Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/65/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Kożanach 1770-1819 0 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1770-1789, 1797-1819; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/66/0 Inspektor Fabryczny 2 Rejonu Guberni Grodzieńskiej w Białymstoku 1908-1915 0 rozwiń
Zgłoszenia nieszczęśliwych wypadków w zakładach przemysłowych miasta Białegostoku, materiały o naruszaniu obowiązujących ustaw fabrycznych w zakładach miasta Białegostoku, miasta Słonima i powiatu słonimskiego, sprawy kar finansowych wymierzanych zakładom z terenu miasta Białegostoku, miasta Słonima i powiatu słonimskiego /m.in. dane o liczbie zatrudnionych 1908-1915, sygn. 1-3. W załączeniu książeczki obrachunkowe Liczba jednostek w zespole: 3
4/67/0 Akta miasta Tykocina 1851-1917 0 rozwiń
Kasa Ekonomiczna miasta Tykocina 1851, sygn. 1; Magistrat miasta Tykocina 1872-1917, sygn. 2-15; Liczba jednostek w zespole: 15
4/68/0 Akta miasta Mielnika 1631-1780 0 rozwiń
Księgi miejskie sądowe, 1631-1780; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/69/0 Prezydent Policji w Białymstoku 1941-1944 0 rozwiń
Ankiety osób ubiegających się o Volkslistę 1941-1944, sygn. 1-32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/70/0 Obóz Front-Ojczyzna w Białymstoku 1944 0 rozwiń
Listy imienne Volksdeutschów ewakuowanych z terenów przyfrontowych- transporty ze Stolina, Krzemieńca, Starego Konstantynowa i Żytomierza (poprzez obóz w Boguszach, powiat Grajewo), Lista imienna robotników z terenu gminy Bargłów, powiat Grajewo przysłanych do obozu w Białymstoku, 1944r., sygn. 1-5; Liczba jednostek w zespole: 5
4/71/0 Urząd Wojewódzki Białostocki [1937-1938] 1944-1950 [1951-1959] 138710 rozwiń
Wydział Ogólny: Oddział Organizacyjny – Zarządzenia władz centralnych, Zarządzenia Wojewody, Sprawy wynikające ze stanowiska Wojewody, Organizacja, Odprawy, konferencje, Sprawozdania z działalności, Sprawozdania sytuacyjne, Podział terytorialny, Ziemie odzyskane, Odznaczenia i nagrody, Różne, Administracja Białostockiego Dziennika Wojewódzkiego – Protokół zdawczo-odbiorczy części redakcyjnej, Oddział Administracyjny – mienie opuszczone i porzucone, nadanie poświadczenia obywatelstwa, zmiana nazwisk, Oddział Personalny – Wykazy pracowników niektórych wydziałów, starostw, Wojewódzki Inspektorat Starostw – Ewakuacja ludności, kontrola starostw, lata 1944 – 1950, sygn. 1-370, Wydział Personalny: Oddział Ruchu Służbowego i Ewidencji Personalnej Pracowników Państwowych – Wykazy obsady personalnej stanowisk kierowniczych UW, samorządu terytorialnego szczebla pow. miejskiego i gminnego, wykazy wójtów, burmistrzów i sekretarzy, lata 1949 – 1950, sygn. 371-377, Wydział Budżetowo-Gospodarczy: Oddział Budżetowy – Projekty preliminarzy budżetowych resortowych, lata 1944 – 1950, sygn. 378-406, Wydział Administracyjny: Oddział Ogólno-Administracyjny – Wywłaszczenia, mienie opuszczone, nieruchomości gmin wyznaniowych żydowskich, ochrona granic, przesiedlanie, nabywanie nieruchomości w pasie granicznym, Oddział Spraw Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności – stwierdzanie, uznanie, nadawanie obywatelstwa, rejestracja ludności autochtonicznej, rejestracja ludności cygańskiej, wykazy urzędów stanu cywilnego, lustracje USC, lata 1945 – 1950, sygn. 407-480, Wydział Społeczno-Polityczny: Oddział Ogólno-Polityczny – Sprawy bezpieczeństwa publicznego, Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego, Sprawy repatriacji i obywatelstwa, Sprawy organizacji i funkcjonowania Wydziału, Działalność starostw powiatowych, Wykazy imienne osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym, Skargi, Działalność organów adm. Państwowej szczebla wojewódzkiego, Sprawy różne, Oddział Społeczny – Sprawy wyznań religijnych, Sprawy mniejszości narodowych oraz obywatelstwa polskiego, Sprawy stowarzyszeń, Oddział Ochrony Przed Pożarami i Innymi Klęskami – Sprawy p. pożarowe, działalność ochotniczych straży, komitetu p. pożarowego, Oddział Osiedleńczy – Sprawozdania sytuacyjne, Organizacja i działalność referatów osiedleńczych starostw powiatowych, Akcja osadnicza i uwłaszczeniowa, Ludność autochtoniczna, Sprawy różne, lata 1945 – 1950, sygn. 481-798, Brak jedn. O sygn. 626, Wydział Samorządowy: Oddział Administracji Samorządu – Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Statystyka administracyjna związków samorządowych, Sprawy składu organów wykonawczych samorządu terytorialnego, Sprawy pracowników samorządu terytorialnego, Konferencje samorządowe, Protokóły posiedzeń PRN oraz ich Prezydiów, Protokóły posiedzeń Wydziałów Powiatowych, Sprawy podziału administracyjnego, Sprawy różne, Oddział Spraw Społecznych i Gospodarczych Samorządu – Statystyka gospodarcza związków samorządowych, Inwestycje zawiązków samorządowych, Sprawy różne przedsiębiorstw samorządowych, Sprawy oświaty i opieki nad dzieckiem i młodzieżą, Sprawy instytucji kredytowych związków samorządowych, Sprawy różne, Oddział Finansów Samorządowych – Sprawy budżetów związków samorządowych. Materiały zbiorcze, Budżety powiatowych związków samorządowych, Sprawy podatków komunalnych, Sprawy podatku gruntowego, Sprawy szarwarków, Sprawy dotacji i subwencji związków samorządowych, Sprawy różne, Oddział Samorządu Wojewódzkiego – Sprawozdania z działalności Wydziału Samorządowego i Wojewódzkiego, Oddział Inspekcji Samorządowej – Zarządzenia, zestawienia zbiorcze, Plany pracy i sprawozdania inspektorów samorządu gminnego, Protokóły lustracji zarządów gminnych i miejskich, Protokóły konferencji samorządowych, Sprawy różne, lata 1944 – 1950, sygn. 799-1369, 2627-2628, Wydział Administracji i Finansów Komunalnych: Oddział Organizacji Samorządu – Sprawy pracowników samorządu terytorialnego, Protokóły posiedzeń Wydziałów Powiatowych, Sprawy różne, Oddział Finansowo-Budżetowy – Budżety związków samorządowych, Sprawy podatkowe, Oddział Inspekcji Samorządowej – Protokóły inspekcji zarządów gminnych, lata 1949 – 1950, sygn. 1370-1421, Wydział Gospodarki Komunalnej: Oddział Planowania Gospodarczego – Inwestycje samorządowe, Oddział Inwestycji – Organizacja służby inwestycyjnej, lata 1949 – 1950, sygn. 1422-1433, Wydział Przemysłowy: Zarządzenia i instrukcje, sprawozdania, Sprawozdania z działalności Wydziału, Upaństwowienie przemysłu, Sprawozdania dot. Przemysłu, Wykazy zakładów przemysłowych, Sprawozdania zakładów przemysłowych, Rzemiosło, Sprawy różne, lata 1944 – 1947, sygn. 1434-1517, Wydział Przemysłu i Handlu: Oddział Ogólny – Zarządzenia, Plany i Sprawozdania, Konferencje, Kontrola Wydziału i starostw, Wykazy zakładów przemysłowych, Sprawozdania statystyczne zakładów przemysłowych, Rzemiosło, Oddział Techniczny – Rozmieszczanie tartaków, elektryfikacja młyna, Oddział Administracji Przemysłowej – Sprawozdania z produkcji, Rzemiosło, Sprawy odwoławcze, Upaństwowienie przedsiębiorstw, Oddział Handlu – Wykazy Przedsiębiorstw handlowych, aptek, garbarni, młynów, piekarni, obrót ziemiopłodami, lata 1947 – 1950, sygn. 1518-1612, Wydział Przemysłu: Oddział Ogólny – Plany i sprawozdania referatów przemysłu, Wykazy zakładów przemysłowych, Sprawozdania o przemyśle, Sprawozdania statystyczne zakładów przemysłowych, Oddział Techniczny – Protokóły komisji kwalifikującej maszyny, Oddział Administracji Przemysłowej – Uprawnienia przemysłowe, wykazy zakładów, Rzemiosło-rejestr cechów, ewidencja rzemieślników, Upaństwowienie przedsiębiorstw, lata 1948 – 1950, sygn. 1613-1656, Wydział Handlu: Planowanie, sprawozdawczość – Organizacja sieci dystrybucyjnej, wykazy przedsiębiorstw handlowych, sprawozdania o stanie i ruchu placówek handlowych, rok 1949, sygn. 1657-1674, Wydział Aprowizacji /Aprowizacji i Handlu/: Oddział Ogólny – Okólniki i zarządzenia, Sprawozdania z działalności oddziałów, Związku Rewizyjnego Sp-ni RP, budżet, Oddział Planowania – Referat statystyki, Ewidencja warsztatów, Raporty cen, Oddział Artykułów Spożywczych – Przedziały dla ludności, Sprawozdania starostw o obrocie zbożami, Oddział /Kontroli/ Inspekcji – Kontrola referatów aprowizacji i handlu w powiatach, Kontrola przedsiębiorstw, Komisja Kontrolno-Klasyfikacyjna, lata 1944 – 1948, sygn. 1657 – 1780, Wydział Odbudowy: Oddział Ogólni i Administracji Budowlanej – Organizacja Wydziału, zniszczenia wsi, sprawozdania z odbudowy, Oddział Budownictwa – Zarządzenia, rejestracja strat wojennych, sprawozdania z odbudowy, ewidencja zakładów przemysłu budowlanego, Oddział Planowania i Polityki Budowlanej – Statystyka przemysłowa, sprawozdania z odbudowy wsi i miast, budownictwo mieszkaniowe, zaopatrzenie w materiały, Projekty – Odbudowy budynków użyteczności publicznej m.in.. szkół, szpitali, budynków mieszkalnych, plany zagospodarowania przestrzennego, Szkic projektu sieci ulicznej śródmieścia Białegostoku, lata 1944 – 1950, sygn. 1781-2107, 2629-2671, 2680-2683, 2687, Brak jedn. O sygn. 2629-2630, Wydział Budowy i Utrzymania Dróg: Oddział Budowy i Utrzymania Dróg – Sprawozdania z robót na drogach I kolejności, odnowa dróg i mostów, Oddział Lotnictwa Cywilnego – Zarządzenia, inspekcja ośrodka szybownictwa, sprawozdania z wyszkolenia szybowcowego, przejęcie lotnisk, wykazy i ochrona lotnisk, lata 1946 – 1950, sygn. 2108-2114, DZIAŁ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH: Wydział Urządzeń Rolnych: Oddział Parcelacji – Zarządzenia, Organizacja Działu, Zjazdy Komisarzy Ziemskich, Plany pracy, Sprawozdania, Inspekcje Referatów Rolnictwa i Reform Rolnych, Ewidencja gospodarstw opuszczonych, Parcelacje osadnicze, Majątki państwowe, Oddział Klasyfikacji Szacunkowej – Klasyfikacja i szacunek gruntów, Oddział Scalania i Regulacji – Regulacja gospodarstw, Oddział Sądowo-Hipoteczny – Regulacja hipotek, lata 1944 – 1949, sygn. 2215-2238, Dopływ: Akta parcelacji, rejestry pomiarowe, lata [1937 – 1938] 1944 – 1950, sygn. 2688-2750, Wydział Pomiarów Rolnych – Zarządzenia i instrukcje, Oddział Parcelacji i Regulacji Rolnych – Plany prac parcelacyjnych, scaleniowych, regulacyjnych, spółdzielczość produkcyjna, Referat Organizacyjno-Pomiarowy – ewidencja mierniczych, Oddział Regulacji i Zabudowy Osiedli Wiejskich – Sprawozdawczość, scalanie gruntów, lata 1944 – 1950, sygn. 2239-2271, Wydział Wodno-Melioracyjny: Sprawozdania, inspekcje, plan inwestycyjny, lata 1946 – 1947, sygn. 2272-2276, Wydział Finansów Rolnych: Organizacja Wydziału, pracownicy, bilanse, lata 1947 – 1949 /1951/, sygn. 2277-2288, Wydział Weterynarii: Oddział Ogólny – Okólniki, zjazdy lekarzy weterynarii, sprawozdania Wydziału i referatów powiatowych, lustracje, organizacja Wydziału, Oddział Nadzoru Nad Ubojem i Obrotem – badania zwierząt, ubój, lecznice, normatywy, szkolenia, lata 1944 – 1949, sygn. 2289-2327, 2684-2686, Wydział Pomiarów: Oddział Ogólny – Okólniki, sprawozdania podelegacyjne, Oddział Administracji Miernictwa – Ewidencja dokumentów pomiarowych, lata 1944 – 1946, sygn. 2330-2331, Wydział Kultury i Sztuki: Oddział Ogólny – Zarządzenia, organizacja Wydziału, sprawozdania, konferencje, kredyty, Komisja Likwidacyjna Urzędu Informacji i Propagandy, Oddział Twórczości i Przedsiębiorstw Artystycznych – Muzyka, plastyka, sztuka ludowa, teatr, Oddział Koordynacji Ruchu Amatorskiego – Teatry i zespoły amatorskie, świetlice i domy ludowe, ogniska artystyczne, Oddział Szkolnictwa Artystycznego – Szkoły muzyczne, liceum sztuk plastycznych, studium choreograficzne, Oddział Muzeów i Ochrony Zabytków – Sprawozdania z powiatów, odbudowa pałacu Branickich, sprawozdania z robót konserwatorskich, lata 1944 – 1950, sygn. 2332-2411, Wydział Zdrowia: Oddział Ogólny – Zarządzenia, Sprawozdania ośrodków zdrowia, Wykaz lekarzy i personelu medycznego, Zjazdy naczelników wydziałów zdrowia, lekarzy, kierowników ośrodków zdrowia, Inspekcje ośrodków zdrowia i szpitali, Oddział Ośrodków Zdrowia i Medycyny Społecznej – Opieka nad matką i dzieckiem, Choroby społeczne, Oddział Leczenia Zakładowego i Uzdrowiskowego – Szkody wojenne poniesione przez lecznictwo, wykazy szpitali i ich stan, sprawozdania szpitali, Oddział Farmaceutyczny – koncesjonowanie aptek, lata 1944 – 1950, sygn. 2412-2473, Wydział Opieki Społecznej: Oddział Organizacji i Nadzoru – Organizacja Wydziału, Sprawozdania z działalności Wydziału, referatów, Inspekcje, Zjazdy naczelników referatów, Kontrola zakładów opieki społecznej, Sprawy finansowe, Oddział Opieki Społecznej – Opieka nad matką i dzieckiem, Opieka nad dorosłymi, akcja zimowa, Oddział Spraw Inwalidzkich – Statystyka inwalidów, opieka nad inwalidami wojennymi, lata 1944 – 1950, sygn. 2474-2573, Wydział Spraw Inwalidzkich: Sprawozdania z działalności, statystyka, zestawienia inwalidów, lata 1947 – 1949, sygn. 2574-2576, Wydział Spraw Inwalidzkich i Pomocy Społecznej: Wykazy pracowników, sprawozdania i statystyka, zwalczanie prostytucji, zatrudnienie inwalidów, lata 1949 – 1950, sygn. 2577-2580, Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego-Biuro Regionalne: Protokóły konferencji, programy zagospodarowania przestrzennego, odbudowa miast, podział administracyjny, plany i sprawozdania, plan 6-letni, plany zabudowy osiedli, plany zagospodarowania przestrzennego, lata 1944 – 1950, sygn. 2581-2615, 2672-2679, Inspektorat Odszkodowań Wojennych: Rejestracja szkód wojennych, sprawozdania z powiatów, lata 1944 – 1949, sygn. 2616-2626. Dopływ z dn. 31-01-2007r. Nab. 2868/2007r., 1946-1950, 16 j.a.-0,18 mb. Dopływ z dn. 20-08-2009r. Nab. 3187/2009r., 1948-1949 [1957-1959], 1 j.a.-0,01 mb. Dopływ z dn. 23-02-2010r. Nab. 3242/2010r., 1948, 2 j.a. (kartografia) Przes. 7/2012r., 3 j.a. - 0,06 mb. 1944-1951 (spis roboczy 1/2012), dokumentacja drogowa, mostowa -nab.3621/2017r, nab.3622/2017r.; Dopływ - Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego 1948r. - nab.3722/2019r. 9 j.a;nab.3723/2019r. 1j.a-0,01mb. Liczba jednostek w zespole: 2824
4/72/0 Wojewódzka Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Białymstoku 1946-1948 0 rozwiń
Działalność WKUP – informacje o utworzeniu WKUP, sprawozdania, protokóły posiedzeń, lata 1946 – 1948, sygn. 1-4, Wykazy i kwestionariusze przedsiębiorstw podlegających upaństwowieniu, lata 1946 – 1947, sygn. 5-10, Materiały dotyczące upaństwowienia poszczególnych przedsiębiorstw, lata 1946 – 1948, sygn. 11-30. Liczba jednostek w zespole: 30
4/73/0 Wojewódzka Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia przy Wojewodzie Białostockim 1948-1949 0 rozwiń
Powołanie i skład Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, rok 1948, sygn. 1, Protokóły posiedzeń WKUZ, lata 1948 – 1949, sygn. 2-3, Plany rozwoju sieci zaopatrzenia ludności, lata 1948 – 1950, sygn. 4-6, Meldunki, protokóły posiedzeń i sprawozdania Powiatowych Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, rok 1949, sygn. 7-19. Liczba jednostek w zespole: 19
4/74/0 Wojewódzka Komisja Cennikowa przy Wojewodzie Białostockim 1945-1949 0 rozwiń
Powołanie Wojewódzkiej Komisji Notowań Cen, lata 1945 – 1946, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Cennikowej, lata 1947 – 1949, sygn. 2-4, Skład personalny Powiatowych Komisji Cennikowych, notowań cen i doradczych, rok 1949, sygn. 5, Sprawozdawczość WKC, rok 1949, sygn. 6, Sprawozdawczość Powiatowych Komisji Cennikowych, rok 1949, sygn. 7-19, Cenniki dla powiatów, rok 1949, sygn. 20 Liczba jednostek w zespole: 20
4/75/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Dział I. Sprawy organizacyjne – zgłaszanie członków, karty personalne, wykazy członków rad, przewodniczących, wybór burmistrzów, statystyka, wykazy pracowników, podział pracy, korespondencja z KRN, udział w konferencjach, lata 1945 – 1950, sygn. 1-75, Dział II. Współudział WRN w akcjach państwowych – straty ludności związane z przemarszem wojsk, oświata i kultura, stypendia, opieka społeczna, komunikacja, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria, zdrowie publiczne, podatek gruntowy, lata 1944 – 1950, sygn. 76-86, Dział III. Finanse samorządowe – budżety Wojewódzkiego Związku Samorządowego, lata 1945 – 1947, sygn. 87-92, Dział IV. Sprawy społeczno-polityczne, lata 1946 – 1950, sygn. 93-96, Dział V. Sprawozdania z działalności, lata 1944 – 1950, sygn. 97-144, Dział VI. Działalność kontrolna, lata 1947 – 1950, sygn. 145-160, Dział VII. Nadzór nad działalnością podległych rad, protokóły posiedzeń PRN i prezydiów, lata 1944 – 1950, sygn. 161-246, Dział VIII. Bezpieczeństwo i sądownictwo – spisy osób zatrzymanych przez oddziały wojskowe, wybór ławników, lata 1945 – 1950, sygn. 247-252, Dział IX. Wojewódzka Komisja Odznaczeniowa – wnioski odznaczeniowe, protokóły komisji, lata 1946 – 1949, sygn. 253-266, Wojewódzka Komisja Kontroli Społecznej – regulaminy, instrukcje, skład WKKS, protokóły, plany, sprawozdania, kontrola rolnictwa, weterynarii, leśnictwa, przemysłu i handlu, komunikacji, aprowizacji i inne, lata 1945 – 1949, sygn. 267-319, inne komisje – protokóły posiedzeń: Komisji Kulturalno-Oświatowej, do zbadania składu rad narodowych, Planowania, Kwalifikacyjnej, Budżetowej, Rolnej, Kontroli Wykonania Planu Inwestycyjnego, lata 1945 – 1950, sygn. 320-332, Wojewódzki Komitet Elektryfikacji i Radiofonizacji wsi – protokóły posiedzeń, regulamin, zgłoszenia miejscowości do radiofonizacji, lata 1948 – 1950, sygn. 333-340, protokóły posiedzeń [sesji] WRN, lata 1949 – 1950, sygn. 341-342, dodatkowy budżet Białostockiego wojewódzkiego Związku Samorządowego i Wojewódzkiego Szpitala Przeciwgruźliczego w Białymstoku na rok 1948, rok 1948, sygn. 343-344, budżet administracyjny i budżet majątku Ignatki Wojewódzkiego Związku Samorządowego, rok 1949, sygn. 345. Liczba jednostek w zespole: 345
4/76/0 Wojewódzki Urząd Ziemski w Białymstoku 1944-1947 0 rozwiń
I. Wydział Prawny – zarządzenia władz nadrzędnych, działalność Wydziału Prawnego, opiniowanie spraw, umowy dzierżawne, majątki opuszczone, nieruchomości przejęte na Skarb Państwa, lata 1944 – 1947, sygn. 1-20, II Wydział Urządzeń Rolnych – zarządzenia władz nadrzędnych, komisje ziemskie, parcelacja-sprawozdawczość, majątki wyłączone spod parcelacji, ewidencja gospodarstw podlegających reformie, lata 1944 – 1947, sygn. 21-82, III. Wydział Rolny – majątki państwowe administrowane przez UZ, przydział gospodarstw jednostkom wojskowym, rok 1945, sygn. 83-84, IV. Wydział Funduszu Ziemi – wykazy obiektów przemysłu rolnego, majątków rolnych, nadleśnictw na terenie Ziem Odzyskanych, bilanse, sprawozdania rachunkowe PFZ, obroty pieniężne w gospodarstwach rolnych, rybnych i zakładach przemysłowych administrowanych przez WUZ, administracja majątkami państwowymi-sprawozdania finansowe, rachunki, zbiory w majątkach, Zarząd Ośrodków Wydzielonych: narzędzia i maszyny rolnicze, praca traktorów, straty, inspekcja majątków, kotły parowe, remonty: młynów państwowych, gorzelni, lata /1944/ 1945 – 1947, sygn. 85-157, V. Wydział Techniczno-Pomiarowy – organizacja i funkcjonowanie WUZ, kredyty na odbudowę wsi, scalanie gruntów i odbudowa osiedli, lata 1945 – 1946, sygn. 158-160, VI. Wydział Wodno-Melioracyjny – statystyka i sprawozdania z działalności wydziału, wykazy robót i projektów melioracyjnych wykonanych z F.O.R.R., lata 1944 – 1947, sygn. 161 – 170, VII. Wydział Weterynarii – lecznictwo, sprawy personalne lekarzy weterynarii, sprawozdania z działalności wydziału, lata 1944 – 1946, sygn. 171-176, VIII. Plany gruntów – wsie: Kruszewo-Głąby, Sokoły-Nowosiółki, Kruszewo-Wypychy, miasto: Sokoły pow. Wysokie Mazowieckie, rok 1946, sygn. 177-179, Rejestr szczegółowy pomiarowo-szacunkowy po scaleniu obszaru „Goniądz” pow. Białostocki, zał. szkice zmian w poszczególnych gospodarstwach, lata 1946 – 1947, sygn.180, Akta parcelacji majątków, lata 1944 – 1947 /1948/, sygn. 181-229, Rejestry pomiarowo-szacunkowe, lata 1945 – 1947, sygn. 230-240. korekta ewidencji/ nab.3369/2011r.; 1945, 1 j.a.-0,00 mb., dopływ nab.3579/2016r.-Akta parcelacji majątku Czarna Wieś gm.Czarna Wieś pow. białostocki 1945-1946 1j.a-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 242
4/77/0 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
I. Wydział Ogólny – opinie, interwencje, wykazy osób, których nie należy przyjmować do służby, odznaczenia, awanse, nauczanie religii, okólniki, zarządzenia Ministra Oświaty, Kuratorium, biuletyny, kontrola KOS, sprawozdania statystyczne, plany gospodarcze na 1950 r., odbudowa szkół, wydzielanie gruntów na cele szkolne, lata 1944 – 1950, sygn. 1-46, II. Wydział Kształcenia Nauczycieli, lata 1947 – 1950, sygn. 47-50, III. Komisja Weryfikacyjna – ilość uczniów przyjęta na podstawie świadectwa tajnego nauczania, ankiety indywidualne z terenu poszczególnych powiatów, lata 1944 – 1946, sygn. 51-60, IV. Wydział Szkolnictwa Średniego Ogólnokształcącego – komisje egz., wykazy abiturientów, wizytacje szkół ogól., sprawozdania powizytacyjne ośrodków dydaktyczno-naukowych, lata 1945 – 1950, sygn. 61-64, V. Referat Bibliotek – protokół organizacyjny Koła B-stockiego Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, konferencje kierowników bibliotek pow., sprawozdania z organizacji bibliotek i ich działalności, lata 1944 – 1950, sygn. 65-78, Dopływy: Dziennik Urzędowy KOSB, lata 1945 – 1948, sygn. 79, Orzeczenia w sprawie organizacji szkół powszechnych, rok 1949, sygn. 80, Sprawozdania z prac kulturalno-oświatowych, lata 1948 - 1949, sygn. 81, Wizytacje Inspektoratu Szkolnego i szkół – sprawozdania, m. B-stok, pow. Wysokie Mazowieckie, lata 1945 – 1950, sygn. 82-83, Wykazy obwodów szkół ogólnokształcących, rok 1949, sygn. 84, Licea Pedagogiczne i Wychowawczyń Przedszkoli – sprawozdania z działalności, lata 1949 – 1950, sygn. 85, Szkoły TPD – tworzenie i reorganizacja, lata 1949 – 1950, sygn. 86, Kursy i szkolenia niewykwalifikowanych nauczycieli – sprawozdania z egzaminów, lata 1947 – 1950, sygn. 87, Przedszkola – dane statystyczne, lata 1946 – 1950, sygn. 88, Domy Dziecka – inspekcje, dane statystyczne, lata 1945 – 1949, sygn. 89, Wychowanie przedszkolne – instrukcje, konferencje, lata 1945, 1949, sygn. 90, Konferencje szkoleniowe – kształcenie nauczycieli, lata 1948 – 1950, sygn. 91-92. Liczba jednostek w zespole: 92
4/78/0 Izba Skarbowa w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Wydział I Ogólny: Organizacja Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych, lata 1945 – 1950, sygn. 1-20, Sprawozdania z działalności wydziałów Izby Skarbowej, lata 1944 – 1950, sygn. 21-27, Ewidencja osobowa, etaty, lata 1944 – 1948, sygn. 28-44, Odbudowa, lata 1946 – 1949, sygn. 45-54, Wydział II Podatków i Opłat: Zjazdy dyrektorów, naczelników, Komisja Odwoławcza, lata 1946 – 1950, sygn. 55-76, Inspekcje, lata 1946 – 1950, sygn. 77-92, Komisje obywatelskie, lata 1947 – 1950, sygn. 93-103, Ruch cen, lata 1948 – 1950, sygn. 104-109, Podatek gruntowy, lata 1948 – 1950, sygn. 110-148, Podatek obrotowy i dochodowy, lata 1948 – 1950, sygn. 149-178, Podatek od wynagrodzeń, lata 1948 – 1950, sygn. 179-184, Podatek od wzbogacania wojennego, od nabycia praw majątkowych, lata 1947 – 1950, sygn. 185-192, Wydział III Rachunkowo-Kasowy, lata 1944 – 1950, sygn. 193-201, Wydział IV Akcyz i Monopolów: Ogólne – okólniki, sprawozdania Okręgowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej, straty wojenne, lata 1944 – 1950, sygn. 202-214, służba akcyzowa - organizacja i lustracje placówek akcyzowych, lata 1944 – 1950, sygn. 215-233, Podatki pośrednie i opłaty monopolowe, lata 1944 – 1949, sygn. 234-248, Monopole – potajemne gorzelnictwo, monopol solny, zapałczany, lata 1944 – 1950, sygn. 249-280, Karty ewidencyjne pracowników, lata 1945 – 1951, sygn. 281. Dopływ z dn. 08-01-2010r. nab. 3230/2010r.,1947-1950; 7 j.a.-0,08 mb. Dopływ z dn. 01-04-2010r. nab. 3254/2010r.,1949-1950; 3 j.a.-0,03 mb. Liczba jednostek w zespole: 291
4/79/0 Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Białymstoku [1938,1944] 1945-1951 0 rozwiń
Zarządzenia szczebla ministerialnego, lata 1945 – 1951, sygn. 1-13, Protokóły z konferencji – R.I.O.S., Brygad O.S., lata 1946 – 1951, sygn. 14-21, Planowanie i sprawozdawczość – sprawozdania miesięczne, analiza sprawozdawczości, lata 1946 – 1951, sygn. 22-73, 65a, Lustracje – inspekcje i lustracje w R.I.O.S., Brygadach oraz O.I.O.S., lata 1946 – 1950, sygn. 74-100, Przestępstwa skarbowe – zarządzenia, okólniki, protokóły zajęcia mienia opuszczonego i poniemieckiego, notowanie cen czarnogiełdowych w cotygodniowych sprawozdaniach, lata 1946 – 1949, sygn. 101-111, Likwidacja Ochrony Skarbowej – zarządzenia G.I.O.S. dotyczące reorganizacji i likwidacji Ochrony Skarbowej, lata 1950 – 1951, sygn. 112-117, Likwidacja R.I.O.S. w Morągu i Mrągowie z udziałem O.I.O.S. w Białymstoku, lata 1950 – 1951, sygn. 118, akta osobowe pracowników Ochrony Skarbowej, lata 1945 – 1951, sygn. 119-333 Liczba jednostek w zespole: 333
4/80/0 Rejonowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Białymstoku 1944-1951 0 rozwiń
Planowanie prac, rok 1951, sygn. 1, Sprawozdania z działalności – miesięczne, lata 1949 – 1950, sygn. 2, Kontrole, lata 1949 – 1951, sygn. 3-4, Sprawy osobowe, lata 1944 – 1951, sygn. 5-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/81/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Białymstoku 1949-1951 [1957] 0 rozwiń
: Dział Ogólny – instrukcje, kontrole RUL, sprawy osobowe, lata 1949 – 1951, sygn. 1-4, Dział Likwidacyjny – ewidencja nieruchomości, sprawozdania statystyczne dotyczące zarządzania i przekazywania nieruchomości opuszczonych i porzuconych, lata 1949 – 1951 [1953], sygn. 5-13, Dział Egzekucyjny – sprawy egzekucji mienia przepadłego na rzecz skarbu państwa na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, lata 1949 – 1951 [1957], sygn. 14-221. Liczba jednostek w zespole: 221
4/82/0 Urząd Skarbowy Akcyz i Monopoli Państwowych w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Organizacja Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopoli Państwowych w Białymstoku, lata 1945 – 1950, sygn. 1-2, Nieruchomości zajmowane przez urząd i remonty w nich wykonane, lata 1946 – 1949, sygn. 3-4, Monopol spirytusowy, lata 1948 – 1950, sygn. 5-7, Gorzelnie rolnicze, lata 1944 – 1950, sygn. 8-10, Opodatkowanie piwa, rok 1948, sygn. 11, Sprzedaż artykułów monopolowych – zezwolenia, lata 1944 – 1949, sygn. 12, Walka z potajemnym gorzelnictwem i uprawą surowca tytoniowego, lata 1944 – 1949, sygn. 13, Ewidencja zakładów detalicznej sprzedaży artykułów akcyzowo-monopolowych, lata 1947 – 1949, sygn. 14, Monopol solny, lata 1947 – 1949, sygn. 15, Sprawy różne – akcja oszczędnościowa, raporty w sprawie napadów na pracowników urzędu, sprawy osobowe, lata 1944 – 1949, sygn. 16-20. Liczba jednostek w zespole: 20
4/83/0 Okręgowy Inspektor Pracy VI Okręgu 1944-1950 0 rozwiń
I. Sprawy organizacyjno-finansowe – protokóły odpraw Okręgowych Inspektorów, protokóły kontroli, sprawozdania budżetowe, lata 1945 – 1950, sygn. 1-3, II. Sprawy personalne – wykazy pracowników, akta osobowe pracowników Okręgowej Inspekcji Pracy, lata 1944 – 1949, sygn. 4-32, III. Działalność inspekcji pracy – protokóły konferencji, rok 1949, sygn. 33, IV. Konferencje Inspektorów Okręgu – protokóły, sprawozdania, lata 1944 – 1949, sygn. 34-37, V. Sprawozdania Okręgowego Inspektora, lata 1944 – 1950, sygn. 38-42, VI. Sprawozdania Inspektorów Obwodów – Obwody Białystok, Suwałki, Łomża, Ełk, sprawozdania roczne opisowe i statystyczne, lata 1944 – 1949, sygn. 43-60, VII. Protokóły wizytacji zakładów i orzecznictwa – protokóły, nakazy, orzeczenia karno-administracyjne, lata 1946 – 1950, sygn. 61-62, VIII. Budowa i przebudowa zakładów – opinie inspektora o projektach, lata 1946 – 1950, sygn. 63-66, IX. Zbiorowe układy pracy – rejestr zbiorowych układów i układy poszczególnych zakładów pracy, lata 1944 – 1949, sygn. 67-104. Liczba jednostek w zespole: 104
4/84/0 Okręgowy Urząd Zatrudnienia w Białymstoku 1946-1950 0 rozwiń
Sprawy organizacyjno-personalne – instrukcje, wykazy placówek, wykazy pracowników, organizacja obwodowych urzędów, lara 1946 – 1950, sygn. 1-5, Działalność urzędu – sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 6-8, Akcja interwencyjna urzędu – sprawozdania, werbunek robotników, warunki pracy i płacy, lata 1948 – 1950, sygn. 9-16, Rejestracja bezrobocia i wolnych miejsc pracy – sprawozdania statystyczne dot. poszukujących pracy i wolnych miejsc, lata 1946 – 1950, sygn. 17-25, Clearing pracy – sprawozdania statystyczne, pośrednictwo pracy, stan zatrudnienia w trzech sektorach, lata 1947 – 1949, sygn. 26-29, Protokóły kontroli Urzędu Zatrudnienia w Białymstoku, lata 1947 – 1950, sygn. 30. Liczba jednostek w zespole: 30
Wyświetlanie 81 do 100 z 1 746 wpisów.