986-1990, sygn. 480-481. Liczba jednostek w zespole: 481
4/902/0 Centralny Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Biuro Lustracji w Warszawie Wydział Lustracji w Białymstoku 1984-1989 0 rozwiń
Protokoły lustracji pełnych spółdzielni spożywców, 1985-1989, sygn. 1-21; Protokoły lustracji problemowych spółdzielni spożywców, 1984-1989, sygn. 22-45; Protokoły lustracji specjalnych spółdzielni spożywców, 1985-1989, sygn. 46-57. Liczba jednostek w zespole: 57
4/903/0 Stronnictwo Demokratyczne Wojewódzki Komitet w Białymstoku 1945-1990 0 rozwiń
Protokoły Zjazdów KW, 1948-1989, sygn. 1-13; Protokoły posiedzeń plenarnych KW, 1948-1990, sygn. 14-41; Protokoły posiedzeń Prezydium KW, 1948-1990, sygn. 42-83; Protokoły posiedzeń komisji, grup doradczych, zespołów, 1945-1989, sygn. 84-113; Protokoły narad, 1945-1988, sygn. 114-129; Protokoły posiedzeń Sekretariatu KW, 1950-1983, sygn. 130-135; Wydział Organizacyjny, 1948-1988, sygn. 136-160; Wydział Ekonomiczny, 1947-1989, sygn. 161-173; Wydział Ideologii, Propagandy, 1963-1988, sygn. 174-185; Wydział Szkoleniowy, 1949-1952, sygn. 186-187; Wydział Społeczno-Zawodowy, 1948-1990, sygn. 188-202; Wydział Personalny, 1945-1987, sygn. 203-211; Wydział Kobiecy, 1948-1949, sygn. 212-213; Wydział Kulturalno- Oświatowy, 1950-1951, sygn. 214; Wydział Rad Narodowych, 1949-1989, sygn. 215-226; Samodzielny Referat Prawniczy, 1950-1952, sygn. 227; Wojewódzka Komisja Rewizyjna, 1949-1989, sygn. 228-242; Wojewódzki Sąd Partyjny, 1973-1990, sygn. 243; Archiwum zakładowe, 1979-1988, sygn. 244; Klub Partyjny, 1970-1981, sygn. 245; Zdjęcia z działalności SD WK, sygn. 246-259; Stronnictwo Demokratyczne Miejski Komitet, 1946-1990, sygn. 260-473; Stronnictwo Demokratyczne Komitety Powiatowe, 1945-1990, sygn. 474-760; Koła Stronnictwa Demokratycznego Wojewódzkiego Komitetu w Białymstoku, 1949-1989, sygn. 761-798; Broszury i książki, sygn. 799-802. Liczba jednostek w zespole: 802
Wyświetlanie 961 do 980 z 1 746 wpisów.