Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/880/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Werstoku 1844-1896, 1905-1914 1240 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844, 1848, 1871-1878, 1881-1896; 1905-1914, sygn. 1-12 Liczba jednostek w zespole: 12
4/881/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Zabłudowie 1787-1807 0 rozwiń
akta urodzeń 1787-1788, 1801-1806, małżeństw 1787 i zgonów 1787, 1802-1807; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/882/0 Zbiór wypisów z ksiąg metrykalnych wyznań chrześcijańskich 1793-1912 0 rozwiń
Akta wyznania rzymskokatolickiego z terenu diecezji wileńskiej i sejneńskiej. dekanat białostocki, diecezja wileńska 1820-1912; 14 j.a. dekanat bielski, diecezja wileńska 1793-1873; 20 j.a. dekanat grodzieński, diecezja wileńska 1838, 1865; 1 j.a. dekanat sokólski, diecezja wileńska 1824-1870; 11 j.a. różne dekanaty diecezji wileńskiej 1842-1865; 4 j.a. różne dekanaty diecezji sejneńskiej 1808-1866; 5 j.a. Akta prawosławne z terenu diecezji litewsko-wileńskiej dekanat białostocki 1823-1866; 7 j.a. dekanat bielski 1826, 1840-1872; 7 j.a. dekanat drohiczyński 1841-1872; 4 j.a. dekanat kleszczelski 1836, 1840-1870; 2 j.a. dekanat sokólski 1810-1838, 1840-1869; 8 j.a. różne dekanaty diecezji litewsko-wileńskiej 1845-1870; 3 j.a. Akta ewangelicko-augsburskie m. Białystok 1841-1856; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 87
4/883/0 Rejestry urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich z terenu obwodu białostockiego 1834-1836 0 rozwiń
Chrześcijanie i Żydzi w powiecie bielskim: u. 1834-1836, m. 1834-1836, zg. 1834-1836; sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/884/0 Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Wojewódzki Komitet w Białymstoku 1972-1989 0 rozwiń
W zespole występują protokóły posiedzeń Zarządu, Prezydium, komisji, materiały dotyczące obiektów wybudowanych za pieniądze Narodowego Funduszu, bilanse i sprawozdania finansowe, uchwały Prezydium. 1972-1989; sygn. 1-51 Liczba jednostek w zespole: 51
4/885/0 Materiały Michała Motoszki 1903-1980 0 rozwiń
Dokumenty osobiste związane z przebiegiem pracy zawodowej Michała Motoszki, 1903-1954, sygn. 1-3; Dokumenty dotyczące przebiegu pracy zawodowej J. Motoszki, 1914-1980, sygn. 4; Fotografie związane z okresem szkolnym M. Motoszki, 1910-1915, sygn. 5-9; Materiały związane z praca w Szkole Powszechnej Nr.1 w Białymstoku, 1915-1933, sygn. 10-15; Fotografia grobu Michała Motoszki, 1954, sygn.16; Fotografia związana z Jadwigą Motoszko, 1914-1915, sygn. 17-18; Fotografia grupowa pracowników Sądu Okręgowego w Białymstoku, przed 1932, sygn. 19; Fotografia grupowa pracowników Kuratorium, 1935, sygn. 20; Fotografia grupowa amatorska, sygn. 21; Legitymacje służbowe, związków i towarzystw społecznych, 1935-1965, sygn. 22-24; Legitymacje Jadwigi Motoszko, 1935-1975, sygn. 25; Akta otwarcia Przychodni Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego w Białymstoku, 1926, 1939, sygn. 26. Liczba jednostek w zespole: 26
4/886/0 Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów Oddział Lustracji w Białymstoku 1975-1990 0 rozwiń
Protokóły z narad pracowników, analizy działalności lustracyjnej, lustracje poszczególnych jednostek organizacyjnych spółdzielczości inwalidów, kontrole, plany pracy i sprawozdania, korespondencja, 1975-1990; sygn. 1-30 Liczba jednostek w zespole: 30
4/887/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Białymstoku 1957-1990 0 rozwiń
Protokoły z Walnych Zgromadzeń terenowych RSP, 1979-1990, sygn. 1-17; XV Zjazd Delegatów WZ RSP, 1983, sygn. 18; Akty normatywne wewnętrzne, 1979-1989, sygn. 19-20; Posiedzenia Zarządu i Rady WZ RSP, 1981-1988, sygn. 21-28; Plany, analizy i sprawozdania roczne WZ RSP, 1957-1989, sygn. 29-40; Jednostkowe sprawozdania roczne ze stanu gospodarczo- finansowego WZ RSP, 1976-1988, sygn. 41-74; Sprawozdania roczne ze stanu gospodarczo- finansowego WZ RSP, 1961-1965, sygn. 75; Analizy ekonomiczne i statystyczne, 1984-1989, sygn. 76-79; Skargi i wnioski skierowane do WZ RSP, 1984-1988, sygn. 80-81; Współpraca RSP z jednostkami kulturalnymi i oświatowymi, 1986-1988, sygn. 82; Protokoły z lustracji likwidowanych RSP, 1983-1986, sygn. 83; Protokoły z lustracji terenowych RSP i zalecenia pokontrolne, 1979-1989, sygn. 84-151; Protokoły z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 1984-1989, sygn. 152; Deklaracje członkowskie, 1973-1987, sygn. 153. Liczba jednostek w zespole: 153
4/888/0 Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Terenowy Zespół Lustracji w Białymstoku 1956-1989 0 rozwiń
Plany działalności lustracyjnej TZL CZS „SCH” w Białymstoku, 1975-1989, sygn. 1; Roczne sprawozdania opisowe z działalności lustracyjnej, 1968-1989, sygn. 2-3; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności lustracyjnej, 1974-1989, sygn. 4; Roczne sprawozdania w zakresie ochrony i zabezpieczenia mienia, 1977-1988, sygn. 5-7; Sprawozdania zbiorcze wyników lustracji problemowych, 1959-1989, sygn. 8-12; Skargi zbadane na zlecenie TZLCZS „SCH” w Białymstoku, 1969-1989, sygn. 13-14; Protokoły lustracji pełnych, 1956-1988, sygn. 15-71; Oceny polustracyjne, 1958-1988, sygn. 72-99. Liczba jednostek w zespole: 99
4/889/0 Sądowy zbiór testamentów, umów, weksli 1910-1939, 1945-1953 0 rozwiń
W zespole zachowały się testamenty notarialne (295), prywatne (920), rejestry testamentów za lata 1945-1953, weksle Komunalnej Kasy Oszczędności i Państwowego Banku Rolnego. Sprzed roku 1918 zachowalo się 10 testamentów, 1910-1939, 1945-1953; sygn. 1-1858 Liczba jednostek w zespole: 1858
4/890/0 Fundusz Budowy Szkół i Ośrodków Kulturalnych Komitet Wojewódzki w Białymstoku 1953-1961 0 rozwiń
Protokóły z powołania Wojewódzkiego Komitetu Funduszy Budowy Szkół i Ośrodków Kulturalnych, sprawozdania z działalności, 1953, sygn. 1; Protokóły z powołania Powiatowych Kom. Funduszy Budowy Szkół i Ośrodków Kulturalnych, sprawozdania z działalności, 1953, sygn. 2; Protokóły z posiedzeń Prezydium Komitetu Wojewódzkiego, sprawozdania z działalności Komitetu Wojewódzkiego i komitetów powiatowych F.B.Sz. i O.K., 1954-1956, sygn. 3; Protokóły z posiedzeń Prezydium Komitetu Wojewódzkiego i komitetów powiatowych, sprawozdania z działalności Komitetu Wojewódzkiego F.B.Sz. i O.K, 1956-1959, sygn. 4; Protokóły z likwidacji majątku Kom. Woj. Fund. Budowy Szkół i O.K. w związku z podjętą uchwałą z dnia 15.II.1960r. o zawieszeniu działalności WKFRS i OK., 1960-1961, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/891/0 Wojewódzki Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Białymstoku 1959-1962 0 rozwiń
(Roczne, kwartalne, miesięczne sprawozdania opisowe, statystyczne i finansowe ze zbiórki na S.F.B.Sz. Działalność Wojewódzkiego Komitetu S.F.B.Sz.), 1959-1962, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/892/0 Vacat - Rada Narodowa Miasta i Gminy i Urząd Miasta i Gminy w Siemiatyczach - włączono do zespołu nr 830 - Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Siemiatyczach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/893/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Wyszkach 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji. 1973-1990; sygn. 1-56 Liczba jednostek w zespole: 56
4/894/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Białowieży 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 531
4/895/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Czeremsze [1949-1972] 1973-1990 [1991-1999] 0 rozwiń
Zespół zawiera m.in. protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, wnioski odznaczeniowe, bilanse i analizy, nadzór nad stowarzyszeniami, nadawanie i zmiana obywatelstwa, [1949-1972] 1973-1990 [1991-1999]; sygn. 1-304 Liczba jednostek w zespole: 304
4/896/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Boćkach 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 129
4/897/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Białymstoku 1950-1990 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń Zarządu, Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej, akta organizacyjne Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich, plany finansowe i techniczno-ekonomiczne, sprawozdania roczne, bilanse, analizy działalności, materiały dotyczące NIK, materiały kontroli Jednostek Nadzorowanych, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, skarg i wnioski, materiały prasowe 1950-1990; sygn. 1-399 Liczba jednostek w zespole: 399
4/898/0 Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich Terenowy Wydział Lustracji w Białymstoku 1957-1989 0 rozwiń
Dokumentacja dotycząca kontroli Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich, podstawowe unormowania z zakresu lustracji, zbiorcze opracowania lustracyjne, 1957-1989; sygn. 1-177 Liczba jednostek w zespole: 177
4/899/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Białymstoku 1964-1989 0 rozwiń
Walne Zgromadzenie WSM w Białymstoku- protokoły, 1979-1981, sygn. 1; Wojewódzkie Zjazdy delegatów spółdzielczości mieszkaniowej woj. białostockiego-protokoły, 1971-1986, sygn. 2-4; Posiedzenia Rady związku spółdzielni i jej organów protokoły i sprawozdania, 1970-1988, sygn. 5-12; Działalność kontrolna- protokoły, 1970-1981, sygn. 13-14; Zarządzenia Prezesa WZSBM w Białymstoku, 1982-1986, sygn. 15; Posiedzenia Zarządu WSM i WZSBM- protokoły i uchwały, 1975-1989, 16-32; Sprawozdania z działalności samorządów spółdzielni budownictwa mieszkaniowego woj. białostockiego, 1972-1987, sygn. 33; Organizacja związku spółdzielni, 1973-1988, sygn. 34-37; Plany i sprawozdana, analizy z działalności finansowej, inwestycyjnej, gospodarczej i społeczno- wychowawczej, 1964-1989, sygn. 38-75; Listy przydziału szeregowych domków jednorodzinnych WZSBM w Białymstoku, 1980-1981, sygn. 76; Analizy skarg i wniosków, 1974-1983, sygn. 77-78; Wycinki prasowe dotyczące działalności spółdzielni, 1973-1986, sygn. 79; Rejestry pracowników spółdzielni mieszkaniowych województwa białostockiego, 1967-1985, sygn. 80-85; Rejestry odznaczeń nadanych pracownikom spółdzielni mieszkaniowych województwa białostockiego, 1965-1989, sygn. 86-87; Analiza i sprawozdania dotyczące struktury zatrudnienia w spółdzielniach i w WZSBM w Białymstoku, 1970-1988, sygn. 88-89. Liczba jednostek w zespole: 89
Wyświetlanie 961 do 980 z 1 754 wpisów.